Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Isten szemével

2018.04.07.

1.

Magyarországról és a bevándorlókról volt szó. Vagy visszatoloncolják őket Magyarországra, vagy délről törnek be a kerítést ledöntve.

Kép: Magyarország, mint egy szikla. Észak-nyugati részén szeretnének betoloncolni bevándorlókat, de mindhiába, mert mint az elfolyósodott csepp úgy estek le és folytak le róla.

Kép: Magyarország déli határán egy nyomás Szerbia felől Magyarország felé, de Magyarországról egy olyan erő sugárzik dél felé, amely eltaszítja magától a nyomást.

Kép: Angyalok állnak a határon

Jézus: A sziklát a Szentháromság, az Én Édesanyám, a Magyar Szentek jelentik. Az Ő védelmük alatt áll az ország észak-nyugati része. A délről jövő nyomást az Én Isteni erőm és a Szűzanya áradó szeretetlángja fékezi meg.

2.

Hang: Szenvedj értünk!

Kép: Fény

Jézus: A szenvedés a legnagyobb érték, amivel megajándékozhatsz Bennünket, Égieket. Cserébe kegyelmem fényével árasztalak el.

3.

Maria Valtorta művéből: Az Utolsó Vacsora után, amikor Jézus az apostolaival a Getszemane kert felé ment, lassan bezárult az Ég felettük, Jézus lelki sötétségben volt olyannyira, hogy szinte már azt hitte, ő is egy közönséges földi halandó. János apostolt kérte meg Jézus, hogy emlékeztesse őt a barátságukra.

Más olvasmányból: Szükséges volt, hogy Jézus Istensége visszavonuljon, hogy mint ember, a saját szabad akarata révén vállalja értünk a szenvedést.

Jézus: Az igaz, hogy a Golgotán változatlanul megmaradt Istenségem és emberségem, de Atyámnak úgy tetszett, hogy az emberi természetem uralkodjon el Rajtam. Így tudtam példát mutatni nektek, hogy mint ember – ti is – saját erőtökből, akaratotokból, a legnagyobb lelki sötétség közepette felül tudjatok emelkedni az elhagyatottságotokon, és emelt fővel folytassátok az utatokat. Tehát, elsősorban azért kellett emberként végig csinálnom a szenvedéseimet, hogy példát mutassak nektek. Azért is, hogy Isteni erőm segítsége nélkül teljesen emberi mivoltomra utalva a saját akaratomból tudjak uralkodni a kínjaimon. Így még értékesebb a megváltó munkám. Pedig mennyivel könnyebb lett volna, ha az Égből folyton segítséget kapok hozzá.

4.

Olvastam: Jézus a feltámadás után azért kellett, hogy látható módon megjelenjen az apostoloknak a feltámadt test formájában, mert az apostolok nagyon elbizonytalanodtak. Ez által erősítette meg őket Jézus hitükben, mert szükséges volt, hogy teljes biztonsággal és tudással hirdessék Isten Igéjét, miután Jézus a Mennybe felment. Szükséges volt, hogy teljesen megértsék a hit dolgait, és amire Jézus tanította őket, mert e nélkül nem tudták volna Isten Igazságát elterjeszteni a világban. Olyan dologról nem tudtak volna beszélni, amiben bizonytalanok, amit nem értenek, és nem tudnak.

Jézus: Mikor meghaltam, apostolaim teljesen elbizonytalanodtak. Már kételkedni kezdtek Istenfiúságomban. Kellett, hogy testben megjelenjek nekik, együtt halásszak, egyek, beszélgessek velük. Így értették meg azt a sok mindent, amire földi életemben már céloztam nekik. Hogy miért is jöttem Én erre a Földre. Hogy nem a földi királyság volt a célom, hanem a világ megmentése.

5.

Egy fiatalember kérdezett meg zsidó vallásúakat Izraelben, hogy mi a véleményük Jézusról, Ki Ő nekik, és mit jelent számukra. A megkérdezettek közül volt rabbi is, olyanok is, akik gyakorolták a hitüket, és olyanok is, akik nem gyakorolták a hitüket. A legtöbbjük elismerte azt, hogy Jézus a békére, a felebaráti szeretetre tanította az embereket, de nem úgy beszéltek róla, mint Messiásról, amit ők is tudnának fogadni. A megkérdezett rabbi azt nyilatkozta, hogy a hitük szerint, amikor eljön a Messiás, világbéke lesz, de Jézus után nem így történt. Ugyanakkor azt is hiszik, a Messiás nem fog meghalni. Sok már érvet is felhozott.

Érzés: Mi Keresztények, legfőképpen Katolikusok fel sem tudjuk fogni, hogy milyen óriási, mérhetetlen kegyelemben részesülünk az által, hogy Jézust hisszük és valljuk.

Jézus: Amikor az Én zsidó népem halált kiáltott Reám, azt is kiáltozta, hogy: „az Ő Vére hulljon ránk”. Ezzel az átokkal elátkozták sokadíziglen egész népüket, utódaikat, és saját magukat. Ezért az átokért Atyám engedi, hogy tévtanításban éljenek. Míg ti keresztények, ha egészen tiszta a lelketek, halálotokkor azonnal elnyerhetitek az üdvösséget. Ők viszont, mivel csak Rajtam keresztül lehet a Mennybe jutni, haláluk után a Tisztítóhelyre kerülnek. Atyám Irgalma által egyszer majd elnyerik az örök üdvösséget.

6.

Hang: A porzsákban

Hang: Az ország, nép tovább él

Jézus: Minden törekvés szemét és por a szememben, amely el akarja tüntetni a nemzetek önállóságát, szabadságát, szuverenitását. Országotok élni fog, és fel fog emelkedni. Bízzatok kicsiny magyarjaim.

7.

Hang: Nagyon vágyódtak… az alvilágtól

Kép: Jézus Szent Szíve képe

Jézus: Évezredek óta nagyon nagyon vágyódtak az ősatyák az alvilágból való szabadulásra. Amikor kileheltem lelkemet, azonnal első feladatnak tekintettem, hogy lemenjek közéjük, és kinyilvánítsam Magam nekik.

8.

Az április 8.-i választásról volt szó

Érzés: A magyar nép összefog

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről

Hang: Erős leszel

Jézus: Ne félj magyar népem, állandóan veled vagyok Édesanyámmal együtt, és erőt sugárzok beléd. Ezért tudsz majd felemelkedni.

9.

Hang: Isten bölcsességével

Hang: Én meghaltam

Jézus: Isten bölcsességével úgy intézte, hogy menjek át a földi halálon, Én, az Ő Fia. Ezt azért tette, hogy példát mutassak nektek embereknek, hogyan kell meghalni. Azért is, mert a magnak meg kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon.

10.

Maria Valtorta írásából: Jézus arról beszélt az apostoloknak az Utolsó Vacsorán, hogy a Kánai menyegzőn is, és most is borcsoda történik

Gondolat: Mintha az Utolsó Vacsora is menyegző lenne, csakhogy ez a menyegző Isten és az ember lelke között történik. Az ember nem léphet be a Mennyországba az Utolsó Vacsorán történt borcsoda nélkül.

Jézus: A két borcsoda közül az Utolsó Vacsorán történt borcsoda volt a nagyobb jelentőségű. Mert amikor megáldoztattam apostolaimat, a kenyeret Testemmé, a bort Véremmé változtatva, teljesen egyesültem velük, a testükkel és lelkükkel egyaránt. Ezt teszem veletek a szentáldozásban, és ezáltal Szent Vérem és Testem által minden embert üdvözíteni akarok.

11.

Az Utolsó Vacsorán történt lábmosásról:

Gondolat: Nem szabad elfelejtenünk, hogy a lábmosás nem csak arról szól, hogy az Úr Jézus alázatot mutatott be az apostolainak, hanem nagyon is a lélek megtisztulásáról is szól az előtt, hogy az Úr megalapította az Oltáriszentséget és megáldoztatta apostolait. Péter apostol nem engedte először, hogy Jézus megmossa neki a lábát, de Jézus azt mondta neki, akkor Péternek nem lesz köze hozzá, és e nélkül soha nem léphet be a Mennyországba.

Érzés: Nekünk is nagyon komolyan kell venni ezt az eseményt, mert ez a mi életünkben nemcsak az alázat gyakorlását, hanem a szentgyónást is jelenti, a megtisztulást a szentáldozás előtt.

Jézus: A lábmosással kétféle dologra tanítottam apostolaimat. Hogy gyakoroljanak alázatot egymással, utódaik a hívekkel, azonkívül, megtanítottam őket arra, hogy csak alapos tisztítás után lehet az Én Testemet és Véremet elfogadni. Ezt teszitek a szentgyónásban, mielőtt szentáldozáshoz járultok.

12.

Arról volt szó, hogy nemcsak az üdvözülésre veheti magához az Oltáriszentséget az ember, hanem a kárhozatára is, mint Iskarióti Júdás.

Érzés: Nem mindegy, hogy milyen szándékkal vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget. Az igaz, sok olyan eset van, amikor az ember bűnösen áldozik meg, de a szentáldozás segíthet abban, hogy őszinte bűnbánat fakadjon az ember szívében, de vannak olyan esetek is, amikor rossz szándékkal, bűnbánat nélkül veszik magukhoz az Oltáriszentséget.

Gondolat: Annak ellenére, hogy Júdás megbánta azt, hogy elárulta Jézust, képtelen volt bocsánatot kérni Istentől emiatt, mert képtelen volt bízni Isten irgalmában és megbocsátásában. Ez volt az a pont, ahol a gonosz megbilincselte őt, és magával rántotta. Júdás visszament a Gecemáni kertbe, miután a farizeusok nem fogadták vissza a 30 ezüstöt Jézus elárulása után, megtalálta Jézus felső ruháját, amit átitatott Jézus vére a vérrel való verítékezéskor. A Szent Vér látása Júdást őrületbe kergette, és érezte, a Szent Vér elönti az egész Földet, és fojtogatja őt. Mivel ezt nem tudta elviselni, felkötötte magát, még mielőtt Jézus kilehelte volna a lelkét a keresztfán. Júdás így többféle bűnt halmozott egymásra: szentségtörést, mivel nem tiszta szándékkal vette magához az Úr Testét és Vérét; árulást, mert Istenét és Mesterét árulta el; nem hitt abban, hogy Isten bármilyen bűnt megbocsát, ha megbánják és bocsánatot kérnek tőle, mert szerinte Isten megbocsát akkor is, ha ő nem kér bocsánatot Istentől; öngyilkosságot, mely olyan gyilkosság, amely maga ellen irányul, holott csak Istennek van joga megszakítani az ember földi életét.

Jézus: Júdás megbánta árulását, mégis elkárhozott a bűnök sorozata miatt, amit elkövetett. Tele volt rossz szándékkal, hogy pénzért elárulja Mesterét, és mégis részt vett a megtisztításban, és az Én Testem-Vérem vételében. Ezután a kétségbeesés helyett bocsánatot kellett volna kérnie, de ezt nem tette meg. Inkább öngyilkos lett, és a pokolba taszította magát. Az Én gyermekeim, akik bűnösen, bűnbánat nélkül, vagy valami rossz szándékkal áldoznak, hasonlóak Júdáshoz. Ha nem végeznek őszinte szentgyónást, elkárhoznak.

13.

Hang: Az Oltáriszentség titka

Jézus: Az Oltáriszentség titka nem más, mint a Szentháromság valóságos jelenléte a kenyérben és borban.

14.

Olvastam az Oltáriszentségről: „Minél jobban eltapossák az Oltáriszentséget, annál nagyobb sötétségbe engedi az Úr a világot, annál jobban látja az ember a gonosz fiainak félelmetes aknamunkáját”.

Jézus: Én a világ végéig köztetek maradok az Oltáriszentségben. Mint ismeretes, a templomokból eltűntetnek, de a rejtekekben ott leszek. Táplállak és tisztítalak titeket. Ebben az időszakban már a gonosz munkálkodása egyre nyilvánvalóbbá válik. Fellép az antikrisztus, és elhatalmasodik a sötétség.

15.

Arról volt szó, hogy Isten dicsősége növekszik Szentségimádáskor.

Jézus: Azzal is növelitek Isten dicsőségét, hogy áhítatosan keresztet vettek magatokra. Azzal is növelitek az Ő dicsőségét, ha szenvedéseitek miatt nem zúgolódtok, hanem felajánljátok Neki. Én Magam is növeltem az Atya dicsőségét kínszenvedésemmel és kínhalálommal. Növelitek dicsőségét a karizmatikus dicsőítésekkel, ájtatos imáitokkal. Végül jelentősen növelitek dicsőségét a Szentségimádásokkal, különösen az örökimádással. Vannak Istennek olyan tulajdonságai, melyek állandóan ugyanazok. Változatlanok. Ilyen az irgalma, igazságossága és szeretete. De a dicsősége növekedhet. Ettől a növekedéstől az Atya egyre boldogabbnak, és teljesebbnek érzi magát. Az örömöt növelitek Szent Lelkében.

16.

Kép: Egy hölgy volt a templomban a szenteltvíznél, és ki akarta volna mosni a fehér ingét a szenteltvízben. A közelében egy pap állt, és nem engedte, el akarta őt zavarni a templomból is.

Jézus: Az ingmosás szimbólum, a megtisztulásé, a bűnbánaté. A pap a jövőből való, a megtisztulás szentségét, a szentgyónást nem engedélyezi.

17.

Kép: Két kéz egy nagy fehér tojást tart

Kép: Egy fehér fényes arc fekvő helyzetben

Jézus: E két kép megfejtése az Alfa és az Omega. A fehér tojás az ember életének kezdete. Az üdvözült fényes arc az Atyához való eljutás.

18.

Hang: Komolytalanul soha nem mondtam ilyen szavakat

Kép: Jézus balra néz

Jézus: Gyermekem, Én soha nem csaptalak be, Én soha nem ígérgettem semmit, mindig csak szelídségre, alázatra, áldozatosságra tanítottalak.

19.

Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Mindenféle fájdalmat Magamra vettem. Minden ember keresztemmé vált. A keresztre feszítettségem addig tart, ameddig az emberiség földi történelme, és olyan széles, mint az emberi nemzedékek sora.

Kép: Az emberiség történelme időben, mint egy lineáris folyamat, de mégis mintha egy pontba, centrumba tömörülne. A középpont a keresztre feszítés időpontja.

Jézus: A megváltás minden emberre kiterjed. Csak az Új Világ beköszöntésekor ér véget. A Szentmiséken változatlanul folyik kínszenvedésem és kínhalálom a lelkemben. Minden emberért teszem ezt kivétel nélkül. Amíg tart a történelem, addig tart az Én keresztem.

20.

Egy lelki testvérrel arról beszélgettem, hogy milyen imát érdemes elmondani egy olyan emberért, akit a gonosz erőteljesen befolyása alatt tart, és ő nem akar jó útra térni. Kérdezte, a szabadító ima hatásos-e. Azt tanácsoltam neki, ugyan jó a szabadító ima, de akkor hatásos, amikor az egyén is akarja a szabadulást, de ahelyett inkább a Szent Vér imát kellene mondani, mivel az Úr mindenkit be tud borítani Szent Vérével, és hatására talán kevesebb kellemetlen dolgot cselekszik.

Jézus: Az Én Szent Vérem kivétel nélkül mindenkit beborít, akire kéritek. Függetlenül attól, hogy az illető akarja-e vagy sem. Ezért jó tanácsot adtál.

21.

Kép: Az anyagi világ, mely önmagában erőtlen, élettelen. Az ember az anyagi világban az Isteni szikra hordozójaként, szeretet gyakorlása során erőt, fényt, életet sugároz. Az anyagi világ körülöttünk olyan eszköz, amelynek jó felhasználásával értékessé tehetünk.

Jézus: Nem véletlenül teremtette Atyám körétek az anyagi dolgokat. Ez segítség számotokra az irgalmasság testi-lelki cselekedeteihez. Gondolj a pénzre. Önmagában értéktelen valami, de ha alamizsnálkodásra használod, ez a silány anyag megnemesedik. Nézd a tolladat, amivel írsz, önmagában egy értéktelen dolog. De ha leírod vele üzeneteimet, az Én Szentséges Szívem szeretetét árasztod azokra, akik olvassák. A Lélek az, Aki életerőt ad a tárgyaknak. Ezt nagyon jól gondolod.

2018.04.15.

1.

Gondolat: Fontos tudnunk, hogy honnan jöttünk, mit keresünk a Földön, és hová tartunk, mert így van célja és értelme az életünknek. Azt is fontos tudnunk, hogy milyen nemzethez tartozunk, mert a szerint adott az Úr feladatokat, pl: a magyaroknak az engesztelést.

Jézus: Nem mindegy neked, hogy miért is éltek itt a Földön, és hová tartotok. Minden ember végső célja az örök élet. Az is lényegbevágó, hogy érzed a hovatartozásodat a hazádban.

2.

Arról volt szó, hogy a papokért nagyon fontos imádkozni, nehogy megtévedjenek és tévútra térjenek az alakuló zűrzavarban.

