Isten, az Atya: Európa lesz az első célpontja a Vörös Sárkánynak, majd ezt követően az Amerikai Egyesült Államok


2012. február 14. kedd, 18.00

Leányom, neked nem kell ismerned az Én időzítésemet, a Büntetést és a Nagyfigyelmeztetést illetően.

Aggodalomra semmi szükség az Isteni időzítésemet illetően, mivel ez kizárólag az Én Szent Akaratom szerint fog történni.

Tudnotok kell, hogy a Vörös Sárkány, melyről korábban beszéltem neked, most félénken, de halálos elszántsággal felemelte fejét, hogy az egész világ Keresztényeit elpusztítsa.

Oly sokáig várt türelmesen, de most le fog csapni, és szájából tüzet okádva el fog pusztítani mindent, ami az Irántam, a Magasságos Isten iránti és Szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránti mély tiszteletet testesíti meg.

Európa lesz az ő első célpontja, majd ezt követően az Amerikai Egyesült Államok.

Bevezetésre kerül a kommunizmus, és jaj azoknak, akik szembehelyezkednek a Vörös Sárkány uralmával.

Leányom, tisztában vagyok azzal, hogy a mostanában neked adott isteni üzenetek nyugtalanítóak, de az igazságot fel kell fedni.

Csak a próféciák által ismeretes, hogy a hit újjá lesz építve. Ez az oka annak, hogy Gyermekeimnek most próféciák adatnak, így ők fel fogják ismerni Tanításaim igazságát.

Minden prófécia, mely Dániel és János Prófétámnak adatott, szóról szóra fel lesz fedve.

A részleteket meg fogod kapni, leányom, hogy segíts felépíteni Egyházam maradékát a földön.

Az Én gyermekeim vigaszra fognak szorulni,  és szeretet-Üzeneteim által Én meg fogom őket nyugtatni.

Hagyatkozzatok Rám, gyermekek, szeretett Atyátokra, és Én meg fogom adni nektek az ellenség legyőzéséhez szükséges kegyelmeket.

Ők nem győzhetnek, és hatalmuk nemcsak hogy rövidéletű lesz, de a Vörös Sárkány és az ő vak szövetségesei az örök kárhozat tüzébe vettetnek majd.

Imádkozzatok az ő lelkükért, mert ti imáitok által segíthettek őket megmenteni.

A Nagyfigyelmeztetés nem sokat fog számítani a sátánnak, a vörös sárkánynak és seregeinek.

Az ő szívük annyira megkeményedett, hogy ők szándékosan fognak a gonosz mellé állni. Hűségük a gonosz által nekik ígért hamis paradicsomnak szól.

Csakúgy, mint a választott lelkek számára megadatott a jelenések ajándéka, vagy – mint a te esetedben – annak ajándéka, hogy láthatsz Engem és Szeretett Fiamat, néhány léleknek a sátán és az ő bukott angyalainak látványa kerül megmutatásra.

Az ő elkötelezettségük a gonosz iránt oly szoros, hogy sokan a sátán követői közül inkább meghalnának, mintsem hogy elismerjenek Engem, az ő Mindenható Atyjukat.

Az Én ígéretem így szól, gyermekek.

Én meg fogom védeni valamennyi Gyermekemet, akiknek lelkébe be van ágyazva Szeretetem pecsétje.

Meg lesztek kímélve az üldöztetéstől, hogy erősek maradjatok, és minden erőtökkel imádkozzatok ezekért a gonosz emberekért.

Ez segít majd enyhíteni a rettegést, és elhárítani a háborút, az éhínséget és a vallási üldözést.

A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel az Imahadjárat (30) imájával:

„Ó, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, drága Fiad nevében könyörgök, add, hogy jobban szeressünk Téged

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek közepette

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod elé helyezett ajándékot, hogy megmentse gyermekeidet a földön

Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét, és nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra, Isteni Akaratod szerint.

Ámen.“

Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül az Én Mennyei beavatkozásomat életetekbe ma, gyermekek.

Nektek, akik őszinte szeretetet éreztek Irántam, Atyátok iránt, tudnotok kell, hogy Nekem fel kell készítenem benneteket erre a fontos utazásra.

Nem tenném a Kötelességemet, mint szerető Teremtőtök és Atyátok, ha nem kommunikálnék veletek ezekben az utolsó időkben – mint tudjátok – a földön, mint ahogyan most is.

Azok, akik esetleg félnek az Én Legszentebb Szavaimtól, hadd vigasztaljalak meg benneteket azáltal, hogy elmondom nektek, ez nem jelenti a világ végét. Mert ez nem az.

Ez egyszerűen a sátán földi uralmának a vége, melyet üdvözölnötök kell gyermekek.

Az idő közeleg, hogy Fiam elfoglalja az Őt megillető trónt, amikor Ő másodízben el fog jönni, hogy uralkodjon az Új Tökéletes Paradicsomban a földön.

