Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Legyetek hűek Istenhez és az Ő törvényeihez, akkor látni fogjátok hazátok felvirágzását!

 

2017. 02. 18, Szombat

A Szűzanya megmutatta nekem hazánkat felülnézetből. Láttam, hogy az ország több területén fénypontok találhatóak. Olyanok, mint a világító tornyok, mert fényük a sötétben sem rejtőzik el. Hallottam az emberek imáit, amelyek a közösségekben vagy egyénileg hangoztak el. Az imádságok fénysugarai különböző módon járták végig a nemzetünket, majd a külföldi országokat. Az angyalok folyamatosan munkálkodnak azon, hogy a kegyelmek eljussanak a legrászorultabb lelkeknek. Később a Mennyei Atya hatalmas alakban deréktól fölfelé megjelent Magyarország fölött és kezében kelyhet tartott, melyben Jézus fényben ragyogó Megváltó vére volt. Láttam, hogy az Atya megbillentette a kelyhet és hazánk elmerült az Üdvözítő vérében. A Mennyei Atya így szólt: „Tisztulás, tisztulás, tisztulás!” Országunk fölött megjelent egy fénylő csillag, amely a betlehemi csillaghoz hasonlított. A Szűzanya azt mondta: „Sok kegyelem fog még kiáradni Magyarországról, amelyet a Két Szent Szív közbenjárásának köszönhettek. Hazátok olyan, mint a betlehemi csillag, amely mutatja az utat Fiamhoz az engesztelés által. Az emberek tömegei fognak özönleni hozzátok, akik édesanyai szívemben akarnak szabadulást, tisztulást, békét és menedéket találni.  Betlehemből indult Fiam örömhíre, az én örömhírem általatok fog kiáradni a világra. Kiválasztott nép vagytok a földön és az égben. Legyetek hűek Istenhez és az Ő törvényeihez, akkor látni fogjátok hazátok felvirágzását!”

Mária Magdolna


http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1197-legyetek-huek-istenhez-es-az-o-torvenyeihez-akkor-latni-fogjatok-hazatok-felviragzasat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Az európai országok meg fogják adni magukat a diktatúrának, amely nem lesz jobb, mint Hitler idejében


2012. február 18. szombat, 16.00

Drága szeretett leányom, az Én szándékom az, hogy minél több Követőmet megvédjem, amint Atyám keze le fog sújtani hamarosan, hogy megbüntesse az emberiséget gonoszságukért, és hogy megakadályozzam a szörnyű rémtetteket, amiket a bűnösök követnek el, akik el akarnak pusztítani sok nemzetet.

Ti mindannyian védelem alatt fogtok állni, de ti felelősséggel tartoztok a többiekért.

Nézzétek, ahogy most az európai országok megadják magukat a diktatúrának, amely nem jobb, mint Hitler idejében.

A világcsoport már elkészítette a terveket arra vonatkozólag, hogy átvegye a hatalmat minden egyes európai országban.

Babilon le fog omlani, amint ez meg volt jövendölve.

A medve és a vörös sárkány háborút fog indítani, amint ezt megjövendölték.

Róma a gonosz uralomnak és uralkodásnak lesz a székhelye.

Olaszország szét fog morzsolódni.

Görögország lesz a katalizátor, amely ürügyet fog szolgáltatni, hogy ledöntsék Babilont.

Most minden ki lesz nyilatkoztatva a világnak.

Az ima enyhíteni tudja az Én szegény gyermekeim gyötrelmét, akiket arra fognak kényszeríteni, hogy kolduljanak az élelemért, amit ők a szájukba tesznek.

Úgy fognak bánni velük, mint a gyermekekkel, de el fogják taposni őket, amint leigázottakká válnak a globális csoport által, mely együttműködik az európai vezetőkkel.

Ők árulók, mind, és nemcsak azokat árulják el, akiket szolgálnak, hanem Istent, az Én Mindenható Atyámat is.

Az Ő nevét gyűlöli ez a csoport, akik saját országaikban betiltották az Iránta való mély tiszteletet.

Ezért ők szenvedni fognak. Meg lesznek büntetve, és meg lesznek akadályozva abban, hogy beteljesítsék gonosz küldetésüket.

Szeretett Atyám haragja soha nem látott magasságokba szökött, ahogy a nagy vörös sárkány felemelkedése a küszöbön van.

Oly nagy a pusztítás gyermekek.

Oly erős a vágy a hatalomért és az irányításért.

Oly nagy a gyűlölet Irántam, az ő Isteni Megváltójuk iránt.

A sátán négy hírnöke már leereszkedett, és most már ezeken a csoportokon belül működik.

A gonosz és befolyásos vezetők az Antikrisztus irányítása alatt állnak, aki most nagyon tevékeny. Az Antikrisztus nagyon nagy szervezetet vezet.

Ők olyan ravaszak, hogy csak kevesen ismerik fel, hogy mit is csinálnak valójában.

Gyermekeim, ők meg fogják próbálni átvenni a hatalmat, és minden tervük látszólag ki fog bontakozni.

De ekkor, Atyám be fog avatkozni.

Jaj azoknak, akik Atyám haragjával fognak szembenézni.

Ők még azt az esélyt sem fogják megkapni, hogy reszketve álljanak Előtte, ha nem térnek meg azonnal.

Gyermekek, közületek csak nagyon kevesen kapják meg az igazságot, mert sok ilyen ember ellenőrzi a híreket, amit ti az igazságnak hisztek.

Nincsenek más eszközeitek arra, hogy tudjátok, mi is folyik a világban.

Mert azok, akikről ti úgy vélitek, hogy felelős szervezetek – akik a nemzetekkel törődnek -, valójában az Antikrisztus által vezetett csoportok.

Az általatok gonosznak tartott nemzetek áldozattá válnak, és sakkfiguraként használják őket, azért, hogy ők tűnjenek gonosznak a külvilág számára helyettük.

Nem szabad mindig elhinnetek azt, amit az igazság nevében mutatnak nektek.

Imádkozzatok állhatatosan valamennyi felebarátotokért, akiket el fognak tiporni ezek az emberek.

Imádkozzatok, hogy a Nagyfigyelmeztetés késleltesse majd tettüket, és imádkozzatok, hogy enyhítsétek a hatását annak a tervnek, amit azért készítenek, hogy eltöröljék a pénzhez, az élelemhez való jogotokat, valamint a kereszténység és más – Atyámat tisztelő – vallás gyakorlásához való jogotokat.

A ti szeretett Jézus Krisztusotok

Az emberiség Megváltója
Ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni

 


2013. február 18. hétfő; 18.00

Szeretett leányom, ahogy fokozódnak a változások földi Egyházamban, úgy fognak a hamis próféták hangjai is felerősödni majd, kórusban, hogy támogassák Egyházamban a förtelmet. Amint Én kinyilatkoztatom számodra, az igaz végidő próféta számára az Igazságot – melynek jelentős része már ismeretes -, a hazugságok terjedni fognak, hogy összezavarják mindazokat, akik követnek Engem.

Minden egyes utasításra, melyet rajtad keresztül Adok a világ számára, elhangzik majd annak a tökéletes ellentéte, a hamis próféták szájából. Ők vigasztaló szavakat hangoztatnak majd azon Követőim számára, akik számára az Igazság túl rettenetes lesz ahhoz, hogy elviseljék.  Gonosz hazugságaik által, ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni.

Amikor Én az Egyházamon belüli nagy megosztottságról beszéltem neked, nem mondtam el, hogyan is fog ez történni. Nos, figyelj most Rám. Csakúgy, amint a papok az Én földön töltött időm során elutasították Szent Szavamat, éppúgy fognak a papok Második Eljövetelem előtt is elutasítani Engem. Leányom, nemcsak, hogy a neked adott Szavamat (Üzenetemet) fogják elutasítani, de még a változásokat is elfogadják majd, melyeket rájuk fognak kényszeríteni. Amint ők elfogadják az istenkáromlásokat, és a számukra bemutatott új szabályokat, szent adományaik azonnal hatástalanokká válnak.

Hithű Követőim szintén megosztottakká válnak földi Egyházam iránti hűségüket tekintve. Követnetek kell az Atyám Könyvében nektek adott Tanításaimat, ez minden, amit tennetek kell. Nem kell elmenekülnötök sehová, mivel Én jelen vagyok Köztetek.

Ti ismeritek az Igazságot. Keresztényekként ezzel tápláltak benneteket. Tehát, ha azt látjátok, hogy Isten Tízparancsolatát és Tanításaimat átírják, és Szentségeimet megváltoztatják, akkor hátat kell fordítanotok. Ne engedjétek, hogy a hazugságok elrettentsenek benneteket, inkább azok miatt aggódjatok, akik elfogadják ezeket az új gonosz cselekedeteket és törvényeket, melyekről azt állítják, hogy Tőlem valók, illetve azok miatt, akik nem hajlandók megismerni az Igazságot.

 

Jézusotok

 

* Dániel Könyve 8,9 És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a kívánatos föld felé.
Amikor ítélni jövök, a világ remegni fog


2014. február 18. kedd, 18:09

Drága szeretett leányom, miközben ez a lelkekért folytatott harc egyre csak fokozódik, először sok ember elkezd kételkedni Létezésemben, még mielőtt teljesen elutasítanának Engem.

A világ elméjében egy új, hamis helyettesítőt fognak Rólam létrehozni. A Nevemet vakmerő nyíltsággal fogják használni, de a szavak, amelyeket nekem tulajdonítanak, nem Tőlem valók lesznek. Azt fogják kijelenteni, hogy Isten nem engedi meg, hogy az emberek bűnei elhomályosítsák az Ő Ítéletét. Sokkal inkább, Isten, el fog tekinteni a bűntől, mert számára annak kevés jelentősége van, mivel az ember gyenge, és mindig vétkezni fog, nem számit, hogy éppen mi az. Azt fogják nektek mondani, hogy Jézus megbocsát mindenkinek, mert Irgalmassága meghaladja az Ő Ítéletét. Ez egy hazugság lesz, de sok ember el fogja azt hinni, és egyáltalán nem fogják érezni a kötelességét annak, hogy a bűnt elkerüljék, vagy, hogy keressék a megbocsátást, mert addigra már azt fogják gondolni, hogy a bűn valójában nem is létezik. Éppen ezek a lelkek azok, akiknek a legnagyobb szükségük van az imára. Ne tévessze össze senki Irgalmasságomat az Ítéletemmel, mert az két különböző dolog.

Irgalmasságom csak azoknak lesz megmutatva, akik bűneikért bűnbánatot tartanak. Azonban nem lesz megmutatva azoknak, akik büszkén állnak Színem előtt, miközben meg sem próbálják keresni Megbocsátásomat. Amikor ítélni jövök, a világ remegni fog. És amikor Irgalmasságom kimerül, Igazságosságom bárdként fog lecsapni. Meg fogom büntetni a gonoszokat, akiken már nem lehet segíteni.

Az embernek soha, még egy percre sem szabad figyelmen kívül hagynia Ígéretemet. El fogok jönni, hogy összegyűjtsem Isten minden gyermekét, de sajnos közülük sokan sohasem fognak belépni Paradicsomomba, mert addigra már megtagadtak Engem, tagadták Létezésemet és a bűn létezését.

Jézusotok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Jézus: Drága gyermekeim!

Arra szólítalak benneteket, hogy imádkozzatok az engesztelők egységéért! Kevés az idő! Ellenségem nagy terve, hogy szétzúzza és tönkretegye az engesztelő csoportokat Magyarországon. Mert azáltal,hogy rengeteg lelket raboltok el tőle, nagy mértékben dühöng, és csatlósait szétszórva – akik nincsenek tudatában annak, hogy ki irányítja őket – igyekszik végrehajtani nagy terveit! Ezért kérlek benneteket, imádkozzatok az engesztelők egységéért, ahogyan Édesanyám is imádkozik értetek! Erre áldalak meg benneteket, hogy hűséggel és szeretettel tudjatok imádkozni, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/imaszandekok/ima-az-engesztelk-egyseg
Felesleges tépelődés

Kedveseim, készüljetek fel minden lehetőségre, amely elétek tárul úgy, hogy elfogadjátok a Szentháromságtól és visszaadva felajánljátok neki. Ne töprengjetek azon, hogyan fogjátok megoldani az elétek táruló nehézségeket, hanem fontolgatás nélkül ajánljatok fel mindent. Ez azért fontos, mert így nem hagytok időt a felesleges tépelődésre és nem adtok lehetőséget arra, hogy a gonosz befolyásoljon titeket. Jézus példája álljon előttetek, aki mindent elfogadott a Mennyei Atya kezéből, csak hogy megmentse az emberiséget. Mivel előttetek járt, mindenben rá hagyatkozhattok, és akkor lelketeket nem érheti szégyen. Hozzatok sok-sok apró áldozatot minden nap, hogy amikor felajánlásaitokat Jézus áldozatával egyesítitek, akkor a lelkek javára lehessetek.

2013. 02. 18. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/felesleges-tepeldes
Ne rejtőzzetek el a feladatok elől!

Kedveseim, keressétek a Szentháromság ösvényeit! Vigyázzatok, ne tévedjetek le róla! A kísértő riogatására ne hallgassatok. Tegyétek minden nap azt, amit elétek tárnak. A feladatokban ne csak a kihívásokat lássátok meg, hanem a szépséget is. Nem biztos, hogy ezt rögtön felismeritek. Mégis, amikor bármit Isten dicsőségére tesztek, abban fel fogjátok tudni fedezni az Ő végtelen gazdagságát. Ne rejtőzzetek el a feladatok elől, mert azokat az Úr adja nektek. Fedezzétek fel benne szent akaratát, akkor sokkal könnyebben megértitek veletek való tervét. Maradjatok meg ebben a törekvésetekben és hagyjátok magatokat vezetni a Szentlélek által!

2014. 02. 18. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/792-ne-rejtozzetek-el-a-feladatok-elol

Amoris Laetitia: a megvalósult freiburgi lázadás

A nyilvánosság előtt zajlott, még a Magyar Kurír is beszámolt róla, a szentszékbe és a pápába vetett feltétlen bizalom azonban elaltatta a rá irányuló figyelmet.

Három évvel a freiburgi lázadás után az Amoris Laetitia homályos célzásokat tett a jóváhagyására, Ferenc pápa tavalyi intézkedése pedig, amely az apostoli buzdítás Buenos Aires-i értelmezését "hiteles tanítóhivatali megnyilatkozás" rangjára emelve hivatalossá tette, már nem hagyott kétséget afelől, hogy a csatát a lázadók nyerték - az Egyház következetes tanításának és az Egyház fegyelmének súlyos kárára.

A folyamat még nem ért véget: a lázadók harca most a freiburgi irányelvek második pontjáért, vagyis a rendezetlen együttélések szertartásos megáldásáért folyik.

Ez az a pont tehát, amikor már a múlt tapasztalatainak fényében, de a jövőben várható további fejleményekre figyelve, érdemes ismét felidéznünk az utóbbi évek legsúlyosabb lázadását: a német egyház lázadását, ami a freiburgi érsekségben kezdődött.

A "freiburgi lázadás"

Robert Zollitsch freiburgi érsek 2013. szeptemberének utolsó napjaiban "Kéznyújtás" címmel olyan lelkipásztori irányelveket bocsátott közre, amelyekben nemcsak az újraházasodott elváltak Oltáriszentséghez engedését indítványozta (természetesen a szexuális önmegtartóztatás vállalása nélkül), de az ilyen párok együttélésének szertartásos megáldását is. A "Kéznyújtás"-t, amelyet az érsek rövid időn belül irányelvekből "cselekvési tervvé" minősített át, a német püspöki konferencia összes tagjának elküldte, a támogatásukat és együttműködésüket kérve az általános bevezetésükhöz.

Az irányelvek közzététele nem volt előkészítés néküli. Az egyeztetés, majd a munka szinte azonnal megindult, ahogy Ferenc pápát 2013. márciusában megválasztották (hogy kik és hogyan, arról KATT IDE). Ahogy arról a német püspöki konferencia hivatalos honlapja, a Katholisch.de is beszámolt, hasonló tervezet készítését indítványozták egy Luxemburgban tartott egyházi konferencián is, a német Würzburg egyházmegye pedig májustól június végéig magukat az újraházasodott elváltakat kérdezte egy felmérésben arról, milyen lelkipásztori kísérést képzelnének el maguknak - hogy azután e felmérés eredményére (pontosan 110 beküldött válaszra) hivatkozva támogassa az áldoztatásukat.

A merész lépéseivel Robert Zollitsch érsek tudatosan nem kockáztatta a saját pozícióját. Egyfelől a német egyházban szinte korlátlan hatalommal bírt azzal, hogy 2014. március 12-éig ő volt a német püspöki konferencia elnöke (akit az elnökségben a 2013. áprilisától Ferenc pápa személyes tanácsadójaként szolgáló Reinhard Marx bíboros követett). Másfelől Zollitsch 2013. augusztus 9-én töltötte be a 75. életévét, az emiatt automatikusan benyújtott lemondási kérelme folytán pedig az érseki tisztsége szeptember 17-én meg is szűnt. A "Kéznyújtás" így Zollitsch érsek aktív egyházszolgálatának utolsó "nagy műve" és hagyatéka lett.


A Hittani Kongregáció közbelép

Ahogy arról már a Magyar Kurír is tudósított (2013. november 19-én), a Hittani Kongregáció nevében Gerhard Müller bíboros, a Kongregáció prefektusa hivatalos levélben szólította fel (az addigra már nyugalmazott) Zollitsch érseket a freiburgi dokumentum visszavonására. Az alábbiakban a prefektus levelét közöljük, teljes és szó szerinti fordításban:

Excellenciás úr!

Főtisztelendő Érsek úr!

A 2013. október 8-án kelt 2922/13 számú levélben a Hittani Kongregáció apostoli nunciusa elküldte a kiadványtervezetet a különélő, elvált és polgárilag újraházasodott személyek lelkipásztori gondozásáról a freiburgi érsekségben, valamint a német püspöki konferencia tagjainak küldött tájékoztatását a szöveg előközléséről. A tervezet gondos átolvasása azt mutatja, hogy bár tartalmaz helyes és fontos lelkipásztori észrevételeket, a megfogalmazásában homályos, és az alábbi két pontban nem felel meg az Egyház tanításának:


"Az újraházasodott elváltak maguk akadályozzák meg, hogy szentáldozásban részesülhessenek"

1. Ami az elvált és újraházasodott hívek szentségekhez járulását illeti, a Felső-rajnai püspökök 1993-as javaslatát ajánlják lelkipásztori megoldásnak: a lelkipásztorral folytatott egyeztetés után az érintettek juthatnak arra a meggyőződésre, hogy különféle módokon résztvesznek az Egyház életében, de tudatosan lemondanak a szentségek vételéről, másrészt viszont juthatnak "arra a felelős lelkiismereti döntésre" is, hogy fogadják a keresztség, a szentáldozás, a bérmálás, a bűnbánat és a betegek kenete szentségeit, ezt a döntést pedig a helyi közösség lelkipásztora "tiszteletben kell, hogy tartsa".