Jézus: Nektek engesztelőknek és egyben híveknek nagyon fontos feladatotok a papokért imádkozni. Ezekben a végső időkben rendkívül nagy támadásnak vannak kitéve ellenségem részéről. Különösen, mióta alakulnak a reformok, kétségek között vannak, hogy hogyan szolgáljanak Engem a Szentmisében és gyóntatásban.

3.

Olvastam: Jézus kínszenvedésekor Ő, saját Maga engedte meg a történéseket, Ő akarta így. Ha nem akarta volna, nem így történtek volna meg a dolgok.

Érzés: Mi is, a saját életünkben akarattal vállalhatunk szenvedést. Ezáltal visszaadhatunk a bűneinkért járó adósságból, és másokért is engesztelhetünk.

Jézus: Én, a ti Megváltótok a cselekedeteitekben és a gondolataitokban elsősorban az akaratot nézem. Nem az a fontos szememben, hogy az a jócselekedet, amit annyira akartok meg is történjen, hanem az, hogy a szándék meglegyen hozzá. Hiába szenved az olyan gyermekem, aki ezt a keresztet zúgolódva vissza akarja utasítani. Csak annak a szenvedésnek van értéke, amely összefonódik a jó szándékotokkal.

4.

Olvastam: Áthidalhatatlan szakadék választja el a hitetlen embert Istentől, mert csak a szeretet épít hidat Hozzá.

Érzés: Az utat az Úr Jézus építette meg, de az utat a saját szabad akaratunk teszi járhatóvá.

Kép: Az Úr már egy utat megépített, mely le van fedve, el van takarva előttünk. Amikor gyakoroljuk a szeretetet, fényből épül út előttünk, először egy gyenge ér formájában, mely utána erősödik. További szeretet gyakorlása közben az út szélesebbé és szélesebbé válik.

Jézus: Az az ember, akiben nincs Isten- és felebaráti szeretet, az képtelen eljutni Istenhez. Az ilyen teremtményem előtt, mint ahogy a képen mutattam, a Felém vezető út le van fedve szeretetlenséggel. A Hozzám vezető utat boldogan megnyitom, ha látom buzogni a szeretetet, amely a lefedett úton először erecskét képez, és a növekvő szeretet hatására kiszélesedik, folyóvá duzzad, és teljesen megnyílik felém az út.

5.

Gondolat: Az utunk elején másoktól tanulunk, mások útjait követjük, de egy idő után a saját utunkat kell kitaposni, és azon haladni tovább.

Jézus: Amikor Isten életre hívott benneteket, mindegyiketeknek egymástól eltérő utat jelölt ki. Mindenkinek ezt a testhezálló utat kell járni, mert ha letér erről az útról, eltéved. Hiába próbálsz leutánozni egy Szentet és úgy elérni a Mennyországot, neked az életutadon egészen más feladatokat adok, amelyek ugyanoda visznek téged, mint azt a Szentet, az Örök Életbe.

6.

Olvastam: Jézus Mennybemenetele a megváltás művét zárta le.

Érzés: Ez nem igaz, mert a megváltás műve a világ végéig tart.

Jézus: Mikor olvasol egy könyvet, fontos, hogy közben nyitott szemmel olvass a sorok között. Bizony rátalálhatsz tévedésekre. Ez például a Szentírással ellentétes, súlyos tévedés, mert a megváltás a világ végéig tart.

7.

Tüntetések Magyarországon:

Azon gondolkodtam, mi lenne, vagy mi lett volna, ha azok lennének a hatalmon Magyarországon, kik a magyar kormány és a Kereszténység ellen munkálkodnak

Kép: Egy mérleg, melynek bal serpenyőjében egy milliárdos ember áll, a jobb serpenyőben pedig a magyar miniszterelnök, harci ruhában, harci fegyverzettel. A milliárdos ember pillanatok alatt a földön találja magát, míg a magyar miniszterelnök a magasba kerül.

Érzés: A tüntetők mintha a Magyar Szent Korona ellen tüntetnének, de mégsem tudnak róla.

Jézus: Ezeket a tüntetéseket, ahogy más országokban is, ez a spekuláns milliárdos szervezi. Dühében ilyesmivel próbálkozik, de nem lesz eredménye. Nehogy azt hidd, hogy a fiatalok többségének, kik kimennek tüntetni, egyáltalán eszébe jut a Szent Korona. Ők a kormány ellen tüntetnek tehetetlen haragjukban.

8.

Olvastam: Magyarországot választotta a Mennyei Atya a világ Betlehemévé.

Érzés: Ezért fontos számunkra a normafai kápolna megépülése is a Szent Anna Réten.

Érzés: A magyarországi választásokkal kapcsolatban Isten érdeke nem az volt, hogy az ellenzék győzzön, mert ha lebontották volna a magyar határokat védelmező kerítést, az idegen népáradat özönlése miatt nem maradhatott volna fenn a kereszténység Magyarországon sem. Magyarországnak pedig döntő szerepe van a Kereszténység fennmaradásában, nemcsak Európában, hanem az egész világon.

Jézus: A Mennyei Atya hazátoknak fenséges szerepet adott, mert Betlehemhez hasonlította, amelyben megszületett a Megváltó. Ezzel a választással megindult a Kereszténység megszületése Magyarországon, és megszületett a remény a Kereszténység megmaradásához, nemcsak nálatok, hanem későbbiekben az egész világon.

9.

Kép: Egy térkép, ahol Magyarországot fehér szín jelöli. Azokban az országokban, amelyekből Magyarországot támogatják, és csatlakoznak a Keresztény elvekhez, fehér foltok jelentkeznek a térképen

Jézus: Hazátok bátorságotokkal, eredményes szavazásotokkal példát mutatott Európa más nemzeteinek.

10.

Haladékot kértem az Úrtól a jövőre vonatkozó eseményekkel kapcsolatban.

Kép: Egy piros zászlón fehér kereszt, hasonlít a svájci zászlóhoz.

Kép: Egy csomóban sok kéz, mely kardot tart. Mindegyik kard az Ég felé mutat.

Jézus: A zászlóban a piros szín az Én megváltó Vérem, a fehér kereszt a Kereszténység, amely az Én Vérem által születhetett meg. Nehogy azt higgyétek kicsinyeim, hogy a sikeres választással mindent elértetek. Most kezdődik csak igazán a harc. A sok kéz a széleskörű nemzeti összefogást jelképezi az elkövetkező harcban.

11.

Arról volt szó, hogy az Úr Jézus engedelmes volt a Mennyei Atyának.

Érzés: Az életünk folyamán sokszor kell a között választanunk, hogy embernek vagy Istennek és parancsainak engedelmeskedünk.

Jézus: Az alázat és engedelmesség két fontos erény, kéz a kézben járnak. Csak az alázatos ember tud engedelmeskedni, hogy alávesse magát a másik akaratának. Megfontolandó viszont, hogy az utolsó idők reformjainak születése közben mi az, aminek engedelmeskednetek kell, és mi az, aminek nem. Figyeljétek a változásokat, és egészen addig engedelmeskedjetek, amíg az utasítások nem szállnak szembe a Szentírással, és a benne megfogalmazott Tízparancsolattal. Erre a szituációra érvényes, hogy Istennek kell szót fogadni, és nem az embernek.

12.

Egy videóban Gabriele Amorth atya, a híres ördögűző pap Szűzanya fatimai jelenéseiről beszélt. Beszélt Oroszország felajánlásáról is a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez, melyet Szűzanya kért annak idején. Mivel sorozatban a pápák úgy látták, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy a nyilvánosságra hozzák az üzenetet, Oroszország felajánlása II János Pál Pápára hárult. Maga Amorth atya szervezte meg Vatikánban az ünnepséget, és a Szűzanya szobrát is elhozták Vatikánba Fatimából. II János Pál Pápát a világ politikusai vették körbe az ünnepségen, így ők azt mondták a pápának, hogy nem nevezheti meg Oroszországot a felajánláskor, ahogy annak idején kérte a Szűzanya. Így II János Pál Pápa nem szíve szerint cselekedett.

Jézus: Abban az időben nemcsak a Pápára, hanem az egész Egyházra nagy fenyegetettséget jelentett volna, ha II János Pál Pápa szíve szerint felajánlja Oroszországot. Diplomatikusan kellett gondolkodnia a Katolikus Egyház fennmaradása érdekében. Vannak ilyen kivételek, hogy a jó érdekében a kisebb rosszat fogadjuk el.

13.

Egyes elméletek szerint Isten engedte meg Ádámnak és Évának a bűnbeesést az Édenkertben.

Jézus: Hogy Ádámnak és Évának Isten engedte meg az engedetlenséget, ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Isten a bűnt soha senkinek nem engedte meg. Egészen más a helyzet azokkal a gyermekeimmel, akiknek Atyám megengedi, hogy kisebb bűnöket elkövessenek annak érdekében, hogy a bennük levő hajlamok miatt nehogy gőgössé váljanak. Ádámban és Évában viszont az engedetlenség előtt még nem volt semmi bűnre vezető hajlam, és így nem lettek volna gőgösek a Paradicsomban.

14.

Hang: Éppúgy furulyázik, mint táncol.

Jézus: Egyenes, őszinte ember úgy beszél, ahogy cselekszik, és úgy cselekszik, ahogy beszél.

15.

Hang: Ő az Őrangyal az Őrangyalok között.

Jézus: A láthatatlan Őrangyalokon kívül vannak olyan emberek, nagyon jó lelki testvérek, akik nemcsak saját lelkükre vigyáznak, hanem őrzik a többiek lelkét. Őszintén, szeretettel figyelmeztetik őket hibáikra, de ugyanakkor segítik őket, gyakorolják az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit velük szemben. Ezek a lelki testvérek a legjobb Őrangyalok a Földön.

16.

Kép: Egy egyén saját nemzetére jellemző ruhát visel. Egy idő után tagjai: kezei, lábai, stb folyamatosan más nemzetiségűre cserélődnek. A végeredmény már teljesen más egyént mutatott.

Jézus: A jövőből mutattam neked egy képet, hogy Európa nemzetei összeolvadnak. Eltűnnek a határok, összekeverednek a kultúrák és vallások.

17.

Kép: Egy díszes ruha kapucnival ki van terítve, mint egy kiállításon.

Jézus: A nagy Szent szerzetesek emlékét ápoljátok és őrizzétek.

18.

Kép: Egy fiú és egy lány egy lugason jönnek kézen fogva egy ív alatt. Majd a fiú és a lány helyén 1-1 fehér liliom jelenik meg majdnem összefonódva, majdnem egyek.

Hang: Lüktető.

Jézus: A tiszta szerelmet ábrázolja ez a kép, olyan férfit és nőt, akik Isten áldásával egy test és egy lélek lesznek. Tisztaságban élik le életüket. Egyszerre lüktet a szívük értem.

19.

Kép: Egy barna, hosszú hajú lány a kijárati ajtóhoz szalad egy folyosón, ketten a karjánál fogva próbálják visszatartani. A lány az ajtó kulcslyukán kikukucskál, ki szeretne menni, de nem tud, mert nem engedik.

Jézus: A leány egy haldokló lelke, aki most lépett ki a testéből, és futva igyekszik a túlvilág felé. A vágy olyan erős benne, hogy kikukucskál a kulcslyukon, hogy lásson valamit. Angyalok fogják le, mert még nem jött el az ideje.

20.

Hang: Ráncigálják a magyarokat, éppúgy, mint a németeket.

Jézus: Szegény magyar népet ide-oda ráncigálják, egymás ellen fordítják. A németeket szintén nem hagyják megszokott, békés életet élni, őket a rengeteg migráns háborgatja, cibálja, ráncigálja.

21.

Egy lelki testvérrel való találkozáskor:

Kép: Az Őrangyalaink átölelik egymást.

Jézus: Ne csodálkozz kislányom, mert az Őrangyalok mind ismerik és szeretik egymást, és örülnek, ha rajtatok keresztül összetalálkoznak.

2018.04.22.

1.

Lelkigyakorlatra mentem.

Kép + Érzés: Az emberek, kik összejöttek a lelkigyakorlatra olyanok, mint a lángok, melyek összeadódva nagy tüzet alkottak. Ez az összeadódott láng hatással volt a lelkigyakorlatot vezető papra is, mely kegyelmeket esdett le az Égről. A pap és a hívek, ahogy kölcsönösen hatottak egymásra, az Úr kegyelmeit mind a pap, mind a hívek jobban be tudták fogadni a szívükbe, így a lelkesedésük csak fokozódott.

Jézus: Gyermekem, azért tört ki bennetek ez a nagy öröm, mert már az odautazás alatt is lelketek felkészült az ottani sok kegyelemre. Ha egy közösség egy ilyen lelkigyakorlaton tele van nagy boldogsággal, lelkesedéssel, az a lelkigyakorlatot vezető pap szívét is, lelkét is feldobja. Az atya veletek együtt örült. Ha egy közömbös, unott társaságot vitt volna oda, nem tudott volna olyan emelkedett hangulatot teremteni.

2.

Istennel és túlvilággal kapcsolatos ismeretek gyarapításáról volt szó.

Kép: Egy személy egy katedrán ülve tanít.

Jézus: A lelkek fejlődésének üteme eltérő. Van, aki előbb, van, aki később érzi, hogy szüksége van a napi Szentmisére és szentáldozásra, és a gyakori szentgyónásra, hogy minél többet megtanuljon az Én Igémből, és Szent Testem és Vérem vétele által mélyebben tudjon szeretni Engem, és az Igémet, az Evangéliumot mindennapi tettekké tudja alakítani. A képpel azt mutattam neked, hogy már itt a földi életben szükség van a tanításra. Ugyanis, minél többet tud valaki a hittel és Istennel kapcsolatban, annál magasabb fokban kapja a Mennyben a jutalmat. A tudás sokat ér előttem.

3.

Mesélték, egy települést a lakók együttesen felajánlották az Égieknek, és nagyon sok kegyelemben részesül azóta a település. Maria Simma írásaiban említett egy hasonló eseményt, amikor a felajánlás megmentett egy osztrák települést a sorozatos lavinától.

Jézus: Amikor sok ember ugyanazon nemes cél érdekében együtt könyörög Hozzám, mindegyik ajkáról egy fénysugár árad fölfelé, és a sok fénysugár összeolvad egy vaskos köteggé, és így jut el Hozzám. Sokkal hatásosabb a közös ima, mintha csak egyedül imádkoztok.

4.

Mondták, Nagy Szent Teréz határozott jellem volt, ki férfias jellemű nővéreket akart faragni a társaiból.

Jézus: Nagy Szent Teréznek ilyen határozottnak és katonásnak kellett lennie abban a szerzetes rendben, ahol a közömbösség és tunyaság terjedt el. Az ő jelleme, karaktere megfelel ahhoz, hogy fölrázza az alvó nővéreket.

5.

Arról volt szó, amikor mások szenvedést okoznak:

Kép: Egy kő nehezedik egy egyén szívére, mely hatására szeretetsugarak, fény árad a szívből. Ha a kő nem nehezedik a szívre, a szívből nem árad ki fény.

Jézus: A mások által okozott szenvedés nem felesleges, nem hiábavaló. Ezek által fejlődik a lelked, növekszik benned az alázat, és a szenvedés elfogadása és felajánlása. Ha soha nem nyomja a szívedet mások gyengesége, a nagy békében és nyugalomban kezdesz önteltté válni. Én vigyázok rád, hogy a lelkedben egyensúlyban legyenek az örömök és a lelki sebek.

6.

Kép: Mintha egy lezárt zsákutcában lennék, ott imádkozok.

Kép: A lezárt zsákutca folytatása egy fényes, előre vezető aranyút, mely rózsákkal van tele, és aranyeső esik a fényes út felől.

Jézus: Negatív hatások miatt nem kell szomorkodnod, mert az Én kegyelmemből minden jóra fordul. Az arany út az Én békém és nyugalmam szimbóluma, a rózsák az Én áradó szeretetemé, az aranyeső az Én rád hulló kegyelmeim jelképei.

7.

Hang: Sokat hangsúlyozzátok a vér problémáját.

Jézus: A vér az emberben az életet jelenti. Ha elfolyik utolsó cseppig, meghal. A Szentmisén pedig, amikor a pap felemeli az ostyát, hogy átváltoztassa, azután külön felemeli a bort ugyanezért, akkor tulajdonképpen szétválasztja a Testtől a Vért, és Én meghalok a Szentmisén. A Vérnek ezért nagy fontossága van a liturgiában. A Vérnek azon kívül nagy szerepe van a szentáldozásban is, amikor egyesül a Test és Vér, feltámadok, és a lelketekbe jutok. Újra élek, mert egyesül a Test és Vér. A Vérnek fontos szerepe van az áldozáskor, amikor a Szentostyával együtt lenyelitek. Ugyanis Vérem, mint gyógyító, tisztító Vér nemcsak a lelketeket járja át, hanem bekerül a vérrendszeretekbe. Testeteket és lelketeket egyaránt gyógyítja, tisztítja, és mint ilyennel kell foglalkoznotok vele.

8.

Misén felemelik az Oltáriszentséget:

Érzés: Nem mindegy, hogy milyen állapotban van az ember lelke szentáldozáskor.

Kép: Az ember olyan, mint egy edény, vagy egy pohár. Ha tiszta, akkor az Úr kegyelme, mint tiszta víz, még tisztábbá, ragyogóbbá teszi, de ha koszos, előbb a koszt kell onnan eltüntetni. Nem mindegy, és nem ugyanaz történik, ha egy tiszta, vagy egy koszos edénybe vagy pohárba öntenek tiszta vizet.

Jézus: A bűnös ember, aki méltatlanul veszi magához Szent Testemet és Szent Véremet, nincs a kegyelem állapotában, az pokolt teremt Nekem a lelkében. Ugyanis, ott bent harcolnom kell ellenségemmel.

9.

Misén felemelték az Oltáriszentséget:

Kép: Az Oltáriszentséget szemlélve, amit látunk a fizikai szemünkkel, az nagyon kevés ahhoz képest, hogy mi minden vesz minket körül: az Oltáriszentségben lévő Szentháromság, az Oltáriszentségből kiáradó fénysugarak, a templomban térdelő vagy leboruló Szűzanya, Angyalok és Szentek, akiket nem láthatunk, és a körülöttünk ólálkodó gonosz lelkek, akiket szintén nem láthatunk. Csak a hitünk tudja elhitetni velünk, hogy ez így is van.

Jézus: Hidd el kislányom, sok olyan ember jár templomba és járul szentáldozáshoz, aki azt hiszi, hogy az Oltáriszentség csak egy emlék. Nem hiszi valóságos jelenlétemet, és így a szentáldozása nem válik lelki üdvére, hanem szentségtörés. Boldog, aki nem lát, és mégis hisz.

10.

Arról volt, szó, hogy csak az tudja az ellenségeit szeretni, akinek a szívét átszúrták.

Érzés: De ehhez szükséges még a megbocsátás, és Isten kegyelme, hogy ide jussunk.

Jézus: Erre az a válasz, hogy a szenvedés nemesít. Aki már szenvedett, abban nő a szeretet, mert hasonlóvá válik Hozzám, és ha lélekben leborulva kéri az ellenségszeretetet Tőlem, akkor le tudja győzni fájdalmát, és az ellenség iránti haragja szánalommá válik. A szánalom pedig imára sarkalja az ellenség lelke javára.

11.

Érzés: Lehet, hogy egy kis haladékot kaptunk az Égiektől a jövőre vonatkozó eseményekkel kapcsolatban, a Keresztény kormány maradásának következtében Magyarországon.

Kép: Európa véres, Magyarország kiemelkedik, mint egy arany színű hegy, vagy templom, mely hasonlít a Dominus Flevit kápolnára az Olajfák hegyén, ahol Jézus megsiratta Jeruzsálem pusztulását.

Jézus: A hűségeskü szövege már meg van fogalmazva, de olyan óvatosan, és rejtve, hogy nem minden pap fogja észrevenni a hamisságot benne. Magyarország kormánya, amint halljátok, abban tér el a többi állam kormányától, hogy meri hangsúlyozni a Keresztény hitet, a Keresztény kultúra megőrzésének fontosságát. Imádkozzatok a magyar papoknak bölcsességért, hogy mikor próba elé állítják őket, okosan és bölcsen válasszanak. Ezzel példát fognak mutatni a környező országok és a távolabbiak papjainak.

12.

Arról volt szó, hogy az engesztelésben vannak esetek, amikor egy valaki más helyett szenved átvállalva a bűneiért való tartozást. Ilyen előfordult Pio atyánál, Vianney Szent Jánosnál, és másoknál is.

Jézus: Minden gyermekemmel más terveim vannak. Köztük bizony vannak olyanok, akiket nagy, komoly áldozatvállalásra kérek fel. Ilyenek a stigmatizáltak, vagy más egyéb szenvedésben lévők. Azt kérem tőlük, hogy nagy nemes célokért, pl. az Egyház megmentéséért, a világ békéjéért, a tisztítóhelyen szenvedőkért, a haldoklókért, a súlyos betegekért ajánlják fel keresztjüket. Vannak köztetek, választottak között, akiknek az Irgalmasságom terjesztése a feladatuk. Vannak, akik Égi üzeneteket kell, hogy tanítsák a népnek. Van, akit apostolkodással bízok meg. De minden engesztelőtől elvárom, hogy azt a keresztet, amit Én ajándékozok neki, ne fecsérelje el panaszkodással, jajgatással, hanem ajánlja fel a lelkekért.

13.

Kép: Leborultam az Úr elé, megadtam magam az Úr akaratának.

Jézus: Látom az akaratot benned kicsi lélek szenvedéseid elfogadására. Csak gyakorold sűrűn, Én segíteni fogok neked. Mindent ajánlj fel Nekem a lelkekért, a bántásokat és sértéseket, a fizikai fájdalmakat, a rosszulléteket, a fejfájást, az apróbb fájdalmakat, melyek hol itt, hol ott jelentkeznek, a rosszkedvedet, a nyomottságodat, a lelki szárazságodat, és mindent, ami számodra fárasztó vagy kellemetlen. Ha így teszel, lelkek sokaságát mented Nekem.

14.

Arról volt szó, hogy amikor valakinek sokszor elmondunk valamit, és mintha hiába tanítanánk, semmi eredménye, könnyen dühbe gurulunk.

Jézus: Ha látod, hogy falra hányt borsó, amit mondasz, hogy nincs semmi eredmény, akkor hívd a Szentlelket, hogy a türelmet és bölcsességet erősítse benned. Ezután, ismételd újra és újra a gyenge kis léleknek a jót, amire tanítod. De mindig kedvesen, és szeretettel, hogy érezze, jót akarsz neki. Meglátod, ha így teszel, ez a szegény fejletlen kis gyenge viola elkezd erősödni, és próbál utánozni téged. De ez csak akkor megy, ha példát mutatsz neki iránta alkalmazott türelemből, irgalmasságból, és szeretetből. Mert ha te felháborodsz előtte, látja a te gyengeségedet, és úgy gondolja, ha neked szabad, akkor neki is.

15.

Arról volt szó, hogy mi Isten gyermekei vagyunk.

Érzés: Jézuson keresztül válunk Isten gyermekeivé, úgy, hogy a Tízparancsolathoz tartjuk magunkat, és azt tesszük, amit Ő akar.

Jézus: Csak akkor válhattok Isten gyermekeivé, ha elsajátítjátok a teljes gyermeki ráhagyatkozást. Ez azt jelenti, hogy hisztek Benne, hogy mindenkinél jobban szeret benneteket, jót akar, és üdvözíteni akar. Nem aggódtok semmiért és senkiért, mert az Ő Atyai kezében érzitek magatokat. Ha bajban vagytok, Hozzá szaladtok, és csak Neki panaszkodtok, másnak nem. Akkor is jó gyermekei vagytok, ha örömötöket megosztjátok Vele, beszélgettek Vele, és igyekeztek hálátokat kifejezni. A másik fontos, ami gyermekké tesz titeket, a feltétlen engedelmesség. Ha elismeritek, hogy parancsai jók, és a ti lelki érdeketeket szolgálják. A földi gyermek szereti atyját-anyját, és kimutatja ezt a szeretetet. Isten elvárja tőletek, hogy hódoljatok Előtte, gondolatban öleljétek át, és telepedjetek az ölébe. Hagyjátok, hogy kényeztessen, simogasson, és Atyai karjával átöleljen.

16.

Kép: Magyar emberek szívében lebeg a Magyar Korona.

Jézus: Hidd el kislányom, nemcsak azok szívében van hazaszeretet, akik jól választottak, de még az ellenzék tagjai között is sokan szeretik hazájukat, csak nem látják be, hogy mekkora kárt okozna, ha a migráció végigsöpörne hazátokon. Mutattam a képen, hogy mindenki szívében ott van a Magyar Korona.

2018.04.29.

1.

Énekhang: Győztetek, győztetek.

Jézus: Nektek magyaroknak nincs okotok aggodalomra, mert mindig veletek vagyunk. Látod, a múltkor is győztetek a szavazáson.

2.

Hang: Tessék bemutatni.

Kép: Angyalok hoznak a kezükben egy kelyhet, mely tele van égi kincsekkel.

Hang: Az anyaországnak.

Jézus: Magyarország igaz, hogy fel fog emelkedni, de nem önerőből, hanem Égből jött kegyelmek, kincsek erejéből. Amikor az ország megkapja mindezt, egy ünnepélyes szentmisével kell megköszönni ezt a gazdag ajándékot.

3.

Hang: Majd egyszer látjátok.

Jézus: Majd egyszer látjátok ti engesztelők, hogy megvalósul álmotok, és újra Keresztény Magyarországgá váltok. Ebben nagy szerepe lesz a Nagyfigyelmeztetésnek, mely megelőzi ezt a változást.

4.

Arról volt szó, hogy a hála újabb adományra indítja az Urat.

Érzés: Amikor valaki tesz értem valamit, én is hálát érzek, és indíttatást, hogy azt valahogy viszonozzam. Ha az emberbe ez bele van ültetve, akkor mennyivel hálásabb az Úr.

Jézus: A hála a legszebb erények közé tartozik. Nektek embereknek is felmelegszik a szívetek, ha érzitek a hálát a jótéteményetekért. Az Úrban minden erény fokozottan van jelen. Ha látja, hogy mindent megköszöntök, igyekeztek meghálálni, akkor ez arra készteti, hogy újabb és újabb kegyelmekkel halmozzon el.

5.

Kép: Egy arany szentségtartó a sarokban áll a földön.

Jézus: A közeljövőből mutattam meg neked, hogy eljön az idő, mikor semmi becsülete nem lesz az Eucharisztiának, félreteszik a sarokba. Már ma is tapasztalhatjátok, hogy egyes helyeken a tabernákulum eltűnik a középről, és egy félreeső helyre kerül.

6.

Arról volt szó, hogy a bűnös lélek, ha közeledik Istenhez, Isten lángja, tisztasága égeti őt, és nagy szenvedést okoz neki, a lélek nem tudja elviselni Isten jelenlétét. Ezért szükséges a Purgatórium.

Olvastam egy írásban: Egy nagyon bűnös ember meghalt, a lelke panaszkodott, hogy igazságtalan Isten, hogy a bűnöst nem engedik be a Mennyországba. Egy Angyal jött érte, elvitte a Mennyországba, és külön kérte a bűnöst, lépjen be a Trónterembe. A bűnös lélek egy ajtó mögül merészelt csak bekukucskálni, és ráemelni tekintetét Istenre. Ahogy meglátta Istent, és ahogy meglátta Őbenne önmagát, azonnal a Pokolba repült a Purgatóriumot is átugorva. Senki nem ítélte el a lelket, sem Isten, sem Angyal, hanem ő saját maga ítélte magát a kárhozatra.

Olvastam egy másik írásban: A Mennyben élő, alacsonyabb szintű lelkek előtt az Úr lefátyolozza a teljes dicsőségét, hogy el tudják viselni az Úr jelenlétét, és így tesznek a magasabb fokon élő lelkek is az alacsonyabb szintű lelkekkel, hogy ne érezzék az alacsonyabb rendűséget.

Jézus: Dicsőségem fényének osztogatásával bölcsen gazdálkodom. Mivel a Mennyben a lélek fejlődésének megfelelően különböző szinten állnak a lelkek, dicsőségük más és más, ezért nem egyformán mutatkozom előttük. A legmagasabb szinten állók élvezhetik teljes dicsőségemet. Akik még a lelki fejlődés alacsonyabb szintjén élvezik a Mennyországot, ők kevesebbet tudnak befogadni fényességemből. Az Én legnagyobb Szentjeim ebben is követnek Engem. Elrejtik dicsőségük fényét azok előtt, akik még nem tartanak ott, ahol ők.

7.

Arról volt szó, hogy Isten neve benne van az Angyalban is.

Érzés: Isten neve a mi életünkben is belénk vésődik itt a Földön, csak tőlünk függ, hogy milyen mértékben. A Mennyben kapott új nevünk a földi cselekedeteinktől függ, saját magunk formáljuk azt a tevékenységeink által.

Jézus: Isten minden teremtményének ad egy nevet, és ezt a nevet Önmagából adja, de van benne a ti földi karakteretekből, mert olyan nevet kaptok, amire itt a Földön tetteitekkel rászolgáltatok, és ami legjobban jellemző rátok. Ezért két teljesen egyforma nem lesz a Mennyországban.

8.

Arról volt szó, hogy ami az ember fejében van, az ember szívéhez kell, hogy jusson.

Érzés: Az információt, ami az embert eléri, először az agy veszi fel és dolgozza fel. A szabad akaratunk által az információ a szívünkbe jut, ott formálódik, hozzákapcsolódik ahhoz, ami már a szívünkbe beépült, majd ezt sugározza ki magából az ember, erről beszél.

Jézus: A hittel, Istennel, túlvilággal kapcsolatos ismeretek a könyvekből, elmélyült beszélgetésekből, Égiek üzeneteiből kerülnek a fejedbe, és ezek az ismeretek megérintik a szívedet, majd újra a gondolataidon keresztül eljutnak másokhoz. Ez az útja a felvett információk terjedésének.

9.

Arról volt szó, hogy az Őrangyal fizikai értelemben is tud segíteni az embernek adott esetben.

Olvastam: Pio atyától ment egy házaspár kocsival az autópályán hazafelé, amikor a kocsijuk lerobbant, víz kellett bele. Nem tudták, hogy mi tévő legyenek. Megjelent egy férfi előttük az autópályán, és tanácsot adott, hogy milyen irányba tudnak átvágni gyalog a földeken, hogy kutat találjanak. Mire megfordult a házaspár, a férfi eltűnt. Eszükbe jutott, ez a valaki akár Pio atya Őrangyala is lehetett, mivel tanácstalanságukban imádkoztak Pio atyához.

Jézus: Múltban és a jelenben egyaránt előfordulnak olyan esetek, hogy Őrangyalotok helyettesít titeket, és ezáltal megvéd valamitől, vagy elvégzi a rátok váró feladatot.

10.

Hang: Hol felismerek, hol segítek.

Jézus: Az egyik gyermekemnél felismerem a Szentlélek által beleültetett sok erényt, és gazdagon megáldom érte. A másik gyermekemnél látom a gyengeséget, a gyarlóságot, a bűnök veszélyét, és segítek neki a fejlődésben.

11.

Arról volt szó, hogy az egyéni ítéleten van, aki vádolja az embert, van, aki védi.

Jézus: Mikor a gyermekem kileheli a lelkét, és elém kerül, egyik oldalán ellenségem áll, a másik oldalán az Őrangyala. Az Őrangyala védi, ellenségem pedig vádolja.

12.

Arról volt szó, hogy az Angyalok látják-e az ember gondolatát, elvégre mindent lejegyeznek az élet könyvébe.

Jézus: Az Angyalok Istentől kegyelmekkel bőségesen megáldott Lények, akik még a gondolataitokat is látják.

13.

Több történet van arról, hogy szenvedő lelkek kerestek fel egyéneket, hogy imádkozzanak értük, mert nem teljesítették be annak idején a kötelességüket, ahogy kellett volna, amikor még itt éltek a Földön. A mulasztásukért kell szenvedniük a tisztítótűzben. Pl: Pio atya kolostorában éjjeli órákban arra lettek figyelmesek, hogy valaki a kis kápolna ajtaját kinyitotta, bement, és tüsténkedett a gyertyák körül. Később kiderült, hogy ez az egyén abban a kolostorban élt korábban (könyvekben, amelyekben lejegyezték a tagok neveit, és hogy meddig élt, megtalálták), és az egyik feladata az volt, hogy az oltáron lévő gyertyákat tegye rendbe, amit annak idején nem vett komolyan.

Érzés: Minden feladatunkat komolyan kell vennünk, még a legapróbbakat is, és amit ígérünk, be kell tartani, mert különben súlyos következményei lehetnek.

Jézus: Papokra és hívekre egyaránt vonatkozik, hogy ígéreteiket be kell tartani, mert különben szeretetlenséget követnek el, amiért felelniük kell a tisztítótűzben.

14.

Arról volt szó, hogy az Angyalok nem olyan felületesen nézik az Úr szenvedésér, mint mi emberek.

Érzés: Ha kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy jobban, mélyebben átérezhessük szenvedését, Ő segíteni tud nekünk ebben.

Jézus: Az Angyalok sokkal mélyebben átélik kínszenvedéseimet és kínhalálomat, mint ti, pedig nem is értük szenvedtem és haltam meg. Ők segítenek nektek abban, hogy érzelmeitek ilyenkor fellángoljanak, ha lassabban imádkoztok, minden gondolaton elidőztök, és szemlélődve lelketeket odaküldve a keresztútra imádkozzátok a rózsafüzéreket. Ha végigrohantok rajta, szívetek aludni fog, és csak az akaratotok vezet. De Én még így is elfogadom imáitokat. Ilyenkor, amikor lelki szárazságban vagytok, érzelmeiteket kölcsönveszem egy kicsit, és elviszem azoknak a szegény gyermekeimnek, akik mindig csak gépiesen tudnak csak imádkozni.

15.

Arról volt szó, hogy a vadházasság, homoszexualitás, genderizmus nem hoz gyümölcsöt, vagy nem jó gyümölcsöt hoz, mivel a gyermekeket nem Isten útjára tanítják.

Jézus: Ó gyermekem, Édesanyám és Én sokat sírunk és szomorkodunk gyermekeink erkölcstelensége felett. Bizony, akik nem kötnek szentségi házasságot, azok nem jó gyümölcsöt teremnek. Ha születnek is gyermekek, semmi vallásos nevelést nem kapnak. Azért őrködök fölöttük is, vigyázok rájuk, és a gonosszal harcolok a lelkükért. Az ilyen áldatlan családokért is. A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem kinyitja a szemüket.

16.

Miséző Görög Katolikus és Római Katolikus papokról volt szó. A Görög Katolikus pap pappá szentelés előtt megnősülhet, a Római Katolikusoknál a pap nem nősülhet, annak ellenére, hogy némelyik apostolnak is volt felesége, mint pl: Szent Péter apostolnak.

Jézus: Az igaz, hogy az Egyház születésénél az első miséző papoknak még volt családja. De a cölibátus lehetővé tette a papságnak, hogy osztatlanul adja oda magát Nekem és a híveknek. De sajnos sok felszentelt gyermekem megszegte a tisztaság ígéretét, és azzal a védekezéssel, hogy nincs szüzességi fogadalom, bűnös kapcsolatokat létesítettek. Az ilyen pap sokkal nagyobb sebet üt a Szívemen, mint az a Görög Katolikus pap, akinek van felesége, és 5 gyermeke, és tele van családi gondokkal. Ideális megoldás az igazi cölibátus lenne, amelyben csak Én lennék papjaim szívében. Ezt kívánom, hogy megőrizze az Egyház. A Görög Katolikus és a Római Katolikus vonal, mindkettő megmarad az Én eljövetelemig.

17.

Hang: Nekünk missziós csomagunk van.

Kép: Egy nagy tölcsér alakú virágot több szerzetes nővér vesz körül.

Jézus: Mi Égiek, a Szentháromság, a Szűzanya, az Angyalok és Szentek segítségével olyan missziót végzünk, hogy a mai fennálló szerzetes rendeket óhajtjuk megtisztítani. A tölcsér alakú virágnak, amely a nővérek lelkületét fejezi ki, hófehérnek kellene lenni. Sok az Én felszentelt leányaim között, akiben kevés az engedelmesség, az alázat, és sajnos folt esik a tisztaságukon.

18.

Kép: Egy gyönyörű szép Angyalszerű Lény szárnyakkal jobbra repül.

Jézus: Ez az Angyalszerű Lény az Én maradék Egyházam jelképe. Jobbra repül, a szeretet és a tisztaság világa felé, az Új Világ felé.

 

Keresztes Imahadjárat

(50) – Jézus segíts nekem, hogy megismerjelek:

Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy megismerjelek
Bocsáss meg Nekem, hogy eddig nem beszéltem Veled
Segíts nekem, hogy békére találjak ebben az életben, és mutasd meg az örök élet igazságát.

Nyugtasd meg a szívemet,
Enyhítsd aggodalmamat,
Adj nekem békét,
Nyisd meg most a szívemet,
Hogy szereteted betöltse a lelkemet. Ámen.

Furcsa társaság: hamispróféta a meleg- és halál párti Katy Perry aktivistával találkozott.

A 33 éves amerikai Katy Perry énekesnő a Vatikán "United to Cure" konferenciáján beszélt. A konferenciát a Kultúra Pápai Tanácsa szervezte, április 26-tól 28-ig tartott.

Szombaton Ferenc pápa fogadta az énekesnőt a 41 éves Orlando Bloom színésszel, akivel Perry jelenleg együtt él.

Perry saját bevallása szerint egy "feminista és meleg-jogi aktivista", több melegekkel kapcsolatos díjat is kapott. Többféle ünnepségen is énekelt, mint pl. a halál párti Hillary Clinton elnöki kampányában.

A megbotránkoztató énekesnő jogi vitába keveredett a Mária Szeplőtelen Szíve apácákkal Los Angelesben; meg akarták akadályozni, hogy Perry megvásárolja az egyik birtokukat. Az egyik nővér, a 89 éves Catherine Holzman ráadásul elhunyt a bírósági meghallgatás során.

Évekkel ezelőtt Perry azt mondta egy videóinterjúban, hogy "eladtam a lelkemet az ördögnek".

2016-ban 10.000 dollárt adományozott
a Planned Parenthood abortuszhálózatnak, a rajongóit pedig ugyan erre bátorította.

https://gloria.tv/article/PjWRRmNhxAvg4QhqDiLjdh3N8
http://metropolita.hu/2017/10/lady-gaga-megbantam-hogy-sotet-illuminatus-eroknek-adtam-el-a-lelkem/


Katy Perry I sold my soul to the devil

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=SPvtGvGtOzM


Keresztes Imahadjárat 117. imája Azokért, akik eladták a lelküket


Legdrágább Jézusom, Neked szentelem a következő lelkeket: – itt sorold fel őket – és mindazokat, akik cserébe a hírnév jutalmáért, eladták a lelküket.

Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Tartsd távol őket az Illuminátusok fenyegetéseitől, akik felfalják őket. Add meg nekik a bátorságot, hogy félelem nélkül távozhassanak ebből a gonosz rabságból.

Vedd őket Irgalmas Karjaidba, és tereld vissza őket a Kegyelem Állapotába, hogy alkalmasak legyenek megállni Színed előtt.

Istenséged által segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket.

Szabadítsd meg őket bilincsektől, amelyek fogva tartják őket, és amelynek következménye egy szörnyű kínszenvedés lesz a Pokol kamráiban.

Segíts nekik a választott lelkek szenvedései által, imáim és Irgalmad által, hogy az első vonalban legyenek, készen arra, hogy belépjenek az Új Béke Korszakának Kapuján – az Új Paradicsomba. Könyörgök Hozzád, szabadítsd ki őket fogságukból. Ámen.

Internet-átjátszó állomás lett a világ legmagasabb Krisztus szobrából

A világ legmagasabb Jézus szobrára (Krisztus Király, Świebodzin, Lengyelország) internet-átjátszó antennát telepítettek. (További képek róla ITT.)

A telepítő cég szerint az ötlet a területileg illetékes plébánosé volt. A plébános ugyanakkor azt állítja, hogy ő úgy tudta, a cég csupán villámhárítót szerel fel.

A tény, hogy a Krisztus szobor koronájára tányérantenna került, nemrég derült csak ki, amikor egy újságíró drónnal készített a magasból felvételeket az alkotásról.

Az ügy sokakban felháborodást keltett Lengyelországban. A kritikákra reagálva megszólalt az egyházmegye szóvivője is. Ő azt állította, hogy a plébános 2016-ban kötött szerződést az antenna telepítéséről. A szerződés szövege szerint a jóváhagyásáért cserébe a telepítő cég ingyenes kamerás megfigyelőrendszert és wifi hotspot kiépítését vállalta a templomában. Az antenna telepítésére a helyi önkormányzattól azonban nem kértek engedélyt.

A több, mint 52 méteres szobrot 2010. november 6-án emelték, Świebodzin város lakóinak adományaiból.

A megvalósításában a korábbi plébános, Sylwester Zawadzki meghatározó szerepett játszott. Ő a 2014-ben bekövetkezett halála előtt azt kérte, hogy a szívét a szobor lábánál temessék majd el. A hatályos lengyel temetkezési törvény miatt ez nem valósulhatott meg.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/04/30/internet-atjatszo_allomas_lett_a_vilag_legmagasabb_krisztus_szobrabol

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A világ minden emberének hasonló jellemvonásaik vannak (hasonló a karakterük)

2011. április 30. szombat, 20.45
Boldog vagyok, ma este,  szeretett leányom, Irántam való  engedelmes magatartásod miatt. Örömet okoz nekem az,  hogy a Szentmisén naponta részt veszel, és hogy a szent Eukarisztia által magadhoz veszel Engem. Most értelmed és lelked meg fog erősödni, hogy minél hamarabb válaszolhass szent Akaratomnak. Még sok munka áll előtted,  leányom, hogy lelked a tökéletességre felkészülhessen,  amelyet elvárok tőled. Ne félj,  mert Én utad minden lépésében vezetlek téged.
Leányom,  olyan nagyon szeretem a bűnösöket. Mennyire vágyódom hűségükre.  Szemlélgetem az embereket és látom,  hogy vannak olyanok, akik otthonaikban barátaikkal és családtagjaikkal boldogan nevetnek,  ilyenkor Engem is elönt a boldogság,  mert ott a Lelkem van jelen.  Aztán más otthonokba tekintek, ahol azt látom,  hogy ott az emberek zavartak, szomorúak,  dühösek és egyes esetben gonosz erőszakot alkalmaznak. És sírok. Tudom, hogy  ezekben az otthonokban a sátán van jelen. Majd megszemlélek egy barátokból álló csoportot és látom, hogy ők a mindennapi életükben együttesen dolgoznak mások jólétéért és boldog vagyok.
Látok egy másik csoportot is,  akik saját jólétükért dolgoznak, egyetlen céllal,  hogy minél nagyobb hatalmat és gazdagságot szerezzenek. Minden tettüknek csak egy célja van:  önmaguk érdekeit kielégíteni és ez, általában mások kárára történik. És Én sírok,  mert tudom,  hogy ők a sötétségben élnek. Aztán, mint akit megigéztek, látok egy intelligens, művelt csoportot,  akik meg akarják a világot győzni arról,  hogy az Örök Atya nem létezik. Ők fellengezve mutatják be kiokoskodott érveiket,  miközben arrogáns módon tagadnak Engem. Megszakad a Szívem azokért a langyos hitűekért,  akik ezáltal beszívódnak a sötétség barlangjába. Olyan sok csoport létezik, amelyeknek különböző érdekük, céljuk és szándékuk van. Sajnos nagyon kevesen szánnak arra időt, hogy kapcsolatot keressenek Istennel, az Örök Atyával.
Ma,  a világon sok millió ember maradt hit nélkül. Ennek az eredménye az lett, hogy sok ember össze van zavarva,  nem tudják,  hogy milyen célra törekedjenek, és nem keresik megszentelt szolgáim vezetését sem.
Ha gyermekeim nem kérik segítségemet, a zavarodottság örvénye tovább fog folytatódni. Imádkozzatok minden gyermekemért szerte a világon. Nézzetek körül és látni fogjátok, hogy az emberek az egész világon egyformák. Lehet, szenvednek, mások tele vannak szeretettel,  de vannak, akik haragosak és erőszakosak. A legtöbb embernek van humorérzéke,  amit életének egy bizonyos részében megtapasztal. Tehát, ha családtagjaitokra és barátaitokra néztek,  akkor látni fogjátok ti is ugyanazon közös tulajdonságaikat.
Ha azt érzitek, hogy egy felebarátért imádkoznotok kell,  akkor arra kérlek benneteket,  hogy szemléljétek meg ti is a világ minden sarkában  elő testvéreiteket. Ti mind az Én gyermekeim vagytok. Híveim, azáltal,  hogy  minden gyermekemért az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzátok,  megmenthetitek az embereket a pokol sötétségétől. Ennek az imának az ereje be fogja bizonyítani,  hogy Irgalmasságom mindenkit betakar majd az egész világon.
Hagyjátok,  hogy mindannyiatokat elvezesselek az Én Paradicsomomba.   Kíméljetek meg Engem attól a fájdalomtól,  amit akkor éreznék, ha közületek egy is a sátán kezére jutna.
Imádkozzátok,  imádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét mindennap délután 3 – kor,  mert ezáltal megmenthetitek a világot.

A ti mindig Irgalmas Jézus KrisztusotokHívom mindazokat, akik nem ismernek Engem

2012. április 30. 17:45
Drága szeretett lányom, magyarázatot kell adnom azoknak az embereknek, akik hisznek Istenben, de akik nem járnak a templomba, vagy nem imádkoznak.
Sokan nem tudják, hogyan kell imádkozni. Egy kicsit hasonlít ahhoz a módhoz, amelyet te is nehéznek találsz.
Az imádság azt jelenti: kérni.
Az imádság azt jelenti: kommunikálni (beszélgetni).
Az imádság azt jelenti: szeretetet mutatni, és hálát adni.
Manapság sok jó szándékú és nemes szívű ember nem tudja, hogyan kell imádkozni.
Néhányan kellemetlennek és kényelmetlennek találják azt. Mások úgy érzik, hogy imáik semmit sem érnek.
Ó, mennyire szeretem ezeket a különleges lelkeket! Oly távol vannak, és mégis oly nagyon vágyom arra, hogy megmutassam nekik mély Szeretetemet.
Hívom mindazokat, akik nem ismernek Engem. Nem kell félnetek Tőlem.
Mindössze annyit kell tennetek, hogy kéritek, vegyelek védelmembe benneteket, és nyújtsak vigaszt nektek.
Engedjétek meg Nekem, hogy bebizonyítsam Szeretetemet. A saját egyszerű szavaitokkal szóljatok Hozzám. Semmi sem fog megdöbbenteni Engem.
Bízzátok Rám aggodalmaitokat, mivel Én megnyugtatom a szíveteket. Hadd segítsek nektek, hogy igaz békét érezzetek.
Kérjetek Engem, hogy oszlassam el aggodalmaitokat. Én meg fogom mutatni nektek az igazságot, hogy gondjaitok ne tűnjenek rossznak számotokra.
Hogy honnan fogjátok tudni, hogy meghallottalak benneteket? Hogyan lesztek biztosak abban, hogy válaszolni fogok nektek?
Csak üljetek le nyugodtan, és kérjetek Engem ezzel az imával, hogy megnyissa Számomra a szíveteket, és kérjétek Segítségemet.
A Keresztes Imahadjárat 50. imája: Jézus segíts nekem, hogy megismerjelek
Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy megismerjelek
Bocsáss meg Nekem, hogy eddig nem beszéltem Veled
Segíts nekem, hogy békére találjak ebben az életben, és mutasd meg az örök élet igazságát.
Nyugtasd meg a szívemet,
Enyhítsd aggodalmamat,
Adj nekem békét,
Nyisd meg most a szívemet,
Hogy szereteted betöltse a lelkemet. Ámen.
Jelenleg, sokan közületek nem akarnak Hozzám jönni. De részben ez érthető is.
Majd jönni fogtok a megpróbáltatás, a zűrzavar és a félelem idején.
Én mindennap mellettetek vagyok, bár ti ezt még el sem tudjátok képzelni.
De hamarosan látni fogtok Engem, és meg fogjátok ismerni Ígéretem igazságait, mely megadja nektek az örök életet testben, szellemben és lélekben.
Várom, hogy hívjatok Engem. Aztán, ha elérkezett a megfelelő idő, elviszlek benneteket a Béke Új Korszakának és az Új földi Paradicsomnak a kapuihoz.

Barátotok,
Szeretett JézusotokA Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre

Drága szeretett leányom, az Én Hatalmam soha nem fog meggyengülni; mint egy fény, halványabb lesz a sűrű köd közepette, de mindig látható lesz, még ha olyan gyenge lesz is, akár egy halvány pislákoló fény.

Amikor a világ újra megváltozik, mivel a gonosz szellem a megosztottságra megosztottságot hoz, akkor egyedül csak Isten Fénye lesz az, ami fenntart majd benneteket. Jelenlétemet érezni fogják azok, akik Hozzám folyamodnak segítségért, mert Én sohasem foglak elhagyni benneteket, különösen akkor nem, amikor úgy érzitek, hogy minden reménytelen. Semmi más, csakis az Igazság fog segíteni nektek helyt állnotok, amikor a szeretet hiánya – a mai világban nyilvánvaló módon – egyre csak növekszik, amint az emberek szíve kővé változik.

Az Igazságot a Szent Biblia tartalmazza. Ez az a táplálék, amely éltetni tudja az embert úgy most, mint a jövőben. Rövidesen lehetetlen lesz akár csak egy Bibliát is vásárolni, mivel sok nemzet ragaszkodni fog az új törvényekhez – különösen Európában -, mely törvények minden olyan könyvet be fognak tiltani, amelyek Isten Szavát terjesztik.

A levél most íródik, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan minden felszentelt szolgám tájékoztatva lesz a változásokról, amelyekről azt fogják mondani, hogy az Egyház javát szolgálják.

Az új szabályok, amelyek a Szentmise alatt mondott imák módosításaiban lesznek észlelhetők, ártalmatlannak fognak tűnni. Sokan nem veszik észre ennek a jelentőségét, de ez a Szent Eukarisztiához és a benne lévő Jelenlétemhez kapcsolódik. A „megemlékezés” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot megfosztanak kincseitől. A kincsek elvétele, beleértve az arany Tabernákulumokat is – melyeket fából és kőből készítettel cserélnek fel – egyike lesz azoknak a jeleknek, melyeket összegyűjtenek az Új Világvallás számára.

A templomokat a falaikon belül fogják megváltoztatni, és ez magába foglalja majd az oltárok megszentségtelenítését is. A Szentségtartók – a Szent Eukarisztia tartója –kezdenek eltűnni, és a Szentségkitétel napjai véget érnek.

