Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud, és nem is fog bejutni a megkeményedett szívűek lelkébe?


2012. február 29. szerda, 17.30
Drága, szeretett leányom, Atyám akaratának időzítését nem kell tudnod.
Követőimnek türelmesnek kell lenniük, mivel a világban minden úgy fog kibontakozni, amint az Atyám Könyvében meg lett jövendölve.
Mindezek Atyám időzítésének megfelelően fognak történni, és aszerint, ahogyan imáitok segédkeznek majd a globális háborúk elhárításában.
Már nincs messze, amikor valamennyi Ígéretem beteljesül.
Nektek, Követőim, bíznotok kell Bennem, szeretett Jézusotokban.
Imádkozzatok a lelkekért, és hagyjatok mindent az Én kezemben.
Soha ne feledkezzetek meg Atyámhoz imádkozni, az Élő Isten Pecsétjéért, amilyen gyakran csak tehetitek, hogy megvédjétek saját magatokat és családjaitokat.
Imahadjárat (33) – Ima az Élő Isten Pecsétjéért, valamint annak szeretettel, örömmel és hálával való elfogadásáért.
„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét
Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig
Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám iránti mérhetetlen szeretetemet és hűségemet
Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én felajánlom életemet a Te szolgálatodra örökkön örökké
Szeretlek Drága Atyám,
Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben

Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.
Ámen.“
Gondoskodjatok arról is, hogy másokat is buzdítsatok az Imahadjárat (24)-es imájának hétnapos imádkozására, hogy elnyerjétek bűneitek bocsánatát.
“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket
Irgalmad és szereteted végtelen
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk,
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön
Magasztalunk Téged
Dicsőítünk Téged
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére
Szeretünk téged Jézus
Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.
Azok, akik kétségbe vonják ezt a különleges ima-ajándékot, melyben a teljes bűnbocsánatot ajánlom fel, tudnotok kell a következőt.
Én Jézus Krisztus vagyok, az Ember Fia, és megkaptam a felhatalmazást minden bűn megbocsátására.
Felszentelt papjaim szintén fel lettek hatalmazva a bűnök megbocsátására a Szentgyónás Szentsége által.
Azt kérem, fogadjátok el Ajándékomat,  a teljes bűnbocsánat ajándékát azok javára, akik nem kaphatják meg a Gyónás Szentségét, illetve azokért, akik nem tagjai a Római Katolikus Egyháznak.
Megtagadnátok ezen értékes lelkektől a jogot az Én ajándékomhoz?
Miért próbálnátok meg lebeszélni azokat a lelkeket, akik elfogadják Isteni Szavamat (Üzenetemet) arról,  hogy teljes búcsúban részesülnek? Azt szeretnétek inkább, ha ők nem mentenék meg magukat az Én szememben?
Szeretetet kell mutatnotok felebarátaitok iránt, és örülnötök kell, amiért  ők megkapják ezt a különleges ajándékot Tőlem, szeretett Jézusuktól.
Még ha soha nem is olvasták a neked adott Üzeneteimet, leányom, akkor is joga van minden bűnösnek kérnie Megbocsátásomat, ha igaz bűnbánatot mutatnak lelkükben.
Nyissátok meg szíveteket, és imádkozzatok az alázatosság ajándékáért.
Hát nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud, és nem is fog bejutni a megkeményedett szívűek lelkébe?
Isteni Megváltótok
Jézus Krisztus

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Közületek csak a merészek és a bátrak – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok, akik az üdvösség felé vezetik majd Hadseregemet

2013. február 28. csütörtök 23.50

Drága szeretett leányom, ezek a napok, amelyek szinte már elérkeztek, szörnyű sötétséget és kétségbeesést hoznak magukkal, melyekhez hasonlónak még sohase voltatok tanúi az életetek során.
Ez a lélek sötétsége lesz, és ezt azon lelkek üressége fogja okozni, akik az Antikrisztust és a hamis prófétát követik. Nehéz lesz elviselniük az általuk okozott lelki fájdalmat azoknak a keresztényeknek, akik nem lesznek hajlandók hallgatni az eretnekségekre.
Én ezt csak azért mondom nektek, hogy tudjátok majd a szívetekben, hogy az Én Nevemben szenvedtek, mert az elutasítás fájdalmát Szent Szavam védelmezése miatt fogjátok érezni.
Sohasem szabad megkérdőjeleznetek azokat a hatalmas követelményeket, amelyeket veletek szemben támasztanak vagy elveszítenetek bizalmatokat, mert Én vagyok az, a ti Királyotok, akinek Hatalma van azt biztosítani, hogy ezeknek eleget tudjatok tenni. Abban sem szabad kételkednetek, hogy ez a Maradék Egyház meg volt jövendölve, amelynek most részévé fogtok válni, hogy továbbra is hűségesek maradjatok Hozzám, Jézus Krisztushoz.
Ne hallgassatok azokra, akik megpróbálják bemesélni nektek, hogy ezekben a világnak adott Szent Üzeneteimben nem szabad hinnetek, mert ők meg vannak tévesztve.
Nektek imádkoznotok kell azokért, akiknek nem lesz erejük vagy kellő szellemi tisztánlátásuk, és így a rossz elágazást fogják választani az úton. Sokan azok közül, akik a hamis prófétát követik, megpróbálnak majd benneteket is ugyanarra az útra húzni.
Testvér fog testvér ellen harcolni, apa fia ellen, az anya lánya ellen – mindegyikük azon igyekezetében, hogy kövesse az Igazságot, de oly sokan nem fogják felismerni a hamis próféta tanításainak hibáit, és így el fognak veszni Számomra.
Közületek csak a merészek és a bátrak – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok, akik az üdvösség felé vezetik majd Hadseregemet.
Ők, a Vezetésem alatt lelkek milliárdjait hozzák majd magukkal a biztonságba. Ezért sohasem szabad feladnotok.
JézusotokKérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ő szeretett Jézusukat, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel

2013. február 28. kedd, 23.55
Szeretett leányom, Elküldtem Szentlelkemet, hogy árassza el Isten valamennyi Gyermekét ebben az időben, igyekezvén megszüntetni a gonosz sötétséget a világban.
Imádkozzatok állhatatosan valamennyi felszentelt Szolgámért, ebben az időben, amikor szörnyen össze vannak zavarodva. Olyannyira szomorúak lesznek az elkövetkező néhány hétben Szent Helytartóm lemondása miatt, hogy nem tudják majd, hová forduljanak.
Kérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ő szeretett Jézusukat, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel. Én meg fogom adni nekik azokat a Kegyelmeket, melyekre Tanításaim Igazságának megkülönböztetéséhez lesz szükségük. Akkor majd fel fogják ismerni a megtévesztést, melyet hamarosan eléjük tárnak.
Nem szabad kételkedniük Bennem soha. Belém kell helyezniük minden bizalmukat. Nem hagyhatják cserben Nevemet soha, és ébernek kell lenniük minden pillanatban.
Mondd meg nekik, hogy Én gyengéden szeretem őket, és hogy különleges Ajándékokat fognak kapni a Mennyből. Ezek az Ajándékok békét, reményt és bátorságot adnak majd nekik a földi Szent Egyházamban elkövetkező zűrzavaros időkben.

JézusotokA világ meg fog hajolni, két térden fog térdepelni, és bálványozni fogja a fenevadat

2014. február 28. péntek, 21:24

Drága szeretett leányom, Én hatalmat adok a nemzetek fölött Maradék Egyházamnak és mindazoknak, akik soha nem térnek el Szent Szavamtól, amikor majd a hitehagyás mindenkit elvakít az egyesülés nevében.

Ti nagy Kegyeket, nagy Kegyelmeket és hatalmat fogtok kapni, hogy vezetni tudjátok a hívőket, a gyengéket és azokat, akik elvesznek a kietlen pusztában. Ti „Igaz Lélekké” váltok, az Úr Lelkének egyetlen fennmaradó Maradványa lesztek egy olyan Egyházban, amely meg lesz fosztva Szent Jelenlétemtől.

Jelenlétem csak azokban fog lakozni, akik felhatalmazást kapnak arra, hogy Isten Szavát előírják, és az Élet forrásához vezessék a szomjazó lelkeket.

Amikor a hamis hírnökök, akik azt mondják, hogy üzeneteket és irányítást kapnak a Mennyből, hamarosan színre lépnek, olyanokká válnak majd, mint a trónon ülő hercegek, akiket az utálat új templomában hamarosan lelepleznek. Ez az új uralkodó központ a saját elkötelezett szolgáival, jövendőmondóival és azokkal fog díszelegni, akik a sötétség szellemével vannak eltelve –amelyek mindegyike az antikrisztusnak fog hízelegni.

A világ meg fog hajolni, két térden fog térdepelni, és bálványozni fogja a fenevadat. Egy csöppnyi tiszta szeretet sem fog maradni a szívükben, de tudnotok kell a következő dolgot: Ha a jobb kezeteket elszakítjátok Istentől, akkor a bal kezetekkel kezet fogtok rázni a fenevaddal, aki elránt benneteket és elnyel gonosz szorításába. Amikor megnyitjátok lelketeket a gonosznak, akkor ő be fog abba lépni, és egy pillanatnyi nyugalmat sem fog adni nektek. A szabad akaratotoknak köszönhetően megpróbáltok majd megküzdeni vele, de ahhoz nem lesztek elég erősek.