Szívem örömtől repes, amikor Én az új földről beszélek nektek gyermekek, melyet nektek készítettem.

Gyermekeim 1000 évig fognak élni a Paradicsomban, melyet Ádámnak és Évának teremtettem.

Ott béke lesz, szeretet és harmónia, és nem vágytok majd semmi másra.

Az emberek házasodni fognak, gyermekeik lesznek, és a virágok, a folyók, a tengerek, a hegyek és a tavak lélegzetelállítóak lesznek.

Az állatok harmóniában fognak élni Gyermekeimmel,  és  a szeretet fog uralkodni Fiam, Jézus Krisztus uralma alatt.

Csak akkor fog beteljesedni Szent Akaratom a földön,  csakúgy mint a Mennyben.

Szerető Atyátok

Isten, az egész emberiség Teremtője

A Magasságos IstenEz a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik.

 

2013. február 14. csütörtök, 18.00

Szeretett leányom, az Atyám Királysága és a sátán birodalma közötti csata végül a végső szakaszába lépett.

Mennyire megtéveszti a gonosz Atyám gyermekeit, köztük azokat is, akik Tanításaim Igazságát követik. Semmi sem az, aminek látszik. Megnőtt a Szabadkőművesek hatalma, és ők nemcsak a politikai világot lepik el, hanem az Isten Házát is, azaz Testemet a földön.

A Katolikus Egyházat megvetik, jobban, mint bármely más Egyházat a földön, mely Szent Igémet hirdeti. Ez azért van, mert ezt Én vezetem, és mert kitart az emberiségnek adott Útmutatásaim mellett, hiszen Én jelentettem ki, hogy Péter Apostolom az, aki megalapítja Egyházamat a földön.

Földi Egyházam a célpontja a gonosznak, aki, századokon át, megosztotta Egyházamat, és sanyargatta mindazokat, akik Legszentebb Szentségeimmel élnek.

A gonosz egy pillanatra sem engedett azon tervéből, hogy üldözze Egyházamat. Ravasz, megtévesztő, öntelt, kérkedő és teljesen elbizakodott, ő, a csaló, aki azt hiszi, hogy ereje mindenható. Ő mindig azokat célozza meg, akiknek az a feladat adatott, hogy vezessék Isten gyermekeit az örök élet felé.

Katolikus Egyházam már egy jó ideje rettenetesen szenved a sátán keze által. Egy pillanatra sem hagyta őket, hogy az Irántam való szent kötelességüket békében teljesíthessék. Majd biztosítandó, hogy ő, a gonosz, még többet árthasson, megfertőzte felszentelt szolgáimat, elküldvén az ő saját szolgáit, hogy vegyüljenek el szolgáim között. Ekkor történt, hogy a förtelmes gonosz(ság) behatolt Egyházamba.

Amikor bűnt követtek el azok, akik a lelkek táplálására lettek kijelölve, Én, Jézus Krisztus voltam az, Akit vádoltak, és Akit a vádlottak padjára ültettek.

A legnagyobb megtévesztés az volt, amikor a gonosz meggyőzte az embereket, hogy Én, Jézus, a földi Egyház Feje voltam az, Aki elárultam az emberiséget. Az emberiség bűnnel született. Az ember vétkezni fog, egészen Második Eljövetelem időpontjáig. Az lesz a ti bukásotok, hogy elvettek Engem, mint a Világ Megváltóját, az emberek, köztük azok bűnei miatt is, akik felelősek voltak abban, hogy a lelkek félre lettek vezetve.

Az Igazság helyett, hagyjátok, hogy a fenevad hazugságai megrontsák szíveteket. Ti most a gonosz irányítása alatt álltok Egyházamban, és sokan áldozatul fognak esni a hazugságoknak, melyeket most az Igazságként mutatnak be nektek.

Tanításaim Igazságát hamarosan lényegtelennek és hamisnak nyilvánítják. Atyám – földi Egyházamban lévő eme fertőzöttség feletti – Haragja hamarosan érezhető lesz szolgái körében, az Én Templomomban, Rómában. Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik majd.

 

JézusotokSzenvedjetek csendben, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség különböző aljas formáitól szenvedtek, amikor rágalmaznak, ócsárolnak, vagy pedig az Én Nevemben kigúnyolnak benneteket

 

2014. február 14. péntek, 22:00

Drága szeretett leányom, amikor egy ember azt mondja, hogy jártas a tudományokban, akkor annak érdekében, hogy ezt elhiggyétek neki, be kell azt bizonyítania. Amikor egy tanár azt mondja, hogy ő sok dolgot ismer, ti onnan fogjátok megtudni, hogy ő mennyire jó tanár, ha tanulni tudtok tőle. Amikor az Isten embere azt mondja, hogy mindent tud Istenről, akkor ő át tudja adni nektek ezt az ismeretet, és ez által ti a tudás birtokába juttok. De amikor az Isten embere azt mondja, hogy őt megihlette a Szentlélek, akkor ti őt egyedül az általa termett gyümölcsökről fogjátok felismerni, nem pedig az átadott tudásról.

Amikor a Szentlélek Munkálkodik, akkor az bőséges gyümölcsöt fog teremni, mely a következőképpen fog megmutatkozni: azok az emberek, akiket a Szentlélek vonz, közelebb fognak kerülni Istenhez. Ők nagyobb intenzitással fognak szeretni másokat, mint azelőtt. Meg fogják osztani másokkal a szeretetüket. Aztán több időt akarnak majd imában tölteni, főleg akkor, amikor mások lelkéért fognak imádkozni, nem pedig a saját szándékaikra.

Isten Szeretete mélyebbé és sokkal személyesebbé fog válni. És mivel lehetővé teszik a Szentléleknek, hogy kiáradjon rájuk, sürgős szükségét fogják érezni annak, hogy teljesen átadják magukat Isten Akaratának. Azok, akiket a Szentlélek megihlet, nem fognak gyűlöletet mutatni azok iránt, akik őket megvetik. Ehelyett törekedni fognak arra, hogy imáikkal Hozzám könyörögjenek, hogy mentsem meg azt a lelket.

Isten Szeretete egyedül csak a Szentlélek Ereje által tud behatolni a lélekbe. A lélek állandó békét és nyugalmat fog érezni a szenvedés ellenére, amelyet elkerülhetetlenül el kell viselnie, minél közelebb kerül Hozzám, Jézusához.

Én nem osztom meg az embereket. Az áldottakat Szentséges Szívemhez vonzom – azokat, akik elegendő szeretettel rendelkeznek, mely szeretet az Isten iránti alázat mély érzéséből születik. Ha egyszer beköltöztek Hozzám, akkor az ő egyetlen vágyuk, hogy lelkeket hozzanak Nekem. Amikor ők Velem egyesülvén, valóban az Enyéim lettek, akkor ők a gyűlölet tárgyává fognak válni. Az irántuk tanúsított gyűlölettel nem sokat fognak törődni, mert ha elég erős a szeretetük Irántam, akkor nem fognak elhagyni Engem. Talán időről időre el fognak esni, mivel a sanyargatás célpontjai lesznek. Érezni fogják az elutasítás fájdalmát, amint azt Én érzem. Ki fogják őket gúnyolni, meg fogják őket fenyíteni, és bolondnak fogják őket nevezni, ahogyan azt Velem is tették. Ők egy súlyos tehernek fogják érezni azt a módot, ahogyan ki fogják őket közösíteni – éppen úgy, ahogyan az Velem is történt. A Szentlélektől kapott tudásukkal és bölcsességükkel gonoszul szembe fognak szállni, és mégis, amit ők az Én Nevemben mondanak, belevésődik majd mindazok emlékezetébe, akikkel kapcsolatba kerülnek.

Tehát, szeretett tanítványaim, gondoljatok Rám, mivel Én köztetek járok. Lehet, hogy nem láttok Engem, nem tudtok megérinteni, vagy Arcom Fényébe nézni, de tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok, ahogyan szeretett apostolaimmal is voltam, amikor a Földön jártam. Én nem az intelligenseket, a nagy tudással rendelkezőket vagy a társadalom által elismert személyeket kutatom fel – bár Én tárt karokkal fogadom és megölelem őket is, mint Isten minden gyermekét. Én nem keresem a tanultak, a köztetek lévő magas rangúak, az egyházak és országaitok vezetőinek a jóváhagyását. Én nem keresem a jóváhagyás pecsétjét, amelyre az ember oly hevesen vágyik. Ehelyett Én a szelídeket, az alázatosakat keresem fel és azokat, akik a saját igényeiken túl, mások jólétével törődnek. Ezek azok a lelkek, akiket az Én Kezem áldott meg. Az Én Szeretetemet tükrözi vissza a mások iránti szeretetük. Ők úgy fogadják el a szenvedést, mint Én, és annak kevés jelentősége van a számukra. Ezek az emberek a Kereszténység gerincét képezik, és a Szentlélek gyökeret eresztett a lelkükbe Isten minden gyermeke javára.

Nem szabad soha szégyenkeznetek a Szentlélek Ajándéka miatt.

Szenvedjetek csendben, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség különböző aljas formáitól szenvedtek, amikor rágalmaznak, ócsárolnak, vagy pedig az Én Nevemben kigúnyolnak benneteket, mert ha lehajtott fővel maradtok, akkor az ördög és mindazok a szerencsétlen lelkek, akiket arra használ fel, hogy gyötörjenek titeket, el fogják hibázni azon próbálkozásukat, hogy elvigyenek Tőlem benneteket.

Álljatok fel, és szívetek könnyedségével és lelketek tisztásságával nyilvánítsátok ki Irántam való hűségeteket, és Én meg foglak benneteket áldani a béke és a nyugalom Ajándékával.

 

Jézusotok