Vessétek csak meg most Szent Szavamat, és majd könnyeket fogtok sírni, amikor ezek a cselekedetek fel fognak tárulni előtettek! Hamarosan – nem sokkal később – a felszentelt szolgáim által viselt öltözékeket meg fogják változtatni, és a Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre. Az új rémtett nem egy egyszerű kereszten alapszik. Ehelyett, diszkréten, a fenevad fejét fogja ábrázolni.

Azt kérem tőletek, hogy most gyűjtsétek össze Szent Keresztjeimet és tartsátok azokat otthonaitokban, Szenteltvízzel együtt. Arra sürgetlek benneteket, hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz, amelyről beszéltem nektek. Aztán azt akarom, hogy teljesen bízzatok meg Bennem. Sohase higgyétek, hogy elhagylak titeket, kiszolgáltatván a gonosznak benneteket. Én továbbra is mindenkor közel maradok hozzátok. Különleges áldást árasztok szeretett, hűséges szolgáim fejére, hogy Szentséges Szívemmel egybefonva tartsam őket.

Tartsátok szíveteket közel Hozzám, és egymáshoz is. Vigasztaljátok és erősítsétek egymást, mert nektek az előttetek álló idők előtt és alatt sokkal jobban kell szeretnetek egymást, mint valaha. Én vagyok a ti családotok. Ti az

Enyéim vagytok. Mi egyesülve maradunk egészen addig a pillanatig, amikor a harsonák megszólalnak, és a bejelentés megtörténik, hogy Második Eljövetelemben végül kinyilatkoztathatom Magam. Akkor érezni fogjátok az örömet és a békét, amelyet megígértem nektek. Aztán minden szenvedés véget ér.

Jézusotok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Irgalmasság Vasárnapja

2011. április 30.

Szűzanya:„Drága gyermekeim! Az irgalmasság vasárnapja olyan nagy kegyelmekkel jár, melyet ti értelmetekkel nem vagytok képesek felfogni. Ezen a napon Szent Fiam végtelen nagy irgalma kiárad az egész világra. Még azokra a lelkekre is, akik a kárhozat útján haladnak. Imáitoknak és kilencedeiteknek köszönhetően sok lélek meg fog térni, és rengeteg haldokló megmenekül a kárhozattól. Atyám nagy szeretetében a kilencedeitek által boldogan eltörli minden egyes megbánt vétketeket, melyet egészen addig elkövettetek. Én, pedig mint szerető édesanyátok nagy örömmel és szeretettel mutatom meg nektek a Mennybe vezető utat. Örüljetek, mert hatalmas kegyelmi áradatban lesz részetek! Ünnepeljétek meg úgy, mintha ez lenne az utolsó alkalmatok erre a szép ünnepre, még mielőtt a Szentlélek eljön e világra.”
Engesztelő kápolna a Normafánál

Sokakat foglalkoztat napjainkban is az engesztelő kápolna kérdése, amelyet Natália nővéren keresztül kért a Szűzanya. Ezt a kérést Mindszenty József bíboros érsek is magáévá tette. De közben sokat változott a történelmi helyzet. Vajon aktuális-e még ez a kérdés, vagy már idejét múlt? Néhány nappal ezelőtt egyik választottjának, Mária Magdolnának ezeket mondta Jézus erről a kérdésről.
Jézus: Drága gyermekeim! Szent Atyám akarata, hogy a Szent Anna réti engesztelő kápolna megépüljön, ahogyan édesanyám kérte Natália nővéren keresztül. Rajtatok kívül másokat is arra indítunk, hogy tegyenek ez ügy érdekében. Erre a kápolnára nektek teremtményeinknek van a legnagyobb szükségetek. Azt szeretném, hogy minél több magyar engesztelő összegyűlne ezen a helyen és együtt engesztelnének a világ bűneinek megbocsátásáért. Édesanyám szüntelenül ott lenne közöttetek és választottakon keresztül adná nektek az üzeneteket. Szent tervemben áll, hogy ez a hely legyen Magyarország engesztelő központja. Ezért bátran cselekedjetek. Jutalmatok nagy lesz érte a mennyben. Én pedig áldásomat adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/engesztel-kapolna/engeszel-kapolna-a-normafanalKegyelmek a Szent Anna Réten


2016. Április 30, Szombat
Szent Anna rét (15:00 szentmise és imádság)
A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője megjelent előttem, és láttam hogyan gyűjti össze egy kehelybe az engesztelők imádságát, amelyek fénysugarakhoz voltak hasonlóak és egy fényforrást alkottak együttesen a kehelyben. Mária ezt a kelyhet elvitte Mennyei Atyánk elé, aki örömében lehajolt, megnézte és isteni akaratával átalakította kegyelmi forrássá az imádságokat. A kegyelmeket isteni ajkával ráfújta hazánkra, miközben a magyar szentek és királyok is imádkoztak a hazánkért. Láttam, ahogyan az irgalmasság órájában Isten világossága hogyan szorítja ki hazánkban a sötétséget. Mennyei Atya: „Az irgalmasság óráját tekintsétek a kegyelem órájának. Ebben az órában a gonosz lelkek lebénulnak és a lelkek nagy része felszabadul az ő uralmuk alól, ezt különösen a haldoklókra érvényes. Minél többen ember bekapcsolódik imájával a kegyelem órájába, annál magasabb kegyelmeket adok a magyar népnek és vezetőinek. Ilyenkor a hazátokra váró büntetések is enyhülnek, mert irgalmas vagyok és egyben igazságos is. A Normafánál bemutatott szentmisék rendkívül értékesek Atyai tekintetem előtt, és szívembe írom papjaim és híveim nevét. Akik közel állnak legszentebb leányom szeplőtelen szívéhez, azok Hozzám is közel állnak, mert Szűz Mária ügye az Én ügyem is. Az engesztelő kápolna ott áll örök tervemben, ami be fog teljesedni éppúgy, mint a megtestesülés és megváltás. Ugye tudjátok gyermekeim, hogy a Szent Anna Réten bemutatott szentmisék és imádságok milyen nagy gyümölcsöket fognak hozni országotok és a világ számára? Szent Fiam mennybemenetele után a keresztények nagy üldözést szenvedtek el. Ti a végső időket élitek és tudnotok kell, hogy ez az időszak fogja elhozni Egyházam dicsőségét. Jézus második eljövetelének az időpontját csak egyedül Én tudom, amit még egyszülött Fiamnak sem hoztam a tudomására. Készüljetek, mert a ti generációtok megéli Krisztus dicsősége eljövetelét a felhőkön, Ő ugyanis akkor a Mennyből fog kilépni és megmutatja önmagát mindenkinek. Minden embernek nyilvánvaló lesz, hogy Fiam nemcsak ember volt, hanem Isten is, és testestül-lelkestül fölment a Mennybe. Ezeket a hitigazságokat tagadják a hamis próféták és követőik, és nem fognak belépést nyerni az Én országomba, mert Szentlelkem ellen vétkeznek. Örüljetek és örvendezzetek, mert hamarosan helyreállítom a világ rendjét és újra harmónia fog uralkodni a természetben és az emberek között. Az Új Paradicsomban helyet készítek mindazoknak a magyaroknak is, akik mindvégig kitartanak mellettem.”
2016. 05. 01, Vasárnap
Szent Anna rét (11:00 szentmise és imádság)
Szent József megjelent és palástjával betakarta országunkat, miközben így szólt hozzánk: „Gyermekeim, mivel Mária az Én jegyesem volt, és a ti hazátok az Ő országa, ezért úgy tekintek rátok, mint a jegyesemre. Hazátokat pártolom Isten akarata által, aki csodálatos jövőt ajándékoz nektek. Mindazok a keresztények, akik keskeny és göröngyös úton haladnak felajánlva minden szenvedést, méltóvá válnak Krisztushoz, aki értetek kínhalált szenvedett, de harmadnapon feltámadt. A Mennyből szomorúan szemlélem a családok széthullását, a válásokat, az abortuszokat és a gyermekek, fiatalok elzüllését. Magyarországon is igen jellemző ez az állapot, melynek oka az, hogy a családok többségét nem tartja össze a vallás, és lassanként eltűnt az igaz szeretet is. A magyaroknak szüntelen engesztelni kell a családokért. Amikor egy család széthullik az vétek Isten teremtése ellen, Ő ugyanis így alkotta az embert: „Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! (Ter 1, 27-28) A Messiás ezt az igazságot védi, amikor azt mondta: Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza. Ezek a szavak örökké élők maradnak, mert amit Isten egyszer kijelent, az bizony megmásíthatatlan. Most a családapákhoz szólok: Testvéreim, Isten úgy teremtett benneteket, hogy pásztorai legyetek családotoknak és nem pedig rombolói. Ti Ádám leszármazottai vagytok, hiszen ő az ősötök. Isten nagy hitet adott nektek azért, mert vezetésre születtetek és arra, hogy Istent szolgáljátok. Megkaptátok a kegyelmet, hogy családot alkossatok, és példaképként éljetek, miképpen a szentek is. A sátán legyengített titeket, mert engedtetek kísértéseinek. De Isten hatalmas, és mindenkit üdvözíteni akar. Imádkozom értetek, hogy be tudjátok tölteni igazi szerepeteket a családban, és a vallásban is.”
Mária Magdolna


engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1076-kegyelmek-a-szent-anna-reten

Kadarkúti Égi Üzenetek 192-255. : Mennyei Atya-Jézus-Szentlélek -Szűzanya: Jézus élete

ÉGI ÜZENETEK

2014.04.29

Jézus: Jézus élete XXIX.  A tábor hegyi színeváltozás

 

Jézus: Drága engesztelő Gyermekeim! Lángoló Szent Szívem összes szeretetével köszöntelek mindannyiatokat. Eszközöm hangján szólok hozzátok, Én folytatom életem történetét.

Miután apostolaimmal végigjártam Szidon és Tírus határait, Caesarea vidékére mentem. Ez a vidék a Jordántól keletre fekvő hegyes pusztaság. Itt is sok beteget meggyógyítottam és úgy döntöttem, hogy ezen a helyen készítem elő tanítványaimat a reám váró szenvedésem és halálom elfogadására. Nem volt könnyű megértetnem velük, hogy Atyám terve, a megváltás, hamarosan beteljesedik. Fenséges tanításaimból, csodatetteimből azt a következtetést vonták le, hogy isteni hatalmamnál fogva Nekem senki nem árthat, hiába acsarkodnak ellenem a farizeusok és írástudók. Egyszer vándorlásunk közben lepihentünk és szeretettel végigtekintve rajtuk megkérdeztem őket: - Kinek tartjátok az Emberfiát? –Némelyek keresztelő Jánosnak tartanak téged, mások Illésnek, ismét mások Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.

Ebből a válaszból arra következtettem , hogy ellenségeimnek sikerült a népet meggyőzni arról, hogy nem Én vagyok a Messiás.

-És ti, - kérdeztem – kinek tartotok Engem? Simon Péter mindnyájuk nevében így felelt: -Te a Krisztus vagy, az élő Isten Fia. Péter válasza mélyen meghatott Engem. –Boldog vagy, Simon, Jónás fia, – mondottam – mert nem a test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az Én Atyám, aki a Mennyben vagyon.

Ma a XXI. Században is rengetegen vannak, akik csak abban tudnak hinni, hogy Én az ókori történelem egyik szereplője voltam, egyik vallás, a kereszténység megalapítója, de ellenségeim, forradalmárnak tekintve kivégeztek. Korántsem tekintenek Rám, mint Isten Fiára, az Emberiség megmentőjére, Krisztusra, a Megváltóra. Pedig Véremet ontottam értük, hogy lelkük megmeneküljön a pokol tüzétől. Kortársaim közül is csak egy maroknyi hívő csapat hitt abban, hogy Én vagyok a régóta várt Messiás. Mégis elég volt nekem ez a legszegényebbekből és legtanulatlanabbakból álló kis közösség, hogy belőlük kiindulva, rájuk alapozva megteremtsem Egyházamat. Tehát ne féljetek, ma élő kicsi lelkes Követőim, hogy kevesen vagytok! Megsokasítalak benneteket, bátorságot adok nektek és mint maradék Egyházamat megőrizlek titeket az utolsó napig. A gonosz erők nem tudnak elpusztítani benneteket.

Tulajdonképpen Isten Országa azon a napon kezdődött, mikor Péter ünnepélyesen és határozottan elismerte, hogy Én Isten Fia vagyok. Ugyanis ekkor magyaráztam meg neki az új nevének titkát, amelyre átkereszteltem, mikor legelőször találkoztam vele a Jordán partján: - Mondom neked, hogy te Péter vagy, és erre a kősziklára fogom építeni Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. És neked adom a mennyek országának kulcsait is, és amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.

Ekkor használtam először az „Egyház” szót. Mit is jelent, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta? Azt, hogy nem győzheti le semmiféle hatalom a világon: se okoskodó tudomány, se a téves ideológiák, ateizmus, terjeszkedő keleti vallások, önkényuralmak, az antikrisztus, a hamis próféták, a new age okkult áramlatai, se maga a Sátán, mert ereje a Szentlélekben van, Őt pedig nem semmisítheti meg se emberi, se pokoli hatalom.

Minek is a szimbóluma a kulcs, amit Péternek adtam? A kormányzásé. Péterre és utódaira, a pápákra bíztam az Egyház vezetését. A pápa Isten lelkének az eszköze, és mint ilyen a méltókat befogadja, a méltatlanokat kirekeszti a Mennyországból. Az Egyház láthatatlan feje mindig is Én leszek, és a látható feje Péter lesz és útódai.

Gyermekeim! Miután megvilágosítottam apostolaim előtt, hogy újonnan született Egyházam vezetője Péter lesz, meg kellett osztanom velük egy nagy titkomat, melyet eddig csak enyhe célzásokkal érintettem előttük: kínszenvedésem és kínhalálom tényét. Így szóltam hozzájuk erről a vészesen közeledő eseményről: - Az Emberfiának sokat kell szenvednie és megvetésben részesülnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és megöletnie és három nap múlva föltámadnia.

Drága Engesztelőim! Gondoljatok bele, hogy sorsomat a legapróbb részletig előre láttam. Egyrészt Atyámmal folytatott bensőséges beszélgetésekből, másrészt a próféták jövendöléseiből. Emiatt gyakran mély szomorúság fogott el, melyet nem titkoltam tanítványaim előtt. Hiába beszéltem erről apostolaimnak, nem akarták elhinni Nekem. Erre utal, ahogy Péter megjegyezte: - Isten mentsen Téged, Uram, nem fog ez történni veled.

Mire Én így válaszoltam: - Távozz előlem, Kísértő! Megbotránkoztatsz Engem, mert nem az Isten dolgával gondolsz, hanem az emberekével. Kértem ezután tanítványaimtól, hogy ne csak higgyenek Istenfiúságomban, hanem fájdalmas sorsomat is osszák meg velem. Azt kívántam, hogy kövessenek, mert az igazi élet, az örök élet még a szenvedések, még a halál árán se drága. Bizony ezek a szavak az én jeruzsálemi szenvedésemről és az engem követők üldözéséről nagy félelemmel töltötték el őket. Ezért a továbbiakban inkább hallgattam e szomorú dolgokról, és a jövő dicsőségéről beszéltem nekik:

-Bizony mondom nektek, vannak az itt állók közt némelyek, kik nem ízlelnek halált, míg nem látják az Emberfia eljövetelét az Ő országában.

Itt a dicsőséges színeváltozásomra gondoltam, ami számukra nagyon közel volt. Hat nap múlva ugyanis három apostolomat, Pétert, Jakabot és Jánost kiválasztottam és felvittem a Tábor hegyre imádkozni. Ez egy 600 m magas hegy Galilea közepén. Elkezdtem imádkozni, és közben átváltoztam előttük. Arcom kifejezése dicsőséges lett és ragyogott, mint a Nap. Ruhám fénylő, fehér lett, mint a hó. Nincs az a művész, aki ezt meg tudná festeni. Hirtelen teljes dicsőségben megjelent mellettem jobbról és balról Mózes és Illés és arról beszélgettem velük, hogyan történik majd Jeruzsálemben szenvedésem és halálom. Közben a három apostolom mély álomba merült. Hirtelen fölébredtek és megpillantottak minket a fényben tündöklő, megdicsőült alakokat. Péter örömében felkiáltott: -Jó nekünk itt lenni, Mester! Csináljunk hát 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.

Ezalatt fényes felhő ereszkedett le, mely beárnyékolta őket. Mi hárman: Mózes, Illés és Én beléptünk a felhőbe és eltűntünk Péterék szeme elől. És szózat hallatszott a felhőből:

-Ez az én igen kedves Fiam: Őt hallgassátok.

Kedves Engesztelőim! Most elmondom nektek, hogy mit jelképezett rajtam a hófehér tündöklő ruhám. Azt, hogy a földi anyag túlvilági fényes, légies anyaggá fog változni a megdicsőüléskor. A ragyogó arcom, kezem, testem arra utal, hogy ti is, feltámadásotok után, dicsőségetek fénylő palástjába fogtok öltözni. A fényes felhő pedig a Mennyei Atyát jelképezi, aki a szentté vált gyermekeit befogadja szívébe. Ó, Gyermekeim! Ez a színeváltozás a legnagyobb csoda volt életemben. Mert a gyógyításokban, a feltámasztásokban, a vihar lecsendesítésében, a kenyérszaporításokban a természet erőin, a teremtményeken gyakoroltam hatalmamat, itt viszont a színeváltozásban saját személyemen. Istenségem, mely mindig egyesülve volt emberségemmel, ezekben a különös, csodálatos percekben átragyogott emberségemen, megmutatva a három választottamnak, hogy milyen is vagyok Én, a ti Megváltótok ott fenn, a Mennyben tündöklő dicsőségemben.

Drága Kicsinyeim, mai Apostolaim! Egy felejthetetlen, misztikus élményben szeretnélek benneteket részesíteni. Most nemcsak hármat választok ki közületek, hanem mindannyiatokat felszólítalak, hogy jöjjetek Velem. Fogódzkodjatok meg a kezemben! Belépünk a Szentostyába. Nagyra nő az Eucharisztia és van rajta egy ajtó. Kitárom, és mi belépünk rajta. Mindnyájan bent vagyunk, az utolsó becsukja az ajtót utánunk. Puha, aranyszínű fűben lépkedünk. Ragyogó angyalok jönnek elénk, hófehér ruhákkal a karjukon. Ugyanis a konszekrált Ostya, az Oltáriszentség a dicsőséges Szentháromság hajléka. Ide csak fehér ruhában, a megszentelő kegyelem hófehér ruhájában szabad belépni. Alig haladunk néhány lépést, egy hatalmas, csúcsos hegy állja utunkat. Ez a hegy átlátszó kristályokból épült. Hosszú, végelláthatatlan lépcsősor vezet fölfelé. A hegy csúcsán tündöklő fény vár rátok, melyben 3 kitárt kezű, ragyogó alak vár rátok. Most magatokra hagylak benneteket a segítő angyalokkal. Ahogy haladtok fölfelé, minden lépcsőfoknál erősebb és erősebb szeretet ébredezik a szívetekben. Ráismertek, hogy ez nem más, mint Istenszeretet. Kimondhatatlan vágyódást éreztek a három Személy iránt, mert egyre jobban kibontakoznak előttetek. Felértek a csúcsra. Színről-színre, mint Péter, Jakab és János, három dicsőségben pompázó alakot láttok: középen a Mennyei Atyát, fényből van a koronája és a királyi ruhája, kezében egy vízzel teli kehely, jobbra Engem láttok, a ti Megváltótokat hófehér ruhában, fényes aranykereszttel, balra a Szentlélek Istent, fénylő hosszú, fehér ruhában, a tenyerén egy lobogó lánggal. Meghatottságotokban leborultok Előttünk, homlokotokat a kristálysziklához érintve. A Mennyei Atyát egy nagyon ragyogó arany fény veszi körül, Engem egy piros fény, a Szentlelket egy tündöklő fehér fény. E három fényt szivárványháromszög keretezi. E látvány olyan fenséges, hogy alig tudtok betelni vele.

A Mennyei Atya előrébb lép és így szól hozzátok:

Drága, Hűséges Engesztelőim! Köszöntelek titeket az Oltáriszentség belsejében, a Mi kedves hajlékunkban. Ahányszor szentáldozáshoz járultok, mindhárman így vagyunk jelen lelketekben. Én, Atyátok az örök élet vizével itatlak benneteket, Jézus szent vérével tisztítja lelketeket, a Szentlélek pedig, mikor szükség van rá, lángra lobbantja szíveteket. Álljatok elénk, mindhárman keblünkre ölelünk benneteket, és egy isteni szeretetcsókot lehelünk a homlokotokra. Ezután felemeljük jobb kezünket, és végtelen szeretetünkkel megáldunk titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Most pedig angyalaim levezetnek bennetek a lépcsőn és kiléptek a Szentostyából. Újra itt ültök a helyeteken és Én, Atyátok boldogságban gyönyörködve újra megáldalak benneteket az egész Szentháromság nevében. Amen.ÉGI ÜZENETEK

 

 

 

2014.05.10

 

 

 

Mennyei Atya: Jézus élete XXX.  Jézus bölcs tanításai

 

 

 

Mennyei Atya: Drága engesztelő Gyermekeim! Itt állok előttetek eszközöm jobb oldalán Én, Mennyei Atyátok kitárt karral és gondolatban Szent Atyai Szívemre ölellek benneteket. Ma Jézus életét az Ő bölcs tanításaival folytatom.

 

A legutóbb a táborhegyi színeváltozásról hallottatok, amikor Szent Fiam Isteni dicsőségében mutatkozott a három kiválasztott tanítványa előtt. Mikor lejött velük a hegyről, a lelkükre kötötte, hogy erről senkinek se beszéljenek, míg az Emberfia föl nem támad halottaiból. Péter, Jakab és János sehogy se értették, hogy miért is kell ezt titokban tartani, és hogy egyáltalán milyen feltámadásról van szó. Hiszen olyan jó lenne elmondaniuk ezt a páratlan, csodálatos élményt! Nem is gondoltak arra, hogy ha elmesélnék, hogy Jézus megmutatta nekik istenségét, el se hitték volna, kinevették volna őket. Az is szöget ütött a fejükbe, hogy miféle föltámadásra gondolt Mesterük? A saját testének feltámadására, hogy újra élni fog, mint ők, itt a földön? Vagy Izrael országának föltámadására?

 

Ahogy lejöttek a Táborhegyről, Kafarnaum felé vették útjukat. Közben Jézus így tanította őket.

 

-Az Emberfiának az emberek kezébe kell adatnia, és megölik Őt, de miután megölték, három nap múlva föltámad.

 

Az apostolok csodálkoztak, tiltakoztak, értetlenkedtek ezen. Ők mesterükben a Messiást, Isten küldöttét látták, sőt Isten Fiát. Szemükben képtelenség volt, hogy bárki is legyőzheti Jézust, aki még a természeti erőknek is parancsol. Bizony nem értették a megváltás misztériumát, mely benne foglaltatott isteni tervemben. Ez Krisztus szenvedése és halála nélkül nem teljesülhetett volna. Jézus ettől kezdve ismételten emlékeztette őket erre, hogy megbarátkozzanak ezzel a szomorú gondolattal.

 

Egyízben észrevette, hogy apostolai azon vitatkoztak, ki lesz közülük első helyen a Mennyek országában. Zavarta őket, hogy Mesterük nem egyszer némelyiküket kiválasztotta valamire. Például Pétert tekintette vezetőjüknek, a Táborhegyre Pétert, Jakabot és Jánost vitte fel. Úgy érezték, őket jobban kedveli náluknál. Ez féltékenységet szült. Ma is megesik az ilyesmi. Például egy anyának van 3 gyermeke. A legkisebbel törődik a legtöbbet, mert még olyan gyámoltalan, a többi ezért irigykedik rá. Mire felnőnek, megmarad ez a negatív érzés bennük, és nem lesz zavartalan békesség közöttük.

 

Nézzük csak, Jézus hogyan teremtett rendet tanítványai rossz gondolatai között. Látván a féltékenységet közöttük, magához hívta őket és így szólt:

 

-Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyereket, közéjük állította, majd ölébe vette és így folytatta:

 

-Aki befogad egy ilyen gyereket az Én nevemben, Engem fogad be. Aki pedig Engem befogad, nem Engem fogad be, hanem azt, aki küldött Engem.

 

Drága Engesztelőim! Lássuk, mit jelentenek ezek a szavak számotokra! Közületek, Kicsinyeim, az szerez legnagyobb dicsőséget magának, a Mennyben, aki egészen le tud mondani önmagáról, sok áldozatot hoz felebarátaiért, nem érzi, hogy kihasználják, nem sajnálgatja magát, mindenkin segít, aki rászorul a támogatására. Gyakorolja az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit. Meghallgatja a gondterhelt szomorú ismerőseit, rokonait, családtagjait. Támogatja az önállótlan, gyenge, határozatlan felebarátait tanácsaival, fizikai segítségével. Sok megható példát tudnék felsorolni közületek erre. Pl. van köztetek egy nagycsaládos asszony, aki nővéréhez egy másik faluba sokat eljár segíteni, mert annak férje tehetetlen beteg, ott sürög-forog a konyhában, a veteményes kertben, a betegágynál, ahol csak szükség van rá. A másik melegszívű, együttérző gyermekem legjobb barátnőjét nem hagyta magára a bajban. Mellette volt, mikor rákos beteg fia ágyánál imádkoznia kellett, ott virrasztott vele éjszakákon át. Azután nem győzte segíteni, vigasztalni a meggyötört anyát, mikor gyermeke hosszú szenvedés után meghalt. A harmadik engesztelő gyermekem beteg, haldokló menyét ápolta az utolsó pillanatig és ma is imádkozik a lelkéért. A negyedik társatok gyengén látó édesanyjának hosszú imákat, üzeneteket olvas fel fiúi szeretetből. Közületek az 5. engesztelő hetente befogad egy összeszokott, buzgó virrasztócsoportot, vacsorát főz nekik, és a távoliaknak szállást biztosít. A következő közületek rendszeresen zarándokokat visz a kocsijával nem kis anyagi áldozattal. Egy másikatok szintén autójával szállítja az engesztelőket haza és a virrasztásra. Drágáim! Köztetek, akik idejárnak egyetlen sincs, aki ne gyűjtögetné az érdemeket magának az Örök Életre. Mindegyiketek imával, jócselekedeteivel befogadja a „gyermeket”, akit bemutattam apostolaimnak, tehát szolgálataival jót tesz a felebarátainak, azaz befogad Engem és Szent Fiamat. Hogy ki hányadik helyet kapja Országomban, azt bízzátok Rám. Ti csak önzetlenül ontsátok a szeretetet magatokból, legyetek mindenki szolgája, ismerjétek fel önmagatok semmiségét, gyengeségét! Dicsőségetek fokát alázatotok és áldozatosságotok fogja meghatározni. Higgyétek el, hogy a Mennyek Országában egyetlen jócselekedetet sem felejtenek el. Minden be van jegyezve az életetek könyvébe.

 

Most pedig sorolom tovább, mi mindenre tanította még Jézus a tanítványait. Azt akarta, hogy szigorúan kerüljék a bűnt. Így szólt hozzájuk, nem kis meglepetésükre:

 

-Ha pedig kezed vagy lábad megbotránkoztat téged: vágd le azt és vesd el magadtól, jobb neked bénán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre vettetni… És ha szemed botránkoztat téged: vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb neked egy szemmel az életre bemenned, mint két szemmel a gyehenna tüzére vettetni, hol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem alszik…

 

Ezzel nehogy azt gondoljátok, hogy öncsonkításra buzdít, mely bűnt jelentene! Hanem felnyitja az apostolai értelmét a bűn következményére és veszélyére. Arra, hogy kerülni kell a bűnre vezető alkalmakat. Megfékezni a lábukat, mely rossz útra vihet, leállítani a kezüket, mely lopásra, verekedésre, paráználkodásra, gyilkolásra készül, eltakarni a szemüket, mely előtt bűnre csábító képek tárulnak fel. Ha nem uralkodnak testükön, örökre elkárhoznak.

 

Gyermekeim! Az Én Szent Fiam üdvözíteni jött azt, amit elveszett. Az egész emberiséget meg akarja menteni. A jó pásztorhoz hasonlítja magát, mikor erről beszél tanítványainak:

 

-Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és egy eltéved közülük ,nem hagyja ott a hegyen a 99-et és nem megy el, hogy megkeresse az egy elveszettet? Ha aztán sikerül neki megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így Mennyei Atyátok se akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül.

 

Ó, drága engesztelő Gyermekeim! Bizony köztetek is vannak elkóborolt báránykáim, akiket megtaláltam. Van, aki közületek nem kapott kell vallásos nevelést, ezért sokáig nem ismerhetett meg Engem. Van olyan is, akit jól indítottak a szülők, de az iskolában a kommunizmus alatt elfordítottak Tőlem. Akad olyan, aki a divat után, a tömeg után ment, és évekig bűnös kapcsolatban élt. Egyesek a kommunista uralom fenyegetései miatt felhagytak a vallásuk gyakorlásával, és egészen elszoktak Tőlem. De az Én Szent Fiam, az üdvözítő Szeretet rátok talált, ölbevett, Szent Szívén melengetett, megtisztított titeket és a keskeny rögös, igaz útra terelt. Ti már követőivé váltatok, csak Mellette, Vele érzitek jól magatokat.

 

Jézus apostolainak még sok intelmet mondott. Szólt nekik a megbocsátásról példabeszéddel illusztrálta, melyben az irgalmas király elengedte a szolgájának a 10 ezer talentumot, de ugyanez az ember az Ő adósát fojtogatta a 100 pénzért, hogy adja meg neki, majd kegyetlenül tömlőcbe vetette. Megtudta ezt a király, és a hálátlan szolgáját a poroszlók kezébe adta, míg meg nem fizette tartozását. Én, a ti Istenetek, olyan vagyok, mint ez a király, megbocsátok nektek, elengedem bűneiteket, de ti is bocsássatok meg az ellenetek vétkezőknek.

 

Drága Engesztelőim! Emlékezzetek, hogy ennek a mai tanításomnak az elején az apostolok versengéséről szóltam, hogy közülük ki lesz az első a Mennyben. Egy misztikus képben szeretném megmagyarázni nektek, hogy isteni igazságosságom e téren is érvényesül.  Én, a ti szerető és bölcs Atyátok, itt állok előttetek ajándékkal a kezemben. Nyitott tenyeremen annyi pici magocskát hoztam, ahányan vagytok. Közelebb lépek hozzátok. Nyissátok ki szívetek ajtaját! Mindegyiketek szíve közepébe egy kis magot ültetek. Nektek az a feladatotok, hogy gondozzátok. Jócselekedetekkel, áldozatokkal, alázattal kell öntöznötök. Azt veszitek észre, hogy el kezd csírázni, szárba szökken, leveleket hajt és lombos fává terebélyesedik. Zamatos gyümölcsöt terem, mellyel tápláljátok a környezetetekben élő felebarátaitokat. Akik a ti gyümölcseitekből esznek, azoknak erősödik a hite és Isten-szeretete. Aki közületek több szeretettel gondozta a fáját, annak nagyobbra nőtt. Lassan, elérkezett a földi életetek vége. Itt álltok Előttem, és Én gyönyörködöm értékes gyümölcsfáitokban. Szent Szívemből isteni dicsőségem sugarát érdem szerint árasztom rátok. Akinek nagyobb a fája, bővebben kap belőle, akinek kisebb, kevesebbet. Mindenkinek ragyog a lelke, de üdvössége foka, tündöklése más és más. Nektek is azt mondom, mint annakidején Jézus az Ő apostolainak: „Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája.” Minél kisebbek vagytok itt a földön felebarátaitok között, annál nagyobbak lesztek ott fönt a Mennyben.

 

Megáldalak benneteket az odaadó és szolgáló felebaráti szeretet és alázat lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

ÉGI ÜZENETEK

2014.05.13

 

Szentlélek: Jézus élete XXXI.  Útban Jeruzsálem felé

Szentlélek: Drága engesztelő Gyermekeim! Most Én, a Szentlélek Isten tanítalak benneteket eszközömön keresztül. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, kicsi szíveteket megérintem és lángra gyújtom szavaimmal.

Jézus élete egy nagy fordulatot vett azzal, hogy ott hagyta Galileát, és tanítványaival együtt Júdeába ment, egyenesen az életére oly nagy veszélyt jelentő Jeruzsálembe. Rokonai buzdították, hogy ő is menjen a fővárosba, ne a tudatlan galileai népnek prédikáljon, akik úgyis elpártolnak tőle, hanem álljon a farizeus főpapok elé. Pedig ezek a rokonok tudták, hogy ott már javában beszélnek az Ő elfogatásáról. Jézus tiltakozott, hogy az Ő ideje még nem jött el, és csak induljanak nélküle a sátoros ünnepre. De azért valamivel később, mégiscsak összegyűjtötte tanítványait, és elindult Galileából Szamárián keresztül Júdeába. A szamaritánusok között akart megszállni, és embereket küldött előre, hogy szállást készítsenek.

Ó, mennyire fájt neki, hogy ez a nép, amely azelőtt úgy rajongott érte, most nem fogadta be!

Ti, Engesztelőim, megértitek Jézusotok csalódását, mert veletek is történt már hasonló. Azok az engesztelő társaitok, akik néhány éve veletek együtt még lelkesen jöttek közétek, szeretettel átöleltek benneteket, hirtelen leszakadtak rólatok, mert felültek a hazug szó-beszédnek, a rágalmaknak, mély szomorúságot okozva nektek. Ugyanezt tették Jézussal és tanítványaival a szamariaiak, hittek a farizeusok gonosz pletykáinak és megszakították a kapcsolatot velük. Erre Jakab és János elkeseredve kifakadtak:

-Uram, akarod-e, hogy mondjuk: szálljon le tűz az égből és eméssze el őket?

De Jézus így válaszolt nekik:

-Az Emberfia nem lelkeket elveszíteni jött, hanem megmenteni.

Bizony az emberek többsége, ha megbántják, dühös, haragszik, bosszút forral. De Jézus egészen más. Ő maga a szeretet. Elviseli a fájdalmat, megbocsát és meghal, hogy megváltson benneteket, még legnagyobb ellenségeit is.

A Mester eme embertelen visszautasítása után az apostolokkal együtt Jerikó felé haladt. Útközben hárman is megállították. Először egy írástudó jött vele szembe és így szólt:

-Követlek téged, bárhova mégy is, Uram!

Jézus így felelt:

-A rókának barlangjuk van és az égi madaraknak fészkük, az Emberfiának pedig nincs, ahol a fejét lehajtsa.

Kafarnaumban, Péter házában még volt, hol aludnia, de útjai során máshová nagyon ritkán fogadták be. Ezzel a válasszal értésére adta az írástudónak, hogy aki Őt követi, annak vállalnia kell a bizonytalanságot. Egy másik ember felismerte, hogy Ő a Messiás, akiről sokat hallott, és ő is vele akart menni. Jézus megállt, ránézett és mondta:

-Kövess Engem!

-Uram, engedd meg, hogy előbb menjek és eltemessem atyámat!

Erre Jézus ezt mondta neki:

-Hadd temessék el a holtak az ő a halottaikat, te pedig menj, és hirdesd Isten országát!

Ez a jézusi válasz meglehetősen szigorúnak tűnhet a szemetekben, engesztelő Gyermekeim. De Én megmagyarázom nektek. A „holtak” a halott, lélekben alvó hozzátartozói, akikben a hit még nem ébredt fel, az ő dolguk eltemetni az elhunytat. A hivőknek más a feladatuk. Hirdetni az igét, megmenteni a kárhozat felé haladó felebarátokat. Jézust követni a legfontosabb kötelesség.

Egy harmadik ember is megszólította a híres Názáretit:

-Mester! Követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzak házam népétől. Amire Jézus így reagált:

-Senki, aki kezét az ekére téve hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.

Ez a bölcs megállapítás az Ő szájából nektek is szól, Gyermekeim. Ti arra vagytok kiválasztva a Mennyei Atya által, hogy buzgón hallgassátok az Égi tanításokat, hogy majd továbbadjátok a többieknek, és fáradhatatlanul mentsétek a lelkeket. Egy vallását szorgalmasan gyakorló gyermekünk, Erzsike mindent megtesz, hogy szolgálja Istent: napi áldozó, sokat imádkozó, zarándokló és nagy lélekmentő. Ez a hivatása. De sajnos van egy gyengéje: újra és újra régi, hanyag életét, közömbös, bűnös emlékeit emlegeti. Úgy látszik, nem egészen tud bízni Jézus megbocsátó, irgalmas szeretetében. Tolja az ekét, apostolkodik, felajánlásokat, kilencedeket végez a lelkekért, de közben minduntalan hátratekint, a múlt ballépéseire gondol. Ezzel hátráltatja a Mennybe jutását.

Ez a három szentírási idézet világosan megmutatja nektek, hogy mit kíván tőletek, követőitől Krisztus: hogy még a bizonytalanságot, kilátástalanságot is vállaljátok, a szívetekben első helyre tegyétek őt, a család csak utána jöhet, és ne törődjetek a múlttal, csak előre az Örök Élet felé nézzetek.

A Mester az aratásról is beszélt tanítványainak: -Az aratnivaló nagyon sok, de a munkás kevés. Kérjétek ezért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásához.

Ez megint olyan felszólítás, ami nektek, híveknek is szól. Az „aratnivaló” a közömbös, hitetlen, bűnökben élő nép. A „munkás”, aki kevés, a felszentelt szolgákat jelenti. Sokat imádkozzatok új papi hivatásokért és azokért a papokért, akik kivetkőznek. Hány és hány falu lelkipásztor nélkül van. Sok papnak 6-7-8 körzetébe tartozó falva van, ahol miséznie, gyóntatnia, temetnie, esketnie és hitoktatást tartania kell.

Kicsinyeim! Könyörögjetek az „aratás” Urához, hogy küldjön „munkásokat” a földjére, mert a hitehagyás egészen eluralkodott már.

Jézus a maga korában minden tőle telhetőt megtett, hogy széles körben eljusson Isten igéje a sok pogány emberhez. Ezen a Jeruzsálembe vezető úton küldte szét 72 tanítványát, párosával, Júdea és Perea városaiba és falvaiba ezekkel a szavakkal:

-Menjetek, íme Én úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.

Tudta jól, milyen veszélyek leselkednek az Ő választottjaira: elzavarják, megkövezik, megverik őket, de mindig lesznek, akik hallgatnak rájuk és buzgó hívőkké válnak. Csak hetvenketten voltak, de a bátorságuk és fáradhatatlan munkálkodásuk nyomán meg tudták alapozni a kereszténység kialakulását. Ti, drága Engesztelőim, az egész Földön nem hetvenketten, hanem sokkal többen vagytok. Kérjetek Engem, a Szentlelket, hogy töltselek el benneteket az Én bölcsességemmel, bátorságommal, lángoló szeretetemmel! Menjetek családtagjaitokhoz, rokonaitokhoz, munkatársaitokhoz, ismerőseitekhez, merjetek Isten Országáról beszélni és terjesszétek közöttük igaz üzeneteinket. Buzgó apostolkodásotok bőséges gyümölcsöt fog teremni. Az igaz, hogy sok megaláztatásban és elutasításban lesz részetek: kinevetnek, kigúnyolnak, szektásnak, szentfazéknak, túlbuzgónak, eretneknek fognak nevezni titeket, de ilyesmivel ne törődjetek. Ne gyűlöljétek meg a hitetleneket, és kételkedőket, szeressétek őket és imádkozzatok értük! Ha Jézusért és üzeneteiért bántalmaznak titeket, lelketek javára válik. Mennyei kincsek sokaságát gyűjtitek ezzel magatoknak. Ha pedig a kapott sérelmeket üldözőitekért ajánljátok fel, a megtérést eszközölitek ki számukra.

Drága Kicsinyeim! Gyönyörködtem az összeszedettségetekben, a feszült figyelmetekben, ahogyan hallgattok Engem. Ezért megajándékozlak benneteket egy misztikus úttal. Jöttök-e Velem?… Akkor felétek nyújtom kezem, melyben annyi égő mennyei lámpás van, ahányan vagytok. Nem akármilyen tűz ég bennük, hanem mindegyikbe lobogó szeretetlángomból tettem egy csóvát. Ebben a kis világító tűznyelvben különös erő rejlik, majd meglátjátok. Kiosztom a lámpákat, tartsátok a kezeteket! Már indulunk is. Egy sötét pusztaságba érkeztünk. Mi egy kis dombon állunk és alattunk körös-körül nyüzsgő tömeg. Emeljétek fel a lámpákat, hogy megáldhassam őket. Mindegyik fölé a levegőbe egy keresztet rajzolok. Ettől a lámpások akkora fényerővel világítanak, mint egy-egy 500-as égő. Erre láthatóvá válik, hogy a sok ember mit csinál. Az egyik valami tudós. Körülötte rengeteg könyv, tudományos kísérleteket végez, teljesen bele van feledkezve, nem érdekli semmi más, se család, se Isten. A másik ember körül hifi torony, hangfalak, villogó világítások, bömböl a havy metál zene. Szinte extázisban van, nem hall, nem lát. Világosítsatok csak arra! 3 ágy van ott és mindegyiken egy-egy házaspár a legintimebb helyzetekben, de percek múlva partnert cserélnek. Ó, milyen undorító! Kicsit távolabb ez a nő térdel. Nyakában feszület. Előtte az asztalon ég egy gyertya, mellette imakönyv, a kezében a rózsafüzér. A gyertya mellett elhunyt férje fotója keretben. Már 15 éve meghalt, de azóta is siratja. Az együtt töltött éveken mélázik, potyog a könnye. Saját magát és a veszteségét siratja, ahelyett, hogy lelkeket mentene. Odébb egy testépítő kínozza magát hatalmas súlyokkal, csak a testével törődik, talán nem is hiszi, hogy van lelke. Világítsatok kissé jobbra! Ott ül egy jósnő a kellékeivel, és vele szemben ül a paciense. A másik oldalon egy szellemidéző a médiumával, egy halottlátó asszony, egy jógázó. Azonkívül láthattok itt sok szerencsejátékost, kételkedő, közömbös, hitetlen embert.

Mindegyik megtévedt, bűnös gyermekem fején, vállán, hátán, karján, lábán undorító démonok ugrálnak, és kötelekkel szorosan magukhoz kötözik őket.

Gyermekeim! Most szedjétek össze bátorságotokat, mert lemegyünk a közelükbe. Először a démonoktól kell megszabadítani őket. Hívjátok Szent Mihályt! Szent Mihály arkangyal… Már itt is van fehér lován. Kardjával végigsuhint rajtuk, elvágja köteleiket, és mindegyik pánikszerűen menekül. Most pedig szegény bűnben és közömbösségben elmerült felebarátaitokat ébresszétek fel. Mutassátok lámpásaitokat! Ujjammal egyenként megérintem és még jobban megnövelem fényüket. Tartsátok közel az emberekhez, világítsatok bele a szemükbe és szívükbe! A többség hirtelen magához tér, abbahagyja foglalatoskodását, és hazamegy családjához. De sajnos vannak, akik ott maradnak hitetlenségükben vagy hamis istenükbe merülve. Az ő lelkük megmentése is rátok vár. Ma este otthon a kis szobátokban imádkozzatok értük. Kérjétek az Üdvösség Anyját, eszközölje ki számukra, hogy a hamis útról ők is letérjenek, és lelkük megmeneküljön. Jöjjetek, Gyermekeim! Visszamegyünk az engesztelő terembe. Köszönöm ezt a nagy lélekmentést. Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

ÉGI ÜZENETEK     2014.05.20 Szűzanya: Jézus élete XXXII.  Tanítások Júdeában

 

Szűzanya: Drága Engesztelőim! Nagy örömmel tekintek végig rajtatok. Látom, hogy élénk gyermeki érdeklődéssel várjátok, hogy ma milyen égi tanítás következik. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek közelről és távolról egyaránt, pedig ti is el tudtátok volna foglalni magatokat otthoni munkákkal, TV nézéssel, valami hobbytokkal, pihenéssel. De áldozatos kis szívetek meghallotta hívásunkat és minket, Égieket választottatok.

 

A múlt héten arról beszéltünk nektek, hogy Jézus, az Én drága szent Fiam, elindult Jeruzsálem felé, és közben ajkáról lépten-nyomon ömlött a sok bölcs tanítás. Most azzal folytatom, hogy átment Jerikó városán, és  a főváros felé vezető út nyugat felé haladt. Az út két oldalát a hegység meredek, kopár, szürke sziklái keretezik. A karavánoknak van egy megállóhelye: Khan el-Amar, ahol már dombokká szelídül a természet, termőföldek, zöld mezők, legelésző csordák tarkítják. Jézus is megpihen itt. A Szent Hagyomány szerint ezen a helyen történt a párbeszéd, amit az evangélisták megörökítenek a Szentírásban. Márk így ír erről:

 

Amikor útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdreborult előtte és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat! ” „Mester - válaszolta - ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”

 

Jézus ránézett és megkedvelte: „Valami hiányzik még belőled - mondta neki. Menj, add el amid van, oszd szét a szegények közt és így kincsed lesz az égben, aztán gyere, és tarts velem. Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.”

 

Ezt egy assziszi szent Ferenc meg tudta tenni, de ti templomba járó, imádkozó, zarándokló gyermekeim képesek lennétek-e minden anyagi dologról lemondani, és mindent, amikhez eddig ragaszkodtatok szétosztani a szegények között? Ne aggódjatok! Jézus nem akar koldusszegénnyé tenni benneteket, de igenis elvárja követőitől, hogy ne ragaszkodjanak görcsösen tárgyi értékeikhez, tudjanak nélkülöző felebarátokat kisegíteni, feleslegükből kölcsönadni a rászorulóknak. Képesek legyenek nagyvonalúk lenni, mikor tartozik nekik valaki, aki nagyon szegény. Egy szélsőséges esetet mondok el nektek a fösvénységről. Egy anyagilag jól szituált házaspár lakott egy bérház egyik lakásában. A férfi ügyvéd volt, a felesége háztartásbeli. Mikor a férfi szülei meghaltak, magukhoz vették a beteges, gyenge öreglány húgát. A sógornője bizony nem örült ennek. A szegény rokont embertelenül dolgoztatta, minduntalan megalázta és éheztette. Csonttá lefogyott, alig volt jártányi ereje, pedig csak 50 éves volt. Be-bekopogott a jószívű szomszédokhoz egy kis száraz kenyérért. Remegő kézzel, botja segítségével kiment levegőzni a napra. Mindig akadt valaki, aki egy széket kitett neki, amire leülhet. 3 éves szenvedés után éhen halt. Azóta már mind a hárman a túlvilágon vannak, mert ez 65 éve történt. A szegény, sokat szenvedett rokon régóta a mennyei boldogságot élvezi, a szívtelen sógornő a pokol lángjai között ég, a férje a tisztító tűzben vezekel, mert elnézte ezt a gonoszságot. A fösvény ember, aki még az ételt is sajnálja másoktól, aki képtelen adni, csak gyűjtöget, az soha nem nyeri el a Mennyek Országát, még akkor se, ha gyakorolja a vallását.

 

Ugyancsak ezen az úton történt, hogy egy törvénytudó Jézus elé állt, hogy próbára tegye. Lukács evangélista így ír erről: „Mester – szólította meg – mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így és élni fogsz.” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött  a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta.”- felelte. „Menj, és tégy te is hasonlóképpen!”

 

Bizony az írástudónak, aki tele volt faji gőggel, előítélettel és gyűlölettel a szamaritánusok irányában, nehéz volt elismerni az igazságot, mégis kimondta. Gyermekeim! Nemcsak régen voltak érzéketlen, közömbös emberek. Ma is gyakran előfordul, hogy csak úgy elmennek az utcán fekvő ember mellett. Biztos részeg – mondják. Pedig lehet, hogy rosszul van, és mentőt kellene hívni hozzá. Na és ha részeg? Neki nem kell segíteni? Belehalhat az alkoholmérgezésbe, vagy elütheti egy autó. Minden élet drága. Az ilyen közömbös magatartás, a segítség elmulasztása, Isten szemében súlyos bűn.

 

Tovább haladva Jerikóból az Én Szent Fiam Betániába érkezett. Itt lakott legjobb barátja Lázár, két nőtestvérével Mártával és Mária Magdolnával. Az utóbbi megtért bűnös életéből Jézus tanításai hatására, és buzgó követője lett. Betért hát a házukba. Lukács így ír erről evangéliumában: „ …Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt: -Uram, - méltatlankodott – nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt: -Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha.”

 

Látjátok, Gyermekeim? Jézusnak nem elég, hogy kiszolgálják, gondoskodnak körülötte. Nem elég, hogy gyönyörű virágokkal díszítik az oltárát, díszes terítőkkel szép gyertyákkal ékesítik, vágyik arra, hogy áhítattal hallgassák tanítását, hogy nézzék Őt, szeressék, becézgessék. Kicsinyeim! Köztetek is vannak Márták, akik csak arra törekszenek, hogy beütemezett, kötelező imákat, rózsafüzéreket elmondják Neki. Legyetek egy kicsit Máriák is! Álljatok meg a Miatyánkok és Üdvözlégyek között és lélekben vagy valóságosan térdeljetek le Jézus lábához és kenjétek be egy képzeletbeli illatos olajjal és csókoljátok meg Szent Sebeit, melyeket értetek visel. Hajoljatok kezei fölé, és hálás szavakkal köszönjétek meg kézsebeit, és forró csókokat leheljetek rá. Borítsátok be Őt becéző, kényeztető szavakkal, hogy érezze, mennyire szeretitek és Ő a mindenetek.

 

E szentírási idézetből levonhatjuk a következtetést: Márta a szorgalom és gondoskodás megtestesítője, Mária pedig, az áhítat, a lelki buzgóság, az imádó szeretet képviselője. Kicsinyeim! Az igazán jó engesztelőben e kettő egyesül Jézusnak tetsző arányban, tehát Mária áhítatából több van, mint Márta sürgésforgásából.

 

Drága Kicsinyeim! Ha szívesen elkísértek, elviszlek benneteket néhány haldoklóhoz. Nagyon tanulságos lesz. Nyújtom felétek anyai kezemet, fogjátok meg. A mentősök egy házból kihoznak egy eszméletlen 70 éves asszonyt. Súlyos agyvérzést állapítanak meg. Mi láthatatlanul beszállunk az autóba. Bármennyire igyekszik az orvos, már nem tud segíteni. Szent Fiam ott áll a haldokló mellett, akiből éppen most távozik a lelke. A gonosz, jólöltözött úriember alakjában, csábító, mézes-mázos tekintettel közeledik felé. Jézus pillanatok leforgása alatt megmutatja neki egész életét. Látnia kell, hogy ő bizony sosem lustálkodott: a hivatalban az irodai munkáját mindig elsőnek adta le, folyton túlórákat vállalt. Mikor családot alapított, férjével saját erőből felépítettek maguknak egy házat, a nagy hajtásban, mellékállásokkal még egy autót is tudtak venni. Gyermekáldást már nem vállaltak a sok munka miatt. A háztáji kertjükben minden megtermett, amire szükségük volt, de ez nem volt elég. Vettek egy telket, ahol szőlővel és gyümölcsfákkal foglalkoztak. Nyitottak egy zöldségboltot és csak gyűlt a pénzük a takarékba. Férje öt éve meghalt és minden munka rászakadt. Nyugdíjas létére nem bírta tovább a terhelést és meghalt. Jézus megmutatta neki, hogy esténként holtfáradtan eldarált egy Miatyánkot és vasárnaponként elment a szentmisére. Ennyiből állt a lelki élete.

 

-Elpazaroltad a drága földi életet, szinte minden időt a pénz utáni hajszára fordítottál. A mammon volt az istened. Rengeteg tartozásod van, kemény vezeklés vár rád – mondta neki Szent Fiam.

 

-Uram, hiszen minden nap imádkoztam és vasárnaponként áldoztam. Ez semmit sem jelent?

 

A sátán, az öltönyös úriember átölelte a vállát és hívta, hogy csak menjen vele, mert szorgalmáért busásan megjutalmazza. Zsebéből elővett egy dobozt, amely tele volt csillogó drágakövekkel.

 

Nézzétek! Jézus könyörgő tekintetet vet rátok:

 

-Engesztelőim, segítsetek! Hívjátok Szent Mihályt! … Szent Mihály arkangyal… Már itt is van. Kardjával megérinti az öltönyös úriember szívét, aki azonnal átváltozik undorító, patás, szőrös ördöggé, és eltűnik. A haldokló lélek félelmében leborul Jézus elé és bocsánatért esedezik, aki átöleli és őrangyalával a tisztítóhely középső fokozatára küldi.

 

Most egy lakásba megyünk. A fal tele van szentképekkel, egy 58 éves asszony haldoklik, kezében rózsafüzér. Súlyos veserákban és áttétekben szenved évek óta. Miután kiröppent a lelke ő is szemben áll Üdvözítőjével, aki életkönyvét mutatja neki. Gyermekkorától fogva maximalista volt az imádkozásban. Még akkor se tudta abbahagyni, mikor édesanyja hívta, hogy mosogasson el. Akkor is csak a rózsafüzért mondta, mikor leánya kérte, hogy vigyázzon a kisbabára, míg elmegy a boltba. Nyugtalan volt, hogy valami miatt a napi imaadag nem sikerült. Jézus szomorúan közölte vele, hogy az ima miatt gyakran elhanyagolta a szeretetet, ami a legfontosabb. Imái lélektelenek, gépiesek voltak, nem szálltak az Úr elé. Sosem beszélgetett a szíve mélyéből, saját szavaival Istennel. E lélek belátta súlyos tévedését és szinte saját magát ítélte a tisztítótűz vezeklő lángjai közé.

 

Ezután egy kórházba viszlek benneteket egy szívinfarktusos haldokló, 80 éves öreg nénihez. Arcán tündöklő mosoly és béke ül. Ezt ismételgeti halkan, erőtlenül: Jézusom, Szűzanyám a tiétek vagyok. Alig várom, hogy karjaitokban legyek. Istenem, Szent Véreddel töröld tisztára bűnös lelkemet. Alig, hogy Jézus lehajol hozzá, lelke kilép belőle és ott áll alázatosan, földig hajolva Megváltója előtt. Ő is megláthatja életét, mely csupa szolgálatból, szeretetből és bensőséges, lélekből fakadó imából, áldozatokból, böjtből és felajánlott szenvedésekből állt.

 

Jézus dicsősége fényében mosolyogva szólt hozzá: Kicsi Leányom, méltó Jegyesem! Egész életedben forrón szerettél Engem és bennem felebarátaidat. Köszönöm melengető, kényeztető és hálás szavaidat szentáldozásaid után és a rózsafüzér imádkozásaid közben. Jöjj, hogy Szent Szívemre ölelhesselek. Példás életeddel és az Én végtelen irgalmammal elkerülheted a tisztítótüzet, és beléphetsz fényes országomba.

 

Drága engesztelőim! Újra itt ültök és hallhatjátok tőlem, hogy milyen lehetőségetek van arra, hogy azonnal üdvözüljetek: Mária és Márta egyaránt legyen bennetek, a szolgáló szeretet és a bensőséges, áhítattal teli ima.

 

Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet és a buzgóság lelkületével: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Hamis béke grafikusan - április

Henry Sire brit lovagot felfüggesztette a máltai lovagrend, mert megírta A diktátor pápa című könyvet

egyházépítő szerencsejátéka

Mi lesz a következő a házas papok után?

"Hűség" van az együtt élő párok között, ez pedig "igazi házasság"

csatatérré és játszótérré alakította át az egyházat

“Gaudete et Exsultate” buzdítása nem tartalmaz semmi olyat, amit eddig nem írt le vagy mondott el

Pell bíboros távolléte az egyik oka annak, amiért a vatikáni pénzügyi reformok kudarcba fulladtak

Szent Pál tanításai szerint a homoszexualitás bűn, és Isten haragját vonja maga után

A Gaudete et Exultate apostoli buzdítás a hívőkkel kiabál

rövid időre meghívta Marx bíborost, hogy beszéljenek a protestáns szentáldozásról

A fehér akkor is fehér marad, ha a pápa azt mondja, hogy az fekete

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az alázatosság nagyon fontos, hogy bejuthassunk a Mennyországba


2011. április 29. péntek, 15.15
Szeretett leányom, az alázatosság egy olyan lecke, amit meg kell tanuljanak mindazok, akik Birodalmamba be akarnak jutni.
Az alázatosság kicsinységeteket mutatja meg szemeim előtt, ami által ti, Engem, Megváltótokat, az Isten emberré vált Fiát tiszteltek. Az alázatosság nélkül, útjaitokat a büszkeség keresztezné. Semmit sem ér az, hogyha azt állítjátok magatokról, hogy alkalmasak vagytok Királyságomra.
A mai világban, az alázatosságot már nem tartják elfogadhatónak, abban a világban, ahol az érvényesülés képességét és azt az óhajt, hogy egyre jobbakká váljanak (a munkában) és másokkal szemben minél több sikert érjenek el, csodálatos tulajdonságnak tartják. A mai világban ignorálják mindazokat, akik nem emelik ki önmagukat, vagy akik nem önbizalommal és arroganciával törtetnek előre. Az alázatosság és a nagyvonalúság tulajdonságát úgy tekintik, mintha gyengeség lenne – nem tartják őket arra érdemesnek, hogy saját társaságaikba befogadják őket. Pedig, az erény a kulcs a Mennyország kapuinak átlépéséhez, és ez nem más, mint a büszkeség ellentéte. Tehát, ami ebben az életben a sikert jelenti, ami a jólét és a gazdagság kulcsa, az egyenlő avval a formulával, ami benneteket halálotok után a sötétségbe vezet.
Az alázatosság, valójában a legfontosabb erény, ami által elfogadjátok, hogy mindenekelőtt Teremtőtöknek kell szolgáljatok. Azáltal, hogy jelentéktelenségeteket kinyilvánítjátok, meghirdetitek Isten dicsőségét.
Az alázatosság egy olyan erény, ami nemcsak Szemeim előtt értékes, hanem a lelketek fejlődésének egyik fontos alapvető része. Ez azt jelenti, hogy önmagatokkal szemben másokat kell előnybe részesítsetek, Isten dicsőségére. Mégis olyan könnyen és gyorsan lehet a büszkeség állapotába kerülni.
Figyelmeztetés a kiválasztott lelkek számára
Kísérjétek figyelemmel azokat, akik keményen dolgoztak lelki életük fejlődésén, hogy örömet okozzanak Nekem. Aztán szemléljétek meg azokat a szerencsés lelkeket is, akik világszerte adományokban részesültek, hogy a Szentlélek ereje által, mint látnokok működhessenek. Azután, hogy ezeket az adományokat megkapták, legtöbbször észrevétlenül működnek, anélkül, hogy kiemelkednének testvéreik közül. Majd dicsekszenek ezekkel az ajándékokkal. Aztán kiválasztják azt a módot, ahogyan, ezeket az adományokat továbbítani akarják. Öndicséretük befolyásolja őket az igazság továbbításában. Amit elfelejtettek az, hogy minden adottságot Tőlem kaptak. Mindannyiukat szeretem. Azért kapták ezeket az adományokat, hogy továbbítsák azokat. Ugyanúgy, ahogy ezeket az ajándékokat adtam, el is vehetem tőlük.
Az öndicséret visszatart benneteket attól, hogy valóban az Én lépéseimet kövessétek. Tanuljatok meg alázatosak, türelmesek lenni, büszkeség nélkül. Ha az alázatosságra törekedtek, akkor Szívemben különleges helyet tartok fenn számotokra. Bár egyes embereket kiválasztottam (kiválasztott lelkek), azonban ők ezt ajándéknak kell, hogy tekintsék. Nem szabad azt higgyék, hogy ők fontosabbak számomra, mert Én mindannyiatokat szeretem. Azonban, a jó munkát megjutalmazom, amint Velem szemben és testvéreitekkel szemben alázatot mutattok.
A ti szerető Megváltótok,

Jézus KrisztusSzűz Mária: Gyermekem, akik Fiamat szeretik, azok számára nem lesz halál


2012. április 29., Vasárnap; 10:00
Gyermekem, soha ne gondolj arra, hogy e különleges hívás magányossága miatt nincsenek megtérések.
Az a te küldetésed, amelyet az Örök Atya jóváhagyott, hogy Fiam Második Eljövetelének igazságát terjeszd Isten minden gyermekének.
Fontos elmondani azoknak a gyermekeknek, akik nem szánnak időt Fiam tiszteletére és vallásos gyakorlatra, hogy mi fog történni.
Bele kell foglalnotok Isten minden gyermekét minden imátokba, mert Ő, az Én Atyám, mindenkit szeret.
Még azoknak is meg kell adni az Örök életet, akik megkeményítették a szívüket Atyám iránt, és nem akarják elismerni Fiamat.
Amikor a Nagyfigyelmeztetés ajándéka bekövetkezik, sok bűnös meg fog világosodni, és vissza fog térni Fiamhoz, Irgalmasságáért könyörögve.
Csak akkor akarja majd az emberiség meghallani ezeket a fontos üzeneteket, amelyeket Fiam általad ad.
Amikor felismerik annak igazságát, hogy az Ő Uralkodása elérkezett, falni fogják Szent Szavait.
Isten gyermekei közül sokan össze vannak zavarodva az Ég és Föld létezését illetően. Sokan túlságosan félnek a halál utáni életre gondolni.
Gyermekem, akik Fiamat szeretik, azok számára nem lesz halál.
Ehelyett beviszik őket az Új Béke Korszakába és a Paradicsomba, amelyet Atyám megígért gyermekeinek.
Imádkoznotok kell, hogy minden elkóborolt és elveszett lélek megtalálja a visszavezető utat drága Fiam karjába, különben nem lesznek alkalmasak belépni az Új Paradicsom kapuin.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja
A Jelenések Könyvének első titka felfedi a Szabadkőművesek csoportjainak az Egyház elleni tervét

2012. Április 29. Vasárnap, 15:33
Drága szeretett lányom, te kaptál egy ajándékot, amelyet sokan félelemmel elutasítanak.
A számodra biztosított kegyelmeknek köszönhetően, erőt kaptál és a Szentlélek tüzét – tehát teljesen fel vagy fegyverkezve -, hogy hirdetni tudjad a próféciákat, amelyek oly régóta meg voltak ígérve a világnak.
Amikor Dániel megkapta a próféciákat, azt mondták neki, hogy pecsételje le az Igazság Könyvét egészen az idők végéig, amíg a tartalma felfedhető nem lesz, és ennek most jött el az ideje.
Kinyilatkoztatások János Evangélistának is adattak, melyeket csak részben kapott meg, de néhány titkot megmutattak neki a hét Pecsétes Pergamentekercsben.
Ő azonban nem volt felhatalmazva a tartalom felfedésére. Ehelyett azt az utasítást kapta, hogy tekerje össze a tekercset, és egye meg, hogy a pecsétek ne töressenek fel, és a tartalma se kerüljön kinyilatkoztatásra, egészen eddig a korszakig. A tekercs lenyelése közben az emberiség egy vezérfonalat kapott.
Keserű az igazság megízlelése, amely félelmet okoz.
Ez talán sérti azokat, akik azt vallják, hogy ismerik Isten minden tervét, amelyet az emberiség számára alkotott. De az igazság – Isten hatalmas szeretete, amelyet minden egyes ember iránt érez a Földön – édes azok számára, akik elismerik azt.
Az igazság édes, amelyet csak Én, Jézus Krisztus nyilatkoztathatok ki – ahogyan azt a titkok tartalmazzák -, melyeket János Evangélista kapott. Ezeket szeretettel fogják köszönteni mindazok, akik követik Isten tanításait.
Ez talán félelmet okoz, de Isten hatalma legyőz majd minden gonoszságot és üldöztetést, mert Ő bármit megtehet.
Az első titok abban rejlik, hogy a Szabadkőműves csoportok, melyek a középkorban alakultak, összeesküvést szőttek Isten, és minden Műve ellen.
Ők a gonosz iránt hűségesek. Az ő istenük, a Sátán, és ők büszkék arra, hogy a fekete misék által hódolnak neki.
Aztán ott van a Szentszék, amely e csoport részéről már 1967 óta heves támadás alatt van.
Ők Lassan beszivárogtak az Egyházamba, nemcsak a Vatikánba, hanem azon túl minden országba is.
Egyházam szándékos megfertőzése általuk, azt eredményezte, hogy gonosz rémtetteket okoztak ártatlan áldozataiknak.
A pénz és a hatalom iránti szeretetüket nem lehet mással összehasonlítani, mint azzal az émelyítő odaadással, melyet a hazugság királyának, magának a Sátának mutatnak. Őt nyíltan és titokban, csoportokban imádják. Papok és más szent szolgák – beleértve a püspököket és bíborosokat is – csatlakoztak eme csoportok bizonyos köreihez.
A gonosz cselekedetek, amelyeken ők részt vesznek túl súlyosak ahhoz, hogy felfedjem nektek, de tudnotok kell, hogy emberi áldozatokat is bemutatnak a gonosznak azokban a templomokban, amelyeket azért építettek, hogy a Szentmiséken a Szent Eukarisztiát mutassák be.
Ez a csoport oly elővigyázatosan rejti el valódi tevékenységét az igaz és szent papok, püspökök, bíborosok és más szent szolgák elől, miközben aljas cselekedetet követ el.
Ők olyan kegyetlenséggel utálják Istent,- hogy sokkolna benneteket. Az a hatalom, amelyet a sátán adott nekik azt jelentette, hogy gonoszságaikat, kapzsiságukat, bujaságukat és szexuális elferdüléseiket követőik minden országban üdvözölték.
Ők személyes jelek által köszöntik egymást, hogy megmutassák egymás iránti hűségüket.
Egy dolog azonban biztos: gonosz tetteik véget fognak érni, és ha a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fordulnak Hozzám, túl sok idejük már nem marad, mielőtt a tüzes tóba vetetnének, ahol rettenetes gyötrelmet szenvednek majd örökkön örökké.
Ők hozták létre és szították az aposztáziát (hitehagyás), amely már az egész világon jelen van.
Ezt azáltal valósították meg, hogy behatoltak Egyházamba.
Szeretett Jézusotok

Az Isten Báránya


 

Albánul ; Albánul ; Angolul (Eredeti) - Crusade of Prayers ; Arabul - Litany of Prayers ; Bahasa nyelven; Dánul ; Filippino ; Franciául - Croisade de Priére (French); Franciául ; Franciául ; Franciául ; Franciául ; Görögül ; Hollandul ; Hollandul ; Hollandul ; Horvátul ; Horvátul ; Indonézül ; Japánul ; Kínaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Koreaiul ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lengyelül ; Lettül ; Litvánul ; Litvánul ; Magyarul ; Magyarul ; Magyarul ; Magyarul ; Máltai nyelven ; Máltai nyelven ; Mandarinul ; Németül ; Olaszul ; Oroszul ; Oroszul ; Örményül ; Portugálul ; Portugálul ; Románul ; Románul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Spanyolul ; Svédül ; Svédül ; Szlovákul; Szlovénül - Litany & Crusade of Prayers (Slovenian) ; Ukránul ; Ukránul ; Vietül ; Vietül - Crusade of Prayers (vietnamese)Ez alkalommal jövök megújítani a Földet, hogy helyreállítsam Királyságomat a Földön

Keresztes Imahadjárat

Minden nap így imádkozz, Hozzám: Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. Megáldalak téged, Szívem, minden emberi értelmet meghaladó, csodálatos, semmihez sem hasonlítható örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu