Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

A hamispróféta lett az új európai egység mentora (Római Unió)

Ferenc pápa elégedett lehet az Európai Unió 27 vezetője által kiadott Római Nyilatkozattal (a brit miniszterelnök már nem vett részt a tanácskozáson). A dokumentum ugyanis szorgalmasan követi azt a nyomvonalat, amit egy nappal korábban a katolikus egyházfő nagyívű beszédében ugyanezen vezetők előtt megfogalmazott. Ferenc pápa víziója szerint „Európát építeni kell”, méghozzá azon az alapon, amelyet az unió „alapító atyái” hatvan évvel ezelőtt lefektettek. Az épületet pedig kezdjék el azok építeni, akik „képesek gyorsabban futni”, maguk után húzva a lassabbakat. Hogy melyek ezek az „élbolyban” lévő államok: az elemzők többsége szerint Németország, Franciaország és Olaszország aspirál arra, hogy az új Római Unió élére álljon, feltéve, hogy az első két országban az idei választások a megfelelő eredményt hozzák.

A pápa beszéde két részből állt, a felszólalás első fele ideológiai, eszmei alapot adott, míg a második a gyakorlati tennivalókról is szólt, cselekvési progra­­mot kínálva. Ferenc egyszerre beszélt spirituális vezetőként és szenior politikai tanácsadóként az európai politikusokhoz.

Az új Európa vezetői.
Hol van Európa helye a világban? És mit képvisel Európa? – tette fel a kérdést az egyházfő. „Európa gazdagságát mindig a szellemi nyitottsága és az a képessége adta, hogy fel tudta tenni az alapvető kérdéseket az élet értelmével kapcsolatban. Az örökkévalóság érzése iránti nyitottság kéz a kézben járt – bár nem mindig feszültségek és hibák nélkül – az evilág iránti pozitív nyitottsággal. A mai jólét azonban úgy tűnik, hogy szárnyszegetté tette földrészünket, amely lesütött szemmel jár. Pedig Európa a világon egyedülálló módon az eszmék és szellemi értékek patrimóniumával rendelkezik, olyan kincsekkel, amelyek megérdemlik, hogy ismét szenvedéllyel és megújult erővel képviseljünk” – mondta a pápa, aki nem is nagyon titkolta, hogy szerinte „Európa egyedülálló értékeit”, kik és hol őrizték az elmúlt századokban. Amikor az egyházfő a kincsek „patrimóniumáról”, vagyis örökségéről beszélt, egy olyan latin szót használt, amely a katolikus egyház egyedülállóságát hivatott kifejezni. A „Patrimonium Petri” ugyanis az úgynevezett „péteri örökség”, amely a mindenkori római pápa (úgyis mint Krisztus helytartója) számára biztosítja az elsőbbséget. Ugyanez a fogalom politikai és jogi értelemben a világi hatalommal rendelkező Pápai Államot (a Szentszéket) jelöli, amelynek államfője természetesen szintén a római pápa.

Ferenc szerint a pápai vezetésű Európán belül értelemszerűen az univerzális szerepet betöltő várost, Rómát illeti az elsőség: „Európa eszméjének eredete alatt »az ember természetét és felelősségét értjük, az evangéliumon alapuló felebaráti kapcsolat lelkesedését, igazságra és jogosságra való vágyát, amelyet ezer-éves tapasztalat alakított ki«. Róma a maga univerzális szerepével ezt az élményt jelképezi, emiatt esett rá a választás, hogy ott került sor az Egyezmények aláírására. Mert… »itt fektették le a civilizációnk politikai, jogi és társadalmi alapjait«.”

Így aztán a megújítás is csak innen, Rómából indulhat ki – aligha véletlen, hogy a pápa beszédében egyszer sem említette Brüsszelt vagy Strassbourgot. Történelmi távlatból ez akár érhető is, hiszen az unió jelenlegi politikai központjai nem játszottak korábban semmilyen jelentős szerepet a kontinens sorsának alakításában.

A pápa nem tett mást, mint jelezte, hogy Róma nem mondott le a vezető szerepről, amit egyébként 1957-ben is betöltött, amikor a városban írták alá az unió alapszerződését.

Brüsszelnél fájóbb hiány is akadt azonban a beszédben: Ferenc pápa ugyanis egyetlen szóval sem említette Európa gyökerei között a zsidó örökséget. Ez a hallgatás a rossz emlékű helyettesítési teológiát idézte, amely szerint a kereszténység mindenben a zsidó vallás helyére lépett, az Újszövetség pedig eltörölte a zsidó Bibliát (az Ószövetséget – a fogalmi különbségtétel is eredetileg ezt a teológiát hordozta, bár mára ez az értelmezés lekopott). De nemcsak a zsidó gyökerekről feledkezett meg a pápa, hanem a protestáns örökségről is. Sőt, amikor beszéde végén a Szentszék támogatásáról biztosította az európai vezetőket, egyben az „Európai Egyház” segítségét is felajánlotta. A reformáció 500. évében ez a kizárólagosság anakronisztikus, mind a hagyományos protestáns, mind pedig a reformerek által megkezdett munkát folytató pünkösdi-evangéliumi keresztények felé méltánytalan, és az európai vallástörténet tényeinek sem felel meg.

És ha már a hiányoknál tartunk: a pápa több mint félórás, hangsúlyozottan spirituális tartalmú beszédében egyetlen egyszer sem említette Jézust, és Istenről is csak mint „isteni gondviselésről” beszélt. Az Európát ért kihívások közül pedig sem a radikális iszlámot, sem pedig az ezzel összefüggésben álló terrorizmust nem nevezte meg Ferenc pápa. Annál több szó volt viszont arról, hogy „Európa közös akarata” fontosabb, mint az egyes nemzetállamok akarata: „Az európai lelkesedés első elemének a szolidaritásnak kellett lennie. … az európai gazdasági közösség csak akkor lesz maradandó és sikeres, hogyha mindvégig hűséges lesz az őt életre hívó európai szolidaritás szelleméhez, és ha Európa most születő közös akarata sokkal erőteljesebb, mint az egyes államok akarata. Ez a szellem ugyanolyan szükséges manapság is, mikor szédítő hatások érnek, és annak a kísértése is, hogy adjunk lejjebb az uniót alapító eszményekből a produktív, gazdasági és pénzügyi szükségek érdekében.”

Ha pedig az unió országai nem képesek együtt megvalósítani az „alapító atyák” vízióját (mert vannak akadékoskodó, „nehezen haladó” államok), akkor azoknak kell az élre állniuk, akik erre képesek és akarják is: „Szükséges újra elkezdeni európaiként gondolkodni, azért, hogy megakadályozzuk a sivár egyformaság veszélyeit vagy a különállásra való törekvések diadalát.

A politikának ilyen vezetésre van szüksége, amely kerüli azt, hogy érzelmekkel szerezzen hozzájárulást; ehelyett a szolidaritás és a szubszidiaritás szellemében dolgozza ki a vezérelveket, amik képesek az unió egészét harmonikusan fejleszteni. Ennek eredményeként azok, akik gyorsabban futnak, segítő kezet nyújthatnak a lassabbaknak, és azok, akik nehezebben haladnak előre, utol­érhetik az élbolyban levőket.”

Az „élboly” országait a pápa nem nevezte meg, és az egy nappal később a politikusok által kiadott ünnepélyes frázisokkal teli Római Nyilatkozat sem tartalmaz konkrétumokat erről. Az Európai Bizottság azonban néhány héttel ezelőtt kiadott egy EU jövőjéről szóló ún. Fehér Könyvet. A tervezet öt lehetséges utat vázolt fel, amelyek közül a legtöbb figyelmet a harmadik pont kapta, amely a többsebességes Európa koncepcióját vázolta fel. A dokumentumról a Századvég Alapítvány készített elemzést. Eszerint a „koncentrikus körökből” megvalósuló Európa magvát Németország, Franciaország és Olaszország, valamint hozzájuk csatlakozva mások (például Spanyolország) adnák, ugyanakkor a Visegrádi Együttműködés országai március eleji találkozójuk nyilatkozatában például e tervvel szemben foglaltak állást. „A Fehér Könyv szerint a többsebességes Európa, vagy ahogyan a kiadvány nevezi: »Aki többet akar, többet tesz«, a gyakorlatban azt jelentené, hogy a britek kilépését követően a 27 tagú Európai Unió alapvetően a mai módon halad tovább, de az arra nyitott országok számára fennáll a lehetőség, hogy meghatározott területeken további közös lépéseket tegyenek. Ennek eredményeként tehát egy vagy több célirányos koalíció is létrejöhet” – írja Pócza István, a Századvég kutatója, aki szerint a Római Nyilatkozatban ugyan található utalás a többsebességes Európa esetleges megvalósulására, azonban az erről szóló vita nem dőlt el.

„A kritikusok ugyanis óva intenek attól, hogy ez egy vagy akár több elitklub létrehozásával járjon. A hatásokat egy másik szempontból is érdemes megvizsgálni: ha a Juncker által javasolt többkörös integráció valósulna meg, az követési kényszert is eredményezhet. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ha bizonyos tagállamok szorosabb szövetségre lépnek, a kimaradás és lemaradás érzetének elkerülése érdekében a külsőbb körök tagállamai folyamatosan igyekeznek követni a magországok integrációs szintjét. Mivel a legbelső kör integrációs szintje sem állandó, hanem ott is az integráció kiterjesztése és folyamatos elmélyítése várható, ez a követési folyamat akár állandósulhat is. Ezzel pedig gyakorlatilag Juncker eredeti mesterterve valósulna meg: a követési kényszer miatt a közösség országai fokozatosan a még több Európa irányába tennének lépése-ket, míg végül el nem érik a teljes föderáció szintjét, az Európai Egyesült Államokat” – írja az elemzés.

Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság és Antonio Tajani az Európai Parlament elnöke Rómában a 60. évfordulós csúcson.
A Római Nyilatkozattal ugyanakkor az uniós vezetők jelzést küldtek az óceánon túlra is, hogy Európa a jövőben erőteljesebben igyekszik érvényesíteni érdekeit, akár az Egyesült Államokkal szemben is. „Célunk a nemzetközi porondon erőteljesebben fellépő Európa: olyan unió, amely továbbfejleszti a meglévő partnerségeit, újakat épít ki, és amely a stabilitást és a prosperitást mozdítja elő nemcsak közvetlen, keleti és déli szomszédságában, hanem a Közel-Keleten és Afrikában is, csakúgy, mint az egész világon” – írja a 27 vezető által aláírt deklaráció.

Kifejezetten Trump elnöknek szóló üzenet volt, hogy Európa kész a NATO-n kívül is megerősíteni védelmét, valamint kiáll a szabad kereskedelem és a klímavédelem mellett : „Olyan uniót akarunk, amely elkötelezett a tagállamok közös biztonságának és védelmének megerősítése iránt, többek között az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével együttműködve, biztosítva a két szervezet tevékenységeinek kiegészítő jellegét, valamint figyelembe véve a tagállami körülményeket és jogi vállalásokat; az ENSZ-ben szerepet vállaló unió, amely kiáll a szabályokon alapuló többoldalú rendszer mellett, amely büszkén képviseli értékeit, megvédi polgárait, előmozdítja a szabad és tisztességes kereskedelmet, és amely előremutató globális éghajlat-politikát folytat.”

 

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik.

Nyomtatóbarát változat

2013. október 15. kedd, 15:45

Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy papjaim, minden Keresztény felekezetben kezdjék el a Legszentebb Szentségeket megőrzését. Azok, akik a Katolikus Egyházhoz tartoznak, elsőként fogják megtapasztalni a Szentségek elpusztítását és megszentségtelenítését. Azok, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, gondosan felkészülnek erre a szörnyű pusztára, amelybe Egyházam lesz taszítva. Nektek most fel kell készülnötök, mert a hűségeteknek köszönhetően lesz, hogy Isten minden gyermeke képes lesz fogadni a Szentségeket az ő szent állapotukban.

Az összes többi Keresztény Egyházaknak a következőt mondom: Emlékezzetek azon Ígéretemre, hogy visszajövök Második Eljövetelem Nagy és Dicsőséges Napján. Továbbá tudnotok kell, hogy az azt megelőző években, szörnyű megpróbáltatással kell szembenézniük mindazoknak, akik Engem követnek. Azokat, akiknek sikerül felekezeteiken belül új hatalmi pozícióba kerülniük, a hamis próféta fogja vezetni, és mindegyik az ő szavait fogja a szájába venni, és utánozni fogja cselekedeteit.

Jaj, azoknak, akik a hamis próféta oldalára állnak, mert ő Keresztelő Szent János ellentéte, ő lesz az Antikrisztus előfutára, aki mindnyájatok fölött fog uralkodni.

Meg foglak védeni benneteket, mert hamarosan Én leszek a ti egyetlen vezetőtök. Egyedül csak Bennem bízhattok, Aki az Igazságot fogja mondani nektek, amikor meginogtok az eretnekség miatt, melyet úgy fognak majd bemutatni nektek, mint a modern Keresztény teológia új formáját. Milyen ravasz a Sátán! Mert ő nem fog sokkolni soha benneteket, ehelyett – azok által, akik őt szolgálják – Legszentebb Szavamnak egy új kiforgatott, fejetetejére állított értelmezéshez fog vonzani benneteket.

A terveket az istentelen háromság dolgozta ki, melyek szerint minden, ami Igaz, száműzetik. Mindez csábító befolyással lesz a szekuláris világra, amikor az emberi kapzsiságot és a vágyat, hogy figyelmen kívül hagyják a bűnt, minden Keresztény Egyház be fogja mutatni a híveinek. Ez a nap kőbe volt vésve, és ez lesz a végső sértés, amelyet Isten megenged, mielőtt elküld Engem, az Ő egyetlen Fiát, hogy összegyűjtse mindazokat, akik hűségesek maradnak Isten Szavához. Amikor a hazugságokat bemutatják nektek, azok úgy fognak tűnni, mintha jó dolgok lennének. Az alázat jelvénye minden egyházban közös lesz, mivel ezt azok fogják közületek felvenni, akik majd becsapnak benneteket.

Minden Rám vonatkozó tulajdonság: a szegények iránti Szeretetem, a gyengék és az alázatosak iránti Szeretetem; rosszallássom a kapzsiság, a fösvénység és a bujasággal szemben részei lesznek azoknak az érveknek, amelyeket arra fognak felhasználni, hogy ezeket az új tanokat elfogadtassák veletek– az új egy világvallást, hogy felkészítsék a világot az Antikrisztus uralmára.

Mint egy szerető Isten adom nektek ezeket a figyelmeztetéseket, hogy megmentselek benneteket. Szenteljetek most Nekem figyelmet. Csak egyetlen dolgot kérek: Maradjatok hűek Szent Szavamhoz. Szent Igémhez, mely a Biblián keresztül adatott nektek. Ez sohasem változik. De Isten ellenségei el fogják ferdíteni annak jelentését. Amikor ez majd megtörténik, utasítsátok el azokat, akik azt fogják mondani nektek, hogy Isten jóváhagyná ezeket a változtatásokat. Semmi sem lehet ilyen távol az Igazságtól.

Jézusotok.

http://masodikeljovetel.hu/tobbi-artatlan-aki-vakon-koveti-fenevadat-es-hamis-profetat-egy-kegyetlen-kotelekbe-lesz-zarva

 

A többi ártatlan, aki vakon követi a fenevadat és a hamis prófétát, egy kegyetlen kötelékbe lesz zárva

Nyomtatóbarát változat

2013. július 28. vasárnap, 21:40

Drága szeretett leányom, soha nem szabad kételkedned Szavamban. Ha igazán bízol Bennem, akkor azt kell tenned, amit elvárok tőled, hogy meg tudjam világosítani a világot ebben az időben, és hogy fel tudjam készíteni az embereket az Új Kezdetre.

Sok minden meg volt jövendölve mindabból, ami az Egyházammal történik, de el kell fogadnotok, hogy e förtelmeket Atyám egyetlen ok miatt engedi meg. Ez a Sátán uralmának a vége. A saját nevében életre keltette a fenevadat, ezért az Antikrisztus maga a Sátán szelleme. Ő és követői csak nagyon kevés időt kaptak a lelkekért folytatott csatában.

A Sátán bosszúja az, hogy annyi lelket lopjon, amennyit csak tud, még mielőtt megkötözésre kerülne, és a mélységbe dobatna. Azok, akik seregéből a kígyót bálványozzák, csak a hatalom miatt követik utasításait, mert a hatalom – mint mondja nekik – az övék lesz, ha segítenek neki ördögi tervét befejezni. Mennyire fognak szenvedni ezek a lelkek, mégpedig örökre, és mennyire fognak kiáltani Irgalmamért, amikor szörnyű sorsuk felismerése világossá válik előttük.

A többi ártatlan, aki vakon követi a fenevadat és a hamis prófétát, egy kegyetlen kötelékbe lesz zárva, amelyből képtelenség lesz elmenekülni. Nekik kétségbeejtően szükségük van a segítségetekre. Kitartóan kell imádkoznotok a lelkükért, hogy visszakerüljenek Hozzám. Először nem sokat fognak látni a külvilágból, ami számukra aggodalomra adna okot. A Közel-Keleti háborúkat és az azt követő békét tapssal fogják fogadni.

A béke embere sok kitüntetést fog kapni elismerésként humanitárius munkálkodásáért. Látni lehet majd, amint a hamis próféta a világ egyházait egyesíti, és minden alkalommal kimutatja mindazon jellegzetes tulajdonságait, melyeket egy szent jellemvonásaival hasonlítanak össze.

Minden rendben lesz, amíg ez a kettő nem fordít a helyzeten, és dühösen le nem sújt azokra, akik ellenszegülnek világot ellenőrző tervüknek. Ők az Én földi Egyházamat a fenevad fészkévé fogják szőni, míg a sötétség be nem borítja a Földet.

Mindenki nyugtalanságot fog érezni. Ti mindnyájan érezni fogjátok a gonoszságot, amint a Sátán, az Antikrisztuson keresztül mindent ellenőrizni fog. De minekután a dolgok reménytelennek fognak tűnni, Én leereszkedem majd, hogy Irgalmam által mindent beborítsak, hogy bebizonyítsam a világnak az Igazságot.