Ez alatt Maradékaim bátran és Arcom Fényével megjelölve fognak előretörni, miközben a Föld négy sarkából milliókat fognak összegyűjteni, hogy elvigyék nekik az Igazságot. Ők az Evangéliumot fogják prédikálni, a Szavamat fogják hirdetni, és sohasem fognak eltérni az Igazságtól. Őket meg fogják vetni, ki fogják gúnyolni, üldözni fogják és el fogják árulni – méghozzá azok, akik a legközelebb állnak hozzájuk –, és ennek ellenére, ők mégsem fogják levenni a szemüket Rólam.

A világ nem fogja szívesen fogadni az Igazságot, amikor már belenevelték a hamis jámborságot és a kielégülést, amelyet érezni fog, mert ebben a szakaszban már tagadva lesz a bűn minden formája.

Minden háborúnak csak egy győztese lehet. Amikor az ember Isten ellen harcol, mindig veszíteni fog. Ha pedig a csaló oldalára áll, ki lesz dobva, és sohasem fogja meglátni Arcom Fényét.

 

Imádkozzatok, kedves Maradékaim azokért, akiket az antikrisztus meg fog téveszteni. Arra vágyom, hogy ezek a lelkek az Én Védelmem alá kerüljenek. Ők nem fognak keresni Engem, de imáitok által Atyám közbe fog lépni, hogy Nagy Irgalmamba jöhessenek.

 

Jézusotok

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2010. február 28. Ma reggelre megboldogult drága jó Lelkiatyámmal, Bonajunkta atyával álmodtam. Bejött a szobába, és én kimondhatatlanul örültem, hogy újra láthatom õt. Mondtam neki, hogy hozzá akarok menni.
Ezen a napon a kegyelem órájában imádkoztam. Sírtam. Az Úr Jézus ekkor ezt mondta nekem: “Drága kislányom! Nagyon szeretlek. Hamarosan eljön az óra, amikor karjaimba omolsz, mint a száráról letépett virág. Csak erre gondolj! Ne hagyd, hogy elkeserítsen a sátán! Add át a fájdalmaidat Nekem! Higgyed: Én Mindenható vagyok! Én minden rosszból jót hozok ki. Aki miatt most sírsz, meg fog térni. Hirdetni fogja Nevemet. Én szentet formálok belõle. Ennek örülj már most elõre! Bizalmaddal és hiteddel megdicsõíted Nevemet. Neked pedig azt mondom: Élj szüntelen készenlétben! Várd azt a napot kitörõ örömmel, mert hamar elérkezik!”
Megkérdeztem, hogy Bonajunkta atya imádkozik-e értem. Az Úr Jézus válasza: “Sokat.”

2013. február 28. Szentmise, szentáldozás után az Úr Jézus:

„Ma lezárult egy korszak. Szentéletű pápám lemondott. A széke üresen áll. Most következik az Antikrisztus és az ellenpápa rémuralma. Ez a sátán végső csapása az emberiségre. Most hamis helytartót ültet a pápai székbe, aki felrúgja törvényeimet. Megengedi az abortuszt, az eutanáziát, a homoszexuálisok és leszbikusok „házasságát”, ártatlan gyermekek örökbe fogadását, a válást, eltörli a cölibátust (papi nőtlenség), és a szentségeket. Már nem lesz híveimnek mibe kapaszkodni. Nem lesz szentgyónás, szentáldozás. Ellenfelem így könnyen tőrbe csalja és elbuktatja őket. Az Antikrisztus pedig föllép, mint nagy békítő, aki hatalommal és csodáival ámulatba ejti a népet. Azokat, akik nem ismernek Engem, mert Nélkülem akartak élni. Most belép az életükbe az Antikrisztus, akit imádni fognak. Ez okozza örök vesztüket.
Gyermekeim! Most különösen sokat imádkozzatok a hitetek megmaradásáért, a hit évében, amelyet szentéletű pápám hirdetett meg. Mert erre lesz a legnagyobb szükségetek. Tartsatok ki Mellettem életetek feláldozása árán is, mert csak így nyeritek el az örök életet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 1 Pt. 5,8-9: „Ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével…”

2017. február 28. Itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Eljött az óra, amikor Engem, a Vőlegényt, elvesznek a menyasszonytól, az Egyháztól. Már minden elő van készítve. A liturgiában nem lesz többé átváltoztatás. Híveimnek a puszta kenyeret és a bort fogják kiszolgáltatni.

Drága gyermekeim! Ezzel megkezdődik a ti üldözésetek. Most különösen helyt kell állnotok, és ki kell tartanotok Mellettem. Ne féljetek! Csak annyi történhet, amennyit Én megengedek. Ne sírjatok! Jóllehet, gyásznap lesz ez az esemény, de Én nem hagylak el titeket. A szívetekben lakom és maradok, egyik Szentáldozástól a másikig, és mindörökké.

Drága kicsinyeim, Véremen megváltott gyermekeim! Ti ezek után is csak egyre vigyázzatok: arra, hogy hűségesen kitartsatok Mellettem, és ha kell, valljatok meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt.

Hamarosan föllép az antikrisztus. Ez lesz hitetek legnagyobb próbája. Imádkozzatok, főleg a keresztényekért, hogy ne dőljenek be hamis csodáinak. Most majd külön válnak azok a keresztények, akik fontosnak tartották, hogy megismerjék a Szentírást, és általa fölismerjék a jeleket, amelyek beteljesülnek. De akik nem olvasták a Szentírást, mert nem tartották fontosnak, azokat könnyen meg lehet majd téveszteni. Várjátok dicsőséges visszajövetelemet, amely pontosan úgy fog megvalósulni, ahogy a Szentírásban előre megmondtam nektek. Feltámadott, dicsőséges Testemben jövök vissza úgy, mint a cikázó villám. Minden szem meg fog látni Engem, és akkor világossá válik, hogy Én ki vagyok: az Istenember, Aki értetek megtestesültem ebbe a világba, hogy megváltsalak benneteket. A Megváltó, a Bíró, Aki megítélem az embereket cselekedeteik szerint. Akkor, akik elköteleződtek az antikrisztusnak, nagy jajgatásban fognak kitörni, mert nem lesz visszaút számukra. A sátán ugyanis fogva tartja őket, és megátalkodottságuk miatt képtelenek lesznek a megtérésre. Ellenfelem elhiteti a naiv, tájékozatlan emberekkel, hogy ő fog győzni. De amikor ezek szembesülnek dicsőséges visszajövetelemkor az Isten diadalával, akkor minden reményük szertefoszlik, és kétségbeesésükben átkozni fogják a sátánt is és mindenkit.

Kicsi gyermekeim!  Jól fontoljátok meg, hogy kit választotok! Az örök és egyedüli győztes Én, az Isten vagyok, ellenfelem pedig csak annyit tehet, amennyit Én megengedek, a lelkek javára, mert minden rosszból jót hozok ki. Legyetek szüntelen készenlétben, figyeljétek a jeleket, amelyek már itt vannak! Tartsátok meg tanításomat! Én veletek vagyok minden nap a világ végéig, és segítségemet soha nem vonom meg tőletek. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítések: Zsid 4, 12-13: „Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.” Mk 3, 29: „… aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad.”

Kadarkúti Égi Üzenetek 138. Szűzanya: Lélekmentés

2012.02.28   ÉGI ÜZENETEK                Szűzanya: Lélekmentés
Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Édesanyátok, és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma nem olyan jellegű tanítás lesz, mint ami máskor szokott lenni, ma lélekmentésre szólítalak benneteket. Nyújtom a karomat, fogjátok meg, és már is indulunk a képzelet szárnyán. Budapesten vagyunk, a Margit-híd előtt, ott elől áll egy fiatalember a hídnak dőlve. Nagyon összetörtnek tűnik, nézi a zajló jégtáblákat, öngyilkosságon gondolkozik. Mellette baloldalon van egy fekete ruhás ember, fekete, kalap, kabát, kesztyű, aki nem más, mint a Sátán. A másik oldalon az Úr Jézus áll, fehér ruhában. Ez a fiú szerelmi bánatában akar öngyilkos lenni, úgy érzi, hogy ebből már nincs kiút.
A balról álló fekete ruhás sugallatára így gondolkodott: -Annyira fájdalmas a helyzetem, nincs kiút, beleugrok a Dunába, azután nem lesz bánat, szenvedés. Igaz, hogy gyerekkoromban a pap bácsitól azt hallottam, hogy az öngyilkosok nagy része elkárhozik. Na de hát egy gyereknek mindent be lehet magyarázni, most már tudom, hogy nincs pokol, nincs Sátán.
Jézus sugallatára ez jutott eszébe: -Az interneten olvastam egy ember élményét a pokolról, borzalmas élmény volt.
Majd ismét a Sátántól jöttek a gondolatok: -Az interneten minden butaság megjelenik, nem kell mindent elhinni. Nincs pokol, nincs Sátán, nincs Mennyország, nincs Isten. Felmászott a korlátra és csak a talpával kapaszkodott. Ahogy ott fenn egész testében remeget, és inogott, az Úr Jézus ránk nézett, engesztelőkre, és így szólt: -Gyermekeim lélekmentésre jöttünk, kérlek benneteket, mondjátok utánam a következő imát:
Drága Jézusom, jóságos irgalmas Megváltóm! Segíts ennek a szegény, szerencsétlen fiúnak, mert egészen meghasonlott önmagában. Keltsd fel a lelkiismeretét, indíts benne mély bűnbánatot, juttasd eszébe egész bűnös életét, önts bele reményt, hogy minden helyzetből, és ebből is van kiút. Amen. És most az Úr Jézus folytatja: – Nézzétek, Gyermekeim! Az imáitok hatására lemászik a korlátról, felemeli a fejét, és így szól a Mennyei Atyához: -Ó, drága Istenem, majdnem eldobtam az életemet. Pokolra kerültem volna, most már hiszem, hogy van pokol. Drága Istenem, segíts nekem, tele vagyok bűnnel, három rossz kapcsolatom volt, mindegyik bűnös, ez az utolsó is. Valami történt, odafönn, ahogy álltam a korláton, mintha valami megérintett volna. és most Én, Szűzanyátok szólok hozzátok: – Gyermekeim, nézzétek mi történik, az Úr Jézus megengedi, hogy lássa ez a fiú. Ott áll vele szemben ragyogó dicsőségében. A fiú nézi meglepetten, és térdre rogy: -Jézusom, Te vagy? Éppen ilyen voltál a gyermek imakönyvben lévő képeken. Meg tudsz nekem bocsátani Uram, hiszen nyomorult bűnös vagyok. Jézus így válaszolt: – Hogy, ne tudnék megbocsátani, hiszen éppen az ilyen bűnösökért jöttem, mint amilyen te vagy. Most különösen, amikor látom a könnyeidet hullani az őszinte bűnbánattól. Lehajolok hozzád, megfogom a kezed és felállítalak, belenyúlok a keblembe, és kiveszem az Én töviskoszorúval átfont, lándzsával átdöfött piros, élő dobogó szívemet. És kiveszem a te kicsi foltos szívedet is, és a szívedet belehelyezem az Én szívem sebébe, vérem tavában megfürdetem, megtisztítom, kiveszem a szívedet, nézd milyen ragyogóan tiszta lett, visszateszem a kebledbe. Az Én szívemet is a helyére teszem. Három dolog tisztított meg téged, az Én Vérem, a te mély bűnbánatod, és az Én engesztelő gyermekeim imái, akik most itt vannak. A fiú így szólt: -Ó, Uram köszönöm, hogy megtisztítottál, és köszönöm nektek Engesztelő testvéreim, hogy imádkoztatok értem.
Jézus odafordult hozzá, a szívéhez szorította, homlokon csókolta és így szólt: -Drága Fiam, holnap reggel keress fel egy papot, és végezd el a szentgyónásodat és a szentáldozást.
Most újra Én szólok, Édesanyátok: – Gondoljatok arra a sok meghasonlott, elkeseredett emberre, akik öngyilkosok akarnak lenni a világban. Van, aki azért akar öngyilkos lenni, mert nincs munkája, nem tudja a családját eltartani, van aki teljesen eladósodott, van aki szerelmi bánatában akarja megölni magát. Egyesek olyan gyengék, nincs hitük, reményük. Ezért kérlek benneteket, hogy a mai Öt Szent Seb rózsafüzért imádkozzátok el azokért, akik öngyilkosságot akarnak elkövetni. Lehet, hogy éppen ezekben a percekben készülnek rá.
Megáldalak benneteket a felebaráti szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Isten szemével

2017.02.05.
1.

Hang: Az életben minden csak próba.

Jézus: Drága gyermekem, itt a Földön csak látszatvilág van. Az igazi élet a Mennyországban lesz. A földi életben próbák elé állítalak benneteket. Ha ezeknek a próbáknak megfeleltek, kiálljátok őket, akkor sikerül üdvözülnötök.

2.

Hang: Nekünk az a rendeltetésünk, hogy szabadok legyünk.

Jézus: Szabad akaratot kaptatok, hogy válasszatok a rossz és a jó között. A bűn rabságot, megkötözöttséget jelent, az erények gyakorlása szabadságot ad nektek.

3.

Kép: Szürke ruhások álltak előttem, kapucnival a fejükön.
Jézus: Az Antikrisztus uralma alatt az Egy Világegyház fennállása alatt először a szerzeteseket gyűjtik össze, és próbálják, mint akadályt elsöpörni őket.

4.

Érzés: Egyes tulajdonságok az emberben akkor kapnak szárnyra, ha a megfelelő feltételek megvannak hozzá, akár jó, akár rossz irányban.

Jézus: Mindenhez, ami történik veletek, jóhoz és rosszhoz egyaránt, feltételek kellenek. Csak akkor követ el bűnt az ember, ha megtalálja a hozzá való feltételeket, pl: egy rosszra csábító barátot, vagy egy bűnös alkalmat. A jócselekedethez is feltétel kell, pl: egy beteg, aki kórházban fekszik, hogy meglátogathasd.

5.

Kép: Egy hosszú asztalon piros-sárga, kör alakú dolgok szorosan egymás mellett.

Jézus: Gyermekeim, az Oltáriszentséggel kínállak benneteket. A piros szentostyák azt fejezik ki, hogy valóságosan bennük vagyok, testestől-lelkestől. Azt fejezik ki, hogy nemcsak testem, hanem vérem is benne van. A sárga lapocskák Isteni dicsőségemet szimbolizálják, melyeket szintén nektek adok a szentáldozásban.

6.

Különbség a között, hogy személyesen veszünk részt szentmisén, vagy TV-n keresztül nézünk szentmisét.

Jézus: Annak ellenére, hogy sok kegyelmet nyújt a TV-ben látott szentmise, mégsem érvényes úgy, mint a szentmisén való részvétel. Természetesen, a betegeknek segítséget nyújt, vigasztalást, és kegyelmeket ad. De aki nem beteg, az nem helyettesítheti a szentmisére járást a TV-ben látott szentmisével.

7.
Kép + Érzés: Ahogy a növénynek a víz, úgy nekünk az Örök Élet Vize az, ami táplálja és fenntartja lelkünket.

Jézus: Az Örök Élet Vize növeli az Istenszeretetet, a szenvedéseim iránti együttérzést, a felebaráti szeretetet, és a hitet. A könnyek ajándékát adja meg gyermekeimnek. Aki ezt a vizet nem fogadja be, mint kegyelmet, annak a lelke lassan-lassan elszárad, mint a növény víz nélkül.
8.

Hang: Hogy ne legyen valaki szisztematikusan ördögűző.

Jézus: Nem kell ahhoz ördögűzőnek lenni, hogy valakit megszabadíts a halálos bűnöktől, és a különböző megkötözöttségektől. Elég, ha ilyen esetben elmondod érte a Szeretetláng rózsafüzért, vagy imádkozol érte saját, szívből jövő imáiddal, hogy mentsem meg a gonosztól. Az ördögűzést a papokra kell hagyni. A tanítás viszont a ti feladatotok is.

9.

Hang: Ami nincs megkeresztelve…

Hang: Megmutatnád ezt nekünk?

Hangom: Hát persze.

Kép: Seprűvel, fehér színű törmelékek lettek összeseperve.

Érzés: Ezek az abortuszon átesett magzatok.

Jézus: Jól látod kislányom, mert a törmelékek, amit mutatok neked, a szegény megölt kis magzatok földi maradványai. Nekik csak a lelküket keresztelitek meg, a testüket, mint szemetet kidobták.

10.

Kép: Egy akvárium, melynek a széle aranyból van.

Jézus: A szent maradékot összegyűjtöm Egyházamból, készítem a helyet nekik.

11.
Érzés: A gondolat a lélekhez tartozik, nem pedig a testhez, hiszen a holttest nem tud gondolkodni.

Jézus: Teljesen jó a meglátásod, mert a gondolat a lélek terméke. Ahogy a lélek kiszáll a testből, a halott semmire sem tud gondolni, csak a lelke.

12.

Kép: Egy golyó, amely áll egy helyben. Víz áramlik át rajta vékony ér formájában, majd több és több víz megy rajta keresztül. A golyó felveszi a vizet, majd megduzzad. Mivel a végén a víz mennyisége már folyónyivá duzzad, így már nem tudja magában tartani a golyó a vizet, és áteresztővé válik. A víz hatására a golyó elsodródik, nem marad meg az eredeti helyén.

Jézus: A víz Én vagyok, a golyó az Én teremtményem. Kegyelmemmel táplálom, tisztítom, eltöltöm, és annyira eltelik Velem, hogy már képtelen több kegyelmet befogadni. Ekkor Én egészen átölelem, elsodrom, és az örök hazába viszem.

13.

Hang: Isten mélységeit ülteti belénk.

Kép: Mélytengeri kép, csodálatos látvánnyal.

Jézus: A lélek fejlődésének útján Isten egyre több szépséget ad önmagából. Mint ahogy a tenger színén is, gyönyörködtök a látványban, a lelki élet elején is kaptok sok Isteni ajándékot, de amikor búvárként lemerültök a tenger mélyére, és csodáljátok az ottani gazdagságot, így lelketeket is, ahogy haladtok előre a jóban, Isten teljesen megtölti önmaga szépségeivel.

14.

Érzés: Nem az fontos, nem az a lényeg, hogy ki milyen kegyelmet kap az Úrtól, hanem a lelkünk tisztasága. Az Úrtól kapott kegyelmek rajunk kívül állnak, de a lelkünk tisztaságához a saját munkánk is szükséges.

Jézus: Bizony nem a kegyelmek mennyisége dönti el üdvösségetek fokát a Mennyben, hanem, hogy milyen tisztán, buzgón, alázatosan élitek le az életet. Ebből következik, hogy nem biztos, hogy az a gyermekem előbb jut a Mennyországba, akinek több kegyelmet adtam, hanem az, akiben több volt a szeretet.

15.

Kép: A Mennyországban különböző csoportok, a szerzetesek csoportjai, a szüzek csoportjai, a családosok csoportjai…

Érzés: Nem lényeges az, hogy melyik csoporthoz tartozunk, hogy szerzetesek, szüzek, családosok vagyunk, hanem valami más…

Jézus: Az dönti el a helyedet a Mennyben, hogy a Földön mekkora volt benned az Isten iránti imádat és szeretet, és a felebaráti szeretet. E szerint lesz kiosztva mindenkinek a dicsősége.

16.

Kép: Egy Nap, melynek a közepe a szeretet, a sugarai az utak, az erények, melyek a szeretet gyakorlásához vezetnek.

Érzés: Az erényeink utak a szeretet gyakorlásához. Az életünkben nagyon sok az út, a választási lehetőség, melyek különböző értékeket képviselnek, de magunk kell kiválasztani azt, hogy melyikkel élünk.

Jézus: Az erények legmagasabbika a szeretet. Jól látod, hogy a többi erény gyakorlása út ehhez a szeretethez. Más eszközök is vannak, amelyek oda vezetnek, pl: egy vallásos tárgyú könyv vagy film, egy zarándoklat, egy engesztelés, egy elmélyült magányos szívima, egy naplóírás, és sorolhatnám a rengeteg lehetőséget, ami növeli bennetek az Isten iránti szeretetet és felebarát iránti szeretetet. A szeretet növelése nagyon fontos, mert ez határozza meg, hogy milyen közel kerültök majd az Atya trónjához.

17.

Érzés: A bűnök elkövetése különböző. Hogy milyen bűnt követtünk el, annak akkor halványul el vagy szűnik meg a jelentősége, ha belőle tanulva Istenhez fordulunk, a jó útra térünk.

Jézus: Ha nem engedném, hogy bűnt kövessetek el, lehetséges, hogy elkárhoznátok, mert gőgössé válnátok. Bármilyen különös, szükségetek van a bűn megismerésére. Ti engesztelők, már rég elhagytátok a halálos bűnöket, de megengedek nektek egy-egy bocsánatos bűnt, amiből tanulhattok, amitől érzitek kicsinységeteket, és alázatosak maradhattok.

18.

Kép: Két-három, kisebb-nagyobb kancsók egy asztalon, a kisebbiket emelik fel.

Jézus: Soha nem a szeretetcselekedetek mennyisége a fontos, hanem a minősége.

19.

Kép: Egy nagyon széles folyó vagy tenger, melyen sárga színű jégtömbök úszkálnak. A napsütés és a nap melege hatására a jég elolvad, majd a nap további melege hatására a víz párolog.

Jézus: A víz a lelketek, a sárga jégtömbök a bűneitek. Míg ezek a bűnök fel nem olvadnak, lelketek nem tud akadálytalanul felém törni.

20.

Kép: Egy labda, melyet egy sűrű gőz körülvesz. A gőz a labdát átjárja, és a labda belülről kezd változni, míg az is el nem gőzösödik.

Jézus: A labda az ember lelke. A gőz, amely körbeveszi, Isten kegyelme. Ezt a kegyelmet mindenki megkapja, és vannak, akik befogadják, azokat átjárja, és átalakítja.

21.

Kép: Gömbök, amelyeket összenyomnak. Az egyik, a nyomás után, mint a szivacs, úgy nyeri vissza alakját. A másik gömb, tele van törmelékkel, így a nyomás hatására recseg-ropog, és a nyomás hatására eldeformálódik.

Jézus: Azok a lelkek, akik elfogadják Isten beavatkozását, formáló hatását, azok szépek, és egészségesek maradnak. Viszont, akik telve vannak kemény bűnökkel, azokat hiába akarja Isten formálni, teljesen eldeformálódnak, eltorzulnak.

22.

Kép: Mi olyanok vagyunk, mint az Úr intézői, csak a tőle kapott javakkal rendelkezünk, semmi nem a sajátunk. Ha másoknak adunk javainkból, kincseinkből, mi is kapunk kincset, de másfélét, és az mindjárt felemelkedik a Mennybe.

Jézus: A tudást, a segítőkészséget, a szeretetet és az összes többi erényt Én adom nektek, és ti ezekből bőkezűen ajándékoztok rászoruló testvéreiteknek. De, figyeljétek meg, az Én hálám mindig visszatér hozzátok. Mennyei kincset készítek a ti jócselekedeteitekből nektek.

2017.02.19.
1.
Kép: Egy valaki tésztát gyúr egy asztalon.
Kép: Örvényszerűség.
Kép: egy nagyon szép szín, sárga, barack beütéssel.
Jézus: Az Isteni erő a fogantatástól kezdve formálja az emberek lelkét. Az élet nem más, mint körforgás, mely Istentől indul el, örvénylő mozgással Istenhez tér vissza, mint lélek, amelynek színe, fejlettségi foka a földön eltöltött élete minőségétől függ.
2.
Kép: Egy fehér lepedőn egy sötétlila tortaszelet.
Jézus: A lepedő egy olyan ember lelkét mutatja, aki mindig megtisztul, a tortaszelet pedig a bűnbánatot fejezi ki, amely segíti ebben.
3.
Kép: Egy rózsaszín színű kiságyú, mely az ég felé van fordulva.
Jézus: A választottak lelkei állandóan szeretetükkel bombázzák az Eget.
4.
Kép: Egy kéz egy zsineget lógat elém lefelé.
Jézus: Ez a fehér zsineg, melyet lefelé lógatok neked, az én segítő kegyelmemet jelképezi. Kapaszkodj bele, ha gondjaid vannak.
5.
Érzés: Mindenkinek küldetése van, amely Istenre és az adott emberre tartozik, amelynek többé-kevésbé külső megnyilvánulásai vannak.
Jézus: A teremtéskor minden gyermekem feladatot kapott, mindenkinek rendeltetése van, az egyiknél nyilvánvaló, a környezete is láthatja, a másiknál pedig rejtve marad, csak Isten és ő tud róla.
6.
Kép + Érzés: Az életünk, tevékenységeinken keresztül olyan, mint egy virág, melynek közepe azt szimbolizálja, amikor az Úrral foglalkozunk, a szirmai pedig azt, amikor az emberekkel.
Jézus: Nagyon jó a hasonlat, mert az életetek középpontja kell, hogy Én legyek, de rajtam kívül sok mindennel kell foglalkoznotok, emberekkel, állapotbeli kötelességgel, tanulással, pihenéssel. De bármit tesztek, mindig visszatértek életetek közepéhez, Hozzám. Ez csak az Engem szerető, Bennem hívő emberekre vonatkozik.
7.
Hang: Tulajdonom vagy.
Jézus: Minden ember az Én tulajdonom. De nem mindenki tudja ezt. Aki tudja, az úgy éli az életet, hogy megfeleljen az Én elvárásaimnak.
8.
Kép: Három gyertya egymás mellett, összeragasztva a szélükön, egy rózsaszín, mely a legkisebb, egy fehér, mely közepes nagyságú, egy lila, mely a legnagyobb.
Jézus: Ez a kép egy olyan lelket ábrázol, akiben mindennél jobban ég az Istenszeretet, azután a tisztaság utáni vágy lobog, és a leglassabban lángol a bűnbánat, de mind a három erény megvan benne.
9.
Házassági évfordulót ünnepeltek.
Kép: Fehér gyertya, rajta lila szegfűszirmok, mely tűzijátékra hasonlított.
Kép: Egy szív, a tetején egy ezüstös színű tűzijáték, majd az ezüstös csillogás folyóként folyik lefelé a szívről.
Jézus: A férfi és a nő egy test, egy lélek, ezért egy gyertyával ábrázolom kettőjük lelkét. A lila szegfűszirmok a feletti bánatukat jelzi, amikor egymást megbántották. A tűzijáték az ünneplés örömét fejezi ki. A szív a testüket szimbolizálja, amelyben szintén egyek. Két fél szív egy egész szívet alkot. Örömmel gondolnak vissza mindketten életüket végigkísérő szeretetre és szerelemre, öröm gyulladt fel bennük, ünneplik egymást, és szívük teljesen betelik a sok szép emlékkel.
10.
Házassági évfordulón:
Kép: Egy lámpás, mely négy sarkán fehéres-krémsárgás harangvirág.
Jézus: A jó keresztény házasságokban úgy szokott lenni, ha az egyikben kezd kialudni az egymás iránti szeretet, a másik fél elkezdi gyújtogatni.
11.
A házassági évfordulón.
Kép: Katicabogár.
Kép: Egy virág, melynek a közepe nagy fényből áll, a külseje kék színű, ahogy az idő halad előre, a virág közepe is, és a külseje sötétül, majd feketévé válik.
Jézus: A fiatalok, míg meg nem találják párjukat, nyugtalanok, ide-oda röpködnek, mint a katicabogár, meg-megállnak, majd tovább szállnak. A kékes virág a házasság jelképe. Eleinte ragyog, sugárzik, olyan, mint a nap. Az ifjú férjet és feleséget békés, boldog szerelembe ringatja. Ahogy telnek az évek, és születnek a gyermekek, sokasodik a munka és a gond, a ragyogás alábbhagy. Majd bekövetkezik az öregkor, egészen megfakul a kezdeti ragyogás, elsötétedik, a férj és feleség teljesen megismeri egymást, erényeivel, és gyengeségeivel együtt. Majd a végén egészen kihúny a földi ragyogás, és a túlvilág befogadja őket. Ott már nem folytatódik a házasság. Csak két lélek él tovább egymást szeretve.
12.
Hang: Fontolóra venni szívedet.
Jézus: Mielőtt hagynád, hogy érzelmeid befolyásoljanak, és eluralkodjanak rajtad, gondolkozz, vedd fontolóra, amit tenni akarsz.
13.
A lélek fejlődésének szakaszairól volt szó.
Jézus: Az elején csak felismer a lélek, majd felismeri tanításomat és törvényeimet, majd kezdi követni. Fél először a halálos bűnöktől, majd a bocsánatos bűnöktől is óvakodik. Végül az áldozatok útjára lép, és attól kezdve egészen az Enyém lesz.2017.02.27.
1.
Olyan emberek társaságába kellett mennem, kik nem teljesen az Úr tanításai szerint élnek, de mégis szeretettel kell feléjük fordulni.
Kép: A tíz parancsolat kő rózsaszín színben.
Jézus: Azoknak a bűnös embereknek a viselkedését, akikkel beszélgetned kell, szereteted alapján kell mérlegelned.
2.
Hang: Mércéd vagyok.
Jézus: Nemcsak azért váltam emberré, hogy megváltsalak benneteket, hanem azért is, hogy megmutassam nektek, hogyan kell leélni ezt a földi életet. Gondolataidat, érzéseidet, cselekedeteidet mindig Hozzám hasonlítsd. Legyek a te mércéd.
3.
Hang: Egyedi adomány ez.
Jézus: A földi élet egyszeri és megismételhetetlen ajándék, amit Istentől kaptok.
4.
Hang: Azért legyen egy kicsivel több, muszáj.
Kép: Egy tál vízben rózsaszirmok.
Jézus: Ahogy telik az idő, gondoskodj róla, hogy mindig több és több legyen a szeretet benned, ma egy kicsivel jobb legyél, mint tegnap voltál.
5.
Kép: Egy sárga szív, melynek széle aranyból van és csillog, mintha egy városban egy park dísze lenne.
Jézus: Szeretném, ha a lakóhelyedet az Én hatalmas szeretetem fénye töltené be.
6.
Kép: Rózsaszín és sárga rózsák, a szirmok szélei száradtak.
Jézus: Gyermekeim, a szívetekben sosem száradjon el a szeretet, frissen éljen, világítson, vigasztaljon másokat.
7.
Hang: Vigasztalhatatlan az élet.
Kép: Egy férfi beszél nekem csukott szemmel.
A németországi életről volt szó.
Jézus: Európa sorsa kilátástalan a helytelen politikai állásfoglalás miatt. Különösen Németország szenved sokat a migráció veszélye miatt. Ezért mutattam neked a panaszkodó férfit.
8.
Hang: Próbálok az utolsóba.
Kép: Egy férfi feküdt a fűben, lábait felhúzva maga felé.
Jézus: A kegyelemből kiesett ember próbál az utolsó lehetőségbe kapaszkodni, hogy felálljon. Nem fog elveszni, mert az akarat működik benne.
9.
Hang: Hosszú, sima zsebeimbe.
Hang: Valamit akar.
Kép: egy hosszú, fehér színű zseb, melynek a szája szélesebb az aljánál
Jézus: Az oktalan ember mindenáron el akarja rejteni bűneit, hibáit, ezért össze-vissza gyűjtögeti, ahelyett, hogy megbánná, és meggyónná. Előttem elrejteni semmit sem lehet.
10.
Kép: El akarok bújni az Úr elől, de szüntelenül ott állok előtte.
Jézus: Drága gyermekeim, jól jegyezzétek meg, hogy Előlem nem lehet elrejtőzni, mint ahogy Káin megpróbálta, mert Én mindent látok, mindig ott vagyok veletek. Látom a kísértést, és látom, hogy legyőzöd-e, vagy belebuksz. De ne aggódj, ha felindítod a bűnbánatot magadban, megbocsátok, és újra fehér lappal folytathatod.
11.
Kép: Egy rozoga hídon vagyok bekötött szemmel, az Úr vezet. A híd egy mély mélységet ível át. Ha látnám, hogy milyen úton kell mennem, nagyon félnék, és megijednék.
Jézus: A rozoga híd az életed útja, amin jársz, az alatta lévő mélység veszélyeket, bűnöket jelenti. Én, a te Urad Istened mindig fogom a kezedet, és csukott szemmel is Rám bízhatod magad. Nem engedek meg mindent látni, de hitet adok neked és a gyermeki ráhagyatkozás ajándékát, amellyel bátran haladhatsz az úton.
12.
Kép: Egy versenykorcsolyázó a föld felszíne felett, a levegőben pörgött.
Érzés: Az Úr üzenetein gondolkodva, a jövőbeli történelmi események elhalványodtak, a lélek állapota az, ami fontos.
Kép: Fekvő helyzetben lebeg valaki a levegőben.
Jézus: Az első képpel azt mutattam be, hogy mennyire fontos elszakadnotok a földi dolgoktól, a második képben, amikor üzeneteimen gondolkodtál, azt mutattam nektek, gyermekeimnek, hogy nem a test a fontos, a jólét, a gazdagság, a siker, hanem a lelketek tisztasága, az erények gyűjtögetése, amely szabaddá tesz titeket a megkötözöttségtől.
13.
Hang: Ő is elment Rómából.
Hang: Ki fogunk menni, és sanyargatni.
Jézus: A gonosz arra számít, hogy ti, az Én híveim és katonáim megfutamodtok a Keresztényüldözés alatt, és megtagadtok Engem. „Hogy ez sikerüljön nekünk”, mondja a gonosz, „sanyargatni fogjuk a Krisztuskövetőket”. Ó, ne félj gyermekem, erőt adunk nektek, és legyőzitek félelmeiteket.
14.
Kép: Egy kehely bor és egy fa képe egymáson.
Jézus: Szent Véremmel táplálom életedet.
15.
Kép: Egy kehely felett Isten Igéje és az Oltáriszentség egymás mellett lebegett.
Érzés: Isten Igéjének és az Oltáriszentségnek együttesen van nagy ereje életünkben. Ha csak Isten Igéjét hallgatjuk, és nem járulunk szentáldozáshoz, vagy ha nem hallgatjuk Isten Igéjét, és csak szentáldozáshoz járulunk, mintha hiányozna valami.
Jézus: A szentmisének két része van, a tanítói és az áldozati része. Az egyik a másik nélkül befejezetlennek tűnik. E két fő rész egymást tökéletesen kiegészíti.
16.
Hang: A lélek illata ez.
Jézus: Minden lélek más. Az egyik a jócselekedeteivel tűnik ki, a szolgálataival. A másik a lélekmentéssel. A harmadik a buzgóságával az ima terén. Mindegyiknek más az illata.
17.
Kép: Piros háttérben szürke füst száll fel.
Jézus: A Figyelmeztetéskor oly sok halott lesz, hogy az emberek kénytelenek elégetni őket. A halottak füstje száll az ég felé.
18.
Kép: Egy fehér ruha, csillogó szalaggal a bal oldalán.
Jézus: Azt mutatom, hogy nagyra értékelem a földi örömök megvetését, és az önmegtartóztatást. A fényes csík különleges Égi nagy ajándékot jelent, a szüzek kiváltságát.
19.
Kép: Sárga lepke aranyos, ezüstös csillogással
Jézus: A lepke annak a lelkét szimbolizálja, akik áldozatos, tiszta, alázatos, törvényt betartó életet élnek itt a Földön.
20.
Kép: Egy rózsaszín gyertya közepén egy kémcső
Jézus: Ti engesztelők próbálkoztok, kísérleteztek, hogy milyen ima tetszik Nekem. Van, aki összegyűjti az őseitől a rengeteg kis imát, és minden nap elimádkozza. Van, aki a hagyományos rózsafüzérekre esküszik. Van, aki kevés szóbeli imával is megelégszik, és szívimával szól Hozzám. Nekem teljesen mindegy, az a fontos, hogy szeretetből szóljon az ima.
21.
Hang: Romolhatatlanságban lesz erőd. Romolhatatlanságban veszel erőt.
Jézus: Az első mondat azt jelenti, hogy a romolhatatlan élet szerzi meg számodra az üdvösséget. A második mondat a jövőről szól, mikor is a romolhatatlanság a feltámadásod pillanatában a legnagyobb ajándékod lesz, melyben erőt veszel magadnak a fizikai törvények felett.
22.
Érzés: Az Úrtól kérni sokat, de tudni kell kérni, nem akármit, és nem akárhogyan.
Hang: Engedd szabadon ezt.
Jézus: Vannak dolgok gyermekem, melyeket teljesen Rám kell bíznod. Hiszen ezeket csak Én tudom megoldani. Kérés nélkül is megteszem.
23.
Hang: Méltó.

Keresztes Imahadjárat

A Keresztes Imahadjárat 138. imája: Védelem a gyűlölettel szemben

„Ó, Üdvösség Anyja, védj meg engem a gyűlölet minden formájától. Segíts nekem csendben maradnom, amikor gyűlölettel kell szembenéznem. Tarts erősen engem a Jézus Krisztus iránti hűségemben, amikor a leggyengébb vagyok. Tégy pecsétet az ajkamra. Segíts nekem, hogy hátat fordítsak azoknak, akik olyan szavakat mondanak nekem, amelyek tagadják Fiad Tanításait, és azoknak, akik a hitem miatt kigúnyolnak engem. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyám, hogy mondjanak ellene a Sátánnak, és hogy érezzék a lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen.”
„Ó fönséges, ó magasságos, végtelen szeretet! Ki tudna felfogni Téged? Te alkottad a hatalmas tengereket, a hegyeket, a völgyeket, az eget és a csillagokat. Felfogni nem tudlak. Még alkotásaidat sem, nemhogy Téged, az Alkotót. Azért, hogy a szívünkbe térj, itt maradtál a Szentostyában. Kicsi falat kenyérben, és a bor színe alatt. Ha hittel veszünk magunkhoz, Magát az Istent vesszük. De jaj, azoknak, akik hitetlenül közelítenek, örök kárhozatukra vesznek. Nagy dolog a hit. Isten ajándéka. Aki hisz, üdvözül, aki nem, elkárhozik. Imádkozzatok a hitetlenekért! Kérjétek rájuk a hit kegyelmét! Jobban vigyázzatok hitetekre, mint szemetek világára! A sátán ezt akarja ellopni tőletek. Ne engedjétek be a kísértést! A derűt és a reményt őrizzétek a szívetekben! Hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Csak a hitetek erejével tudjátok legyőzni a sátánt.”

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2015. február 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Most hozzátok szólok, akik szerettek Engem úgy, hogy megtartjátok törvényeimet. Készüljetek, drága kedveseim, mert hamarosan beléptek Hozzám, az örök fény birodalmába, ahol meglátjátok dicsőségemet, és mindazt, amit Atyám öröktől fogva nektek készített, és mindazoknak, akik szeretik Őt.

Gyermekeim! Minden elképzeléseteket felülmúlja, amit Atyám nektek készített. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja azt a dicsőséget, örök békét, szeretetet és halhatatlanságot, amely ott vár rátok. A föld összes szenvedése nem mérhető a menny boldogságának egyetlen pillanatához, amelyet hamarosan megláttok, és örökké élvezni fogtok. Mindazok, akik itt a földön hirdették tanításomat, ragyogni fognak örökké, mint a nap.

Kicsinyeim! Ne sajnáljátok feláldozni az életeteket és az időtöket a lélekmentés csodálatos szolgálatára! Én a keresztfán kínhalált haltam a ti üdvösségetekért. Ajánljátok fel áldozataitokat és szenvedéseiteket az Enyéimmel együtt a lelkek megmentéséért! Odaát ennek fogtok a legjobban örülni.

Gyermekeim! Örüljetek és ujjongjatok, hogy katolikusok lehettek, hogy ismeritek tanításomat, és kegyelmemből tettekre is váltjátok. Imádkozzatok azért, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Az idő rövid. Az élet lezárul. Csak addig menthetitek a lelkeket, amíg itt éltek. Örüljetek, és vigadjatok! A derű soha ne hagyja el a szíveteket! Atyám, Én és a Szentlélek nagyon szeretünk titeket, és az örök életeteket akarjuk. Már most adjatok hálát azért, hogy Velem lesztek örökké a mennyben, és Velem lesznek azok is, akikért imádkoztok.

Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket. Ti is szeressétek egymást úgy, ahogy Én szerettelek benneteket! Én az életemet adtam oda értetek. Senki se tekintse a másikat alább valónak, hanem inkább különbnek! Legyetek alázatosak! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Ellenségeimért is imádkoztam: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ti is így tegyetek! Ezért nagy jutalmat fogtok kapni Atyámtól.

Én legyek számotokra az út. Ez azt jelenti, hogy Engem kövessetek, és akkor megérkeztek az örök hazába.

Én legyek számotokra az igazság. Csak az Én tanításomat hirdessétek, akkor sok lelket mentetek meg az örök életre.

Én legyek számotokra az élet. Egyétek az Én Testemet, és igyátok Véremet! Ha mindig tiszta lélekkel fogadtok magatokhoz, akkor már a földön magatokban hordozzátok az örök életet, ami Én Magam vagyok.

Gyermekeim! Ez az üdvösség útja. Ez a szív békéje, ez a tökéletes szeretet, amelyből csak jó cselekedetek fakadnak, amelyeket magatokkal hoztok az örök életre, hogy megkapjátok érte örök jutalmatokat. Az idő itt van. Tartsatok ki mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima a Szentlélek által: „Ó fönséges, ó magasságos, végtelen szeretet! Ki tudna felfogni Téged? Te alkottad a hatalmas tengereket, a hegyeket, a völgyeket, az eget és a csillagokat. Felfogni nem tudlak. Még alkotásaidat sem, nemhogy Téged, az Alkotót. Azért, hogy a szívünkbe térj, itt maradtál a Szentostyában. Kicsi falat kenyérben, és a bor színe alatt. Ha hittel veszünk magunkhoz, Magát az Istent vesszük. De jaj, azoknak, akik hitetlenül közelítenek, örök kárhozatukra vesznek. Nagy dolog a hit. Isten ajándéka. Aki hisz, üdvözül, aki nem, elkárhozik. Imádkozzatok a hitetlenekért! Kérjétek rájuk a hit kegyelmét! Jobban vigyázzatok hitetekre, mint szemetek világára! A sátán ezt akarja ellopni tőletek. Ne engedjétek be a kísértést! A derűt és a reményt őrizzétek a szívetekben! Hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Csak a hitetek erejével tudjátok legyőzni a sátánt.”

Jézus: „Gyermekeim! Az életetek egy kemény harc a gonosszal, aki szüntelen ólálkodik körülöttetek, hogy elbuktasson, és a kárhozatra taszítson benneteket. Egyedüli menedéketek az Én irgalmas Szívem. Ide meneküljetek! Itt biztonságban vagytok. Kérjétek magatokra az Én irgalmas szeretetemet, Szent Vérem védelmét! Ekkor a sátán nem tud megközelíteni, mert Szent Vérem és irgalmas szeretetem úgy fénylik a lelketeken, hogy megvakul tőle a sátán.

Kicsinyeim! Én vagyok a ti Üdvözítőtök, örök életetek. Nálam nélkül semmit sem tehettek. De Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Ne féljetek! Én legyőztem a világot. Ti magatok semmik vagytok, De Velem együtt mindenre képesek vagytok. Soha ne engedjétek el a kezemet! Bízzatok Bennem, akkor nem szégyenültök meg. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2016. február 27. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Emlékezzetek vissza üzeneteimre! Sokszor mondtam már nektek, hogy egy nagy véres keresztényüldözés lesz. Azóta évek teltek el. Ezt az időt a megtérésetekre kaptátok. De most lezárul a türelmi idő, és beteljesülnek a próféciák. Készüljetek! Már minden elő van készítve kiirtásotokra. Lélekben készüljetek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Kérjétek hitetek megerősítését, mert erre van a legnagyobb szükségetek. Csak az erős hittel rendelkezők fognak kitartani mindhalálig. Kérjétek magatokra Szent Vérem védelmét, és azt, hogy Én álljak köztetek és üldözőitek között! Akkor nem tud közel férkőzni hozzátok a sátán, és beteljesítitek rátok vonatkozó örök szent tervemet. Bátran valljatok meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt! Akkor Én is megvallak titeket Mennyei Atyám előtt, és Ő befogad benneteket az örök hajlékba. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de semmi egyebet nem tudnak tenni! Örüljetek és ujjongjatok, mert amikor kiszáll lelketek testetekből, akkor kísérnek be szent angyalaim Atyám házába, ahol letörlök szemetekről minden könnyet, és vég nélkül fogtok örvendezni, mert elnyeritek az örök életet.

Gyermekeim! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Váltsátok tettekre üzeneteimet! Minden kegyelmet megadok, hogy üdvözüljetek. Az idő eljött. Most teljesülnek be a próféciák. Éljetek szüntelen készenlétben! Váltsátok tettekre figyelmeztetéseimet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A világ hamarosan alá lesz vetve a megtisztulás következő szakaszának
2012. február 27., hétfő, 15:30
Drága szeretett leányom, amint az összeomlás eseményei továbbra sokasodnak a világban, úgy Isteni Irgalmasságom ideje is egyre csak közeledik.
Amint a háborúk és a nyugtalanság minden irányba szétterjednek, úgy fog továbbra is Egyházam hite gyengülni.
Hamarosan Egyházamban a hitszakadás gyors kibontakozásnak indul.
Pap, pap ellen.
Püspök, püspök ellen.
A világ hamarosan alá lesz vetve a megtisztulás következő szakaszának.
Az Atyám elleni harag minden országban megjelenik.
Követőim olyan módon fogják most a hitükért való szenvedést megtapasztalni, ahogyan eddig azt még sohasem tapasztalták.
Ezen szegény lelkek fájdalma az Én fájdalmamat tükrözi vissza, amelyet éppen most viselek el.
Mindazok, akik egységben vannak Velem, szeretett Jézusukkal, minden kétséget kizárva tudni fogják, hogy Szentlelkem bennük nyugszik.
Ők azonnal felismerik a körülöttük lévő bűnt, amikor ezeknek szemtanúi lesznek, és azt is, hogy ezek milyen fájdalmat okoznak Nekem.
Amikor háborúkat látnak, melyekkel ártatlanoknak fájdalmat okoznak, akkor testük minden csontjában érezni fogják kínomat.
A bűn fokozódik. Egyházam hite szertefoszlik.
Szent szolgáim hűsége egyre csak gyengül.
Tanításaimba vetett hitüket az Én felszentelt szolgáim akkor adják fel, amikor hazugságokat mesélnek nyájamnak a bűn súlyosságáról.
Aztán ott vannak szeretett papjaim, meg az apácák, és minden más felekezet klérusa, akik Bennem és Örök Atyámban hittek, és akiknek fájdalmuk van, mert látniuk kell a bűn futótűzszerű elterjedését, amely vad sebességgel nyeli el a nemzeteket.
Legyen az bármilyen nehéz nektek, erősnek és az Én Nevemben egyesülve kell maradnotok.
Imára van most szükség, és nektek naponta egy órát imában kell töltenetek, hogy megenyhüljenek azok az események, amelyek most a világban kibontakozóban vannak.
A keresztény Egyházakat célba veszik, és világi csoportok kínozzák azokat.
Ők azon lesznek, hogy minden olyan dolgot megszüntessenek, amellyel Engem, Isteni Megváltójukat tisztelnek.
A sátán keze által csepegtették a lelkükbe a gyűlöletet.
Most imádkozzatok, imádkozzatok, hogy meg lehessen menteni azokat a lelkeket, akik Isten gyermekeinek fájdalmat és szenvedést okoznak.

JézusotokSzent Eukarisztiámat még mindig magatokhoz kell vennetek. Nem szabad a napi Áldozatról elmaradnotok, mivel nem ti lesztek azok, akiket kényszeríteni fognak, hogy ezt a döntést meghozzátok.

 

2013. február 27. szerda 15:30

Drága szeretett leányom, a napi Szentmisék még egy bizonyos ideig folytatódni fognak, és arra buzdítom Követőimet, hogy továbbra is vegyenek részt azokon, mint korábban.

Szent Eukarisztiámat továbbra is magatokhoz kell vennetek. Nem szabad a napi Áldozatról elmaradnotok, mivel nem ti lesztek azok, akiket kényszeríteni fognak, hogy ezt a döntést meghozzátok.Azt fogják bejelenteni, hogy egy másfajta áldozatot fognak bemutatni Istennek, és amikor ez megtörténik, azonnal tudni fogjátok, hogy a Szentmise gyakorlatát a hamis próféta meg fogja szüntetni. A Szentmise helyébe az ’egy-világ’ pogány rituáléja kerül, és ti szeretett Követőim, megáldva a Szentlélek Ajándékával, annak fogjátok azt felismerni, ami az valójában lesz.

Nektek sohasem szabad elhagynotok azt az Egyházat, amelyet Én adtam a világnak, amely az Én Tanításaimon alapszik, valamint Kereszthalálom Áldozatát, amelyet Legszentebb Ajándékként mutatnak be nektek.
Ti, szeretett Követőim, az Én Egyházam vagytok. Szeretett papjaim és a klérus, akik a Szentlélek Ajándékával vannak megáldva, sohasem fognak elhagyni Engem. És benneteket sem hagynak el soha! És így Egyházam élni fog, mivel az sohasem halhat meg. Az Egyház az Én Testem a Földön, éppen ezért azt sohasem lehet megsemmisíteni. De ennek ellenére össze fogják zúzni, gyötörni fogják és eldobják, és hagyják meghalni a vadonban. Bár ellenségeim minden kísérletet meg fognak azért, hogy elpusztítsák benne az élet minden utolsó morzsáját, Egyházam ennek ellenére újra fel fog támadni. Nem szabad elfelednetek, hogy Egyházam – bár úgy tűnik, mintha meghalt volna -, sohasem fog meghalni.
Egyházam a Földön kisebb méretet ölt majd magára – bár nem a saját hibájából -, és a maradék hadsereggé válik.
Igaz Helytartóm, akit félredobtak, harcolni fog, hogy Isten gyermekeit a legjobb képessége szerint vezesse. Én, Jézus Krisztus leszek az, aki vezetni, felemelni és meg fog szabadítani benneteket a gonoszságtól, amelyet majd rátok kényszerítenek; egy gonoszság, amelynek hirtelen és rettenetes vége lesz mindazok számára, akik az Antikrisztus és az ő szolgái oldalára állnak.

 

 

Jézusotok
Üdvösség Anyja: Szeretet, és csak Szeretet jön Istentől. Gyűlölet csak a Sátántól jön. Nincs közte semmi. (& 138.)

 

2014. február 27. csütörtök, 14:48

Gyermekem, nagy a gyűlölet az Üdvösségnek e Küldetésével szemben, mivel a gonosz egyetlen lelket sem akar elveszíteni Isten javára. Amikor Isten egy prófétáján keresztül megszólal, az a Pokolban nagy felháborodást vált ki. Ilyen körülmények között a gonosz minden erőfeszítést megtesz arra, hogy Isten Szavát elhallgattassa. Ő, a Sátán, mindent meg fog tenni, ami csak lehetséges, hogy ellenszenvet támasszon az emberekben minden olyan dologgal szemben, ami megmenthetné az emberek lelkét.

Ő addig fogja a gyűlöletet terjeszteni, amíg azok a lelkek, akik eltelnek gyűlöletével, önként az ő ügynökeivé nem válnak, és el nem veszítik cselekedeteik fölötti uralmukat. Eltelve az ő felháborodásával, lehetetlennek fogják találni, hogy szívükben szeretetet érezzenek azok iránt, akiket ők ellenségeiknek vélnek. Aztán elkezdik gyűlölni saját magukat is, és egyre többet vétkeznek Isten ellen, emiatt borzalmas lelki gyötrelemmel fognak eltelni. Végül, amikor az ilyenfajta gyűlölet hatalmába keríti a lelkeket, akkor ők már nem lesznek képesek megszabadulni a Sátántól. Sok imára van szükség az ilyen lelkekért. Amikor egy lélek káromolja Isten Igéjét, akkor ők a fenevad elleni küzdelemmel fognak szembesülni, mely olyan kegyetlen lesz, hogy ez lehetetlenné teszi majd számukra, hogy kiszabadítsák magukat az ő hatalmából. Az Isten elleni átkozódásuk önmaguk átka lesz, és ebben a szakaszban már semmit sem lehet tenni értük.

Azok a lelkek, akik tele vannak gyűlölettel, nem Isten szavát beszélik, mert az lehetetlen. A gyűlölet sosem fog azok ajkáról ömleni, akik igazán szeretik Istent. Nektek soha nem szabad alábecsülnötök a Sátán hatalmát, mert ő minden lelket tőrbe tud csalni, független attól, hogy azok mennyire jók. Eleinte ő, a gonosz, nagyon meggyőző lesz, amikor hazugságaival tölti el áldozatait. Ő még azt a lelki érzést is felkelti majd bennük, hogy Én, az Isten Anyja vagyok az, aki a lélekkel értekezik. A lélek Isten iránti szeretetét arra fogja felhasználni, hogy a felháborodás egyfajta érzését csepegtesse belé, amit a lélek egy gonosz tett, cselekedet vagy szó által fog kifejezésre juttatni. Néha olyan lelkeket csal tőrbe, akik Isten hűséges szolgái lehetnének. De ha a lélek egyszer is megengedi, hogy a gonosz a gyűlölet bármilyen formájával eltöltse, akkor az a nő vagy férfi lehetetlennek fogja találni, hogy megszabaduljon tőle. Csak az imádság, a vezeklés nagy cselekedetei, és az alázat űzheti el tőle. Egy idő múlva a lélek tudni fogja, hogy valami nyugtalanítja őt, amikor a harag, a rossz közérzet, a szorongás és a békesség teljes hiánya hatalmába keríti a lelket. A gonosz addig nem nyugszik, míg végül a lélek Isten ellen nem fordul, és káromolja Őt.

Gyermekek, nektek sosem szabad kapcsolatba kerülnötök azokkal, akik Isten Tökéletességét illetően kétségeket helyeznek lelketekbe. Ha olyanokkal kerültök kapcsolatba, akik átkozzák Istent, akkor megfertőződtök. Ha megfertőződtök, akkor olyan gyűlölettel fogtok eltelni, amilyet azelőtt még sohasem éreztetek. Akkor nagy szükségetek lesz a segítségre és a beavatkozásra, mielőtt méltók lennétek arra, hogy újra megálljatok Isten Jelenlétében.

Hagyjátok figyelmen kívül a gyűlölet minden formáját, mert az soha nem jöhet Istentől. Csak egyetlen forrás létezik, amelyből gyűlölet fejlődik ki: és ez a Sátán. Ha kapcsolatba kerültök vele és mindazokkal, akiket ő eltölt gyűlölettel, akkor ez a méreg beárad a lelketekbe. Kerüljétek ezt a helyzetet. Maradjatok csendben. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik másokat gyűlölnek. Imádkoznotok kell Szent Rózsafüzéremet, hogy védve legyetek az ilyen kísértésektől.

Azért figyelmeztetlek benneteket ezekre a dolgokra, mert a Sátán ereje oly erős ebben az időben, miközben megpróbálja világszerte ellopni azok lelkét, akik hisznek Fiamban, Jézus Krisztusban, és azokét, akik hűségesek Hozzám, az Ő szeretet Édesanyjához. Kérlek, szenteljetek figyelmet Nekem, ebben az időben ezt az imát imádkozva, hogy megvédjen benneteket a gyűlölettől.

A Keresztes Imahadjárat 138. imája: Védelem a gyűlölettel szemben

„Ó, Üdvösség Anyja, védj meg engem a gyűlölet minden formájától. Segíts nekem csendben maradnom, amikor gyűlölettel kell szembenéznem. Tarts erősen engem a Jézus Krisztus iránti hűségemben, amikor a leggyengébb vagyok. Tégy pecsétet az ajkamra. Segíts nekem, hogy hátat fordítsak azoknak, akik olyan szavakat mondanak nekem, amelyek tagadják Fiad Tanításait, és azoknak, akik a hitem miatt kigúnyolnak engem. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyám, hogy mondjanak ellene a Sátánnak, és hogy érezzék a lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen.”