Ezzel az állásponttal szemben az Egyház Tanítóhivatala hangsúlyozza, hogy a pásztoroknak világosan különbséget kell tenniük az egyes szituációk között, és arra kell hívniuk az érintetteket, hogy vegyenek részt az Egyház életében, "mindazonáltal megerősíti a Szentírásra támaszkodó hagyományt, mely szerint a válás után újra megházasodott híveket nem engedi szentáldozáshoz járulni" (II. János Pál, Familiaris Consortio apostoli buzdítás, 1981. november 22, n. 84; lásd még e Kongregáció 1994. szeptember 14-én kelt levelét az elvált és újraházasodott hívek szentáldozáshoz járulásáról, amellyel a Felső-rajnai püspökök javaslatát elutasította; XVI. Benedek, Sacramentum Caritatis apostoli buzdítás, 2007. február 22., n. 29).

A Tanítóhivatalnak ez az álláspontja jól megalapozott: az újraházasodott elváltak maguk akadályozzák meg, hogy szentáldozásban részesülhessenek, mert az életkörülményeik objektíven ellentmondanak annak a Krisztus és Egyháza közötti szeretetnek, amelyet az Eucharisztia jelez és megvalósít (doktrinális ok). Az ilyen emberek Oltáriszentséghez engedése továbbá zavart keltene a hívek között az Egyháznak a házasság felbonthatatlanságáról szóló tanítására vonatkozóan (lelkipásztori ok).


2. Mindemellett javaslattétel történik egy liturgikus szolgálatra is azon elvált hívek számára, akik polgári együttélésbe kezdenek. Jóllehet nyíltan kijelentésre kerül, hogy ez nem "kvázi-esküvő", a kivitelezése pedig egyszerű kell, hogy legyen, a tervezet azonban egyfajta "szertartást" kínál fel, megnyitóval, Isten igéjének meghallgatásával, áldással és gyertya átadásával, imádsággal és lezárással.

Az ilyesfajta ünnepléseket II. János Pál és XVI. Benedek kifejezetten megtiltotta: "A szentségi házasság iránti tisztelet, valamint a házastársak és családtagjaik, illetve az egész hívő közösség megbecsülése tiltja, hogy a lelkipásztor bármilyen oknál fogva, vagy bármilyen lelkipásztori megfontolásból valamilyen szertartással (ritus cuiusvis generis) hozzájáruljon az elváltak második házasságához. Egy ilyen szertartás ugyanis azt fejezné ki, hogy az új házasság érvényes szentségi házasság, és ezzel tévedést okozna a korábbi, érvényes házasság felbonthatatlanságára vonatkozóan." (Familiaris Consortio, n. 84).

Az érintett hívek számára támogatást kell felajánlani "de soha nem szabad az ilyen kapcsolatokat megáldani, nehogy a hívők körében zavar támadjon a házasság értékére vonatkozóan." (Sacramentum Caritatis, n. 29).


A fent említett elhajlások miatt az útmutató tervezetét vissza kell vonni és ki kell javítani, hogy azok a lelkipásztori megoldások, amelyek ellentétesek az Egyház tanításával, ne kapjanak hivatalos jóváhagyást. Mivel a szöveg nemcsak Németországon belül vetett fel kérdéseket, de a világ számos más részén is, és egy kényes pásztori kérdésben bizonytalansághoz vezetett, kötelességemnek éreztem Ferenc pápát tájékoztatni róla.


"Olyan megoldást találni, amely teljességgel megfelel az Egyház tanításának"

A Szentatyával való egyeztetés után egy cikket fogok közölni a L'Osservatore Romano 2013. október 23-ai számában, amelyben összefoglalom az Egyház kötelező tanítását ebben a témában. Ez a cikk a Vatikán hírlapjának heti kiadásában is kinyomtatásra kerül majd.

Mivel több püspök is megkeresett, és a német püspöki konferencia egy munkacsoportja foglalkozik a témával, tájékoztatni szeretném, hogy ennek a levélnek a másolatát Németország valamennyi megyéspüspökének el fogom küldeni. Abban a reményben, hogy ebben a kényes ügyben olyan lelkipásztori megoldást találunk, amely teljességgel megfelel az Egyház tanításának, a legjobbakat és Isten áldását kívánva

Tisztelettel,
Gerhard L. Müller
Prefektus

A levél végén tett ígéretének megfelelően Müller bíboros valóban részletes cikket tett közzé a témában a L'Osservatore Romano hasábjain, október 23-án (ennek lefordításától eltekintenénk).


Engedelmesség helyett Marx és Zollitsch is visszatámad

A Hittani Kongregáció prefektusának felszólítására Zollitsch helyett Reinhard Marx bíboros, a nem sokkal később a német püspöki konferencia elnökének megválasztott müncheni érsek válaszolt. Ahogy a Magyar Kurír erről beszámolt (ugyanúgy a november 19-ei beszámolójában):

Az érsek, aki Ferenc pápa nyolcfős tanácsadó testületének is tagja, kritikát fogalmazott meg a Hittani Kongregáció prefektusának álláspontjával szemben. A bíboros szerint „A prefektus nem zárhatja le ezt a vitát. Annak leszünk tanúi, hogy széles körű párbeszéd indul a kérdésről, de hogy milyen eredménnyel zárul, azt ma még nem láthatjuk előre”.

Marx bíboros szavai csúsztatóaknak érezhetők annak fényében, hogy Müller bíboros válasza majdnem teljesen szó szerint az előző két pápa tanítóhivatali megnyilatkozásait ismétli meg. "A vitát" az újraházasodott elváltak áldoztatásáról és szertartásos megáldásáról tehát nem a prefektus bíboros itt, hanem az előző két pápa zárta le, már sok évvel korábban.

Hasonlóan Marxhoz, Zollitsch emeritusz érsek is elutasította Müller prefektus bíborosnak a pápák és a Hittani Kongregáció nevében tett megnyilatkozását. Az érsek a 2014. márciusában tett nyilatkozatában azt is világossá tette, hogy a freiburgi irányelveknek az egyházmegyéjén messze túlmutató karriert szán: "A lelkipásztori kéznyújtásunk arra tesz kísérletet, hogy megváltoztassa a legtöbb német, osztrák és elzászi egyházmegyében működő gyakorlatot. Arról is szól, hogyan vizsgálhatunk meg minden egyes esetet, és hogyan kínálhatunk számára teljes közösséget. Kasper bíboros szintén ebbe az irányba gondolkozik, és rámutat a teológiai lehetőségekre. Hálás vagyok érte." Ehhez Zollitsch ugyanitt azt is hozzátette: "Azt hallottam, hogy Ferenc pápa nagyon dicsérte Kasper előadását" [ti. amiben az egyik 1993-as kezdeményező Felső-rajnai püspök, Walter Kasper, változatlan kitartással az újraházasodott elváltak Oltáriszentséghez engedését indítványozta - KV szerk.].


Amoris Laetitia
: A freiburgi lázadás a példa

Mindössze három nappal Ferenc pápa szinódus(ok) utáni apostoli buzdításának, az Amoris Laetitiának a 2016. április 8-ai megjelenése után a német püspöki konferencia hivatalos híroldala, a Katholisch.de ezzel a beszédes címmel közölt róla beszámolót: "A freiburgi kéznyújtás a példakép?" ("Freiburger Handreichung als Vorbild?").

A cikk kiemelt bevezetője így szól:

A pápa a házasságról és családról szóló buzdításában felveti az elvált és újraházasodott személyek áldoztatásának lehetőségét az egyedi esetekben. Ez pontosan a sokat kritizált 2013-as freiburgi irányelvek kezdeményezése.

A szövegtörzsben pedig ez szerepel:

Ugyan [a pápa] közvetlenül nem kommentálja az újraházasodott elváltak áldozásának vitás kérdését, mégis azt veti fel, hogy az áldoztatásuk egyedi esetekben lehetséges. Ez pontosan a freiburgi irányelvek kezdeményezése. Talán ezzel még [a freiburgi "kéznyújtás"] példaképpé is válhat.

A cikk (még egyszer: a német püspöki kar hivatalos híroldaláé!) a keretesen kiemelt részében a freiburgi teológus papot, Eberhard Schockenhoff-ot idézi és egészíti ki:

Schockenhoff: A pápa megerősítette a freiburgi megoldást az újraházasodottakra

A freiburgi teológus, Eberhard Schockenhoff az Amoris Laetitiát az újraházasodott elváltakra vonatkozó freiburgi irányelvek világos megerősítésének látja. "Az egyházmegyének minden oka megvan rá, hogy megerősítve érezze magát az útján, és hogy még nagyobb önbizalommal folytassa azt. Ha több egyházmegye követni fogja, az még annál is jobb." - nyilatkozta vasárnap Schockenhoff. Ezzel a három Felső-rajnai püspök 1993-as kezdeményezése is teljesen más megvilágításba kerül. Azidőtájt a Vatikán kategorikusan elutasította a püspökök arra vonatkozó kezdeményezését, hogy az újraházasodott elváltak szentáldozását az ő lelkiismereti döntésükre bízzák. Ferenc új dokumentuma most az újraházasodás kategorikus szentségi tiltása ellen fordult. Schockenhoff ezt paradigmaváltásnak látja.

A fentiek mellett egészen döbbenetes, hogy a folytatásban a püspöki kar híroldala nyíltan megerősíti a szakítást az Egyház tanításával:

Az [Amoris Laetitia] trükkössé válik, amikor arról van szó, hogy az elváltak áldozáshoz és minden más szentséghez engedhetők-e egy második, polgári esküvő után. Ez nem lehetséges a jelenlegi katolikus tanítás szerint, mivel az a második házasságot az első házasság állandó megtörésének tartja. Az irányelvek azonban feloldják ezt az ellentmondást: még azok a párok is, akik jól megfontolt döntéssel a tartós együttélés mellett döntöttek, és így a második, polgári házasságok is, erkölcsi elismerést érdemelnek. És intenzív lelkipásztori kísérésen keresztül az ilyen párok arra a "felelős, valódi lelkiismereti döntésre" juthatnak, hogy ismét szentáldozásban részesülhetnek.


Szétszakadt értelmezés, szétszakadt Egyház

Az Amoris Laetitia sokkolta és máig sokk alatt tartja a katolikus világot. A Krisztus és az Egyház következetes tanításához hű hívek - szemben a kasperistákkal - nem értették meg a dokumentum sajátos (freiburgi) logikáját, a homályos megfogalmazásába pedig hithű értelmezést képzeltek. Ferenc pápa a következetes hallgatást választotta, és semmilyen (előbb) tisztázó kérdésre, (majd) korrekcióra válaszolni nem volt hajlandó.

Püspökök és püspöki konferenciák szakadtak el egymástól az Amoris Laetitia értelmezésében. Különböző feltételekkel és mértékben, még egymásnak is ellentmondó elvekkel nyitotta meg az újraházasodottak áldoztatását elsőként a Buenos Aires-i régió püspökeinek útmutatója, majd a nemzeti püspöki konferenciák közül sorra a máltai, a német, és a belga konferencia (a máltai konferencia hamar megingott az útmutatója helyességében, de Ferenc pápa azonnal a megerősítésükre sietett).

Nyíltan az újraházasodottak áldoztatása ellen határozott - ugyanúgy az Amoris Laetitiára hivatkozva - a lengyel, a brazil, és a ghánai püspöki konferencia. A kérdést a ghánain kívül más afrikai püspöki kar elő sem vette: minden felülvizsgálat nélkül kitartottak az újraházasodott elváltak áldoztatásának lehetetlensége mellett (ahogy tette ezt a hithűséget képviselő magyar püspöki konferencia is, Erdő Péter bíboros prímási vezetése alatt, aki a két családszinódus főrelátoraként a pápa és a világ püspökei előtt is nyíltan és bátran kiállt az újraházasodott elváltak áldoztatásának lehetetlensége mellett).

A német püspöki konferencia által 2017. február 1-én kiadott hivatalos irányelvek, amelyeket az Amoris Laetitia gyakorlatba ültetésére szántak, - a rendezetlen együttélések megáldásának ötletét kivéve - lényegében mindenben megfeleltek a freiburgi javaslatoknak. A már a német püspöki kar elnökeként - és továbbra is Ferenc pápa személyes tanácsadói testületében - szolgáló Marx bíboros március 6-án arról számolt be egy sajtótájékoztatóján, hogy amikor Ferenc pápának átadta a német püspökök új dokumentumát, a pápa "örömmel fogadta" és "helyesnek találta" azt.

Gerhard Müller bíboros mindeközben kétségbeesett küzdelembe fogott azért, hogy az apostoli buzdítást az előző pápák tanításával összhangba hozza, még azután is, hogy Ferenc pápa már, egy váratlan és meglepő húzással, a Hittani Kongregáció éléről is eltanácsolta (nem tudunk szabadulni attól, hogy a prefektus bíboros kitartó próbálkozásairól ne Bandira, George Orwell "Állatfarmjának" lovára asszociáljunk).

Miközben a freiburgi irányelvekre válaszolva Müller 2013-ban még egy szóval sem említette azt a lehetőséget, hogy egy olyan pár, amelynek tagjai a saját lelkipásztorukat meg tudják győzni az első házasságuk érvénytelenségéről, de ("bizonyíthatatlanság miatt") az illetékes egyházi bíróságot nem, mégiscsak lehetőséget kaphat a szentáldozásban való részvételre, a bíboros az Amoris Laetitia elkeseredett védelmében már mindenhol ezt a kivételes, erőltetett (és hamis) példát kezdte el hirdetni.

Mi, a Katolikus Válasz szerkesztői lényegében a dubia bíborosok hozzáállásában osztoztunk: ti. miközben azt az értelmezést, hogy az Amoris Laetitia ellentmond az Egyház korábbi tanításának, nem fogadtuk el, a buzdítás önálló értelmezése helyett Ferenc pápa nyílt és egyértelmű tisztázó megnyilatkozásában bíztunk, azt reméltük és vártuk. Ez az álláspont, Müllerével együtt, 2016. decemberétől már semmilyen módon nem tartható, amikoris kiderült, hogy Ferenc pápa a Buenos Aires-i püspökök értelmezését "hiteles tanítóhivatali megnyilatkozásnak" minősítette. A tényt, hogy a pápa ezzel megnyitotta a lehetőséget az újraházasodott elváltak áldoztatására a szexuális önmegtartóztatás vállalása nélkül, még a Magyar Kurír is elismerte.


Konklúzió és a jövő

Ferenc pápa az Amoris Laetitiával tehát nem csupán a kasperi, de a freiburgi lázadást is szentesítette (ahogy azóta a Magnum Principium motu propriojával a különös mércéknek örvendő német egyháznak még egy liturgikus lázadását is). Pusztán ennek a következményei is beláthatatlanok. Bárki levonhatja ugyanis ezekből a logikus következtetést, hogy egy pápával (akár Ferenccel is) és általában az Egyház Tanítóhivatalával szembeni lázadást valamely következő pápa majd úgyis jóváhagyja és rehabilitálja, csupán a lázadásban kitartónak kell lenni hozzá.

Az üzenet máris "termékeny földre" hullott. Mostanra beindult a homoszexualitás normalizálásáért és a homoszexuális párok megáldásáért folyó totális küzdelem, amelyben már meg is jelentek az első lázadó egyházmegyék. Elkezdődött az életvédelem felhigítása és a fogamzásgátlás normalizálása, az idén 50 éves Humanae Vitae enciklika felülvizsgálatával. Újból előkerült a cölibátusvita, 2019-re, latin-amerikai kezdéssel várható a nős férfiak pappá szentelése. Ferenc pápa a Katekizmust is át kívánja írni, hogy a halálbüntetést és a háborút is (tévesen) belsőleg rossz cselekedetekké nyilvánítsa.

Nehéz időknek nézünk elébe, a vég és a megoldás egyaránt bizonytalan. Immár csak a mi Urunkban bízhatunk, hogy felkel és lecsendesíti a vihart, mielőtt az Egyház hajója felborul. Kitartóan kérjük Őt erre!


http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/02/18/amoris_laetitia_a_megvalosult_freiburgi_lazadas

Keresztes Imahadjárat

(32) – Ima az Ír gyermekeknek – hogy meg tudják akadályozni az abortusztörvényt

„Ó, Üdvösség Anyja,
Imádkozz írországi gyermekeidért, hogy az abortusz gonosz cselekedete, melyet ránk erőltetnek, meg legyen akadályozva.
Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy még mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésben, és védd meg a sötétségtől, mely beborítja országunkat.
Szabadíts meg minket a Gonosztól, aki el akarja pusztítani a meg nem született gyermekeidet.
Imádkozz, hogy a vezetőknek legyen elég bátorságuk azokra hallgatni, akik szeretik Fiadat, hogy majd ők is kövessék Urunk, Jézus Krisztus tanításait. Ámen.”Uram, teljesedjenek be rajtam igéid! Vagyis, amit Te elgondoltál rólam”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az arab világ felkelése  – három vezető politikust megölnek


2011. február 17. csütörtök, 23.45
Szeretett leányom,  boldog vagyok,  hogy az emberiség számára egyre többen továbbítjátok ezeket a fontos üzeneteket. Nemsokára megállapíthatod,  hogy ezek az üzenetek minden országba el fognak jutni. Gyermekem,  ne aggódj biztonságod felől,  mert Téged és családodat mindenkor megvédelek. Tele vagyok szeretettel irántad gyermekem,  most mégis megszakad a Szívem a fájdalomtól,  amikor azt látom,  hogy alattomos szövetségek alakulnak,  akik összeesküvés formájában, az  egyes országok fölött a hatalmat meg akarják kaparintani.
Ezt úgy fogják megtenni,  hogy ravasz módon eltávolítják vezetőiket.* Akkor felajánlják segítségüket,  majd újabb kormányok barátságát veszik meg,  végül ezeket is uralmuk alá helyezik. Ez az ellenőrzés sokkal rosszabb lesz,  mint az a  hataloméhes diktátorok idejében volt,  akiket a béke nevében megbuktattak. Figyeld meg leányom,  azt a sebességet, amivel az arab világ  országai egyesülni fognak zsidó népem ellen. Figyeld majd meg,  amint szövetségeseiktől elpártolnak, és védelem nélkül hagyják őket.
Leányom, az emberek készségesebben fognak Szavamra figyelni akkor,  amikor a  Nagyfigyelmeztetés után bekövetkezik megtérésük. Ez az az időszak lesz,  amikor híveim a tirán hatalma ellen egyesülnek,  ami a nyugati országokban,  különösen Európában fog megnyilvánulni. Harcoljatok az imádkozás jogáért!  Ha nem teszitek,  akkor nem vallási,  hanem népirtó háború fog bekövetkezni.
Rövidesen megölnek három vezető politikust, az egyiket a másik után. Ezek mindegyikét a gonosz egy összeesküdött csoportja fogja megölni. Ezek a szervezetek minden  nemzet országában megtalálhatóak,   kultúra ellenesek,  de annyira gyávák, hogy  háttérből uralkodnak,  ezért ti most nem látjátok őket. Azonban nem sokáig fognak rejtekben maradni. Amikor a hatalmat megkaparintják,  arra fognak törekedni, hogy figyelmeteket megnyerjék, és tiszteleteteket kiköveteljék.
A Nagyfigyelmeztetés nagy segítség lesz gyermekeim megtérésében szerte a világon. A megtérés,  ajándékom számotokra,  de ezt az ajándékot azok is megkapják,  akik összeesküdnek és terveket szőnek,  hogy elnyerhessék Isten uralmát a Földön. Abbahagynák ezt a harcot, ha megértenék, hogy ez a hatalom sohasem lehet az övék.  De ők vakok.
Egyre  több angyalom**,  akik már a földön,  mint emberek tevékenykednek,  segíteni fognak ezeknek a megtévesztett lelkeknek,  hogy felismerjék az igazságot.  Sokan meg fognak térni,  de lesznek olyanok,   akik majd nem térnek meg.
Indulj el leányom,  és hirdesd minél hamarabb mindazt,   amit mondtam neked. Erre már csak heteid vannak hátra. Használj ki minden lehetőséget,  ami rendelkezésedre áll. Légy bátor. Tégy meg minden lehetségest,  hogy gyermekeim világszerte megértsék,  ennek a különleges ajándéknak az értékét, vagyis azt, hogy  azért nyújtom ki karjaimat a Mennyből, hogy megmentsem a lelkeket.
Azok,  akik most még nem akarnak megtérni, majd az üldöztetés előtt fogják megtenni. Akkor egyre több és több gyermekem fog visszatérni Hozzám. Ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz lesz.  De legyetek türelmesek,  mert ezután egy szép időszak következik,  amikor a Földre visszatér a béke. Gyermekeim a Nagyfigyelmeztetéskor azt a szeretetet fogják megtapasztalni, amit már előkészítettem számukra, és visszatérnek karjaimba.  Amikor ez megtörténik, két karommal felépítem  királyságomat,  hogy a csaló ellen megvédjen benneteket,  akinek uralma csak nagyon rövid ideig fog tartani.
Gyermekeim, ez fordulópont lesz az emberiség történelmében. Rövidesen meg fogjátok ezt érteni.   Azok a kétségek,  amelyek még a Figyelmeztetésig bennetek vannak, el fognak tűnni,  mert az esemény alatt megnyílik Szívetek az Igazság előtt.
Eredj most,  szeretett leányom,  szeretet és béke legyen az egész emberiséggel,

Jézus Krisztus,  a Zsidók Királya

Megjegyzés
* A látnoknő tisztázni szeretné a világgal, hogy az ok, amiért nem adhatja meg a vezetők neveit – amelyek közül kettő az Arab Világból, és egy az európai szárazföldről való – a következő: családjaik iránti tiszteletből, és a fölösleges szenvedések elkerülése végett. Azonban ezeket a híreket átadta számos egyházi személynek és a médiának. A nyilvánosságra való hozatal tilalma feloldhatóvá válik, amint ezek a gyilkosságok rövidesen beteljesednek (a gyilkosságok között nagyon rövid időszak lesz).
** A látnoknő értelmezése szerint, az angyalokra való utalás a „hírnökökre“ utal, ők az egész világ kiválasztottai, akiknek a kapott üzeneteket közzé kell tenniük, és terjeszteniük kell azokat.
Szűz Mária: Ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor elvágjátok a köteléket szívemhez


2012. február 17. péntek, 15.30
Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az Angyalok Királynője, Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás.
Ó mennyire könnyezem ma, amiért Írország- a felém, az ő szeretett Édesanyjuk felé legelkötelezettebb ország – áldozatul esik a gonosznak.
Nagy sötétség ereszkedett le erre a nemzetre. Oly sokan elvesztették a hitüket, mint ahogy oly sokan elfordították szívüket szeretett Fiamtól, Jézus Krisztustól.
Gyermekeim Írországban megengedték a gonosznak, hogy szívüket kővé változtassa.
Azok, akik szeretik Fiamat, szenvednek, mert tanúi a szekularizmusnak*, amely átvette a hatalmat e felett az egykor szent ország felett.
Kísérleteket tesznek most az abortusz bevezetésére, és ha ez megtörténne, akkor ez mélyen meg fogja bántani Drága Fiamat.
Gyermekeim, ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor el fogjátok vágni azt a köteléket, amely oly közel hozott benneteket szívemhez.
Oly sok ember sérti Írországban most Fiamat azáltal, hogy tiszteletlenséget mutatnak Iránta. Engem sem tűrnek már meg, és nevemet megvetik.
Írország gyermekei – mint különleges lelkek, akik arra választattak, hogy hirdessék Atyám szavát az egész világon –, nektek meg kell hallgatnotok engem.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az abortusz-törvény bevezetésének terve ne valósuljon meg.
Ha ez megtörténik, Írország sok kegyelmet fog veszíteni Atyám Királyságában.
Az abortusz bűne a legsúlyosabb bűn Atyám szemében. Ez a legrosszabb fajtája a népirtásnak.
Harcolnotok kell ezen gonoszság ellen, gyermekek. Most kell megtennetek ezt, különben az utolsó isteni kötelék – melyet meg kell erősíteni-, ehelyett meg fog gyengülni.
Fel kell kelnetek gyermekek, és vissza kell követelnetek katolikus és keresztény hiteteket, mert ők ellopják ezt tőletek.
Ne engedjétek a hatalomban levőknek, hogy gúnyos megjegyzéseket tegyenek rátok, amikor Isten szent szavát (üzenetét) hirdetitek.
A sötétség szelleme most nemcsak országotokat fedi be, hanem a szent kegyhelyeket is, ahol mélyen tisztelni kellene engem.
Sírok a bánattól, ahogy látom elbukni szeretett Írországomat.
Mégis van remény, gyermekek. De most egyesülnötök kell minden erőtökkel, hogy megvédjétek hiteteket.
Hamarosan kényszerítve lesztek elhagyni nemcsak katolikus hiteteket, de keresztény hiteteket is.
Mentsétek meg országotokat a szocializmustól és a világi diktatúrától.
Ők az állampolgári jogokra fognak hivatkozni, mégis meg fogják tagadni a legalapvetőbb jogokat, melyekről azt állítják, hogy védelmezik, beleértve az imádkozáshoz való jogot.
Arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el, törvényesen, a meg nem született gyermekek meggyilkolásához való jogot.
Ne feledjétek, hogy minden egyes lelket szeretettel teremtett Isten, a Mindenható Atya.
Bárki, aki az abortusz mellett dönt, vagy asszisztál az abortusz gonosz tettében, halálos bűnt követ el.
Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért.
„Ó, Üdvösség Anyja,
Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – törvény rájuk erőszakolását
Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat
Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő gyermekeidet
Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik szeretik Fiadat, hogy ők kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait.
Ámen.”
Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy erősnek kell lenniük. Ki kell állniuk azért, ami a helyes.
Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen nehéz is lehet ez.
Szeretett Mennyei Királynőtök
Az Üdvösség Anyja

A szerkesztők megjegyzése:

Az imát úgy fordítottuk, ahogy mi magyarok imádkozhatjuk ír testvéreinkért.

* Szekularizmus: Ideológiai küzdelem, melynek célja a vallás kiszorítása a társadalmi nyilvánosságból, a vallási nézetek megsemmisítő kritikája a tudomány(osság) nevében valamint az egyház(ak) és az állam maradéktalan szétválasztásának szorgalmazása.

A hamis próféta most átveszi Róma Székét

2013. február 17.  vasárnap  19:00
Drága szeretet leányom, a Katolikus Egyházon belüli szakadás, amint az meg volt jövendölve, most tanúsítva lesz, hogy az egész világ lássa azt. Drága szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa távozása jelzi a vég kezdetét. Én két éven át, rajtad keresztül, választott prófétám, megpróbáltam felkészíteni Egyházamat a Földön erre a szomorú eseményre.

A szabadkőműves elit megragadta az ellenőrzést Egyházam fölött, és ők a Katolikusokra a leggonoszabb megtévesztést fogják gyakorolni. Róma Kulcsai most az Én Kezemben vannak, melyeket Atyám adott át Nekem. Én minden Követőmet irányítani fogom, hogy az Igazság fenntartható lehessen, és hogy Szent Szavam érintetlen maradhasson.

A hamis próféta most átveszi Róma Székét, és Szavamat eretnekségként fogják kezelni, ugyanúgy, amint az az Én Időmben volt a Földön.

Félreértés ne essék, amint a csalást úgy fogják bemutatni a világnak, mintha az új vezetés az Igazságot képviselné; te, leányom, rettenetesen fogsz szenvedni az Én Szent Nevemben, akárcsak azok a próféták, akik előtted jöttek.

Követőimnek meg kell őrizniük a nyugalmukat, és imádkozniuk kell minden felszentelt szolgám megmentéséért, aki önkéntelenül belekeveredik ebbe a förtelembe. Felszólítom őket, hogy a következőképpen válaszoljanak:

Kövessétek továbbra is Tanításaimat. Sohase mondjatok le Isten Szaváról. Maradjatok hűek szent feladataitokhoz, és úgy szolgáltassátok ki a Szentségeket, ahogyan azt tanítottam nektek.

A Katolikus Egyház Tanításai, melyek Péter apostolom alapításán alapszanak, tévedhetetlenek maradnak. Most ez meg fog változni, mihelyt az alap megrázkódik a bekövetkező változásoktól.

Rövidesen nem fogjátok felismerni Egyházamat, és nagyon kellemetlenül fogjátok érezni magatokat, amikor tanúi lesztek annak, hogyan hamisítják meg Szent Szavamat.

Jézusotok


Nem lesz többé jogotok, hogy akár egyetlen lelket is elvegyetek Tőlem – egy életet -, vagy a saját magatok életét, vagyis az Örök Üdvösséget

 

2014. február 17. hétfő, 00:15

Drága szeretett leányom, amikor elérkezik az utolsó Ítélet Napja, sok olyan lélek lesz, akik meg tagadtak volt Engem, és ezért nagy félelem fog eluralkodni a szívükön. Mert akkorra az Igazság olyan lesz, mint egy kristálytiszta tó, folt nélkül. Olyan világos lesz az Igazság, mintha a tükörbe néznének. És vajon mit fognak látni? Látni fogják az Arcomat, a Szomorúságomat, a Szeretetemet, a Sajnálkozásomat, a Haragomat, és aztán tanúi lesznek Igazságszolgáltatásomnak is, mert akkor már nem lesz visszaút.

Most van itt az ideje annak, hogy az emberiség megváltsa önmagát. Én adtam nektek ezt az időt, hogy ebben az időben mindnyájan felkészüljetek. Használjátok fel azt okosan és látni fogjátok Isten Dicsőségét. Pazaroljátok csak el az időt, és akkor soha nem fogjátok meglátni Királyságom Fényét, sem pedig annak Dicsőségét. Ehelyett el kell szenvednetek a Tőlem való örök elszakadást. Ahol a ti egyetlen társaságotok egy falka farkas lesz – feldühödött démonok – a mélységben, mely a fenevad otthona. Mindazok, akik engednek a gonoszságnak – nem számít, hogy milyen mértékű -, egyre távolabb és távolabb fognak esni Tőlem – minél jobban tagadjátok Isten Szavát.

Ez az idő azért adatott az emberiség számára, hogy kellőképpen felkészülhessen. Az Én Küldetésem, hogy lehúzzam a pókhálót a szemetekről, és hogy megmutassam nektek, hogy mit kell tennetek azért, hogy üdvözölhesselek benneteket Új Paradicsomomban.

Lehet, hogy ez a Küldetés a ti egyetlen esélyetek arra, hogy megragadjátok Kezemet, még mielőtt bele zuhannátok a nagy megtévesztés vákuumában. A Sátán kijelentette, hogy továbbra is lopni fogja azokat a lelkeket, akik szeretnek Engem. Ő most ebben az időben egyedül arra összpontosít, hogy elvonszolja Tőlem azokat a lelkeket, akik valóban szeretnek Engem. Ezért ő minden kétséget, minden hazugságot és istenkáromlást belehelyez azokba a lelkekbe, akik az Igazság szerint élik az életüket. Az ő hatására ezek a lelkek el fognak hagyni Engem. A Sátán most gőgösen gúnyolódik Velem, és minden alkalommal, amikor elragadok tőle egy lelket, arra esküdözik, hogy ő soha nem szűnik meg akadályozni egyetlen olyan földi Küldetést sem, amelyen az Én áldásom nyugszik, hogy megmentse a lelkeket.

Nektek nem szabad megvédenetek Engem ellenségeimmel szemben, vagy szembeszállnotok velük. Sohase veszítsétek szem elől a Legszentebb Bibliát. Ne változtassa meg azt senki! Hagyjátok figyelmen kívül azokat, akik arról próbálnak meggyőzni benneteket, hogy Isten elnézne bármilyen próbálkozást, amely megváltoztatna akár egyetlen Szót (a Biblia), próféciát vagy Parancsolatot – mert ez a legnagyobb bűn. Sohase szegjétek meg az Első Parancsolatot. Senki sem helyezheti magát Isten fölé.

Bárki vétkezzen is közületek, újra és újra vissza kell térnie Hozzám. Soha ne szégyelljetek futva visszajönni Hozzám. Ne engedjétek, hogy a gyűlölet bármilyen formája eltöltsön benneteket. A bűneitek azok, amelyektől iszonyodom – mégis megbocsátom azokat. Szeretlek benneteket, és továbbra is szeretni foglak. Mivelhogy szeretlek benneteket, nektek adtam ezt az időt, hogy mindnyájatokat összegyűjtselek. Ne engedjétek meg a gonosznak, hogy elszakítson benneteket fivéreitektől és nővéreitektől. Ne hallgassatok semmire, és senkire, aki megpróbál elvonni benneteket Munkámtól – az Üdvösség e Küldetésétől.

Az Irántam való hűségetek fontos, mert ti vagytok az Én Maradék Hadseregem, amelynek meghatározó szerepe lesz abban, hogy megmentse a világ maradékát attól, hogy ugyanarra a sorsra jusson, mint azok, akik nem voltak hajlandók Noéra hallgatni. Bárki, aki felelős azért, hogy Tőlem akár egyetlen lelket is elszakított, szenvedni fog érte. Az Én Haragom akkor a legrosszabb, amikor nem éritek be azzal, hogy a saját lelketekre összpontosítsatok, hanem szándékosan megpróbáltok másokat is magatokkal rántani, és Szeretetemtől és Királyságomtól távol tartani.

A következményekre korábban már figyelmeztetve voltatok. Most újra emlékeztetlek benneteket. Nem lesz többé jogotok, hogy akár egyetlen lelket is elvegyetek Tőlem – egy életet -, vagy a saját magatok életét, vagyis az Örök Üdvösséget.

Jézusotok 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti) - Crusade of Prayers ; Arabul - Litany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; Franciául - Croisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ;Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; Szlovénül - Litany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; Vietül - Crusade of Prayers (vietnamese)


Üdvösség Anyja: Bátorság, gyermekeim, minden Fiam Kezében van

2015. február 17. kedd, 17:00

Drága gyermekeim, megkaptátok az Imákat, az Ajándékokat és a fegyvereket, hogy teljes gőzzel haladjatok előre, felkészülvén drága Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelére.

Az Ő Maradék Hadserege megalakult, és az továbbra is növekedni fog a világ minden részén, hogy meg lehessen menteni a lelkeket. Az előtettek álló idők folyamán, Isten Maradék Hadserege, az Ő Szent Igéjének Igazságát a világ minden sarkában meg fogja őrizni.

Amikor az Úr Nagy Napja a világra leereszkedik, a Maradék – a Szentlélek kegyével megáldottan – imáinak és áldozatainak köszönhetően, csillapítani fogja Isten haragját.

Sohasem szabad felednetek, hogy Isten mindnyájatokat szeret, de az ellenállás miatt, amelyet Isten gyermekeivel szemben fognak tanúsítani, nem lesz könnyű hűségesnek maradni az Igéhez.

Isten Maradéka az elkövetkezendő napokban egyesülni fog, hitfelekezettől és nemzetiségtől függetlenül, amikor a Szent Igének még az említése is tiltva lesz.

Isten ezen a Küldetésen keresztül kommunikálni fog veletek, amikor vigasztalásra lesz szükségetek, hogy rátok áraszthassa Kegyelmeit hitetek megtartása érdekében.

Bátorság, gyermekeim, minden Fiam Kezében van, Aki minden lelket fel fog keresni, még a közületek legkeményebbeket is. Szeretetem mindnyájatok iránt örök, és azt szeretném, ha minden Ajándékot, amelyet a Szent Evangéliumok és ezen Üzenetek által kaptok, a lelkek üdvössége érdekében használnátok fel.

Isten soha nem fogja cserbenhagyni Maradékát, és az imacsoportjaitok által, és minden más imacsoport által, amelyek más küldetéseknek köszönhetően a világgal való kommunikációim gyümölcsei, a lelkeket meg lehet menteni, és meg is lesznek mentve.

Vigasztaljátok egymást a lelki megpróbáltatások idején, és Isten vezetni fog benneteket az út minden lépésénél. Én, az Üdvösség Anyja, továbbra is a ti pártfogótok leszek, és minden Hozzám intézett kérésetekre válaszolni fogok.

Én mellettetek maradok egészen addig a Napig, amíg Fiam vissza nem tér, hogy visszakövetelje földi Királyságát.

Köszönöm nektek, hogy hittel, reménnyel és bizalommal válaszoltattok hívásomra, és Fiam hívására.

 

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Egységben járás

Kedveseim, találkozzatok lélekben minden nap egymással, hiszen megkaptátok a kegyelmet a Szentháromságtól. Összekapcsolódni annyit jelent, mint az imában egymás mellé állni és egymás számára kérni a kegyelem kiáradását. Egyre több feladatot kaptok, melyet egyedül képtelenek lennétek ellátni, csak a lelki közösségben, egységben lévő testvérekkel lehetséges mindez. A szó megtermi gyümölcsét, ezért, amit kimondva kértek önmagatok és testvéreitek számára, az valóságosan is létezővé válik. Ezért fontos egymáshoz kapcsolódnotok. Ne feledjétek, egyikőtök sem képes a másik keresztjét hordozni, de a sajátját sem tudja, csak, ha megosztja társaival a terhét. Ez a tudat segítsen benneteket a tökéletes krisztusi kereszt vállalásában és hordozásában. Maradjatok egységben, akkor a nehézségeiteket is együtt tudjátok felvállalva hordozni. Engedjétek, hogy a hitben járás erősödjön bennetek, mert csak akkor tudtok biztonságban haladni.

2013. 02. 17. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/egysegben-jarasItt és most mi válik lelketek javára?

Kedveseim, olvadjatok eggyé a Szentháromság szeretetében. Ez csak akkor lehetséges, ha engeditek magatokat szeretni általuk. Vigyázzatok, ne az érzések domináljanak a szeretet megnyilvánulásakor, hanem csak az, hogy itt és most mi válik lelketek javára! Mivel kifürkészhetetlenek Isten reátok vonatkozó tervei, ezért a legfontosabb, hogy akarjátok beteljesíteni az isteni szent akaratot életetek minden pillanatában. Győződjetek meg arról, hogy mi az, ami kedves és szent Isten előtt, mert csak az lehet számotokra is hasznos. Szüntelen kérjétek imában:Uram, teljesedjenek be rajtam igéid! Vagyis, amit Te elgondoltál rólam” Ez legyen akaratotok legfőbb mozgatórugója. Bízzatok, mert az Úr mindig a javatokat akarja megvalósítani.

2014. 02. 17. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/796-itt-es-most-mi-valik-lelketek-javara

Keresztes Imahadjárat

(31) – Ima a Gonosz Csoport megállításáért
„Ó, Jézus!
Engedd, hogy imám Szent Lelkedet hívja,Hogy szálljon azokra a vezetőkre, akiket a kéjvágy, a kapzsiság, a fösvénység, és a büszkeség vezet;Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését.Kérlek téged, állítsd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk felfalják gyermekeidet.És imádkozom, hogy az európai vezetők megnyissák szívüket Szereteted igazsága előtt. Ámen.”„Hőn imádott drága Szent Megváltóm! Szeretlek, imádlak szívem, lelkem minden erejével! Jézusom! Mindennél jobban vágyódom Hozzád! Jobban vágyom Szent Színed látására, mint bármire ezen a földön! A lelkem tele van Irántad való szeretettel és hálával. Nincs más vágyam, mint Neked egy egész örökkévalóságon át hálát adni, Téged imádni, szeretni! Jézusom, örömöm, Aki leszállsz minden nap az oltárra, hogy drága Szent Testeddel és Véreddel tápláld Rád szomjazó, kitikkadt lelkemet. A Szentáldozás után a csöndben Rád figyelek, és Te beszélgetsz velem. Figyelmeztetsz, megvigasztalsz, és megerősíted lelkemet, testemet. Te vagy az életemben a fény, Aki utat mutatsz nekem, Aki elárasztod lelkemet a Te békéddel és szereteteddel. Te meghívtál a keresztútra, ahol Téged követve még nagyobb szeretetre gyullad Irántad a szívem, amikor Sebeidet látom, hogy görnyedt, agyonkorbácsolt válladon viszed előttem súlyos keresztedet. Mindezt értem tetted, mert engem szerettél már akkor, amikor még meg sem fogantam. Értem vállaltad a kereszthalált, rettenetes haláltusádat, mert azt akartad, hogy ott legyek és is, ahol Te, és lássam dicsőségedet. Ó mekkora szeretet, amely megnyitja előttünk a mennyet!

Drága Jézusom! Imádott Királyom! Kérlek, add meg nekem az erőt, hogy én is Irántad való szeretetből hordozzam a magam kis keresztjét, amellyel megajándékoztál. Hálát adjak Neked, és dicsőítselek Téged minden keresztért, szenvedésért! Ne a menekülés útját keressem a szenvedésekből, hanem egyedül Téged akarjalak követni. Fel a csúcsra, a Golgotára, a keresztre, mert csak ezen keresztül vezet az út a mennyországba, a Te dicsőségedbe.

Jézusom, Királyom, hőn imádott egyedüli Megváltóm! Kérlek, add nekem a Te erődet és kegyelmedet, hogy mindhalálig kitartsak abban, hogy Téged kövesselek, és végül meglássam dicsőségedet! Ámen.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A gonosz csoport a legnagyobb hazugságot követi el, hogy megszerezze az országok feletti irányítást és ellenőrzést


2012. február 16. csütörtök, 20.00
Drága szeretett leányom, el kell mondanod Gyermekeimnek, minden Követőmnek, hogy kapcsolódjanak össze, és alkossanak egy védelmi imaláncot.
Azáltal, hogy az imában testvérként egyesültök azokért az elveszett gyermekekért, akik tévelyegnek, keresvén az Irántam való szeretetet, de nem találnak békét lelkükben, ti meg tudjátok menteni őket.
Nekik szükségük van arra, hogy imádkozzatok értük, mert a Nagyfigyelmeztetés nem fogja megtéríteni ezeket a szegény lelkeket.
Ti, az Én hűséges követőim, nyújtsatok Nekem vigaszt, amelyre szükségem van, amikor látom azt a borzalmas fájdalmat és nehézséget, amit most Gyermekeim élnek át szinte a világ minden szegletében.
Ez a gonosz csoport, mely a világ néhány legbefolyásosabb és legelitebb emberéből áll, akik a legnagyobb hazugságot követik el szándékos cselszövésük által, hogy megszerezzék az országok feletti irányítást és ellenőrzést a Közel-Keleten, Európában és az Egyesült Államokban.
Tervük épp most lepleződik le szemeitek előtt. Nem látjátok? Ennek a tervnek a kialakítása évtizedeket vett igénybe.
Minden egyes Gyermekemnek ébernek kell lennie minden időben.
Ne hagyjátok nekik, hogy bevegyék országaitokat. Álljatok ellen nekik.
A pénz az ő fegyverük a megtévesztésre. Bankrendszereitek összeomlása szándékos volt. Most továbblépnek, hogy teljesítsék tervük következő szakaszát.
Ti, gyermekeim, meg tudjátok állítani ennek kibontakozását imáitok által.
Atyám már akadályokat állít útjukba.
Követőim sok országot átívelnek. Most egyesülnötök kell imában, hogy megállítsátok az európai vezetőket, akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő gonosz módjukon borzalmas nehézségeket okozzanak az ártatlan embereknek.
Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok az Imahadjárat (31) imáját, hogy megállítsátok őket.
„ Ó, Jézusom
Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet
Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a kapzsiság és a gőg vezet
Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését
Kérlek, akadályozd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk elpusztítsák gyermekeidet
És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szíveiket Szereteted igazságára.
Ámen.”


Leányom, az imalánc széltében-hosszában el fog terjedni, és a Szentlélek ereje segíteni fog megállítani azokat az embereket, akiknek hatalma van véget vetni a szenvedésnek, hogy álljanak le tetteikkel.
Terjesszétek Szavamat (Üzenetemet), hogy terjedjen a megtérés.
Eljövetelem ideje, hogy uralkodjam, közel van.  Így nem lesz elég idő, hogy minden lelket megmentsetek.
Tegyetek meg minden tőletek telhetőt Értem, a ti Jézusotokért, aki szeret és dédelget titeket, mindnyájatokat.
Nekünk most együtt kell működnünk gyermekek az egész emberiségért folytatott harcunkban, hogy megakadályozzuk az Antikrisztust és az ő szörnyű, megtévesztésre irányuló tervét.
Remény, szeretet és imák, gyermekek. Ez az, amit várok tőletek.
Én megköszönöm minden hűségeteket és engedelmességeteket.
Nem láttatok, mégis hittetek. Miután meghallottátok Hangomat, ezeken az üzeneteken keresztül, felismertetek Engem.
Képesek voltatok erre a lelketekben uralkodó Szentlélek által.
Meg kell osztanotok ezt a nagy ajándékot, hogy magatokkal tudjátok hozni valamennyi szeretteiteket az Én Földi Új Paradicsomomba.
Szeretlek benneteket. Sok vigaszt és örömöt nyújtotok Nekem.

A ti szeretett Jézusotok

Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mivel az csak a Sátántól jöhet

 

 

2014. február 16. vasárnap, 15:47

Drága szeretett leányom, amikor a gyűlölet belép a lelkekbe, akkor lényük minden részével harcolniuk kell, hogy azt fel lehessen számolni. Ellenkező esetben fel fogja falni a szóban forgó lelket, és addig fogja azt rágcsálni, míg csak teljesen fel nem falta.

Az ördög bizalmatlanságot, nyugtalanságot, zavarodottságot és félelmet okoz, s aztán addig nem nyugszik, amíg a célba vett lélek tele nem lesz gyűlölettel, úgy önmaga, mint pedig mások iránt. A gyűlölet pusztítást visz végbe a szóban forgó lélekben, és mindazokban, akikkel ez a lélek kapcsolatba kerül. A fertőzött lélek minden taktikát és trükköt fel fog használni, arra bátorítván másokat, hogy kötelezzék el magukat neki, amíg végül a másik lélek szintén megfertőződik, és ez így folytatódik tovább. A gyűlölet vírusként terjed és növekszik, mert elárasztja és birtokba veszi a lelket, amíg az adott lélek késztetést nem érez arra, hogy ezt a gyűlöletet másokban is elszaporítsa. Ez a módja annak, ahogyan a gyilkosságot a gyűlölet miatt elkövetik, mivel az egyik ember gyűlöletet érez a másik iránt. A gyűlöletet a hazugságok és a hamisságok táplálják, és az folyamatosan növekszik, amíg csak nagyon sok lelket hatalmába nem kerít, hogy azokból már csak gonoszság áradhat. Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mivel az csak a Sátántól jöhet.

A Sátán egy hazug, és a kétség magvait ülteti azokba a lelkekbe, akik nem elég elővigyázatosak. Ő minden alkalommal a büszkeség bűnét használja fel arra, hogy gyűlöletet keltsen a lélekben egy másik személy iránt. A Sátán viszályt szít Isten gyermekei között, akik gyengék az áteredő bűn miatt, és abban az esetben, ha ők nem az Én követőim, és ha nem tartják be Atyám Igéjét, akkor a megtévesztés áldozatául fognak esni.

Soha ne merészeljétek magatokat Isten gyermekeinek vallani, miközben egy másik embert kettévágtok. Soha ne mondjátok, hogy el vagytok telve a Szentlélekkel, miközben a másik lélekről azt állítjátok, hogy az ördög szolgája. Soha ne ítéljetek el egy másik személyt a szerint, amit ti bűnnek tartotok, ha ti magatok is megrongáltátok az Arcmásomat. Soha ne helyezzétek fölém magatokat, azt mondván, hogy többet tudtok, mint Én, amikor ti a Sátán irányítását követitek. Akiknek szemeik az Enyémet tükrözik vissza, azok mindent látóak, és nekik imádkozniuk kell ezekért a lelkekért, hogy megkapják azt a Kegyelmet, hogy ki tudják szabadítani magukat a fenevad karmaiból.

Az Én előre vezető Utam egyre nehezebb lesz. Csak azok lesznek képesek ezen az úton felkapaszkodni, akik a Szentlélek ereje által kapnak bátorságot. Sajnos, sokan el fognak esni az út mentén a gonosz nagy örömére.

Ennek a Küldetésnek a tüskéi szétszaggathatják húsotokat, és a gyűlölet kegyetlen gúnyolódásai átszúrhatják szíveteket, de Én Vagyok Az, Aki élvonalban jár és ezért Én Vagyok Az, Akinek a gyűlölet nehezét kell elviselnie.

Mindig emlékezzetek arra, hogy e Küldetés elleni támadások, támadások Ellenem.

E Küldetés elleni gyűlölet nem más, mint gyűlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Ti nem mondhatjátok azt, hogy egyrészt szerettek Engem, másrészt viszont különböző módon gyűlöletet tanúsíttok Irántam. Vagy Velem vagytok, vagy pedig Ellenem. Vagy hisztek Bennem, vagy nem. Ha ti hisztek Bennem, akkor sosem szabad egy másik lelket üldöznötök, mert ha ezt teszitek, akkor ellenségem már elvitt Tőlem benneteket, és akkor már nincs jogotok azt mondani, hogy ti az Enyéim vagytok.

 

Jézusotok

Kadarkúti Égi Beszédek – 93. Szentlélek: „…született Szűz Máriától…”

2011. február 16.
Szentlélek: „…született Szűz Máriától…” (Hiszekegy)
Szentlélek: Drága, Engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én szólok hozzátok, a 3. isteni személy, a Szentlélek Isten. Túláradó szeretetemmel köszöntelek benneteket. Köszönöm, hogy félretéve otthoni dolgaitokat eljöttetek engesztelni, lelkeket menteni.
Ma a „Hiszekegy”-nek egy nagyon kedves mondata következik: „született Szűz Máriától”. Ha ennek a szép imátoknak az előző mondatát elhiszitek, tehát azt, „aki fogantatott Szentlélektől”, akkor azt is el kell hinnetek, hogy Mária szüzen szülte az Ő isteni Gyermekét. Mint ahogy Jézus fogantatása természetfeletti volt, így születése is az volt, hiszen Isten Fia nem születhetett úgy, mint az ember. Máriának fájdalmak nélkül, vajúdás nélkül, csodás módon kellett megszülnie Szent Fiát. Elragadtatásba esett, és az alatt távozott tőle a kicsi Jézus. Arra ébredt, hogy ott fekszik reszketve, kapálózva, hangosan sírva újszülött gyermeke, lent a térde előtt.
Ezt ti emberek megérteni, felfogni nem tudjátok, csak elfogadni. Anélkül jött a világra, hogy megsértené Édesanyja szűzi tisztaságát. Úgy mint ahogyan a napfény áthatol az ablaküvegen, anélkül, hogy betörné az ablakot.
Higgyétek el nekem, hogy a születésnek ezt a természetfeletti módját elfogadni még mindig könnyebb, mintha azt kellene elhinni, hogy az Isten Fia egészen azon a megszokott úton érkezett közétek, mint a közönséges emberek gyermekei, hiszen ez a születési mód nem lett volna méltó az Ő Istenségéhez.
Márpedig, ha szent hitünknek ezt a fönséges tanítását elfogadjátok, akkor Mennyei Édesanyátokban valóban mély alázattal tisztelhetitek egyszerre a szüzet és az anyát. Sajnos nem mindenki van így ezzel.
Egy példán keresztül világítom meg. Képzeljétek el egy rokoni összejövetelt Karácsony másnapján. Erzsike és családja vendégül látják öccsét Pistát és felségét Katit, 3 éves kisfiukkal. Körülállják a karácsonyfát, eléneklik a „Mennyből az angyal”-t és kiosztják az ajándékokat. Tudnotok kell, hogy Katiék nem gyakorolják a vallást, a kisfiút, Zolit se nevelik ilyen alapon. Ezért feltűnik neki a betlehem a fa alatt és kérdezi: „Ki ez a kisbaba?” Erzsi így felel: „a Kis Jézus.” És ki ez a néni mellette? „Szűz Mária” Kati közbeszól: „Ez Mária, Jézus anyja. Különben miért nevezitek Szűz Máriának, mikor szülés után senki sem szűz? Arról nem is beszélve, hogy utána még több gyermeke is volt neki.”
Drága Gyermekeim! Fájdalmas hallani, mily diadalmas fölénnyel szokták ezt társaságokban a hűséges, Mária-tisztelő katolikusoknak a szemébe vágni, mégpedig a Szentírásra hivatkozva.
Az igaz, hogy a Szentírás Jézus testvéreit emlegeti. Pl. Márk 6.3, Mt 13,56 az ő anyjáról és atyafiairól beszél. Máténál ezt olvashatjuk: „Nemde ez az ács fia? Nemde anyja Mária? És atyafiai Jakab és József, Simon és Júdás? Bizony a bibliában Krisztus testvéreiről esik szó. De vajon úgy kell-e ezt érteni, hogy itt Szent József és Mária fiairól, Mária további gyermekeiről írnak? Szó sincs róla!
Aki a Szentírásra hivatkozik, annak illik ismerni is azt. Lukács ezt mondja: A kereszt alatt állott az Ő anyja és anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége. Tehát Szűz Máriának volt egy rokona, szintén Mária, akinek fia volt a fiatalabb Jakab. Már pedig Márk ezt is Krisztus „testvérének” nevezi, holott világos, hogy unokatestvére volt. A keleti nyelvhasználat ugyanis testvérnek nevezte és nevezi ma is az egy családhoz tartozó távoli rokonokat is. De egyébként is, ha az Úr Jézusnak valóban voltak édestestvérei, azaz Máriának fiai, ki érti akkor azt a fönséges jelenetet, mikor a haldokló Krisztus édesanyját Szent János apostolra bízza? Ha Máriának több fia volt, kellett-e akkor Őt idegenre bízni? Nem! Szűz Máriának csak egy gyermeke volt, egyetlen egy: Jézus Krisztus. És ezért az egyetlen fiáért tiszteljük Máriát.
Elgondolkoztatok-e már azon, kedves Gyermekeim, hogy vajon miért döntött így a Szentháromság és maga Jézus Krisztus, hogy emberré váljon, hogy megszülessen a Földön.
A Mennyei Atya, Jézus és Én mind a hárman láttuk, hogy az emberiség eredeti, szép elképzelésünktől milyen messze jár, mindenütt bűn, szenny, mocsok árasztja el a földet. Éreztük, hogy segíteni kell. Lett volna arra is lehetőség, hogy Jézus egy csodatévő angyal képében érkezik közétek, és az emberiség ámulatában megtér. Megtehettük volna, hogy nagy világkatasztrófákkal a rengeteg bűnös embert elpusztítjuk és kárhozatba küldjük. De mi, a Szentháromság szeretjük az embereket és meg akarjuk menteni.
Jézus Krisztus, mint Isten, ember-közelbe akart kerülni, Ő nem azt akarta, hogy nagy csodák útján térjenek meg, vagy a rosszak pusztuljanak, hanem meg akarta mutatni, hogyan kell emberként leélni az életet. Hogyan kell dolgozni, szeretni, megbocsátani, tűrni, szenvedni és meghalni. Tervében benne van, hogy minden ember lelkét megmentse. Nincs a szenvedésnek, a nélkülözésnek, az üldözésnek, az áldozatoknak olyan fajtája, amit Ő előzetesen át nem élt volna előttünk.
Azért kellett közénk születnie, hogy küzdelmünkhöz erőt meríthessünk belőle. Mivel most a születéséről van szó, élete állomásaiból csak az újszülött-korát emelem ki. Született-e valaki nála szegényebb helyre: istállóba, állatok közé? A jászol kényelmetlenebb volt minden bölcsőnél, gyermekágynál. Gyenge kis bőrét szúrta a szalma, remegett a hidegtől. Csak akkor melegedett fel, ha édesanyja ölbe vette. Oly picike volt a körülmetéléskor, ahol fájdalmát és első vércseppjeit felajánlotta értetek. Csecsemőként kellett menekülnie Egyiptomba gyilkosai elől. Felnőtt korában történt megpróbáltatásait a későbbi tanításokban fogjátok hallani a „Hiszekegy” tárgyalásakor.
Ahogy Én, a Szentlélek Isten ezt a tanítást tartom, mind a négyen jelen vagyunk. Én eszközöm, Éva jobboldalán állok. Szűz Mária a baloldalán áll karjai közt az újszülött Kis Jézussal. Az isteni Kisded így szól: Édesanyám! Nézd, milyen hűségesen és lelkesen jönnek engesztelni az Én Kistestvéreim. Szeretném megajándékozni őket valamivel, mert nagy segítségünkre vannak a lélekmentésben.
Most felétek fordul, Gyermekeim, kedvesen rátok mosolyog, 2 kis kezét ajkához emelve puszit hint felétek. Majd magasba emeli pici kezeit, úgy hogy tenyere felfelé néz és tenyeréből rengeteg kicsi piros szívecske jön elő. Akkorára nőnek, mint egy csöpp gyermekszív és mindnyájatok szívébe szállnak. Majd így szól hozzátok:
„Kistestvéreim nyissátok ki felnőtt-szívetek ajtaját egészen sarkig, mert az Én szelíd, szeretettől lángoló, gyermeki bizalommal teli gyermekszívemet szeretném belétek ültetni. Ezután soha ne aggódjatok, ne féljetek a jövőtől, ne gondoljatok a múlt fájdalmaira, csak a mának éljetek, mint a kicsi gyermek. Gyermekszívetek legyen tele tisztasággal és szeretettel. Ezzel a megújult szívvel várjátok Szentlelkem kiáradását, mely bármikor bekövetkezhet.”
És most, Kicsinyeim, újra Rám, a Szentlélekre figyeljetek. Eljövetelem valóban közel van. Azoknak, akik oly régóta várnak Engem szívükbe kimondhatatlan nagy örömet és boldogságot hozok. Csak lelkükben ne legyen semmi szeretetlenség, harag.
Akik nem várnak, ők is az Én szeretett gyermekeim. Fájdalmasan, de meg fognak tisztulni és meg fognak térni. Megáldalak titeket az újszülött Kis Jézus iránti szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Legnépszerűbb bejegyzések
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Feedjit Live Blog Stats

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors

Powered by Blogger.hu