Oly nagy az Én Irgalmam, hogy még a legsötétebb lelket is meg fogja világosítani, és ők megkönnyebbült szívvel fognak Hozzám jönni. Ebben a szakaszban, a Szentlélek Ereje által, minden kétség el lesz űzve a lelkükből. Nem sokkal ezután, amint Isten gyermekei már ismerik az Igazságot, az Utolsó Harsona is fel fog csendülni, és a Föld meg fog újulni. Minden gonoszság el fog tűnni. A Nap egy Nagy Fénnyel fog mindnyájatokat eltölteni, és az Új Paradicsom, amelyet bárki valaha is el tudott volna képzelni, mint a legnagyobb Ajándék számotokra, nagy szeretettel lesz átadva.

Mindössze annyit kell tennetek, hogy bízzatok abban az Igazságban, melyet feltárok, hogy elkerülhessétek azokat a csapdákat, melyeket azért helyeztek le, hogy ellopják a lelketeket. Azok közületek, akik látnak, akik bíznak Bennem, akik hívnak Engem, segíteni fognak Nekem azok lelkének megmentésében, akik ugyan látnak, de visszautasítják az Igazság meglátását.

Jézusotok.

Fantasztikus interjút adott egy lengyel oldalnak Jim Caviezel, aki a Passió című filmben Jézust alakította.

Varsó, Lengyelország – 2017. április 30.

Narrátora lettél egy Karol Wojtyla életéről szóló dokumentumfilmnek; A kontinens felszabadítása: II. János Pál és a kommunizmus bukása címmel.Lengyelországi látogatásod alatt oda is elutaztál, ahol Karol Wojtyla élt és dolgozott. Mit jelent neked a volt lengyel pápa ?

Jim Caviezel: Lengyelországban tett látogatásom során értettem meg, hogy az egész világ problémái voltak a vállán. Ehhez pedig van egy személyes hozzáfűznivalóm is. Jézus szerepének eljátszása miatt sok gúnyolódással és kritikával kellett szembenéznem, melyeket valahogy el kellett viselnem. II. János Pál segítsége azonban sok erőt adott. A példáját látva a következőt kérdeztem magamtól: “Miért törődsz a téged kritizálókkal?”

Fiatal koromban sokat olvastam a nácizmusról és a lengyel területeken elkövetett népirtásról. Ismereteim csak a könyvekre korlátozódtak, de lengyelországi tartózkodásom alatt ráeszméltem, hogy Wojtylának mennyit kellett szenvednie a nácizmusnak való közvetlen kiszolgáltatottsága miatt. Jártam Auschwitzban, ahol Maximilian Kolbe atya a saját életét adta azért, hogy egy fogolytársa élhessen. Ezek is rámutattak többek közt arra, mennyit szenvedett ez a nép. Aztán a náci megszállást követte a kommunizmus, tehát II. János Pál a két legszörnyűbb rezsim alatt élte élete egy részét. Amerikaiként különösebb félelem nélkül tekintettem a hidegháborúra, mivel nem éltem soha elnyomás alatt. II. János Pálnak kettő ilyet is meg kellett tapasztalnia, mint ahogy Lengyelországnak is. Ő azonban reprezentálja az országotokat is.

Spirituális értelemben?

Lengyelország – mint ahogy Krisztus is – keresztre lett feszítve. A Szűzanya Lengyelország anyja. Mielőtt Wojtyla apja meghalt, azt mondta neki, hogy most már Mária is az ő anyja. Ez egy csodálatos jelképe az országnak.

A pápa tanítása rád is mély hatással volt?

A 80-as években, mikor tinédzser voltam, II. János Pál az Egyesült Államokba látogatott. Csupán másfél óra utazásra volt a lakhelyemtől, a családom pedig el is ment, hogy lássák és hallgassák őt. Sok katolikus számára olyan volt ez, mintha maga Jézus látogatta volna meg őket. Én nem mentem, mert nem éreztem fontosnak. A villámcsapás csak évekkel később jött.

Beszélni fogunk erről a villámcsapásról is később. Szóval nem mentél el, hogy lásd a pápát, de évek múltán mégis bepótoltad a látogatást. A Passió leforgatása után találkoztál vele egy pápai kihallgatáson. Miután megtekintette a filmet, azt mondta: „ez így történt!” Hogyan kaptad tőle a dicséretet?

A pápa mindig azt mondta a fiataloknak, szakadjanak el a szennyes és demoralizált civilizációtól. „Legyetek szentek” – mondta. Lehetetlen? Egyáltalán nem. Gyakran hallom Krisztus hangját a szívemben: „Jim, sikerülni fog.” Ez annak az üzenete, hogy mindenki ugyanolyan fontos ebben a világban, de ugyanakkor egy, a keresztény életre való felhívás is. Egy olyan életé, aki bárkinek, akivel találkozik, megmutatja, hogy Jézus az Úr. Emlékszem, a pápa akkor azt mondta az amerikai népnek: „Mindnyájan szentek lehettek!”

Nagy szomorúság számomra, hogy a népem nagy része egyáltalán nem keresi az életszentséget. Inkább drogokkal és élvezetek hajhászásával helyettesítik, mert az kitölti az érzelmi ürességet.

A pápai audiencia során mit mondtál neki?

Hogy mennyire lenyűgözött a színészekhez címzett levele, melyben azokhoz szólt, akik a szépséget keresik és művészi formában adják tovább az embereknek. Mindent elkövetek, hogy az utasításai szerint cselekedjek.

II. János Pál is színész volt, csak mint te, ezért bármely elődénél jobban ismerte a művészet erejét.

Pontosan. Ez az, ahonnan az ereje is jött. Értette az embereket, a művészet által pedig képes volt milliók szívét megnyerni. Ő egyszerűen egy szent.

(A film készülte alatt) 33 éves voltál, monogrammod J.C. és Jézust játszottad.

Nem lehet véletlen. Véletlenek nincsenek. Folyton „balesetről” és „szerencsétlenségről” hallok a dolgok kapcsán. A szekularizáció hatással van az egész világra, beleértve az Egyesült Államokat is. Csak az ateisták hisznek a véletlenben. Isten szemében nincs véletlen.

Ha Isten halottakat támaszt fel, arra is azt mondják, véletlen történt.

„Ha valaki elveszíti hitét Istenben, nem az fenyegeti, hogy semmiben sem hisz majd, hanem az, hogy mindenben” – állítja G.K. Chesterton.

Ugyanakkor nincs joga bármit megtenni, amit szeretne, és ahhoz sincs, hogy mindenről döntsön. Erkölcs nélkül élni, kizárva a jóságot? Hát hol a szeretet mindebben?

Talán pont emiatt ölték meg Istent – ahogy Nietzsche mondja. Ha nincs Isten, azt tehetnek, amit akarnak.

Ezt láthatjuk Amerikában nap mint nap.

Európában még inkább ezt látni. Az Egyesült Államok alapító atyái el sem tudták képzelni az országot Isten nélkül. A francia forradalom alatt gyilkolni kezdték a papokat és köptek Jézusra. De térjünk vissza Hollywoodba, a filmhez. Mel Gibson figyelmeztetett a szerep elvállalásakor, hogy valószínűleg nem fogsz ezután több felkérést kapni Hollywoodban. Mennyire volt igaza?

Anélkül, hogy bármi rosszat tettem volna, kikerültem az öt legnépszerűbb színész közül a stúdióknál. Pedig csak eljátszottam Jézus szerepét. Hogy személyesen érintett-e ez az elutasítás? Nos, mindenkinek megvan a maga keresztje. A világ változik, de úgy sem leszünk örökké ezen a Földön. Sem én, sem pedig a hollywoodi producerek.

Egyszer majd mindenkinek el kell számolnia a tetteivel.

Honnan jön ez a reakció vajon? Az emberek félnek az ilyen filmektől? Pedig szerették Jézus emlékezetes képeit a képernyőn. A több mint 500 millió dolláros globális bevétel nagy siker a film számára. A mai napig hallani megtérésekről a film kapcsán.

Erre nem nekem kéne válaszolnom. Csak a munkámat végeztem. A film nézők millióit inspirálta. Hagyjuk a választ a producerekre, hogy félnek-e ettől a sikertől vagy nem. Nincs még vége a karrieremnek. Végül is, szerepeltem már egy-két kiemelkedő hollywoodi produkcióban, sőt, egy népszerű amerikai krimi-sorozatban is, Person of interest címmel. Ugyanakkor azt sem felejtettem el, hogy Jézus neve mindenek felett áll. Ez a név egyben minden idők legellentmondásosabbja is. A szeretet ellentmondásos, Ő pedig maga a megtestesült szeretet. Jézus a szeretetről beszélt az embereknek, ők pedig megölték ezért. Ki ez az ember, hogy megmondja nekünk, hogyan kéne éljünk? – kérdezték arrogánsan. A saját népe elárulta, és mindenki elhagyta. Nem csak az volt a kötelességem, hogy ezt megmutassam a képernyőn. Jelenleg is tart ez a kötelesség, miszerint az evangéliummal összhangban kell éljek napról-napra és tanúságot kell tegyek az igazságról. És most elérkeztünk ismét II. János Pálhoz. „Totus Tuus”, vagyis „Egészen a tiéd” – mondta jelmondatában. Ha tudni akarod, mivel inspirál engem, hát ez az. „Egészen a tiéd.”

A Szűzanyának való odaadás.

Ez a hitem lényege. A kapcsolatomat Krisztussal neki köszönhetem. Az ő közreműködésével lett emberré és jött el hozzánk. Egy evangélikus barátom egyszer megkérdezte, hogy miért nem fordulok egyenesen Jézushoz, és azt gondolom, hogy ez egy jó kérdés. Akkor nem tudtam neki válaszolni. Azonban miután sokat foglalkoztam II. János Pál pápával, a választ is megtaláltam.

Ezért is kötődik úgy Lengyelország Krisztushoz, mint semelyik másik ország. Önök jelentik a köteléket kelet és nyugat között.

A gonosz ezt ki nem állhatja, habár Jézus Krisztus és a Szűzanya már legyőzték őt. II. János Pálnak hatalmas szerepe volt a kommunizmus legyőzésében. Hogy volt erre képes? Szeretettel.

Nekem az a véleményem, hogy nem ok nélkül kerültünk a vasfüggöny mögé annak idején. Talán Istennek terve van a múltunkkal, amit még nem világos számunkra. Az 1968-as eseményekben Lengyelország kevésbé volt érintett, nem úgy, mint az USA és a Nyugat. Nem vettük át az erkölcsi relativizmust, a nihilizmust és a hedonista nézeteket. Ennek okán a jelenkori ellenforradalom és a nyugati világ evangelizációja talán nálunk, Lengyelországban kezdődik.

Egy ateista azt mondaná, hogy mindez puszta véletlen. De igazad van, ez is Isten tervének a része. Az én országom szerencsés, azt mondták, ez a földi mennyország. Ennek ellenére az emberek elvesztik a hitüket. Elhagyják, megtagadják Jézust. Mózes sem ok nélkül töltött negyven napot távol a néptől a hegyen. Számomra a szentmise az állandó megerősödés forrása. Ez az a hely, ahol igazán találkozni tudok Krisztussal. Ez nem csupán abban merül ki, hogy magamhoz veszem a szentostyát. A valódi találkozásról szól. Kenyér és bor? Dehogy. Ez Krisztus szent teste és vére! Ez az, amiért igazán érdemes meghalni. Mindennap azért imádkozom, hogy Krisztussal a szívemben hagyjam itt ezt a földi világot, nem pedig Őt elhanyagolva vagy megtagadva.

Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen volt, amikor valóban beléd csapott a villám a Krisztus Passiója c. film forgatásán. Ez a keresztre feszítés jeleneténél volt?

Nem, ez nem a keresztre feszítésnél történt. Ekkor Rómában forgattunk, a hegyi beszéd jelenetét. Felmásztam a hegyre és eléggé felhős volt az ég. Öt másodperccel a villám előtt éreztem, hogy mi fog történni. Szeles volt az idő, viszont nem hallottam a szélfújást. Ekkor hirtelen belém csapott a villám. Nagyon megrémültem, de belül átjárt a béke. Mielőtt mindez megtörtént, Mel elkiáltotta magát, („Action!”) és a kamera rám közelített. Ekkor csapott belém. Ezután hallottam, ahogy Mel azt kiabálja, hogy mi történt a hajammal. Vicces volt.

Az emberek azt gondolják, hogy komor és túl komoly vagyok, ez azonban nem igaz. Ma odajött hozzám egy lengyel apáca és azt kérdezte, hogy miért nem mosolygok? Azt válaszoltam neki, hogy én a szemeimmel már mosolygok, csak még nem terjedt ki az egész arcomra (mosolyog).

Én is most látlak először mosolyogni! Ezt le is írom. Azon kevés hollywoodi hírességek közé tartozol, akik elkötelezetten katolikusok. Nem nehéz ez?

Hollywoodban az emberek folyton azt kérdezik, hogy miért nem tudom elkülöníteni a színészi karrieremet attól, hogy katolikus vagyok? Igazából a hit számomra segítséget jelent. Amikor kosaraztam, az motivált. A kettő most már ugyanaz. Tisztában vagyok vele, hogy olykor lusta vagyok, de pont ezért dolgozom azon, hogy legyőzzem ezt a gyengeségemet. A hit segít, hogy jó döntéseket hozzak, és emellett számos ember jelent számomra inspirációt, akkor is, ha nem hívők. Mel szintén küszködik a hitével, de a saját pénzét is befektette, amikor belefogott a Passió létrehozásába.

Gibson tíz év után tért vissza a filmvilágba a Fegyvertelen katona c. remek alkotásával. Lesz folytatása a Krisztus Passiójának?

Rengeteg szerepet játszottam már a karrierem során. Egyszer sorozatgyilkost játszottam és abban az esetben is lélekbúvár módjára át kellett élnem azt a szerepet. Fel kellett tennem a kérdést, hogy képes lennék-e megölni valakit. Alakítottam katonát és sportolót is. A Monte Cristo grófjának adaptációjában is részt vettem. Végül, a John Ford által inspirált klasszikus westernben is játszhattam. De a legnehezebbnek Jézus alakítása bizonyult.

Nincs ennél megtisztelőbb, és egyben megalázóbb szerep, mint Őt alakítani. Semmi sem képes jobban megtanítani a valódi alázatra.

A gondolat, hogy ismét belefogjak egy ehhez hasonlóba, rémálomként jelenik meg. Azonban, mikor olyan helyre utazom, mint Lengyelország és látom a vértanúság és önfeláldozás emlékhelyeit, rájövök, hogy csakis a szeretet képes megmenteni ezt a világot. Krisztus szeretete. Ezért szeretnék még Gibsonnal dolgozni. Ezúttal a film a feltámadás témakörét fogja érinteni. Ha a Passió annyi embert inspirált a jóra, miért ne próbálhatnánk meg még egyszer? Azt érzem, hogy ismét van egy cél az életemben. Ezért alakítottam egy olyan embert a sorozatszerepeimben az elmúlt öt évben, aki a célját keresi. Nem csupán a pénzért csinálom. A szeretetért csinálom, mert ez az én krisztusi misszióm.

Hogy másokat inspirálj?

Nem csodálatos, amit Szent II. János Pál tett? Embereket motivált, és inspirálta őket. Az igazságról és a szeretetről beszélt nekik, de nem elcsépelt módon. Amikor Krisztust alakítottam, sokat imádkoztam. Azt kértem az Úrtól, hogy mutassa meg nekem, hogy hogyan lehet még őszintébb, még hitelesebb az alakításom. Hogyan hozhatom még közelebb Jézust a nézőkhöz? Hogyan inspirálhatnám őket? Ez azóta is az én belső utazásom, ami nem ért még véget. Amíg a Passión dolgoztunk, Mel Gibson fenntartotta a jogot arra, hogy bármikor félbeszakíthassuk a forgatást annak érdekében, hogy spirituális értelemben mindig kész legyen a folytatásra. Ezt nem lehet anélkül elmondani, hogy ne lettem volna teljesen beavatva, mint résztvevő. „Totus Tuus – „teljesen a tied.” Nem lettem volna képes befejezni a filmet, ha nem a Szűzanyáért csináltam volna. Száz százalékig elköteleztem magam Őmellette, csak úgy, mint Lengyelország.

Az életed minden területén tanúskodsz a hitedről. Három gyermeket fogadtál örökbe, akiknél mind rákot diagnosztizáltak. Emellett ellenzed az abortuszt is.

Akiket örökbe fogadtunk, elhanyagolták őket és nem kívánt gyermekek voltak a családjuk számára. Kettejüknek agydaganata volt, a harmadiknak pedig szarkómája.

A feleségem azt mondta, hogy nem számít, akarják-e az ilyen gyermekeket vagy sem, ők ugyanúgy emberek mint mi magunk.

Ez szintén II. János Pál egyik tanítása a halál civilizációjáról.

A feleségem nélkül sosem adoptáltam volna gyerekeket. Ő megtestesíti a szeretetet és a kedvességet. Imádkozik értem, hogy ne térjek le a helyes útról. Krisztus azt mondta, hogy amit a legkisebbnek tesztek, azt nekem tettétek. Szeretne általunk cselekedni, még a legkisebb dolgokban is.

Emlékszem, még régebben visszautasítottál egy szerepet az X-Men c. filmben. Ha akkor elvállalod, ma talán már a Bosszúállókban is szerepeltél volna, és a fiatalok rajonganának érted. Ehelyett néhány évvel később az emberiség legnagyobb szuperhősét alakítottad, Jézus Krisztust.

Gondolod, hogy ez is csak egy véletlen volna? A legszebb dolog a Passióban, hogy mindenki odafigyel erre a filmre – konzervatívok, liberálisok, ateisták és vallásos emberek egyaránt. Csöndben nézik és hallják:

„Vagyok aki vagyok.”

(Az eredeti interjút a lengyel újságíró és filmkritikus, Lukasz Adamski készítette és publikálta a wpolityce.pl oldalon, forrásunk a 777-blog.hu volt) Fordították: Dallos Bence és Hegedüs Bertalan (Fotók: churchpop.com, Immaculate Heart Radio, Reddit, Frost Snow, címlapfotó: Variety)

Valaki igényelte, hogy legyen segítség az imához. Mindenki felelőssége, hogy keresse az igazságot és az igaz utat, így életünkben, imáinkban is.

Valaki igényelte, hogy legyen segítség az imához. Mindenki felelőssége, hogy keresse az igazságot és az igaz utat, így életünkben, imáinkban is.
Én ennyit tudtam ebben segíteni.
Adja meg a jó Isten, hogy értelme és haszna legyen ennek a ráfordított teljes délelőttnek, amit ezzel töltöttem!
Legyetek békében, és Pió Atya szavait közöm:

„Imádkozz, remélj és ne aggódj!”

szeretettel,

Sz. Péter

Itt a melléklet:
Kedves mindenki!

Kaptam egy levelet, melyben igény merült fel szélesebb körű imádságokban való részvételre az országért. Valójában az eseményekért. Néhány gondolatot ezért megosztanék, segítségül azoknak, akik az Isten szerint kívánnak imádkozni és nem az Antikrisztus szelleme szerint.

1. Kezdjük azzal az imát, hogy kérjük Istent, hogy tisztítson meg bűneinkből, tudatos és nem tudatosult, rejtett bűneinkből, amelyek távol tartanak Tőle és fel sem ismerjük őket.

2. Kérjük Istent, hogy semmisítse meg nem Isten szerint való imáinkat és azt a szándékot nézze, ha van ilyen, hogy az Isteni szeretet és harmónia és Istenismeret és királyság földi megjelenését óhajtjuk minden nemzet és nép számára és különösen Magyar népünk és Magyarország számára.

3. Ha nem ez a motivációnk, akkor térjünk meg és kérjük, hogy Ő értesse meg velünk jóságát és igazságát és irgalmát

4. Ha szívünkben és elménkben a katolikus egyházat és tanítását ellenségnek tekintjük, és „a nagy Babilonnal” azonosítjuk, és szívünk és akaratunk és imánk ellenük irányul, ezzel az Antikrisztus szellemének munkatársaivá tettük magunkat és démoni seregeket mozgósítanak az imáink. A katolikus egyházban isteni eredetű a papság, a hierarchia, és az összes szentség, nevezetesen a keresztség, az áldozás vagy oltári szentség, ami az eukarisztia vagy úrvacsora, a bűnvallás és feloldozás, a bérmálás vagy megerősítés a Szellem által, a betegek megkenése, a házasság szentsége és a papi vagy szerzetesi rendek szentsége.

Teljesen igei a szentek közössége is.

Az egyetlen probléma ugyanaz, mint az összes többi egyházban és csoportban, ami a vallásos színészkedés vagy képmutatás, ami helyi szellemi erősség és a test cselekedete, miképp az összes többi helyen is.

5. Isten harcol a lelkekért és saját nevéért a bűn ellen és Sátán zsinagógájának világpusztító és világdémonizáló antikrisztusi projektje ellen. Akarata, hogy ebbe az Ő harcába mindenki bekapcsolódjon oly módon, hogy nem tesszük a bűnt és nem állunk a bűn mellé. Az utóbbi azt jelenti, hogy a szekta propagandagépezete sokakat elhitet és ez a bűn.

6. Telve legyen a szívünk megbocsájtással és szeretettel, de gyűlölnünk kell a bűnt, és szeretni annak áldozatait, akik a gonoszság propagálóinak különféle szintjein vannak. Magasabb szinteken a gonoszság ügynökségei és ügynökei sátán magja, akik számára nem lehetséges sem üdvösség sem bűnbocsánat. Ők a Gonosznak magja, miképp Jézus tanít, akik elhitetik, ha lehetséges még a választottakat is. Igen, sokakat elhitetnek és ezek melléjük, mögéjük adják magukat, hívők és hitetlenek. Isten ismeri az övéit. Értük imádkozunk, hogy elméjük és szellemük szabaduljon ki a Gonosznak fogságából és megtévesztéséből, Isten Igéjeként feltüntetett ördögi tanaiból. De egyáltalán nem kell tanokba belebonyolódni. Az ima lényege a tiszta szív és Jézus szíve. Nincs mindenkinek ajándéka arra, hogy sok dologban megértésre jusson, de attól még kívánhatja Isten szerint népünk megmenekülését Sátán globális szabadkőműves és luciferi összeesküvéseinek és hálózatának minden tervéből és törekvéséből és hihet Isten szabadításában.

7. Az ima alapvető lényege annak megértése és elhívése, hogy a történelmet meghamisították, és az esetek nagy részében nem azok és nem úgy és nem olyan okokkal és nem olyan vezérlésre történtek és történnek, ahogy azt elhitetik a történelem interpretálásának szabadkőműves urai.

8. A humanizmus, a felvilágosodás és a liberalizmus és ennek liberális emberjogalapú törvényuralmi új világrendje az Antikrisztus szelleme és anti-törvénye és a törvényszegés titkos bűnének liberalizálása. Nyílt és titkos és szervezett támadás ez az emberi faj ellen és minden kormány, vezető, tekintély, tanár, tudomány, művészet, egyház, média stb. ellen, amely az Isteni hatalmi rendet és hierarchiát vallja, és ezek erényeit és keresztény értékrendjét és Jézust, a királyság és a törvény rendjével együtt.

9. A liberalizmus, a tekintély megvetése, a hatalom megvetése, a hierarchia megvetése, az önmegtagadás megvetése, az életünk keresztjének megvetése e pusztító luciferi bűnszervezet által generált lelkiség és szellem, ami sugárút a pokolba.

10. A luciferi pusztítás és pusztító utálatosság történelmi világszektájának maga által a szekta által kigondolt és propagált elmebeli intellektuális erődítménye a cionizmus. Ez sátán zsinagógájának egyik értelmi magaslata az óhajtott III. világháború és az azt követő globális hatalomátvételi projektjében. Jézus szólt és előállott: „Elvétetik tőletek az Isten királysága és adatik más népnek, amely megtermi gyümölcsét”. Ez az egyház. Mózes, a zsoltárok és a próféták és az énekek éneke könyvének és a többi könyvek beteljesedése és e beteljesedés Isten szíve és természete és ismerete, földi nyelven teológiája, a beteljesedési teológia. A szekta stratégiája nem csak politikai, pénzügyi, gazdasági, jogi
stb, de egyházi és teológiai is. Természetesen a beteljesedést behelyettesítésnek nevezi, nem törődve tucatnyi bibliai próféciával és alapelvvel. Az Isten Igéjének épp pumpált szelek általi megvetése jellemző a mai kereszténységre, ami nem meglepő, hisz az írás is ezt tanítja, hogy így lesz az utolsó időkben.

11. Ne okoskodjunk azon mérték felett, ami Istentől nekünk adatott. Hanem tegyük a dolgunkat.

12. Ne bocsátkozzunk úgymond szellemi harcba, ha fogalmunk sincsen a valódi történelemről, és ha nem vagyunk képesek globálisan érteni a mesterséges eseményeket, amely a törvényszegés antikrisztusi összeesküvésének harca, a szabadkőműves világi és egyházi uralom a régi rend ellen, amely királyi hatalom, egyház (nem szabadkőműves) és erény.

13. A próféciák szerint Mo-nak fontos szerepe van abban, hogy mintegy Isten akaratának és tervének agytrösztje, kormánya legyen Európa számára.

14. A jelenlegi ébredésben többé nem tolerálható az egységtelenség és az antikatolicizmus

15. Babilon a szabadkőművességnek, azaz sátán zsinagógájának hamis zsidó új világrendje és ennek működése, ami ma uralkodó. Erre jellemző az antitörvény és az antikrisztus és a hamis prófétaság, a csalás, erőszakos elbitorlás, tömeggyilkosságok, népirtás, emberiség elleni bűntett, gyűlölet és hidegség, és a Sátánból van és őhozzá tér vissza. Ez embereket egymással szemben álló vélemények vagy érdekeltségek felkeltése útján egymás ellen fordít saját diabolikus hátsó szándékainak elérése érdekében. Ez a cél nem a pénzről szól, nem a fegyverkereskedelemről, nem pusztán a háborúkról stb, bár mindezek eszközök és közvetlen jutalmazások az úton, hanem a kozmosz urának és világuralkodóinak (kozmokrátorainak) földet és földi emberiséget leigázni törekvéséről. A kozmosz fejedelmének a munkája. Legfőbb óhajunk a katolikus egyház megmentése Sátán zsinagógájának és szabadkőműves ügynökeinek beszüremkedéséből, akik pusztító liberális eszméiket és Lucifer és sátán hatalmát több évszázados sátánista projekt és kinyilatkoztatás alapján kivánják összeházasítani az egyházi hierarchia legfelsőbb szintjein az egyház tanaival és szellemével. Ez a bűn titka vagy más nyelven az inikvitás misztériuma, a nagy Babilon. Ez ellen nem csak lehet, de szükség is imádkoznunk, értvén és tudván, hogy a nagy babilon nem azonos a katolikus egyházzal, hanem ez az inikvitás misztériuma, amelynek legfőbb Sátánista projektje, valójában Sátán projektje a katolikus egyház latrok barlangjává tétele, miképp ezt Jeruzsálemben egyszer már megtette, ezért a földi Jeruzsálemtől az Úr elvette Isten királyságát és átadta az egyháznak. Ez utóbbinak azonban ígérete van: „A pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat”.
Sok prófécia van erre, hogy amikor már úgy tűnik, hogy minden elveszett, akkor minden jóra fordul és Istentől jön segítség.
A földi Jeruzsálem és a királyság és Izrael országának helyreállítása nem ebben a korszakban fog bekövetkezni, hanem az eljövendőben és a mennyei Jeruzsálem mintája szerint. Addig is nem a cion hegyére, azaz nem a luciferi szekta hegyére, nem a nagy babilon és sátán zsinagógája és szabadkőműves cionja hegyére, nem is a földi cion hegyére, hanem a Kármel hegyére hív minket az Isten. Ezen a hegyen vágták le a baál prófétáit és kiáltotta a nép: „az Úr az Isten”!
Ez saját lelkünk és gondolataink és lelki működéseink átadása Isten szeretete tüzének, aki lelkünket átviszi egy olyan böjtön és sivárságon, melynek eredménye az lesz, hogy többé már nem az óemberi lélek és természet lesz hatalmon, hanem az Istennel való egyesülés akadálya ily módon elgördül, ami a szellemi ember, miképp Pál tanítja. Ma azonban ezt nem tanítja a modern egyház, ezért lelki.
Egyéni felelősségünk, hogy engedjük Istennek az Ő Jelenlétében való szerető egyszerű odaadásunkkal, hogy az Ő Isteni önmagát, tüzét folyamatosan belénk árassza, hogy amikor meg kell tagadni testi és lelki elgondolásainkat és kívánságainkat, ezt nagy örömnek tartsuk, mivel így tesz minket alkalmassá az Ő országára, az Ő megismerésére, és a szolgálat munkájára is.

16. Magyar viszonylatban azért kell imádkoznunk, és közép európai és európai viszonylatban is, hogy a bal liberális szabadkőműves új világrend és szekta és ezer és ezer vállalatba és alapítványba és szervezetbe és cégbe és oktatási intézménybe és médiába és jogba tömörült ügynökrendszerének destruktív hatalom átvételi próbálkozása ne tudjon sikeres lenni Magyarországon és Európában, az európai néppártban, és Európa országaiban. Hanem minden, amit tesznek és hazudnak, forduljon az ellenkezőjére és a szekta lepleződjön le és az Úr Isten vessen neki véget és az emberek ne hallgassanak rájuk, a hazug médiára, hanem forduljanak a keresztény államisághoz. Hogy a liberalizmus és a liberális emberjogalapú törvény uralmának szabadkőműves államrendszere és szellemi uralma helyett legyen fejedelmi keresztény hatalom, melyben az egyház és az állam végre újra elfoglalja Istentől rendelt helyét az emberek, és az erények, érékek és a hit védelmezésére a sátán destruktív szektájával szemben.

17. Kérnünk kell Istent, hogy szabadítsa meg a gyülekezeteket és minden keresztényt és az egész népet a liberális gondolkodásmódtól, a beépült liberalizmusból. Aki a bűnt cselekszi, rabszolgája a bűnnek, aki az igazságot cselekszi az pedig valósággal igaz. A Fiú nem a liberalizmus és annak szektája bűnére szabadít meg minket a keresztény fejedelmi hatalomból, hanem fordítva, azt teszi, hogy legyen rá hitünk, hogy képes helyreállítani a királyi, fejedelmi hatalmat, a valódi hatalmat nemzetünkben, ahol a hatalom szeretett, és erényes és Isten hatalma őrzi és a mi imánk. Itt írok néhány imát, de amikor a színe elé megyünk, Ő vezet és adja a közbenjárás súlyát, terhét valamire. Ezek azonban alapvető elvek és értékek és irányok és a rendszeres testületi megvallás és kinyilvánítás nagyon fontos, hogy kimenjenek ezek az imák.

Annyira kevesen imádkoznak modern körökben Isten értelme szerint és hatalommal együtt, és annyian imádkoznak rosszul és rossz dolgokat, amelyekkel sokszor hidegséget hoznak saját lelkükre és démonokat testvéreikre és területekre, akiket pedig az Úr áldani akar, hogy egy alkalmunk után

Jézus ezt mondta: „Köszönöm, hogy eljöttetek és hogy imádkoztatok!”.

Azért külön imádkozzunk, és hatalmazzuk fel az Úr angyalait, hogy menjenek ki és gyógyítsák meg a nem megfelelő imákat, hogy ezek ne ártsanak, sőt, megfelelő új értelmezéssel épp gyógyítsanak!

Isten Szellem, mi pedig szavakkal imádkozunk, így elkerülhetetlen a vétek. Nagyon fontos áldani Isten ültetését és a gonosz plántájára pedig kérni annak kigyomlálását, és ez esetben a legjobb, ha nem nevesítjük, hogy mi az Úr ültetése és mi a gonosz ültetése, hogy nehogy az ellen szóljunk, ami, vagy aki ellen az Úr nem szól. Ez nagyon fontos. Ha sátán zsinagógájának hitetése szerint imádkozol, akkor nem Isten szelleme szerint imádkozol és olyan magaslatokat és szarvakat fogsz emelni az országban, amit Isten nem emel, a sátán azonban igen, és esetleg olyan szarvakat fogsz rontani, amelyeket Isten
nem ront, hanem inkább megtartana és meggyógyítana.

Egészen konkrétan, ha a gonosznak sikerülne, de nem fog neki sikerülni, a Kormányt egy puccsal megdöntenie, ez Sátán hatalomra jutását jelentené az ország politikai vezetésében, és ez polgárháborúhoz is vezethetne, és a NATO további pusztításához azon felül, amit szervezet a szervezetben módon a chemtrail útján tesznek velünk.

Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak mondatnak!

Fedd meg azokat, és imádkozz azokért, akik a mesterségesen gerjesztett internetes és más módú hazugság és zsarolás és gyűlölet kampány útján próbálnak kormányt dönteni. Ez a szabadkőműves módszer, sátán munkája.
Jézus nevét valló ember, aki Lucifer nagy bal liberális új világrendjét, Babilonját támogatja, valóban olyan dolog, amin nagyon csodálkozni kell, miképp János apostol csodálkozott.

A bibliai és cionista kereszténység körében van az, hogy a Babilon egyenlő a mindenkori katolikus egyházzal és a fenevadon, a kommunista fenevadon ülő parázna asszonnyal, ama várossal melynek uralma van a föld királyain. Ez akkor Róma volt. A szentírás újszövetsége Rómát nevezte szellemi Babilonnak, Jeruzsálemet pedig szellemben Szodomának és Gomorának, melyeket ugyebár Isten elpusztított. Mégis, egy olyan ima sem hangzik el, hogy elpusztulsz Szodoma, azaz Jeruzsálem, de az,hogy leomlik Babilon, és ez alatt a katolikus egyházat értik, általános felfogás szerinti ima.

Ha városokhoz akarjuk kötni beszédünkben a hatalmat, akkor az antikrisztusi anti-törvény uralmi alapú új világrend szabadkőműves luciferi rendszerét, amely ellen a katolikus egyház évszázadok óta küzd, és csak most sikerült a szektának eléggé teret nyerni már odabent, az egyházi hierarchiában nem csak Rómában, hanem Németországban is, milyen városhoz köthetjük?

A németországi katolikus érsekek, püspökök egy része, elutasította nyíltan Ratzinger bíboros kézfogását, amikor már, mint Benedek pápa volt náluk, mivel írásában megerősítette a katolikus egyház pápáinak a gyakorlatát, akik elutasították a szabadkőművességet. Melyik város a rejtőzködő és titkos és mindent behálózó szabadkőművesség fellegvára?
Nem kell várost keresni. Van már egy név, és ez Babilon. Ahol Isten ellen történt egy nagy lázadás,amiről az apokrif iratok szólnak. Babilon szelleméről van tehát szó, amely koronként más központban jelenhet meg. Lehet ez Brüsszel, ami szintén hét hegyre épült főváros. De nem kell konkrét várost keresni. Babilon célja és ez a Sátánisták célja, a Katolikus egyház belülről való beszűrése és sátán zsinagógájává transzformálása és a próféciák szerint viszontagságos időben meg is kísérelnek létrehozni egy hamis egyházat Rómában, ezen dolgozik az URI, „egyesült valláskezdeményezés”, amit az ENSZ is átvett és erősen nyomat. Ugyanakkor több katolikus szentet teleportált az Úr téren és időn
Rómába épp ezekre az időkre, és imádkozniuk kellett, hogy a hamis egyház hagyja el Rómát…

Akiknek rögeszméjévé vált, hogy katolikus egyház egyenlő a nagy Babilonnal és a fenevadon ülő asszonnyal, és Hit gyülekezete anno ki is adott egy angolból fordított könyvet, ami végig ezt próbálja bizonygatni, azok szenvedélyes szellemi és politikai támogatói mindennek, ami a katolikus egyházzal várhatóan nem köt szövetséget úgy, hogy tanításához megtér. Így minden ateista és bal liberális ideológiai és politikai tényezőt emelnek minden nemzeti és keresztény nagyegyházi ellen. Ebben azonban teljesen egységben vannak a szabadkőműves bal liberális új világrendi globalista zsidó
projekttel, amely Sátán zsinagógájának projektje, nem minden zsidó ért velük egyet, és nem is a zsidókról szól, hanem ez csak propaganda. Amikor a pusztító utálatosságuknak ellenállókat rasszistának, antiszemitának, nacionalistának, fasisztának és nácinak kiáltozzák, ezzel megemlékeznek a holokauszt áldozatainak kikiáltott számáról is, hogy ezzel elhallgattassák az ellenzéküket. Így mindenki, aki nemzeti, emberi és keresztény értékeket képvisel és emel, az új világrend és a szabadkőműves világbirodalom ellenségévé válik, aki pedig vörös, kommunista, bal liberális és főleg, ha izraeli zászlaja is van, azt ez a keresztény szekta emeli és támogatja, a többieket pedig az ószövetség gazdag átokarzenáljával átkozza, kommandózza, és démoni seregeket szabadít rájuk, és mindeközben azt gondolja, hogy ezzel Istent szolgálja!
Ha a karizmatikus gyülekezeteken múlott volna, akkor itt az EU-s országok legrosszabb verziója működne jelenleg és az USA és EU luciferi szektájának lennénk rabszolgatelepe még inkább, mint ma.Teljes lenne a pusztítás!
De hála Istennek, az ország egyszerű, nem internetező, nagyegyházi és egy igeellenes bibliaértelmezéstől meg nem fertőzött gerince megmentette nemzetünket a keresztény szekták és a sátánista és antikrisztusi világszekta párhuzamos tévelygésétől.

A két város tehát a mennyei Jeruzsálem és a luciferi Babilon közti harc, ha mindenképp városokban akarnánk kategorizálni, ezek azonban szellemi tartalmakat hordoznak. Sem az nem helyes, ha a mennyei Jeruzsálemet a földi Jeruzsálemmel és a mennyei cion hegyét a földi cionnal és cionizmussal azonosítjuk, mivel a különbség nem csupán ég és föld, hanem részben ég és pokol, vagy a harmadik és a második ég, ahonnan a kozmosz uralkodói és Lucifer uralmat gyakorolnak a földön.

Hasonlóképpen nem helyes Babilont a katolikus egyházzal és annak központjával, Vatikánnal azonosítani, annak ellenére sem, hogy nagy igyekezet folyik a szellemi Bábel részéről a hatalomátvételre, hogy a sötétség új egyháza megtelepedjen Rómában, miután a Szt. Péter Bazilika részben összeomlik és a pápa bujdosni kényszerül. És sok a sátánista, szabadkőműves egyházi méltóság és van homokos bíboros lobbi, és Rómában van egy templom, ahol fekete miséket mondanak a sátánnak felszentelt katolikus papok, akik kezdettől sátán ügynökeiként lettek elhelyezve és nem fémjelzik az egész történelmi katolikus egyházat. Ezek sátánisták, akik így akarnak a mi urunknak kínzó fájdalmakat okozni.
A hamis cionizmussal, azaz a földi Jeruzsálem és a sátán zsinagógája által működtetett cionizmussal való szentségtelen szövetségkötés és a történelmi katolikus egyház és nagyegyházak nagy Babilonnal való azonosítása és ezért minden keresztény értékeket és az egyház hatalmát visszaállítani esélyes politikus legfőbb ellenségnek való tekintése együtt már teljes pusztító utálatosság és az Antikrisztus szelleme. Egyfelől sátán előhozza a sátánista szabadkőműves és kommunista szekularizációt,kommunizmust, proletárdiktatúrát, vörös terrort, majd némely sátánista papot és szabadkőműves,
sátánista bíborost, majd az antikatolikus és egyben hamis cionista teljes evangéliumi csoportokat. És mit tesz Isten? Veri vagy meggyógyítja a megsebzettet? A luciferi szövetségben lévő magas beosztású papok számára Wendy alec azt prófétálta, hogy Jézus visszavonta a bűnbocsánat lehetőségét. Ezek tehát illumináti, új világrendi ügynökök, amely sátán zsinagógája, ugyanazzal a véggel. A többiek viszont szellemi tűzre gyúlhatnak Jézusért! Hiszen Ő megsebez, de kezei meg is gyógyítanak.

És mi a helyzet a katolikus egyházat verő másik két említett csoporttal?

„Álljon el a hamisságtól mindaz, aki Jézus nevét vallja!” Ennyi elég.

Imák:
Tiszta szívet teremts bennem ó Isten és az erős Lelket ne vond meg tőlem. Támogass az engedelmesség lelkével és szabadításod örömét add vissza nékem.

A régiek elmúltak, íme újjá lett minden, az Úr uralkodik, Magyarország 2017-es éve és annak minden napja Jézus Krisztusé!

Istenből áradó szeretetet és türelmet szólunk a magyar kormány felé egész szeretett magyar népünkre és országunkra és a külföld részéről szolidaritást. Istenbe vetett hitet és mennyei belátást kérünk minden ember számára, a magyar kormánynak és Európa minden ellenálló kormányának és pártjának és médiájának megdöntésére irányuló szabadkőműves összeesküvés és ennek luciferi természete felismerésére és az Istenbe vetett hitre, hogy ez ima útján megakadályozható.

Kérjük egyházad megtérését, a mi megtérésünket abortuszainkból, fogamzásgátlásainkból, hitetlenségeinkből, a gonosszal és hamis magaslataival kötött szövetségkötéseinkből, gonosz imáinkból, langyosságainkból, mulasztásainkból, szeretetlenségeinkből és szellemi gőgünkből és vakságainkból, és kérünk, hogy Jézus kereszten kiontott véréért irgalmazz Magyarországnak és a teljes magyar egyházadnak és egész Európának! Nagy hatalmad és irgalmad által távozzanak el közülünk pusztítóink. Szabadítsd ki az egész katolikus egyházadat és az egész egyházadat a langyosságból, a tudatlanságból, a képmutatásból és a nagy szabadkőműves Babilon szelleméből, ennek hamis értelmi magaslataiból és paráznaságából, és egész egyházadat a liberalizmus, a baloldaliság és a hamis cionizmus Isten ismerete ellen emelt magaslataiból, tévelygéseiből, szentségtelen szövetségeiből, személyválogatásaiból és kegyetlenségéből! Az Isten királysága, Magyarországa, közép Európája és Európája elleni minden Soros, liberális,szabadkőműves, CIA-s és egyéb destruktív összeesküvés a Szentszellem munkája által időben lelepleződik és ellenük jogerős végzés és hatékony fegyver érvényesül a mennyben, Budapesten, Magyarországon, közép Európában és Európa minden országában egészen a föld végső határáig és amit a gonosz rosszra tervezett, azt Isten kegyelme jóra fordítja, Isten királyságának, Magyarországának, közép Európájának és Európa minden országának ügye pedig diadalmasan halad előre.

Ki vagy te, te nagy hegy, Soros György és Lucifer és ember-, nemzet-, nép-, kormány-, egyház-,erkölcs- és hit ellenes liberális új világrendi szövetségeseinek, befolyásának és anyagi forrásainak hegye, lapállyá leszel Jézus Krisztus előtt, Isten szent angyalai előtt, és Európa nemzetei, népei és Istentől rendelt fejedelmei és hatalmai előtt.
Ezt mondja az Úr neked soros György: „Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?”(Jób. 38.2)

Fontos engesztelnünk is Istent folyamatos bűneinkért, hogy irgalma kiárasztását ne vonja meg tőlünk!

Áldás! “

Megtiltották a német katonáknak a nikáb és burka viselését

A német parlament elfogadott egy részleges tiltó határozatot, ami betiltja a nikáb és burka viselését a hadseregben és a köztisztviselők körében.

A Bundestag weboldalán megjelent törvény szerint az arcot elfedő viselet nem teszi lehetővé, hogy a köztisztviselők a semleges és pártatlan álláspontot jelenítsék meg az állampolgárokkal folytatott interakciók során. A szöveg szerint a vallási vagy ideológiai motivációjú ruhaviselet ezt általánosságban véve lehetetlenné teszi.

Hónapokkal ezelőtt Angela Merkel német kancellár a teljes arcot elfedő viselet betiltására kérte a törvényhozókat. Franciaország, Belgium, Bulgária, Svájc és Hollandia szintén ehhez hasonló korlátozásokat léptetett életbe.

http://www.hidfo.ru/2017/04/megtiltottak-a-nemet-katonaknak-a-nikab-es-burka-viseleset/

Égi Édesanyánk üzenete 2017. április 25-én Medjugorjéból

Tegyetek tanúságot jelenlétemről!

Medjugorje, 2017. április 25.

„Drága gyermekek! Szeressetek, imádkozzatok és tegyetek tanúságot jelenlétemről mindazoknak, akik távol vannak. Tanúságtételetekkel és példátokkal közelebb tudjátok hozni azok szívét, akik távol vannak Istentől és az Ő kegyelmétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, hogy szeretettel és bátran tegyetek tanúságot és buzdítsátok mindazokat, akik távol vannak Szeplőtelen Szívemtől. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Az Úristen végtelen szabadságában és gondviselő szeretetében kiválasztotta a názáreti Máriát és meghívta arra, hogy Fiának édesanyja legyen. Amikor Isten meghív, akkor a szív szabadságában teszi, erőszak nélkül. Mária beleegyezett és kimondta Igenjét Istennek. És Istennek kimondott Igenjét ismétli ma is jelenései és közelsége által. Ő kegyelemmel teljes. Ezért mondja nekünk: buzdítsátok mindazokat, akik távol vannak Szeplőtelen Szívemtől.
Isten ma is nekünk ajándékozza Fiának édesanyját és elküldi hozzánk, hogy szóljon, hívjon és buzdítson bennünket, hogy közeledjünk az Úrhoz, aki a kegyelem forrása és az élet teljessége.
Ebben az üzenetében a Szűzanya háromszor szól a tanúságtétel szükségességéről. Tanú csak az lehet, aki látta, megtapasztalta, megérintette és ezt továbbadja másoknak. Ahogyan János apostol mondja: „Ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk tapintott…” (1Jn 1,1). Az apostolok Jézus életének, szenvedésének, halálának és feltámadásának hiteles tanúi. A mi hitünk az első tanúk hitén alapul. A hit kincsének magva Jézus tanítványainak szívébe hullva jutott el hozzánk az ő tanúságtételük elfogadása által.
A tanúságtételt nem lehet könyvekből megtanulni, nem lehet szokásból, hagyományból vagy tradícióból tenni, amely nem a szív mélyéből fakad. Az igazi hit nem formalitás. Az élő Istenbe vetett hit megnyilvánulása. Az Istentisztelet nem lehet menekülés az élettől. Krisztus tanítványai elsősorban nem a saját biztonságukat keresik. Nem menekülnek el prófétai küldetésük elől, hanem tudatában vannak annak, hogy az üzenetet, amelyet kaptak, tovább kell adniuk másoknak.
A tanúnak meggyőződésből kell tanúnak lennie, a kegyelem erejéből. Ha ez nincs, akkor megszűnik a védelem és minden rossz általa átszállhat másokra. Isten az ő tanúit erősekké és nagyokká teszi és kegyelmét adja nekik. Ha az ember elveti ezt a kegyelmet, akkor megérdemli a megvetést és az elvetést.
Jézus a tanúit nem hagyja magukra, hanem erőt ad nekik: „A Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig.“ (Apcsel 1,8).
Tanúnak lenni azt jelenti, teljesen odaadni önmagamat, megélni az Evangélium üzenetét még mielőtt másoknak hirdetem, megélni a személyes találkozást Istennel, aki emberré lett, a halál és a feltámadás Urává. A tanúnak válaszolnia kell arra a szeretetre, amellyel Isten szeret bennünket, készen kell lennie a legnagyobb áldozatra, a szeretetről való tanúságtételre egészen vére ontásáig.
Csak az a tanúságtétel hiteles, amely képes elviselni a vértanúságot, képes szenvedni és életét adni az igazságért.
Ugyanígy a Szűzanya közelségéről, jelenlétéről és szeretetéről való tanúságtétel is értetlenséget, nem elfogadást és szenvedést vált ki. Fontos, hogy kitartsunk a Szűzanya üzeneteinek és szavainak megélése útján. Nem szabad megengednünk, hogy összezavarjanak, minden ellenkezés ellenére sem. Fontos, hogy megmaradjunk a Szűzanya Szeplőtelen Szívében, amely végül győzedelmeskedni fog mindazokban, akik mindvégig kitartanak.
Imádság
Szűz Mária, Szeplőtelen Szűzanya! Köszönjük, hogy kitartasz mellettünk. Hálát adunk a Mennyei Atyának, aki megengedte, hogy velünk legyél, jelenéseid és üzeneteid által hívj bennünket. Hálát adunk minden emberi szívért, amely jelenléted által megnyílt Isten kegyelmére. Köszönetet mondunk minden igaz tanúért, aki tanúságot tesz jelenlétedről és szeretetedről. Könyörögd ki számunkra Fiadnál az állhatatosság és az evangéliumi hiteles élet kegyelmét, minden nehézség ellenére is. Szűz Mária, vond szívünket Szeplőtelen Szívedre, hogy mindannyian megtapasztalhassuk, mennyire szeretsz bennünket. Így válhatunk igazi tanúivá szeretetednek és kegyelmednek, amelyet elhozol és szívedből nekünk ajándékozol. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

Isten szemével

2017.04.02.

1.
Hang: Mindig azt kérdezzed, hogy…
Jézus: Mindig azt kérdezzed, hogy megfelel-e akaratomnak, amit tenni akarsz.
2.
Hang: Felemelni benneteket.
Kép: Egy valaki térdel, az Úr felemeli őt magához.
Kép: Egy kígyó kúszik előre egy erdőben.

Jézus: Forrón szeretett engesztelő gyermekeim, választottjaim, követőim, ne aggódjatok, mindentől megóvlak benneteket, mert ha közeledik hozzátok ellenségem, a sátán, magasba emellek benneteket. Nem tud ártani nektek.
3.

 

Hang: A hitvédelemben fontos ez.

Jézus: A hitvédelemben nagyon fontos a Szentírás ismerete, a bátorság, és a mély Istenszeretet. Jelszavatok legyen: „Sosem szabad megtagadni Istent”.
4.

 

Hang: Tartalékolni.

Jézus: Közeledik a Figyelmeztetés, amikor egy időre nem lesz áram-, gáz-, vízszolgáltatás, zárva lesznek az üzletek, másutt pedig kifosztva, ezért gondoskodnotok kell élelemről, meleg ruháról, gyertyáról, vízről. Később, amikor fel akarják vétetni veletek a sátán pecsétjét, hasonlóan tartalékolnotok kell. Ugyanis, ha ellenálltok, nem lesz vizetek, nem szolgáltatják a gázt, az áramot, és a boltokban nem szolgálnak ki titeket. De ne féljetek, veletek leszek kicsinyeim, és élelmeteket, vizeteket megsokszorosítom.
5.

 

Hang: 15 Napcsoda.

Jézus: A nagy események bevezetőjeként jeleket mutatok az égen, 15 Napcsoda fogja az emberek figyelmét felkelteni. Járjatok égre emelt szemmel, ne pedig lefüggesztett fejjel.
6.

 

Hang: Veszedelemben.
Kép: Ahol imádkoznak, ott elhárulnak a veszélyek.

Jézus: Gyermekeim, miért nem imádkoztok többet, hiszen az ima, különösen a közösségben végzett ima elhárítja a veszedelmeket.
7.

 

Kép: Fókuszpontból vagy forrásból gyönyörű, csillámos fény folyik, mint a folyó, benne levelek, rózsaszirmok.

Jézus: Szentséges Szívem tárházából kegyelmemet és irgalmamat árasztom rátok. A rózsaszirmok végtelen szeretetem jelképei. A csillámos fény Isteni dicsőségem jelképe, amely magába zárja és beburkolja ezeket a szép ajándékaimat.
8.

 

Hang: Isten szájával élni.

Jézus: Nektek engesztelőknek, bárhová is mentek, Isten Igéjét kell hirdetni, mindig az Igazságról szólni.
9.
Mary K. Baxter: Amit a Pokolról mindenkinek tudni kell: „A gonoszok próbáltak megérinteni bennünket, de Jézus ereje visszatartotta őket.”
Érzés: Mivel a szeretet erőt is jelent, így a gonoszok nem tudnak hozzánk érni, csak amikor elgyengülünk a szeretetben. Mi Jézusból táplálkozunk, Jézusból merítünk erőt.
Jézus: A gonosz lelkeknek nagy a hatalma. Sokkal nagyobb, mint nektek, embereknek. De Én, az Isten, sokkal hatalmasabb vagyok náluk, és bármilyen helyzetben meg tudlak védeni benneteket tőlük.
10.

 

Az utakról volt szó, jobbra vagy balra.

Hang: Akkor nem ismered meg a ….
Kép: Kék fény
Jézus: Ha magadra hagyatkozol, saját értelmedre és szívedre, akkor nem tudod eldönteni, hogy melyik utat válaszd, a jobbra, vagy a balra vezetőt, a jó, vagy a rossz utat. Ezért hívj Engem, Én jövök, megmutatom neked a helyes utat.
11.

 

Az ajándékozásról, és annak öröméről volt szó.
Kép: Egy rózsaszín gyertya, benne egy gyönyörű szép fehér virág.

Jézus: A rózsaszín gyertya az ajándékozás örömét fejezi ki. Gyermekeim, azt szoktátok mondani: „adni jobb, mint kapni”, tehát boldoggá tesz téged, ha adhatsz. A fehér virág azt jelenti, hogy tiszta szívvel kell mindig adni, minden mellékgondolat, és ellenszolgáltatásra várás nélkül.
12.
A védőszentekről volt szó.
Jézus: Gyermekem, nem ti választjátok a védőszentjeiteket, hanem ők titeket.
13.

 

Kép: Jézus keresztje előtt egy leborult alak.

Jézus: Látomásban, a keresztem előtt, engesztelőknek típusát mutattam be neked, aki arcra borulva, a Nekem leginkább tetsző formában imádott Engem. Nagyon szeretem, ha ti engesztelők így imádkoztok.
14.
Hang: Be is tudna költözni…

 

Kép: Egy lefelé hajló virág.

Jézus: A lefelé hajló virág az Én engesztelőimet jelenti, akik imádattal tekintenek Rám. Sokukba be tudna költözni az alázat erénye, de büszkék a hitükre, a vallásgyakorlataikra, sok imájukra, és gondolatban megvetik azokat, akik nem elég vallásosak. Szeretném, ha beengednék szívükbe az alázatot, az egyik legszebb erényt.
15.

 

Hang: Jobban megnézni… a Biblia totál egyforma vele.
Kép: Egy nyitott könyv.
Ennek az átnézéséről volt szó.

Jézus: Felhívom Egyházam figyelmét, hogy jobban meg kell vizsgálni a magán kinyilatkoztatásokat, és nem elvetni szűrés nélkül, mert amelyik egyezik a Szentírással, azokban a szavak az Égből erednek.
16.

 

Hang: Értéktelenné válik benned ez.
Hang: Nekem szólj.
Kép: Valaki fehér ruhában, fehér övvel, masnival a derekán.
Kép: Egy csipkés, hullámos szélű virágpohár.

Kép: Jézus arca
Jézus: Értéktelenné válik benned a jócselekedet, mások segítése, a böjt és lemondások, ha beszélsz róla. Csak Nekem szólj. Én meghallgatlak, és örömöm telik benned. Ha így cselekszel, a lelked hófehér marad. Az olyan engesztelők, akik a jót csendben teszik, lelkük kelyhét megtöltik alázattal, szerénységgel, tehát, sosem lesznek önteltek.
17.

 

Hang: Naptár.

Jézus: Lelketek naptárába jegyezzétek fel magatoknak, hogy melyik napon mily jót fogtok tenni.
18.
Kép: A templomban egy menet halad előre, mint amikor misére vonulnak a papok és ministránsok, az első a sorban viszi az Úr keresztjét

 

Kép: Egy fehér dísz egy-egy szárnnyal az oldalán.

Jézus: Atyám házában ünnepélyesen, tisztelettel, egy menet vitte keresztemet az oltár felé. A fehér dísz nem más, mint Én, az Oltáriszentségi Jézus. Én vezettem a menetet, egészen az oltárig. A szárnyak, melyek körülvettek, Égből kísérő Angyalok voltak.
19.

 

Kép: Templomoszlopok.
Hang: Csak ül.

Jézus: Szomorúan nézem, hogy a szentmisén, mikor az átváltoztatás folyik, csak ül a sok gyermekem, esetleg előrecsúszik az ülésen, színlelve a térdeplést. Ó mennyire szeretném, ha mindenki letérdelve imádna Engem, Ég és Föld Urát, hogy ebben a percben szálltam le az oltárra.
20.
Érzés: Ahogy a misének is van tanítói és áldozati része, úgy a mi életünk is ilyen kellene, hogy legyen. Az életünk tanítói részében példát kell, hogy mutassunk másoknak, tanítani másokat Istenről, az életünk áldozati részében pedig gyakorolni kell a lemondást, az önmegtagadást, áldozatot hozni másokért.
Jézus: Valóban, az engesztelők élete két részből áll, mint a szentmise. A tanítói részben beszéltek felebarátaitoknak Istenről, a túlvilágról, a hitről, és szeretetről, életetek áldozati részében pedig böjtöltök, vigasztaltok, adakoztok, imádkoztok, önmegtagadásokat és áldozatokat hoztok. Így telik életetek minden napja.
21.

 

Kép: Futóversenyen vagyunk, mi vagyunk a versenyzők, az Angyalok és Szentek szurkolnak nekünk, buzdítanak minket.

Jézus: Ti engesztelők versenypályán futtok egy cél felé, az örök élet felé. Az út szélén a Menny lakói, az Angyalok és Szentek mosolygós arccal buzdítanak benneteket.
22.

 

Kép: Egy sárga viaszpecsét.

Jézus: Mennyei Atyám pecsétnyomóval egy sárga háromszöget hagy a homlokotokon, mellyel megjelöli, hogy az Ő gyermekei vagytok.
23.

 

Hang: Az angyal imádata ez.
Hang: Az angyal imádkozik érted.

Jézus: Mennyei Atyám rábízott benneteket őrangyalaitokra. Az Ő imádatuk Atyám trónja előtt főként abban áll, hogy könyörögve imádkoznak értetek. Nem is sejtitek, milyen sok érdemet szereznek nektek. Többet beszélgessetek velük.
24.

 

Hang: Te egyáltalán nem tudsz megszolgálni.

Jézus: Te egyáltalán nem tudsz megszolgálni abból, ami vár rád, mint ajándék a Mennyben.
25.

 

Kép: Egy lépcsőházban, egy férfi és egy nő egymást támogatják felfelé a lépcsőkön.

Jézus: A jó lelki testvérek az üdvösség felé vezető úton nem hagyják magukra egymást. Segítenek, hogy a másik, ha elesik, feltámogatják, és bíztatják egymást, ha elfáradnának.
26.

 

Hang: Az utolsó napunkra támadt fel.

Jézus: Az Én feltámadásom nagy, fényes előhírnöke volt a ti feltámadásotoknak, mely az utolsó napon lesz. Tanúja lesz e nagy eseménynek az egész Mennyország, a pokol, a tisztítóhely, és az Én szent maradékom. Ez lesz a legfenomenálisabb ünnepség.
27.

 

Hang: Egyszeri kérdés ez benned.

Jézus: Csak egyszeri probléma benned, hogy a keskeny, rögös utat, vagy a széles, tágas utat válaszd.


2017.04.09.
1.
Hang: A hiúság törlesztésében fáradozz.
Jézus: A hiúságot a megaláztatásaid sorozatával tudod törleszteni. Arra kérlek, ezeket a lelki sebeket fogadd el engesztelésül a hiúságaidért.
2.
Kép: Az oltárnál a padlón szétfolyt vér van, a paténa is a földön.
Jézus: Eljön az idő, amikor kíméletlenül megszentségtelenítik az Én Szent átváltoztatott Véremet. Megtámadják a templomokat, szétdobálják a szentostyákat, és a padlót itatják Szent Véremmel. Ennek következtében a Szívem szerint való felszentelt szolgáim a maradék Oltáriszentségekkel rejtekbe vonulnak. Ekkor, már nem járhattok a templomba, mert az nem Isten háza többé, hanem az ellenségemé.
3.
Kép: Egy valaki kezében egy kétélű, csillámos kard a földnek nekiszegezve. Mintha csak egy jelre várakozna, mert egy kicsit jobbra-balra forgatja a kardot.
Jézus: Ez a szimbolikus alak arra hívja fel a figyelmeteket drága engesztelőim és követőim, hogy készüljetek fel a harcra. Ellenségem beveti erőit, lelketeket el akarja pusztítani. De ti, fegyvereteket, kétélű kardotokat, az imát, rózsafüzért, böjtöt, áldozatokat vessétek be.
4.
Kép: Egy angyal arca közelről, előbb oldalról, majd szemből.
Kép: Az angyal egy kelyhet tart a kezében.
Kép: Jézus arca.
Jézus: Szegény küzdő Egyházamnak Szent Véremet küldöm vigaszul és védelmül Szent Mihály keze által. Hamarosan Magam jövök, hogy a szorongattatásokból kiemeljelek benneteket, és elhozzam nektek a csodálatos Új Világot. A Mennyei Angyali karok vezére Szent Véremmel a gonosz ellen és kísértései ellen beborítja lelketeket, és így oltalmaz meg titeket ellenségem karmaitól.
5.
Kép: Két kis angyalszobor egy szekrény polcának legalján. Nagyon aranyos kinézetűek, fehér a ruhájuk, rózsaszín masni a hajukban, rózsaszín fény áradt belőlük.
Jézus: A Szenteket és Angyalokat ábrázoló szobrok a szívetekben életre kelnek, és örömmel, boldogsággal töltenek el akkor is, ha a Keresztényüldözéskor darabokra törik őket.
6.
Hang: Mint a nap… belenézni a tükörbe… gyümölcsöt hoz.
Kép: Egy nap.
Kép: Egy félbevágott piros tégely az asztalon, egy kéz mutatja határozottan, hogy nézzek bele a tégelybe.
Hang: Nem kell lázadoznia.
Hang: Hogy felmelegedjen a szívetek.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a Szentlélek apró fényével mindegyiketek lelkét átvilágítja, és egy misztikus tükörben mindenkinek megmutatja lelke állapotát. Ez az esemény sok megtérést és bűnbánatot hoz. A piros tégely a rengeteg halott vérét jelképezi, akik nem élhetik át ezt a katarzist. Mindenki el kell, hogy fogadja Szentlelkem ítéletét, nem lázadozhat ellene. A rengeteg megtérés láttán gyermekeimnek felmelegszik a szíve. Megerősödik a hite és Istenszeretete.
7.
Hang: Hogyhogy? Az már nem érvényes ránk ott?
Kép: Egy fehér gyertya, melynek belsejéből lila színű viasz tör elő a felszínre.
Jézus: A fehér gyertya a földön élő tiszta életű, igaz gyermekeim lelkét jelképezi. A belőle kibuggyanó lila viasz a bűnbánatukat jelenti, mely újra és újra előtör belőlük. A tájékozatlan felebarátaid hangját fejezi ki a hang, amit hallottál, akik nem is tudják, hogy a tisztítóhelyen már nem tudnak imádkozni magukért, és bűnbánatukkal nem tudják enyhíteni szenvedésüket.
8.
Elgondolkodtam egyes szavak mélyebb jelentésén, úgy, mint: gyarló, bűnös ember.
Kép: Az Úr, töviskoronával a fején, könnyezik.
Hang: Gyertek Hozzám Atyám áldottai.
Kép: Egy élő szív.
Jézus: A gyarlóság kivétel nélkül minden ember sajátja. A gyengeséget, a hibákat jelenti. Ezzel nem okoztok fájdalmat nekem. Viszont a bűn a kísértésbe való beleegyezés. Következménye nemcsak az ember lelkében és társai lelkében jelentkezik, hanem Bennem mély fájdalmat okoz. A képen ezért viselek töviskoronát, és ezért sírok. A megbánt, meggyónt bűnöket elrejtem Atyám szeme elöl, de azokat, amelyek bűnbánat nélkül benne maradnak gyermekeim lelkében, meg fogják látni az utolsó napon. Kicsiny, bűnbánó gyermekeim, nektek fogom majd mondani, gyertek Hozzám Atyám áldottai. Jaj lesz a többinek. Az Én Szívem ma is él, dobog, lüktet értetek, ne bántsátok meg folyton bűneitekkel.
9.
Arról volt szó, hogy a gonosz sűríti a sötétséget.
Érzés: A gonosz világosság nélküli, így, ahová megy, maga után vonja a sötétséget. Ez a sötétség a beszédre is igaz. Ezért kell nagyon világosan, érthetően, és egyértelműen beszélni, ahogy az Úr is mondta, az „igen igen legyen, a nem pedig nem”, mert csak így tudjuk továbbadni a világosságot.
Kép: Egy valaki tömegnek beszél. Aki érti, amit mond, abban világosság gyúl, mint ahogy felkapcsolódik egy kis lámpa, aki nem érti a beszédet, abban megmarad a sötétség.
Jézus: Ti a Világosság Fiai vagytok, a világosságban érzitek jól magatokat. A gonosz a sötétséget szereti, és arra törekszik, hogy elhomályosítsa gondolataitokat és érzelmeiteket. Úgy van, ahogy gondolod, hogy ha egy szónok világosan és szépen fejezi ki magát, sokan megértik, és fény gyullad a lelkükben. Különösen, ha egy hitszónok szól. Ugyanakkor, mindig vannak olyanok, akik félreértik, vagy nem fogják fel szavait, esetleg nem is akarják megérteni, ezért belül sötétségben maradnak. Ez azért van, mert ellenségem uralja a szívüket.
10.
Érzés: Körbe vagyunk véve sok olyan dologgal, mely lefoglalja szemünket, érzékszerveinket, pl íz világunkat, amelyek csalogatnak, hogy azokat birtokoljuk. Mennyivel nehezebb így a tekintetünket az Ég, és az Úr felé emelni, kevesebb figyelmet fordítani a földi dolgokra és azokhoz való kötődésekre. Erős szabad akarat árán valósulhat ez meg.
Jézus: A világ tele van kísértésekkel, a reklámok, a filmek, a kirakatok teljesen lekötik érzékeiteket, torkosságra, paráznaságra, pazarlásra és még más egyéb bűnökre csábítanak, de az Engem szerető gyermekeim nem törődnek a világi dolgokkal, szemüket Reám függesztik, lelküket tisztán tartják, nem engedik beszennyezni. Szabad akaratukat bölcsen használják föl.

 

 

2017.04.17.

1.
Jézus sebeiről, arcáról, és vonásairól volt szó a torinói leplen.
Jézus: Ez a kép feltámadásom fenséges pillanatában keletkezett, mégpedig úgy, hogy e nagy esemény alatt benső fényességem akkora energiát termelt, hogy ráégette valódi képmásomat az anyagra. Azt akartam, hogy megmaradjon nektek az Én igazi Isteni arcom formája.

2.
Kép: Amikor bűnt követünk el, az Úr Jézust dobáljuk kövekkel, nyilakkal, és minden más eszközökkel. Amikor megbánjuk, meggyónjuk bűneinket, akkor abbahagyjuk Jézus dobálását, de a nyílt sebek ott vannak rajta, tátonganak, és véreznek. Az Úr sebei csak akkor gyógyulnak ténylegesen, amikor elégtételt adunk bármilyen formában.
Jézus: Jól látod gyermekem, hogy nem elég megbánni és meggyónni bűneiteket, hanem elégtételt kell adni érte. Ez az elégtétel lehet valami jócselekedet, lemondás, áldozathozatal, önmegtagadás, melyekkel gyógyítod sebemet, melyet okoztál Nekem.

 

3.
Amikor az ember ítéletet mond a másik ember felett.
Érzés: Ha mi ítélkezünk, kivesszük Isten kezéből az ítélet jogát, így minket is meg fognak ítélni, amikor eljön a mi időnk. Ha némán elviseljük „keresztre feszítettségünket”, csak akkor tudja Isten megvalósítani terveit rajtunk.
Jézus: Az ítélkezéssel kárt okoztok saját lelketeknek, mert titeket is meg fognak ítélni, ha elkövetkezik az órátok. Kárt okoztok felebarátotoknak is, akit megszóltok, mert romboljátok tekintélyét, belegázoltok becsületébe. Sokkal jobban teszitek, ha sérelmek miatt nem panaszkodtok, csak nekem sírjátok el bánatotokat, mert így Hozzám lesztek hasonlóak, aki némán tűrte a bántalmakat.

4.
A nagypénteki kereszthódolat alatt gondolatok a Húsvét ünnepéről, és Jézus áldozatáról:
- A kereszt, amin az Úr Jézus feláldoztatott, az az Oltár.
- Jézust szinte széttépték keresztre feszítéskor, az ízületek eltávolodtak egymástól, mivel elméretezték a lyukak távolságát a kereszten, ez hasonlít a kenyértörésre, amelyet szintén darabokra törnek.
- Az összes vére kihullott, mint a teljesen kifacsart, kipréselt szőlőé.
- Azért feláldozott bárány, mert teljesen ártatlan volt.
- Mint ahogy Mózes idejében felemelték a rézkígyót, hogy aki ránéz, gyógyulást nyerjen, így az Úr Jézust is felemelték, hogy akik ránéznek, gyógyulást kapjanak az Ő sebei és áldozata által.
- Mózes idejében a Húsvét kivonulást jelentett Egyiptomból, azaz szabadulást a rabságból, de Jézus áldozatával ugyanez a szabadulásunkat jelenti a gonosz karmaiból.
- Ábrahámot Isten felszólította, hogy áldozza fel a fiát, de ő egy kossal lett felcserélve, de Isten ténylegesen feláldozta Fiát.
- A fa: Ádám és Éva az alma elfogyasztásával, Istennel szembeni engedetlenséget tanúsítottak, míg Jézus a keresztfán a tökéletes engedelmességet.
Jézus: Drága kislányom, a kereszt nagypénteki felmagasztalásakor a Szentlélek Istentől kaptad a megrendítő hasonlatokat. Nyugodtan írd le az üzeneteim közé mindet, mert helytállóak. Sokan ennél a szertartásnál nem gondolnak semmire, csak esetleg arra, hogy életemet adtam értük a kereszten. Adj nekik ébresztő gondolatokat a szívükbe.

5.
Kimerültség érzése öntött el, az Úrtól kértem erőt, hogy méltóképpen meg tudjam ünnepelni a Húsvéti szent napokat.
Érzés: Az álmosság ellenére úgy éreztem, a testem minden porcikája fel lett töltve erővel.
Jézus: Ne félj gyermekem, a legnagyobb nehézségek között is veled vagyok, bátorítalak, erőt adok, felfrissítelek, úgy, mint annak idején Atyám tette Velem.

6.
Nagypénteki szertartáskor, amikor a lábmosás zajlott.
Kép: Az Úr az én lábamat mossa.
Kép: Az én kezemben kancsó, és a karomon egy törölköző.
Kép: Az Úr, töviskoronával a fején, kiszúrt szemmel.
Jézus: Az első képpel az alázat fontosságát tanítom nektek. Én, Ég és Föld Ura megalázom Magam, és megmosom a lábadat. A második kép arra ösztönöz benneteket, hogy kövessetek Engem, mert nem uralkodni születtetek a Földre, hanem szolgálni. A harmadik képpel együttérzésedet óhajtom növelni.

7.
Érzés: Epe íze a számban.
Jézus: Egy cseppet éreztettem veled abból a keserűségből, amit azon gyermekeim okoznak, akik semmibe veszik kínszenvedésemet és kínhalálomat.

8.
Olvastam: Amikor Jézus a kereszten függött, epéből és ecetből álló keverékkel átitatott szivacsot nyomtak a szájába. Így, a keveréket Jézus kénytelen volt lenyelni. Ez a maró folyadékkeverék úgy felmarta az ostorozás során már összezúzott belső szerveit, hogy víz került Jézus szívébe. Ez a víz tisztult meg a szívben Jézus Szent Szívének szeretetlángja által. Amikor átszúrták Jézus oldalát, a Szent Szívben összegyűlt Szent Vér és a szeretetláng által megtisztított Víz ömlött ki. E nélkül nem alakulhatott volna meg az Egyház.
Jézus: Az Én Egyházam Szent Vérem ontása nélkül nem születhetett meg. Ezzel a Vérrel váltottam meg és tisztítottam meg gyermekeimet, a Víz által az örök élet Vizét nyújtom nektek, ezzel itatlak benneteket. E nélkül nem lenne a csodálatos sok szellemi öröm, és nem tapasztalhatnátok a könnyek ajándékát. Van, aki már itt a Földön kortyolhat az Örök Élet Vizéből, melynek forrása az Én szent Szívem, de van, aki csak a Mennyben ízlelheti meg először.

9.
Arról volt szó, hogy valakivé válik az ember, ha megfelel azoknak a próbatételeknek, eseményeknek, amit Isten tervezett el vele, amit átél itt a Földön, mint pl: Jézus Krisztus Királlyá lett, Szűzanya az emberiség Anyjává.
Jézus: Minden emberrel más és más tervem van. Ezt csak úgy tudom beteljesíteni, hogy próbák elé állítom. Aki kiállja a próbát – legtöbbször a szenvedés próbáját – csak azzal érem el célomat. Aki gyenge, az lemarad a fejlődésben, elbukik a próbákban.

 

10.
Ezekiel 36,27: „Az Én lelkemet oltom belétek…”.
Egyes elgondolások szerint, miután szentáldozáshoz járulunk, Jézus csak addig van bennünk, míg a szentostya fel nem oldódik a gyomrunkban.
Jézus: Az Oltáriszentség azért óriási ajándék számotokra, mert nemcsak testem és Vérem költözik belétek, hanem Lelkem, és Istenségem is. A Lelkemmel együtt pedig a legszebb lelki tulajdonságaim. Ezek a szeretet, az irgalmasság, ezek a tulajdonságok fokozottan élnek bennetek. Már nem te akarsz, hanem Én, már nem te szeretsz, hanem Én.
11.
Kép: Bohócruhába öltözött egyének vannak az oltárnál, és misét tartanak.
Érzés: Az Úr kénytelen engedelmeskedni nekik, de nagy fájdalommal száll le az oltárra.
Kép: Az Úr szinte lemeztelenítve, szomorúan néz.
Érzés: Az Úr nagyon komolyan veszi a dolgokat, majd számon kéri tőlünk az ahhoz való hozzáállásunkat, amikor az ítélőszéke elé kerülünk.
Jézus: Az olyan szentmiséken, ahol felszentelt gyermekeimből hiányzik az átélés és áhítat, az imádat, mély szomorúság tölt el. Mégis elfogadom az átváltoztatásukat, leszállok közétek az oltárra, hogy Szent testemmel és Véremmel, Lelkemmel és Istenségemmel egyesülhessetek. Vigasztaljatok azzal ti hívek, hogy testetekkel és lelketekkel egyaránt hódoljatok Nekem, szeressetek Engem, és imádjatok a szentmisében.

12.
Kép: Mint a hóesés, prédikáció alatt a szentmisén.
Jézus: Mutattam neked, hogy a szentbeszéd alatt Égi kegyelmeim gazdagságát hullajtom rátok.
13.
Az ébrenlétről és az alvásról volt szó.
Jézus: Gyermekeim közül nagyon sokan becsukják szívüket-lelküket, alszanak, észre sem vesznek Engem, hogy ébresztgetem őket. Ők sajnálatra méltóak.

14.
Kép: Egy matrac a földön.
Jézus: Engesztelők, hozzátok szólok, ne a kényelmet keressétek, hanem hozzátok az áldozatokat, mert a lélek fejlődésének ez a harmadik útja. Aki az igazak útjára lép, először elhagyja a halálos bűnöket, majd a bocsánatos bűnöktől is menekül, végül elkezd áldozatokat hozni.

15.
Kép: Országunk határainál tömegek ülnek, és várakoznak.
Hang: Imádkozz, hogy ne jöjjenek.
Én: Kértem az Angyalokat, erősítsék meg határainkat, hogy meg tudjuk védeni Kereszténységünket és hitünket.
Kép: Fehér Angyalszárnyak.
Kép: Az Angyalok szorosan egymás mellé álltak az ország határvonalán.
Jézus: Gyermekeim, az imának hatalmas ereje van. Bízz bennem, Angyalaimmal segíteni fogok hazátoknak.

16.
A kézbe áldozásról volt szó.
Kép: Valaki térdelve áldozik, és a nyelvére fogadja az Oltáriszentséget.
Jézus: A II vatikáni zsinat reformokat hozott be, és Én türelmesen alkalmazkodom Egyházam változtatásaihoz. Mégis nagy fájdalom van a Szívemben, mikor kézben, és állva áldoznak gyermekeim. Imádkozzatok engesztelők, hogy újra bevezessék a hagyományos külső tiszteletet, a térdelve, és nyelven áldozást.

17.
Hang: A legszebb korszak ez.
Jézus: Új Ég és Új Föld születik, a Földre leszáll az Új Jeruzsálem, Egyházamra nézve a legszebb korszak ez.

18.
Olvastam: Jézus lelke nem viselte magán a sebeket, miután kiszállt a meghalt testből, csak a feltámadás után, amikor a lélek összeolvadt a feltámadt testtel.
Érzés: Mi is magunkon fogunk viselni csak ránk jellemző jegyeket a feltámadásunk után.
Jézus: Az Én feltámadt testem legfőbb ismertetőjele szent sebeim. Amikor ti is feltámadtok Mennyei dicsőségetekre, egyéniségeteket, karaktereteket, mint ismertető jegyet fogjátok viselni. Szépségetek azon múlik, hogyan éltétek le földi életeteket, hogy mennyire voltatok közel Istenhez, mennyire szerettétek Őt, és mennyi áldozatot hoztatok.


2017.04.23.

1.
Kép: Egy hegyen, fehér háttérben egy valaki várakozik, a fehér ruháját szél lobogtatja.
Jézus: Én állok ott a hegyen, a fehér hegyen, az életszentség legmagasabb pontján, és várom gyermekeimet, hogy legyőzve az akadályokat kapaszkodjanak fel Hozzám.

2.
Vianney Szent János jutott eszembe.
Kép: Hosszan tartó piros fény.
Jézus: A piros fény Vianney Szent János áldozatos életét jelképezte.

3.
Kép: Egy szív alakban idilli tájkép, patak, rét, a szív kontúrja zöld növénnyel, és szép virágokkal van tele.
Jézus: Az engesztelők szívében boldogan tartózkodom, sétálok, pihenek, mert különleges szépségekkel kényeztetnek Engem. Erényekkel, lemondásokkal, önmegtagadásokkal.

4.
Hang: Az angyalok szertartása ez veled.
Jézus: Mikor imádkozol, közben az Angyalok is együttműködnek veled. Amikor keresztet vetsz, Ők is keresztet vetnek. Amikor dicsőíted a Szentháromságot, Ők is dicsőítenek. A szándékaidat sugallataikkal segítik összegyűjteni. A rózsafüzért és egyéb imákat együtt mondják veled.

5.
Hang: Millió szem néz téged.
Jézus: Amikor azt gondolod, hogy senki sem lát, az egész Szentháromság figyelmes szemmel néz téged. Akkor is, ha jót teszel, akkor is, ha rosszat. De nemcsak Mi láthatunk, hanem a Menny lakói is, az Angyalok és Szentek, ezek közül az Őrangyalod egészen közelről. Még a tisztuló lelkek is engedélyt kapnak, hogy betekintést nyerjenek életedbe.

6.
Hang: Meghajlás… meghajlással köteles.
Jézus: Az Oltáriszentség előtt mindenki meghajlással köteles tiszteletet adni. De még jobban örülök, ha térdet is hajtanak előtte.

7.
Mary K. Baxter: Amit a Pokolról mindenkinek tudni kell című könyvéből: A Pokolnak ember alakja van, mint Krisztus testének. Van keze, lába, gyomra, szíve, és más része is.
A szívről:
- A gonosz erők, démonok, gonosz szellemek áramlanak ki belőle, ezek sok gonosz dolgot visznek végbe
- A legelviselhetetlenebb bűz árad a szívből.
- Koromsötétség honol a szívben.
- Kétségbeesett kiáltozás mindenfelé.
- A sátán trónja egy oltár előtt, amelyen a Halál könyve.
Mivel a gonosz Istent utánozza mindenben, így Isten szívéről a felsoroltak ellentéte igaz
Isten szíve:
- Isten ereje árad belőle.
- A legeslegfinomabb illat árad a szívből.
- A legeslegfenségesebb fény, világosság, ragyogás.
- A szereteten kívül a legnagyobb öröm és boldogság árad a szívből.
Érzés: Újra és újra az tárul elénk, hogy minden jó vagy rossz a szívből indul ki, így a mi szívünkből is, amelyből gondolat fejlődik ki, majd cselekedet, az erénnyé vagy bűnné, amely rátapad a lélekre. A bűn megfelelő megbánás és szentgyónás nélkül szinte rákeményedik a lélekre, majd ennek sokszoros gyakorlása után a lélek már annyira összeolvad e tulajdonságokkal, hogy szinte eggyé válik vele. Ezért érdemes folyton a jót gyakorolni, hogy eggyé válhassunk a jóval.
Jézus: Drága kislányom, jó a meglátásod a gonosz szíve és az Én Szentséges Szívem összehasonlításakor.

8.
Azon töprengtem, hogy most az a cél, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól.
Kép: Az Úr előtt kígyózó, tömött sorokban állnak az emberek. Az Úr rám nézett, és sugallta, hogy imádkozzam értük.
Jézus: A Földön minden pillanatban meghal valaki. Ezért nagyon sokan várakoznak külön ítéletre Előttem, az Örök Bíró előtt. Egyik választottamnak megígértem, hogy ha Irgalmasság órájában elmondjátok az Isteni Irgalmasság rózsafüzért a haldoklókért, akkor, míg tart az ima, egyetlen haldokló sem vész el.

9.
Kép: Mintha két csípő lett volna összeolvadva, amelyből 2-2 láb indult ki.
Kép: Egy akrobata nő ugrik.
Kép: Egy női szem.
Jézus: Jól jegyezzétek meg gyermekeim, hogy nem szabad túlzásba vinni egy teremtmény felé sem a felebaráti szeretetet. Isten legyen első a szívedben, és bármelyik teremtmény utána következhet. Mennyei Édesanyátok szeme mindig figyelemmel kíséri lépéseiteket, hogy ne rugaszkodjatok el a saját talentumaitoktól, mint az akrobata nő a földtől. Mindenki abban tökéletesedjen, amivel megajándékoztam. Aki az imádkozás kegyelmét kapta, ne akarjon prófétálni, vagy képeket látni, hangokat hallani.

10.
Hang: A betű tükre.
Jézus: A leírt szó tükörképe gyermekemnek, aki leírja.

11.
Kép: Egy nagy kézseb az Úr stigmáiból.
Jézus: Hogy sok stigmatizáltnak a tenyerein van a kézsebe, az nem azt jelenti, hogy hamis, a gonosztól van. Hogy hol helyezem el a sebeket a testen, az az Én szuverén jogom. Nincs különösebb jelentősége, a lényeg az, hogy átélheti az Én fájdalmaim egy részét.

12.
Kép: Az Úr vállsebe.
Jézus: Kislányom, vállsebem tiszteletét nagyra becsülöm. A Golgotán ez a sebem volt a legfájdalmasabb.

13.
Kép: Valakinek sárga a bőre, a kezét felém nyújtja.
Kép: Piros és barna kockák a levegőben.
Jézus: Én nem vagyok személyválogató. Nem számít az ember neme, színe, mindenkit egyformán szeretek. Akkor vagyok boldog, ha ti a Földön követtek Engem, és nem válogattok. A piros kockák a lángoló lelkű gyermekeimet szimbolizálják, a barna kockák a tisztuló helyen szenvedőket. Sokat imádkozzatok a tisztuló lelkekért.

14.
Hang: Szeretetben lévő testvéreid vagyunk.
Kép: Fiatal kislányok arcai, a hajviseletük korábbi korokra emlékeztetnek.
Jézus: A régi korok emberei szintén a testvéreitek, szeretnek benneteket, és imádkoznak értetek. Ti is ezt tegyétek. Vannak közöttük még szenvedő lelkek is. A többségük viszont Égi hazámban lakozik.

15.
Kép: Egy magzat, mintha maga a köldökzsinór fehér fénynyaláb lenne az Ég felöl. Egy idő után a magzat is, és a környezete is fehér fénnyé alakul.
Jézus: Nagyon sokat segítetek az abortált magzatokon, ha megkeresztelitek őket. Ilyenkor elhagyhatják a semleges helyüket, és Őrangyaluk segítségével összeköttetésbe kerülnek a Mennyel. A keresztelés által megszabadulnak az áteredő bűntől, és nagyon hamar élvezhetik az örök élet örömeit.

16.
Hang: Nagyra becsüld ezt az értéket.
Jézus: Nagyra becsüld lelkedben a hitet, amely nem a te érdemed, hanem ajándékba kaptad a Szentlélektől. Hit nélkül elvesznél. Életed sivár, üres lenne.

17.
Hang: Én anélkül is le tudok csapni rátok.
Jézus: Én anélkül is le tudok csapni rátok, hogy szeretetemen csorba esnék. Mint ahogy a jó földi atya nem dühből fenyíti gyermekét, hanem hogy jóra tanítsa, így Én is büntetésemből lelketek számára hasznot teremtek.

18.
Kép: Két-három rózsaszín gyertya, az egyikük tele van tüskével.
Jézus: Az emberek természete különböző. Engesztelők között is vannak szelídek és tüskések egyaránt.

19.
Kép: Egy nagy teremben tömötten vannak az emberek, én a falnál álltam, hátul.
Érzés: Mintha ez a terem az én lakásomhoz tartozna.
Jézus: Előrevetítettem neked a távoli jövőből egy jelenetet, amikor Mennyei tágas ragyogó lakásodban fogadod a lelkeket, akiken itt a Földön sokat segítettél, és akiket imáiddal kiszabadítottál a tisztítótűzből.

20.
Hang: Már alig alszik.
Hang: Nagyon fontos neki az irhája.
Hang: Menteni akarja a bőrét.
Jézus: Ez a három mondat egyik sem Tőlem származik, hanem a gonosztól.
21.
Hang: Mit szólsz, szeráfi rangjuk van?
Jézus: A szüzekről kérdezlek
kislányom, akik földi életüket önmegtartóztatásban, teljes tisztaságban élték. A szüzeknek nincs szeráfi rangjuk, de ők állnak legközelebb a Szeráfok után a Mennyei Atyához.

“Megparancsolták, hogy gyermekeket áldozzak az Illuminatinak”

Egy – a pénzügyi elitben forgolódó – holland bankár, Ronald Bernard azt állítja, hogy az Illuminati egyik titkos egysége megparancsolta neki, hogy gyermekeket áldozzon fel.

Ronald Bernard azt állítja, az Illuminati célja az volt, hogy ő pszichopatává váljon. “De nem sikerült nekik.” Sötét és sokkoló részleteket tár fel gyermekek feláldozásáról, amivel az összeesküvők a saját tagjaikat zsarolják.

„Amikor belekerültem, figyelmeztettek: “ne csináld, amíg nem vagy képes 100% megsemmisíteni a lelkiismeretedet.” A fülemben cseng, ahogy akkor visszanevettem, pedig egyáltalán nem volt vicces.

„Úgy képeztek ki, hogy pszichopatává váljak, de nem sikerült nekik.”

Bernard beszél arról is, hogyan tették tönkre az olasz gazdaságot és a csődbe vitt vállalkozások hogyan vezettek tömeges öngyilkosságokhoz, destrukcióhoz, és mindezt banki kollégái „sikerként” ünnepelték.

“Az egyik kollégám megkérdezett, Ronald, emlékszel te, hogy csináltuk az olasz lírával? Emlékszel arra ügyletre, amiben olyan hatalmas mennyiségű lírát dobtunk piacra, hogy elkezdett zuhanni az értéke, és hogy egy nagy olasz cég bele is nyekkent? Emlékszel arra a fondorlatos kis húzásunkra? Tudod, hogy a tulaj kinyírta magát, és egy egész családot hagyott hátra?” És ezen jót röhögtünk. Ha ha ha, mindenki, együtt mind, aki ott volt. Lenéztük az embereket, gúnyolódtunk rajtuk. Csak egy adat voltak nekünk, jelentéktelen tárgyak, értéktelen szemét. A természet, a bolygó, minden eléghet, megsemmisülhet. Csak haszontalan élősködők. Addig, amíg elérjük a céljainkat, addig, amíg növekedünk.”

Azután Ronald leírja „a vég kezdetét a számára”, hogy mikor került „mélyen bele az Illuminati társaságba”, és hogy „aláírt egy élethossziglani szerződést” – de a lelkiismerete elkezdte gyötörni. „Ezeknek az embereknek a többsége enyhén szólva nem a rendes vallást követi. A többségük luciferiánus. Mondhatod, hogy a vallás egy tündérmese, Isten nem létezik, ez az egész nem valóságos. De nekik ez igazság és valóság, ők szolgálnak valami anyagtalant, immateriálist, amit ők Lucifernek hívnak.”

“Kapcsolatba kerültem ezekkel a körökkel, de csak nevettem a hitükön, nekem csak ügyfelek voltak. Szóval elmentem az egyik helyükre, amit Sátán Templomának hívtak. Eljártam ezekre a helyekre, ahol szentmiséket celebráltak meztelen nőkkel, likőrrel, ilyesmikkel. Engem ez pusztán szórakoztatott. Nem hittem semmiben, messze nem gondoltam, hogy ez igaz lehet, hogy ez reális. Az volt a véleményem, hogy a sötétség és az ördög csak az emberek fejében létezik. Akkor még nem láttam az összefüggéseket.”

“Szóval ilyen társaságokban vendégeskedtem, és nagyon tetszett, hogy annyi meztelen nőt láthatok. Ez volt ám a jó élet. Aztán egy adott pillanatban meghívást kaptam külföldre, hogy részt vegyek egy áldozati szertartáson.”

Ronald megállt, szemmel láthatóan nagyon megviselte az emlékezés. Látszott, hogy nehezére esik folytatni a beszámolót. De megpróbálta. “Ez volt a töréspont….. …a gyerekek…”

<< VIDEO (nézd 20:41-től)

“Utasítottak, hogy tedd meg?” kérdezte a riporter. “Igen, de képtelen voltam rá.” A volt elitbankár a könnyeivel küzdött. A riporter megkérdezte, hogy szeretne-e pár perc szünetet. “Nem,” feleli, és folytatja. “Ezután lassacskán összeomlottam. Elég sokmindenen mentem én is keresztül gyerekkoromban, és amit láttam, mélyen hatott rám. Minden megváltozott. De egy ilyen világban találtam magamat. Aztán elkezdtem visszautasítani a feladataimat a munkámban. Nem bírtam tovább csinálni. És ez már veszélyes játszma volt.

Ronald arcán könnyek csorogtak lefele. “Nem tudtam tovább optimálisan funkcionálni, a teljesítményem zavarossá vált, visszautasítottam munkákat, nem akartam tovább a részese lenni ennek. Ebben a világban mindenki a zsebükben van. Elég ha zsarolható vagy, és ha visszagondolok, én rosszul kezeltem a zsarolást. Azokon a gyerekeken keresztül csinálják, és ettől megsemmisültem.”

Ronald arról is beszélt, hogy az Illuminati az egész világon ugyanezzel a módszerrel zsarol politikusokat. Ha rákeresel a Google-ben, elég sok tanút lehet találni, akik elmesélik, hogy ez nem egy Walt Disney tündérmese. Sajnos az az igazság, hogy évszázadok óta csinálják már ezt. Később egy teológiai kurzuson megértettem, és már az Ószövetségben is találni referenciákat ilyen praktikákról.”

“Az első 10 törzs is a gyermekrituálék miatt lett Babilóniába száműzve. Beleértve a gyermekáldozatokat is, és ezek után elkezdtem hinni, mert megértettem, hogy több az élet annál, amit a szem lát. Ez az egész egy belső világ. És ez valós.”

“Beszélned kell a sötét erőről és a fény megnyilvánulásáról.” Ronald szilárdan állítja, hogy az Illuminati létezik. “Létezik. Meg volt írva már a Bibliában, de nem csak a Bibliában. Annyi könyvet lehet találni, hogy volt egy elkülöníthető pillanat, amikor megnyilvánult a fény, amikor egy csoport a saját útját kezdte járni, és belül intenzív haragot és gyűlöletet éreznek.”

VIDEO (nézd 20:41-től) >>

“Csak kevesen vannak, akik nem becsülik alá ennek az egésznek a súlyát és a komolyságát. Mert ez egy megsemmisítő erő, és nem tűri az ellenkezést.

Gyűlöli a teremtést, gyűlöli az életet. Mindent meg fog tenni, hogy totálisan megsemmisítsen minket. és úgy éri ezt el, hogy megosztja az emberiséget. Oszd meg és győzz – ez a jelszavuk.

Az emberiség a testet öltött fény, ez az igazi Teremtés. De amíg meg tudod osztani és szembe tudod állítani őket politikai pártok, bőrszín, vagy akármi szerint, addig sikeresen lefojtod – luciferiánus szempontból – az ellenséged teljes erejét, addig a képességeinek nincs birtokában.

Nem tudnak kiállni magukért, de ahogy megtennék, a luciferiánusok veszítenének. Ez a szörny, ez a kapzsi szörny megsemmisülne, eltűnne. Az embereknek az öreg amerikai tábornok esetét szoktam felhozni, aki egy halom embert behívott egy sötét szobába. A szemek megszokták a sötétséget, de egyvalamit nem láttak. A tábornok egy szót sem szólt, csak hirtelen felkapcsolt egy lámpát, egyetlen apró fényt, és a hosszú idejű sötétben tartózkodás után mindenki egyedülálló módon szerzett tapasztalatot a fényről, és hirtelen mindenki újra meglátta és felismerte a másikat. Aztán a tábornok megszólalt: “Ez a fény hatalma.”

Ronald emberiségnek szóló tanácsa egyszerű. Fel kell ébrednünk, és észrevennünk, hogy mi történik körülöttünk. Ha egyesülünk, és elutasítjuk a sötétséget, az emberiség megsemmisítheti az Illuminatit, mielőtt az semmisít meg minket. “Egyesülni, egyesülni, eggyé válni egymással, és ez az egész mocsok történet elenyészik. Ez akár villámsebességgel is megtörténhetne.”

Forrás és továbbiak: http://www.neonnettle.com/videos/656-banker-i-was-ordered-to-sacrifice-children-at-illuminati-parties

http://www.metropolita.hu/2017/05/23/megparancsoltak-hogy-gyermekeket-aldozzak-az-illuminatinak/

Genovai Szent Katalin gondolatai-Traktátum a tisztítótűzről

Részlet Ferdinand Holböck: „A tisztítótűz teológusnője” című művéből 1980, illetve 1991.

Katalin tisztítótűzről szóló tanításának ez a lényege: „A testtől elvált lélek, aki abban a tisztaságban leledzik, amelyben megteremtetett, azonnal és önként veti magát a tisztítótűzbe, mivel felismeri magában az akadályt, és egyúttal felfogja, hogy ezt az akadályt a tisztítótűzön kívül semmi más nem törölheti le róla….” (Traktátum a tisztítótűzről, 1. fejezet)
Az önkéntességgel egyidőben, mellyel a lélek saját tisztulása érdekében a tisztítótüzet keresi, egy kimondhatatlan, megelégedett örömet érez afelett, hogy Isten rendjében van, és az Ő szeretete meríti ebbe a tisztító hőségbe. A fájdalom azonban eme öröm ellenére is érződik. Ezt Katalin újra és újra elismétli: mind a határtalan öröm, mind a lélek mérhetetlen fájdalma megvan a tisztítótűzben; a lelket azonban mindenekelőtt az Isten akaratába való beleegyezés tölti el.
„Bár Isten szeretete, mely a lelket túlárasztja – amennyire látom – olyan nagy megelégedettséget ad neki, hogy ezt szavakkal nem is lehet kifejezni, de ez a megelégedettség a lélektől nem veszi el a tisztítótűzben kínjainak legkisebb szikráját sem; ellenkezőleg, éppen abból áll gyötrelme, hogy a szeretet gátolva van, és a kín annál erősebb, minél nagyobb a szeretet tökéletessége, amelyre Isten a lelket képessé tette. Ily módon a lélek a tisztítótűzben a legnagyobb örömet és a legnagyobb fájdalmat éli át, és az egyik nem közömbösíti, nem oltja el a másikat.” (Traktátum a tisztítótűzről, 12. fejezet)
Mihelyst a léleknek kinyílnak szemei Isten szeretetének megismerésére – és ez a halálban történik meg, hacsak nem a gonosz akarat állapotában (tehát halálos bűnben) halt meg –, ő is egészen meggyullad az Isten iránti szeretettől, ami miatt a közte és Isten között még meglevő minden akadály kimondhatatlan kínt jelent számára: akkora gyötrelmet, ami az elkárhozottak tűzéhez hasonlítható. De Isten rendjének boldogsága, az Isten akaratával való összhangban levés és Isten szeretetének bizonyossága is megvan benne: ez elég tűz ahhoz, hogy a lélekben a „bűn rozsdáját” feleméssze és a lelket tökéletesen megtisztítsa. Ennek a tisztulásnak a lélek örömmel veti alá magát, amilyen gyorsan csak tudja, egyfelől, mert az akarata nem képes mást akarni, mint, amit Isten akar, másfelől azért, mert boldog, hogy megtisztulhat.
A tisztítótűzről ismeretes minden népies, részben ugyancsak naiv elképzeléssel szemben Katalin tisztítótűzről kapott víziója egészen átszellemült és a tiszta istenszeretettől átitatott. A fájdalom nyilván a bűn miatti igazságos következményként van jelen, de ez a fájdalom inkább a megtisztulásra, mint büntetésre szolgál. És a fájdalom a legmélyén csak a szeretet tüzében létezik. Ugyanakkor a vezeklő lelkeket már az a béke tölti el, ami abból a bizonyosságból fakad, hogy Isten rendjét már nem képesek elhagyni.
Katalin látja, ahogy a tisztítótűzben Isten szeretete igazságosságának működését is boldogsággá tudja átalakítani. Az isteni szeretet misztikusnője előtt inkább mindig a szerető, mint az igazságos Isten áll, Aki a tisztítótűz tisztító folyamatában sem kínozni akar. Ezért a tisztítótűzben való tisztulás a „bűn rozsdájától” még akadályoztatott lélek számára nem ijesztő, hanem az, amit a lélek önként keres; hiszen a tisztítótűz az egyetlen állapot és hely, ami után vágyakozik, mert egyedül a tisztítótűz állítja vissza lelkét abba az állapotába, amivel Isten dicsőségébe gátlástalanul beléphet. Igen, jelen van a kimondhatatlan kín, de a lélek számára ez már nem jelent semmit, mert egészen el van telve Istennel; Isten iránti szeretetből a lélek örömmel vezekel, igen, szenved, de minden félelem nélkül.
A kegyelem állapotában elhunyt lélek tisztulási procedúrája, ahogy ezt Genovai Szent Katalin az életrajzának („Vita”) 41. fejezetében található „Traktátum a tisztítótűzről” eredeti változatában leírja, valójában csak Katalin saját misztikus megtapasztalásának története, annak a tisztulási folyamatnak, amit ő maga élt át a teljesen tiszta, őszinte és önzetlen istenszeretethez vezető útján; vagyis saját megtisztulásának példáján magyarázza el a tisztítótűzben szenvedő lelkek megtisztulási folyamatát. Ezért áll a traktátum bevezetőjében: „Összehasonlítva az isteni tűzzel, amit ő (Katalin) szívében érzett, és ami lelkét megtisztította, belülről látta és értette meg, mi történik a lelkekkel a tisztítótűzben, mialatt tisztulnak, mielőtt boldog öröklétükben Isten színe előtt megjelenhetnek.”
Szent Katalin tisztítótűzről szóló értekezése mély benyomást tett a későbbi korok számos teológusára, elsősorban az angol és francia nyelvterületen. Az angol nyelvterületen különösen az ismert vallási író és konvertita, William Faber volt az, aki ezt az írást nagyra becsülte és angol nyelvre lefordította és kiadta („Treatise on Purgatory”); e fordításhoz H. E. Manning bíboros írta az előszót. John Henry Newman Katalin traktátusát belefoglalta „Dream of Gerontius” (Gerontius álma) című művébe.
Francia nyelvterületen mindenekelőtt Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító volt az, akit különösen megragadott Katalin traktátuma a tisztítótűzről. Rá – aki „Traité de l'amour de Dieu” vagy „Theotismus” (Értekezés az Isten-szeretetről vagy Teotimus) műve után, hasonlóan Szent Katalinhoz, a tiszta istenszeretet befolyásos tanítójának számított – nyilvánvalóan nagy benyomást tett, hogy Katalin a tisztítótűzben szenvedő lelkek állapotát, mivel ezek szeretettel illeszkedtek be Isten akaratába és rendelték alá magukat Isten akaratának, örömteli állapotnak ismerte fel.
Jean Pierre Camus püspök, Szalézi Szent Ferenc tanítványa és életrajzírója, „L'Esprit du Bienheureux St. Francois de Sales” (Szalézi Szent Ferenc lelke) című művében arról számol be, hogy a szent püspök számtalanszor figyelmeztette papjait, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek ne csak a kínjairól és büntetéséről beszéljenek a híveiknek, hanem „ezek tökéletes istenszeretetéről” is, és az örömről, amit annak tudata ad számukra, hogy a kegyelmi állapotban vannak és biztosan eljutnak Isten boldogító színe-látására. – Teljesen nyilvánvaló, hogy Szent Ferenc a tisztítótűzről vallott gondolatait Katalin traktátumából vette át.
Camus püspök így írt erről: „Valahányszor a tisztítótűzről beszélt, nyomatékosan ajánlotta a csodálatos, egészen szeráfi értekezést a tisztítótűzről, amit Genovai Szent Katalin valódi sugallatra és isteni megvilágosításból írt.” Camus püspök szerint Szalézi Szent Ferenc tisztítótűzről tanított legfontosabb tételei a következők: „A tisztítótűzre való gondolat sokkal alkalmasabb arra, hogy vigaszt öntsön belénk, mint félelmet… Habár a tisztítótűz kínjai valóban olyan nagyok, hogy ezen élet külső fájdalmait nem lehet hozzájuk hasonlítani, de a belső örömök is annyira csodálatosak, hogy e földi élet boldogságait és örömeit messze túlszárnyalják. Mert a lelkek – 1. állandó egyesülésben vannak Istennel; – 2. tökéletesen alávetették magukat Isten legszentebb akaratának; akaratuk annyira bensőségesen formálódott át Isten akaratába, hogy csak azt akarják, amit Isten akar, mégpedig annyira, hogy ha a menny kapui nyitva lennének, akkor sem merészelnének Isten előtt megjelenni, amíg magukon a bűnnek mégoly parányi nyomát észlelik; – 3. önként és szeretetben vetik alá magukat a tisztulásnak, csak hogy Istennek tessenek; – 4. úgy és addig akarnak ott lenni, ahogy és amíg Istennek tetszik; – 5. már nem tudnak bűnt elkövetni; és nem ismerik a türelmetlenség legkisebb rezdülését sem, és nem követik el a legkisebb hibát sem; – 6. mindenek felett szeretik Istent tökéletes, tiszta, önzetlen szeretettel; – 7. angyalok vigasztalják a lelkeket ott; – 8. már biztosak örök üdvösségükben, és reményeiket már soha semmi nem hiúsíthatja meg; – 9. a lelkeknek a legnagyobb keserűségük a legmélyebb békességbe van beágyazva; – 10. bár a fájdalmakat illetően a tisztítótűz olyan, mint a pokol, de a kedvességet illetően, amit Isten szeretete önt a lelkekbe olyan, mint a paradicsom; ez a szeretet erősebb a halálnál és hatalmasabb a pokolnál; – 11. erre az állapotra, helyre (azaz a tisztítótűzre) sokkal inkább vágyni kell, mint félni tőle, hiszen a tűz lángjai ott szent vágyak és szeretet; – 12. ugyanakkor mégis szörnyűek, mert a lelkek legvégső állapotát késleltetik, ami Isten színről színre való látásából és szeretetéből áll, és a látás és szeretet által az egész örökkévalóságban az Ő dicsőítéséből és magasztalásából.”
E tizenkét pont – kivéve a hetediket – valójában pontosan, sőt szinte szószerint Katalin értekezéséből valók. Ezért veti ehelyütt közbe Camus püspök, hogy Szalézi Szent Ferenc nyomatékosan ajánlotta Katalin traktátumának olvasását. Majd ezt írja Camus püspök: „Az ő tanácsára figyelmesen elolvastam a traktátumot; azóta többször is újra olvastam, mindig új élvezettel és új élménnyel; és bevallom, hogy ebben a tárgyban soha nem olvastam mást, ami engem hasonlóképpen ki tudott volna elégíteni.”
Végső megfontolások Szent Katalin tisztítótűzről szóló tanításáról
Szent Katalin értekezésének alapos áttanulmányozása után a tisztítótűzben szenvedő lelkek állapotáról – ahogy azt Katalin leírta – a következőket lehet mondani:
A lélek szerencsésen túljutott Isten szörnyűséges ítéletén; és mivel a kegyelem állapotában találtatott, meg tudta állni helyét az örök Bíró előtt. Az Isteni Bíróval való első találkozásában a lelket az örök igazság fénye megvilágosította. Egyfelől felismerte Isten végtelen jóságát, szigorú igazságosságát, valóban isteni tisztaságát és szentségét, másfelől azt a tényt is, hogy ő maga még nem méltó arra, hogy Ura és szerelme színe előtt megjelenjen. Isten oldaláról ugyan nincs más akadály, hogy a lélek belépjen az örök boldogságba, mint az Ő végtelen, egészen tökéletes és abszolút tiszta és szent lénye, ami ellentétben áll a lélek még meglevő tökéletlenségeivel, aki Isten, a legmagasabb és legszeretetreméltóbb Jó iránti szeretetében, még akadályoztatva van, és még késleltetve lesz az Istennel való vágyott, mindennél boldogítóbb egyesülésében. Bár a földi életben elkövetett bűnök már meg vannak bocsátva, de azok a sebek, „rozsdafoltok”, melyeket a bűnök a lelken okoztak, még megvannak, melyeket az Isten által egészen tisztának és szépnek teremtett lélek aranyából még ki kell égetni. Ugyan egy titokzatos erő a kegyelem állapotában a túlvilágra átment lelket Isten felé vonzza, egy belső erő mégis visszatartja őt Istentől. Az Istent szerető, a kegyelem állapotában levő léleknek a szerető, de őt egészen tisztának és tökéletesnek elváró Istennel való egyesülésének eme késedelmeskedéséből keletkezik a lélekben egyfajta tűz, ami ugyan hasonló a pokol tűzéhez, és mégis egészen különbözik ettől. Ez a tűz megtisztítja és kifehéríti a lelket a „bűnnek minden rozsdájától”.
Mindezek után a tisztítótűzben szenvedő lelkek állapotát így lehet összefoglalva leírni:
1. A tisztítótűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van: A fájdalmas kínnak három oka van: – a) annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik; – b) annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembehelyezkedik; – c) annak tudata, hogy Isten boldogító színről színre való látásának elnyerése, amire a lélek olyan forrón áhítozik, és amiben már biztos, saját maga miatt még késlekedik.
Meglepő, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek fájdalmas kínjai nem csökkennek, hanem – Szent Katalin véleménye szerint – annál erősebbek lesznek, minél közelebb kerül a lélek a tisztítótűzből való kiszabadulásához. Isten egyre növekvő megismerése, amivel a vágy növekedése, hogy végre láthassa Őt, és a szeretet fokozódása jár együtt, felerősíti benne a fájdalmat Isten látásának késedelmeskedése miatt. Ugyanakkor a legfájdalmasabb kínnal együtt a lelkekben egészen nagy öröm is uralkodik. Ez is annál jobban növekedik, minél közelebb jut a lélek Istenhez. Az öröm forrása ama kétségtelen bizonyosság mellett, hogy biztosan elnyeri az örök üdvösséget, az a tudat, hogy a szerető Isten nagy irgalmasságában rendelte el a lélek tisztulását, hogy tiszta igazságosságának elégtételt szerezzen.
2. A tisztítótűzben szenvedő lelkekben egészen nagy az istenszeretet. Ez az Isten iránt érzett szeretet, ami szelíd erőszakkal vonzza magához az Isten által szeretett lelket, hatszoros hatást idéz elő a lélekben: – a) előidézi a lélek átalakulását, aki egyre hasonlóbbá válik Istenhez; – b) előidézi a szerető Isten által számára kijelölt rendelkezésben való tökéletes megadást, és ezzel az egyre tökéletesebb megegyezést Isten akaratával; – c) megnemesíti a lelket, ami ily módon mindennemű önzéstől megszabadul, teljesen elfeledkezik önmagáról, a szenvedésekkel szemben egészen közömbössé válik, sőt, egyre erősebben vágyakozik a tisztító szenvedés után; – d) egyre jobban megtisztítja a lelket: az isteni szeretet tűzének Istenből kiinduló tisztító sugaraira a lélek egyre intenzívebb viszontszeretettel válaszol. Ily módon válik a lélek az elkövetett bűnök minden rozsdafoltjától mentessé; – e) végül mindent kiirt a lélekben, ami még tökéletlen benne; – f) a hamis önszeretettől tökéletesen szabaddá vált lélekben egészen nagy örömet ébreszt, ami ízelítője annak a rá váró örök boldogságnak, amit Isten színről színre való látása nyújt. Mivel a lélek teljesen megfeledkezik önmagáról és a szeretet által tökéletesen Istené lesz, a tisztítótűz legfájdalmasabb kínját is a legnagyobb örömmel viseli el.
Genovai Szent Katalinnak a tisztítótűzről való minden gondolatából az érződik ki, hogy hiányzik belőle a tisztítótűz helyének és állapotának mindennemű rossz materializálása; Katalin mindent átszellemítve lát a szeretet tűzében, ami Istentől, Aki maga a szeretet, árad ki, és ami a még nem egészen tiszta, még nem egészen tökéletes és Isten legfinomabb tisztaságának és szentségének még nem egészen megfelelő lélekben a tökéletes megtisztulást elvégzi.

http://katolikus-honlap.hu/1701/tisztitotuz.htm

Démonok kijelentései Anneliese Michel ördögűzése alatt

6 DÉMON KINYILATKOZTATÁSAI, MELYEK ANNELIESE MICHEL ÖRDÖGŰZÉSE SORÁN HANGZOTTAK EL

http://metropolita.hu/2017/04/19/6-demon-kinyilatkoztatasai-melyek-anneliese-michel-ordoguzese-soran-hangzottak-el/


2017, április 19,

Anneliese Michel (Leiblfing, 1952. szeptember 21. – 1976. július 1.) egy híres és szomorú ördögűzési (exorcizmus) történet alanya volt. Híres történetét később filmek dolgozták fel, például az Ördögűző, 1989.