Szeretet, csak Szeretet jön Istentől. Gyűlölet csak a Sátántól jön. Nincs közte semmi. Nincs középút. Ti vagy a Fiammal vagytok, vagy ellene.

Szeretet Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Fogadjátok örömmel a nehézségeket!

 

Kedveseim, mindig készségesen fogadjátok a megpróbáltatásokat! Soha ne utasítsátok vissza azokat, mert a lelketek javára válik, ha türelemmel és odaadással viselitek. Hordozzatok el tehát minden terhet, mert amikor azokat Jézus szenvedéseivel egyesítitek, azonnal lelketek javára és a Szentháromság dicsőségére válik. Ezért fogadjátok örömmel a nehézségeket, és nyugodjatok meg azok elhordozásában, mert akkor fogjátok megtapasztalni, hogy szenvedéseitek már nem is olyan nehezek, mert Jézus átvállalta ezeket is magára. Ezért fontos átmennetek a szenvedés felhője alatt. Ha ezt sikerül megtennetek, hamarosan tovaröppen a borút okozó felhő, és előbújnak a derű napsugarai szívetekből. Fogadjatok el hálával mindent, mert akkor béke száll lelketekre, és már nem nyomaszt többé a félelmeket keltő sötétség.

2012.02.27. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/fogadjatok-oeroemmel-a-nehezsegeketA Szentháromság szeretetegységében

Kedveseim, a Szentháromság szeretet-egysége éledjen fel szívetekben. Nem szükséges, hogy ezt érzelmi szinten éljétek meg. Szeretetben lenni és maradni a Szentháromságban azt jelenti, hogy élvezitek azt a békességet, amit rátok árasztanak. Bármi megpróbáltatás érjen benneteket, nem billent ki egyensúlyotokból, mert mindenben ráhagyatkoztok, és engeditek, hogy kegyelmeivel teljesen átjárjon és betöltsön. Ezt az ajándékot nem veheti el senki, ha ti is kitartotok benne. Bővelkedjetek, hogy még többet kapjatok annak a Jézus Krisztusnak érdemei által, aki kiengesztelte értetek az Atyát.

2014. 02. 27. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/802-a-szentharomsag-szeretetegysegeben

Urunk Jézus Krisztus üzenete Veronika Márta által

Pio atya és az Égiek az Engesztelő Kápolnáról
Pio atya: Köszöntelek, testvérkém. Látom, nagyon szomorú vagy és nagyon meggyötört. Látom szíved fájdalmát, érzem mélyből jövő fájdalmad. Ezt a fájdalmad és együttérzésed testvéreidért a mi irgalmas Jézusunk adja neked. Minden fájdalmát, szomorúságát éreztetni szeretné veled. Szeretném, ha teljesen eggyé forrnál Édesanyánk fájdalmával. Nézd, hogy szenved, és véres könnyeit hullatja! Azokban a gyermekeiben keresi a vigaszt, akik teljesen eggyé forrnak az ő szeretetével, akik be tudják fogadni az ő végtelen kegyelmeit. Ma szeretném veled megértetni, hogy miért olyan fontos, hogy engesztelj, és mire hívtak az Égiek. Az ő útjukra, amely nem könnyű, teli van tövisekkel, akadályokkal, szakadékokkal. De ha erős a hited, és teljesen rá tudsz hagyatkozni az égiek szeretetére, minden könnyebb lesz. Csak bízz bennük, és teljesen üresítsd ki magad, és add át nekik magadat teljesen. Ilyen szavak hagyják el az ajkadat: „Uram, én a te szolgád vagyok, a Te kicsiny porszemed, használj akaratod szerint, és tégy velem bármit, csak ne hagyj el, és adj erőt a megpróbáltatásokhoz és a szenvedésekhez. Legyen meg a Te akaratod, Uram!”
Most pedig nézz Magyarországra! Láncok fogják körbe, amelyeket a sátán rakott rá. Minden gyermeke szívére láncot kötött és betakarta szemüket egy sötét fátyollal, hogy ne lássanak, és ne hallhassák meg az égi hívást, és a szeretetet. Kezdetben mindenki ilyen volt, de amikor elindult a Szeretetláng Magyarországon, akkor a Mennyei Atya irgalma sokaknak megadta a tisztán látás kegyelmét. Édesanyánk szeretetlángja megolvasztotta a hideg kőbe zárt szíveket. Egyre több testvérünk hallotta meg az égi hangot. A Szeretetláng terjedésével és elfogadásával gyöngült a sátán hatalma.
Testvérem, boldog voltam, amikor Édesanyánk lélekben országotokba röpített. Nincs még egy olyan ország, ahol ekkora avédettség és ily nagy kegyelem árad. De Édesanyánk bizony addig, amíg meg nem épül az ő hajléka (az Engesztelő Kápolna a Szent Anna Réten), véres könnyeket hullat. Nézd, hányszor körbejárja azt a helyet, amit a Mennyei Atya kijelölt neki. Ide szeretne költözni a Szentháromsággal együtt. De testvéreim mindig elmennek kérése mellett, butaságnak tartják, és sokan kinevetik. Hiába küldte a mi Irgalmas Jézusunk Natália testvérünket a földre, ha nem fogadták el az égből kiáradó nagy kegyemét. És küldi többi prófétáit is, de úgy látszik, hiába. Natália testvéred, amióta haza költözött az Ég szerető országába, azóta könyörög, és sírva kéri a Mennyei Atyát, legyen irgalmas, és adjon olyan gyermekeket, akik megteszik az ő akaratát, és nem fordulnak szembe vele.
Mindezt azért mutatom meg neked, testvérem, hogy meglásd, milyen fontos, hogy felépüljön a kápolna. Sürget az idő. Mennyei Atyátok nagyon sok figyelmeztetést adott, amelyekre nem figyeltetek oda. Nem lehet, hogy kérése ismét süket fülekre találjon! Most a Szeretetlángot összeköti az engeszteléssel. Bár most sokat szenvedtek, de ha megtanultok szívetek mélyéből hinni, és rá tudtok hagyatkozni Mennyei Atyátokra, akkor ismét felvirágozhat országotok! Béke, szeretet és egyenlőség lehet ismét köztetek.
A Mennyei Atya megígérte, ha teljesítitek az ő szándékát, akkor nem fogtok elveszni. Úgy kell megélnetek a kápolna felépítésére vonatkozó kérését, mint amikor a názáreti kis család szállást keres. Égi édesanyánk most a szívében a lángoló tabernákulumnak keres szállást. A mennyei Atya kijelölte számára azt a kis rétet. Azon a helyen az engesztelő testvérek összefogásával és a Szeretetláng erejében kell felépülnie az engesztelő kápolnának. Onnan fog felrepülni az a kis fehér galamb, amiről szóltam nektek, amíg a Földön éltem. Erről a helyről terjed el szerte a földön az engesztelés. Tódulni fognak az emberek ide, sokan megtapasztalják az ég kegyelmeit. Sokan megtérnek és megújulnak. Mennyei Atyánk oly irgalmas lesz, hogy teljesen megtisztítja Szerető Leánya országát, és elárasztja békével és tiszta szeretettel. Meg kell érteni mindenkinek, hogy országotokban nagy kegyelem kiáradása van készülőben! Minden csak egy karnyújtásra van tőletek. Fel kell épülnie Szerető Édesanyánk kápolnájának! Most Mindszenty József testvérünk jön, halld mit mond nektek!
Mindszenty József bíboros: Áldásom legyen veled gyermekem! Amióta itt vagyok az Örök Hazában, Natália testvéremmel együtt folyamatosan engesztelünk és közbenjárunk értetek. Könnyeinkkel kérjük a Mennyei Atyát, adjon olyan gyermekeket nektek, akik nem ijednek meg, hanem szembenéznek minden nehézséggel, életük árán is küzdenek a kápolna felépítéséért. Mindaz, amit Natália testvérünkön keresztül üzent a mi szerető Jézusunk, igaz volt! Könyörgésemmel szeretném felébreszteni Magyarországot! Vegyétek észre a sok égi kegyelmet, amely rátok hull! Szomorúan nézem, ahogy Édesanyánk véres könnyeit hullatja gyermekeiért és országáért. Áldásommal és folyamatos közbenjárásommal segítelek benneteket. Az ég áldásával és szeretetével kérlek benneteket, imádkozzatok, engeszteljetek, böjtöljetek és töröljétek le Égi Édesanyánk könnyeit! Áldozatos imáitok meghozzák méltó gyümölcsüket. Bízzatok bennünk! Bíborosi áldásom legyen veletek!
Pio atya: Látod, milyen sürgető e kápolna megépítése!? Nézd most még valaki szól hozzátok: II. János Pál pápa: Pápai áldásom legyen veletek! Folytonosan közbenjárok értetek és azokért, akik e nemes célt képviselik. Sok-sok kilencedet és imát kell végeznetek, hogy a kápolna építésének útjából elháruljanak az akadályok. Egyre több helyen el kell terjeszteni az engesztelést. Ezért, most pápai áldásom adom e nemes célra, az engesztelő kápolnára és az engesztelő férfi rendre is. Áldásom és szeretetem ölelje át minden testvéremet, akik részt vesznek és harcolnak a gonosz démoni erőkkel. Az összefogás és engesztelés meghozza méltó gyümölcsét. Áldásom és szeretetem legyen veletek!”
2012.02.27. Veronika Márta

http://engesztelok.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/pio-atya-es-az-egiek-az-engesztel-kapolnarol

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Legnépszerűbb bejegyzések
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Feedjit Live Blog Stats

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors

Powered by Blogger.hu