A lány mélyen vallásos katolikus családba született Bajorország egyik kis falujában. Kisgyerekként szimpatikus volt számára a vallásos neveltetés, a Biblia napi forgatása, azonban később ráébredt, hogy Leiblfing milyen kis falu az ország többi városához képest, mozgalmasabb évekre vágyott. Többször említette, hogy elköltözne szülőfalujából, mert unalmasnak találja. 1967-ben, tizenhat éves korában kezdődtek az első tünetek, amelyek miatt híressé vált. Különös állapota kisebb rohamokban nyilvánult meg, enyhén epilepsziás tünetekkel, amelyek a későbbiekben rosszabbodtak. A rohamok után arról számolt be, hogy ilyenkor úgy érzi, nem ura a testének. Ezek miatt később a középiskolát sem tudta befejezni.

Orvosi vélemények

1969-ben látta először orvos, így került Wurzburgba egy pszichiátriai klinikára, ahol egy neurológus szakorvos epilepsziát diagnosztizált nála. Ezt követően beutalták egy intézménybe, de ez nem segített a lány állapotán. A vizsgálatok eredménytelenek voltak, nem tudtak kimutatni szervi elváltozást. Eközben tovább romlott az állapota, a rohamok fokozódtak. Későbbi tünetei között szerepeltek hallucinációk, állítása szerint démonok beszéltek hozzá és olyan tettekre buzdították, amelyeket ő maga nem akart megtenni. Az orvosok azt gondolták, hogy ezek a látomások és hangok a nem megfelelő gyógyszerekre adott reakciók a lánytól.

Az ördögűzések.

Anneliese Michel meg volt róla győződve, hogy olyan emberek szellemei támadták meg és akarnak rajta keresztül beszélni, mint Júdás, Nero és Hitler.

A vallásos szülők papokhoz fordultak segítségért, azonban nem jártak sikerrel. Végül Ernst Alt lelkész vállalta, hogy püspöki engedéllyel ördögűzést hajt végre a fiatal nőn. 1975 és 1976 között 67 alkalommal zajlott le az ördögűzési szertartás, de sikertelenül. Több ízben készültek videofelvételek az esetekről, amelyeken Anneliese Michel nem a saját hangján beszél és latin szavakat használ. Ezek segítették a történet filmes feldolgozását a későbbiekben.

Michel elképesztő változáson ment keresztül az állapota miatt: nem volt hajlandó táplálkozni, a szobája padlóján ürülék és vizelet keveredett szeméttel, körmével sávokat vájt a falakba, összetörte a házban található szentképeket, rátámadott a szüleire és agresszíven reagált a szenteltvíz jelenlétére is. Az ördögűzések sokszor órákig tartottak és egyre sűrűbben ismételték meg őket.

Íme a lányból különböző kényszerek hatására megszólaló 6 démon néhány kinyilatkoztatása (1970-1976):

Lucifer:
“Az egész világot meg akarom nyerni magamnak. Addig is gazdag zsákmányt gyűjtök. Feltöltöm a királyságomat. Minden viszek, ami csak vihető, meg kell szerezzelek téged is”.

“A többség elhagyta a Názáretit. Az ostobák! Csak egy maroknyi ember őrizte meg a hitét”.

“Júdás az enyém! Az én szolgálatomban áll mindörökre. Kárhozott. Megmenekülhetett volna, de nem követte a Názáretit”.

“Az Egyház ellenségei mind hozzánk tartoznak”.

“Ó ha tudnátok, mi folyik odalenn! A fatimai látnok gyerekek látták. Ha tudnátok….. éjjel-nappal térdenállva imádkoznátok az Oltáriszentség előtt. Csak azért beszélek erről, mert a Nagyasszony kényszerít rá”. – A „Nagyasszony” kifejezéssel Miasszonyunkra utalt.

Renz atya megkérdezte Lucifert – “Te vagy a felelős az eretnekségekért, például Küng tanításaiért!?”.
Lucifer válaszolt – ” Igen, és nemcsak azért”!
Lucifer azt mondta – “A papoknak prédikálniuk kéne a létezésemről. Ha nem teszik, az alvilágba jutnak ők is!”

“Ma már alig hisznek a Szeplőtelen Fogantatásban. És az Egyház? Az emberek többsége csak egy közösségnek tartja. A modernisták megölték a hitet. Keményen dolgoztunk ezért, olyan sok mérget fecskendeztünk az Egyházba, hogy már teljesen hitelét vesztette. Mára csak kevesen hisznek az Egyházban, kevesen veszik komolyan a tanításait. A rózsafüzér az embereknek nem elég „modern”. Sokan gondolják, hogy a halállal minden befejeződik. Rengetegen vannak, és eszerint is élnek, már nem imádkoznak egyáltalán. A bűn elérte az Eget, bár ez nem fog sokáig tartani. Az 1917-es /a Fatima-i Áldott Szent Szűz/ megmondta előre. De nem sokan hallgattak rá. Halál, gyötrelem, éhínség. Ó igen! Ezek ismét eljönnek!”

Júdás:
“Örökre kárhozott vagyok! Te felelőtlen ember, ha csak sejtenéd, mi is az: elkárhozni mindörökre! Kárhozott vagyok!”

“Nem hagyom el a lányt. Odalent lenni elviselhetetlen “.

“Ha az ember tudná, mi vár rá amiatt, hogy nem megy el a templomba! Iszonyúan meg fogják bánni”.

“A modernisták az én munkám gyümölcsei, ők hozzám tartoznak”.

“A Humanae Vitae-nek nem volt eredménye. Haszontalan lett”.

“A szerzetesek tévéznek, alig imádkoznak, és akkor sem térdelve, és a tenyerüket nyújtogatják (A Szentostyát kézbe veszik).

Káin:
“Megöltem a testvéremet. Égek!”

Hitler:
“Az emberek állatok! Azt hiszik a halállal minden véget ér. De az élet elmúlik, és az egyik felemelkedik, a másik meg alábukik.

Fleischmann:
“Ettleben-ben voltam pap. Elkárhoztam. Rettenetes lent lenni. Júdás húzott le ide engem”.

” Azért kárhoztam el, mert nagyon rosszul teljesítettem a feladataimat. Megöltem egy embert, és szeretőim voltak. Alig imádkoztam. Mindig siettem a szertartásokkal. Most idelent gyötrődöm az örökkévalóságig”.

“A papoknak nem szabad megházasodniuk”.

“Ha a püspökök nem engedélyezték volna a kézbeáldozást, ez nem történhetett volna meg” (arra utal, hogy a megszentelt Ostyát árusították).

Nero:
“Meg kellett volna fogadnotok a fatimai üzenetek felhívásait!”

“A Humanae Vitae döntő fontosságú, az egész Humanae Vitae!”

“Imádkozni kell minden nap a rózsafüzért, vagy eljön a vég!”

Renz atya Lefebvre püspökről kérdezi Lucifer-t. Az válaszol, “Ha! Na az meg! Á! Úgysem hisznek neki. Micsoda szégyen”.

Különböző dolgokról azt mondták a démonok:
“A modernisták elpusztítják az Egyházat. Ezen dolgozunk a legkeményebben”.

“Már senki nem beszél rólunk, főleg a plébánosok nem”.

“A püspökök olyan ostobák, hogy inkább hisznek a Küng féle teológusoknak, mint a pápának.”

“Ez a rózsafüzér hónapja, de alig imádkozzák, mert a plébánosok idejétmúltnak ítélik. Bolondok! Ha tudnák, mekkora ereje van! Erős fegyver a Sátán ellen, és ellenünk.”

Nero:
“A holland püspökök eretnekek. Már nem hisznek a Szentatyában!”

“A katolikusok az igaz tanítás birtokában vannak, de úgy szaladnak a protestánsok után, mint a rossz kurvák!”

“A szinódusban tovább szövik a hálót. A püspökök előre tudják, mit akarnak. Nem lenne szükség szinódusokra, ha a Pápát követnék. Az ő szemükben a Pápa a bolond! Ők adták az ostyát kézbe!”

“Az Egyházban már meg vannak hamisítva a doktrinák!”

“Sokan már el sem mennek templomba. Vagy ha elmennek, nem hajtanak térdet az Oltáriszentség előtt. És az Egyház nem tesz semmit, rájuk hagyja. A templomok olyan modernek! A Názáreti és az Anyja támadás alatt vannak!”

“Az embereknek rendszeresen kellene gyónniuk”.

Júdás:
“Az Oltáriszentség kézbeadása az én munkám volt”.

“Újra szentelt vizet kellene tartani a házakban! Akkor a feszület is ismét elfoglalhatná méltó helyét az otthonokban.”.

“Tisztelni kellene a Szent Arcot!”

“Terjeszteni kellene az Isteni Irgalmasság képét”.

“Nagyon fontos Szent Józsefhez imádkozni. Sőt, még annál is fontosabb!”

„Ha a fatimai üzenetnek és a Humanae Vitae-nek nem tulajdonítanak jelentőséget, újabb büntetés érkezik”.

“Már nincs sok időm. Közeledik a büntetés”.

“A modern zenéket mielőbb széles körben elérhetővé kell tenni. Még mindig túl sokan nyerik el a megváltást.”

“Az őrangyalok éjjel-nappal a közeletekben vannak. Manapság az emberek nem hisznek az őrangyalokban. Az őrangyalok az ellenségeim. Gyűlölöm őket.”

Néro:
“Az abortusz egy népirtás”

Lucifer:
“A San Damiano-i és a Montechiari-i üzenetek igazak. Az Egyház nem ismerte el őket, és ez a mi szívós munkánk eredménye.”

Júdás:
“Tetszik, ha valaki végig áll az Oltáriszentséggel szemben, és nem térdel le. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy senki ne térdeljen le.

1975-ben szintén Júdás mondta:
“Nagyon örülünk az új reformoknak. A változások vidámabbá tesznek minket.”

“AZ ABORTUSZ, TELJESEN MINDEGY, HOGY HÁNYADIK HÓNAPBAN TÖRTÉNIK, GYILKOSSÁG, MÉGPEDIG AZÉRT, MERT AZ EMBRIÓK NEM JUTNAK ISTEN SZÍNELÁTÁSÁRA, MERT NEM LESZNEK MEGKERESZTELVE.

A Pap megkérdezte, hogy hova kerülnek az embriók, ha nincsenek megkeresztelve? Csak nem a Pokolba? A válasz: “NEM!!!”

“TÖBBET KELL IMÁDKOZNI A SZENT ŐRZŐANGYALOKHOZ, AZ EMBEREKNEK TÖBBET KELLENE IMÁDKOZNI HOZZÁJUK, MERT, MERT, MERT, MERT… ŐK AZ ELLENSÉGEIM GYŰLÖLÖM ŐKET. IGEN, MERT, MERT A POKOL HATALMA MOST OLYAN NAGY! IGEN, ÉS AZ EMBEREKNEK KÉRNIÜK KELLENE AZ ŐRANGYALAIKAT, ÉS AKKOR MELLÉJÜK ÁLLNAK!”
—————————————————————————–

A video nagyon ijesztő, ezt gondold meg, mielőtt rákattintasz. A 6 démon hangját lehet hallani.

https://www.youtube.com/watch?v=-4xiT67GrbY

Folytatja ámokfutását Dublin liberális érseke

2017-04-17_abp_diarmuid_martin.jpg

A szent héten és húsvétvasárnap tartott homíliasorozatában Írország vezető érseke, Diarmuid Martin, a katolicizmust "a félelem vallásának" és "a tiltások hitének" nevezte, és elítélte az Egyháznak a történelme során tanúsított "szigorúságát" a homoszexuálisok felé.

A nagypénteki keresztút során elmondott beszédében az érsek számonkérően kelt ki a katolikus egyház ellen: "Hogy lehet az, hogy az Egyház és intézményei a történelem különböző korszakaiban, és nem csupán a távoli múltban, olyan ítélkezők voltak, a gondjaikra bízott sérült emberekkel pedig olyan szigorúan bántak? Hogy lehet az, hogy a tanítást és a bűnösök irgalmas kezelésének útját megpróbáltuk arra használni, hogy kíméletlen kirekesztést legitimáljunk vagy tűrjünk el?" Magyarázatként így folytatta: "Gondoljanak arra sok közösségre, akiket [az Egyház] tévesen ítélt meg: egyedülálló anyákra, akik meg akarták tartani a szeretett gyermeküket, a meleg és leszbikus emberekre, az árvákra."

Az érsek továbbá ezt mondta: "Olyan ítélkezőek és bántóak tudunk lenni azokkal szemben, akikről eldöntjük, hogy kudarcot vallottak, és azokkal szemben, akik kívül esnek a tiszteletreméltóság saját magunk által gyártott elképzelésein."

Húsvétvasárnapi homíliájában Martin érsek tovább kritzálta a katolikus egyházat: "A félelem vallását hoztuk létre, olyannyira, hogy még amikor megpróbáltunk helyes életet élni, akkor sem éreztük magunkat sohasem szabadoknak."

"Sokak számára a kereszténység a tiltások hitévé vált. Bizonyos teológiák az ember bűn alóli felszabadításáról beszéltek, de a bűnnek és bűnösnek olyan koncepcióit alakították ki, amik csaknem lehetetlenné tették egy bűnös számára, hogy valaha is igazán felszabadultnak érezze magát." - folytatta okfejtését az érsek.

Hozzátette: "Olyan sok szabály volt, hogy sokan beteges rettegésben éltek, ami a bűntudat és a kétségek fogságában és elnyomásában tartotta őket."

Dublin érseke a múltban többször is felszólalt a homoszexuális élettársi kapcsolat törvényi elismeréséért, továbbá azt is többször hangoztatta, hogy a katolikus egyháznak az időkkel együtt kell változnia.

Az Írországban tartott 2015-ös népszavazás előtt, amely az azonos neműek "házasságának" törvényessé tételéről szólt, Martin érsek nem volt hajlandó iránymutatást adni a katolikus híveknek arról, hogyan szavazzanak. Ahogy az érsek mondta: "Nem kívánom lenyomni a saját vallási nézeteimet mások torkán." E korábbi, hirhedtté vált kijelentésének ugyanakkor ellentmond az idei nagypénteken elmondott beszéde, amiben arról panaszkodott, hogy "sok keresztény egyszerűen elrejti a hitét a szíve magányába", ti. nem hajlandó nyilvánosan felvállalni azt.

A népszavazást követően a homoszexuális "házasság" legalizálását Martin érsek így kommentálta: "Értékelem, ahogyan a meleg és leszbikus férfiak és nők ma éreznek. Hogy úgy érzik, ez olyasmi, ami gazdagítja az életmódjukat. Azt gondolom, ez egy társadalmi forradalom."

A Vatikán ezzel ellentétes előírásait semmibe véve, Martin érsek a brit The Tablet katolikus magazinnak azt is nyilatkozta még 2005-ben, hogy "Nem mondunk le egy szeminarista papjelöltről csupán azért, mert meleg."

Diarmuid Martin érsek volt az is, aki, miután idén januárban botrány lett abból, hogy a Maynooth College szemináriumban több papnövendék is aktív felhasználója egy homoszexuális társkereső oldalnak, az érintett növendékeket egyszerűen Rómába, a Pápai Ír Kollégiumba helyeztette át, hogy a tanulmányaikat ott folytassák. Martin érsek a lépését nem a papnövendékek problématikusságával indokolta, hanem azzal, hogy őket egy névtelen (feltehetően a szemináriumból származó) levél buktatta le, szerinte pedig "ez a fajta civakodó légkör nem a legegészségesebb a tanulóim számára".

A Maynooth College Martin érsek védőszárnyai alatt a liberális disszidens és homoszexuális papnövendékek fellegvárává vált, ahonnan a katolikus hittel ellentétes és színvonaltalan papképzés, valamint a rendőrségi ügyekké is dagadó sorozatos szexuális botrányok miatt mostanra már szinte teljesen elfogytak a papi hivatásra jelentkezők.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/04/18/folytatja_amokfutasat_dublin_liberalis_erseke

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu