Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Katolikus-lutheránus közös nyilatkozat: Átalakíthatjuk a múlt jelenre gyakorolt hatását.

Közös nyilatkozat aláírása egy éve Lundban - ANSA

31/10/2017 15:58

A reformáció ötszáz éves évfordulójának emléknapján, október 31-én a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa közös nyilatkozatot tett közzé, melyben együtt értékelik a reformációra emlékező elmúlt esztendő legfontosabb eseményeit és tanulságait.

Bocsánatot kértünk a vétkeinkért, amivel az Úr Testét megsebeztük.

„A megemlékezés nemcsak katolikusok és lutheránusok között folyt, hanem abba világviszonylatban bekapcsolódtak az ökumenikus partnerek. Hálásan emlékeztünk a reformáció spirituális és teológiai adományaira, ugyanakkor bocsánatot kértünk a vétkeinkért, amivel az Úr Testét megsebeztük”. „Tudatában vagyunk az ötven éve elkezdett ökumenikus útnak, amit a közös imádság, istentisztelet és párbeszéd szolgált és segített az előítéletek legyőzésében, egymás mélyebb kölcsönös megértésében és az elért teológiai eredmények megvalósításában” – olvassuk a közlemény bevezetőjében.

A párbeszédet a szegények közös szolgálata egészíti ki    .

A közös nyilatkozat felidézi „az éppen egy éve, a svédországi Lundban tartott közös megemlékezést, melyen részt vett Ferenc pápa és Munib Younan evangélikus püspök, a Lutheránus Világszövetség akkori elnöke. Az együtt aláírt közös nyilatkozatukban elkötelezték magukat, hogy tovább haladnak a krisztusi egység felé vezető úton. Ezt a közös spirituális célkitűzést egészítette ki a rászorulók és a szegények szolidáris szolgálatában elköteleződést vállaló levél aláírása, mindkét fél részéről”.

Közösen hordott fájdalom és felelősség Isten népének egységet remélő szomja és éhe iránt

Ferenc pápa és Younan evangélikus püspök-elnök együtt jelentették ki: „Közösségeink sok tagja vágyik arra, hogy egy oltárról fogadja az Eucharisztiát, mint a teljes egység konkrét kifejeződését. Az aláíró felek magukévá teszik mindazok fájdalmát, akik nem tudnak osztozni az Úr megváltó jelenlétében az eucharisztikus asztalnál. Elismerik annak a közös lelkipásztori felelősségét, hogy feleljenek Isten népének szomjára és éhére, hogy Krisztusban egy legyenek. Buzgón óhajtják, hogy Krisztus Testének ez a sebe mihamarább begyógyuljon”.

Átalakíthatjuk a múlt jelenre gyakorolt hatását.

„A közös nyilatkozat az emlékév lelki áldásai között megemlíti a tényt, hogy lutheránusok és katolikusok először tekintettek a reformációra ökumenikus távlatból. Ez pedig a 16. századi események újfajta értelmezését teszi lehetővé. A múltat ugyan nem tudják megváltoztatni, de annak a jelenre gyakorolt hatását átalakíthatják oly módon, hogy a közösségben való gyarapodást segítő impulzus legyen”. Ismét elhangzott, hogy „sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt egymástól”.

A megigazulás tanának közös értelmezése az evangélikus, református, metodista és anglikán egyházakkal.

A közös nyilatkozat örömmel emlékezik arra, hogy „a megigazulásról szóló, 1999-ben aláírt közös katolikus-lutheránus nyilatkozatot 2006-ban elfogadta a Metodista Világtanács, ebben az évben pedig a Református Egyházak Világszövetsége társult hozzá. Ma viszont a westminsteri apátságban tartott ünnepi szertartáson aláírta az anglikán közösség is. Ez a közös alap lehetővé teszi, hogy a lelki egyetértés és közös tanúságtétel mind szorosabb kötelékét építsük ki”.  Elégedettséggel veszi számba a nyilatkozat a közös ima és istentisztelet sokféle kezdeményezését szerte a világon. Végül leszögezi: „Isten segítségével és az imádság szellemében próbálják megkülönböztetni az egyház, az Eucharisztia és a papi szolgálat értelmezését és közös igyekezettel próbálják elérni a lényegi egységet, legyőzve a még meglévő és elválasztó különbözőségeket”.

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/09/ferenc-papa-hamis-profeta.html

Isten szemével

2017.10.08.

1.

Hangom: Uram, én nem akarok semmit sem magamtól, én azt akarom, amit te akarsz.

Kép: Egy sötét alak a két kezével befogta a fülét.

Jézus: Drága kislányom, ellenségemnek nem tetszik, ha akaratodat aláveted az Enyémnek, ha Hozzám ragaszkodsz, ezért fogta be a fülét.

2.

 

Kép: Egy férfi egy úton halad előre egy erős fényű gyertyával a kezében, majd leguggol, és a gyertyát is a föld felé közelíti.

Jézus: A gyertyát vivő férfi az engesztelés szimbóluma. Környezetében mindenhova viszi, a hit fényét, az Én világosságomat, és ahol meg-megáll, ott nagyobb a sötétség, és több időt tölt közömbös, hitetlen gyermekeim között.

3.

Keresztelőn:

Kép: Egy rózsaszínű propeller, melynek 3 lapátja van. A propeller áll, nem működik.

Jézus: Nagy a lemaradás a keresztelésekben, és ha olyan gyorsan követnék egymást a keresztelendők, mint a működő propeller lapátjai, akkor sem tudná az emberiség utolérni magát.

4.

 

Érzés: Amikor Jézusról beszélek valakinek, én is erősödöm lelkileg.

Jézus: Amikor valakinek Rólam beszélsz, mindkettőtökre szeretetem és irgalmam sugarait ontom. Ezért érzed úgy, hogy a te lelked is feltöltődik rajongó Istenszeretettel.

5.

 

Kép: Egy gyönyörű szép bíbor liliomvirág a kék égen lebeg

Jézus: A bíbor színű tűzliliom Én vagyok, kínszenvedésem jelképe, amely az Égen ragyog, emlékeztetőül a megváltott emberiségnek.

6.

 

Kép: Nagy, jól megrakott polcok előtt áll egy személy.

Jézus: Választottjaim lelkét telerakom erényekkel. Ők nemcsak saját lelkükkel törődnek, hanem ezeket a jó tulajdonságokat osztogatják felebarátaiknak, hogy ők is meggazdagodjanak általa.

7.

 

Kép: Egy leány elhagyta a bíbor színű papucsát.

Jézus: Ez a leány azokat az engesztelőket jelképezi, akik ijedtségükben megfeledkeznek a vértanúságukról. Levetik magukról félelmükben, mint egy papucsot.

8.

Kép: Egy lány, csukott szemmel fekszik egy ágyon, fehér a párnája és a takarója, a homloka is fehér kötszerrel van bekötve, de a homloka véres.

Jézus: Az a véres homlokú leány sok választottam, hős engesztelőm típusa, akiket fejbe fognak lőni.

9.

 

Kép: Egy felkelő nap, melynek nincsenek sugarai.

Jézus: Vannak gyermekeim, akiknek csak botladozik a hite, emelkedik a lelke, de csak saját magával foglalkozik, az ő saját fejlődésével, és nem ontja még sugarait környezetére.

10.

 

Kép: Fehér fényben egy angyal megfújja a harsonát.

Hang: Háború lesz.

Jézus: Isten egyik Angyala megfújja a harsonát, mert igen közel vannak az emberiségre váró események. Szélcsend van, háború előtti csend.

11.

Kép: Villám, mely nem ágazik széjjel, és célirányosan csap le

Jézus: Atyám haragja hamarosan lesújt az engedetlen nemzetekre, kontinensekre. Természeti katasztrófákkal sújtja, mintegy előre jelezve irgalmának eljövetelét, a Nagyfigyelmeztetést.

12.

Hang: Legyél gyors

Kép: Egy ágyon fekszik valaki, csak a feje látszik

Kép: Valaki leguggol egy falnál, és a ruhájába nyúl a mellkasánál, mintha a szívét akarná kivenni

Jézus: A nehéz időkben, amikor nagy lesz a zűrzavar, a te környezetedben gyorsan kell cselekedned. Akik tévelyegnek, azokat a jó oldalra kell irányítani. Bátorítani kell őket, segíteni vezetni, a sebesülteket ellátni, megszervezni az ápolásukat. A kétségbeesett embereket, kik az öngyilkosság szélén állnak, vigasztalni és támogatni kell.

13.

 

Egy ismerős elhunyt hozzátartozóját kértem, segítsen imáival a nehéz időkben.

Kép: Egy szürke fényű kéz kezét nyújtotta, és megfogta a kezem.

Jézus: Jól gondolod kislányom, hogy az üdvözült és tisztuló lelkekhez kell fordulnotok abban a nehéz időkben. Ők kieszközlik számotokra a segítséget.

14.

2017.10.07.-én, szombaton, a Rózsafüzér Királynője ünnepén Lengyelország határaira az emberek kivonultak imádkozni négy rózsafüzért a hazájukért és Európáért, melyhez más országokból is csatlakoztak

 

Kép: Halvány rózsaszín buborékok egy nagy halomban.

Jézus: A kép, amit mutattam neked, az Én gyermekeim egységét, összefogását, és tettre készségét, hazaszeretetét mutatta be.

15.

Misén:

 

Kép: Fehér fényben egy hármas levél, mely lefelé néz, a középső levélen egy kampóra felfüggesztett Mennyei kosár.

Jézus: A fehér hármas levél a Szentháromság jelképe. A középső a Mennyei Atya, tőle jobbra Én vagyok, és balra a Szentlélek. A kampón egy ajándékkosár van, Égi kincsekkel megrakodva azok számára, akik tele vannak szeretettel, alázattal, áldozatokkal, és lemondásokkal.

2017.10.15.

1.

Irgalmasság órájában:

Hang: Vegyél Engem észre.

Jézus: Két okból származik a szétszórtság, vagy az emberi gyengeségből, fáradtságból és gondokból, vagy a sátán támadásából. Vegyél észre, itt vagyok melletted. Hozzám beszélj, ne a falnak.

2.

 

Hang: Hogy alázatosak maradjanak terveid.

Jézus: Elképzeléseidet, terveidet mindig az Én akaratomnak rendeld alá. Arra gondolj, hogy egyedül semmit nem tudsz megoldani, mert kicsi és gyenge vagy. Mindenben, amit tervezel, támaszkodj rám.

3.

 

Kép: Egy pap, fekete szemüveggel, és fekete cilinder a fején.

Érzés: Ez egy olyan pap, akit eltávolítottak a hivatásából.

Jézus: A képen azoknak a bátor papoknak a típusát mutatom be, akik a hagyományos gondolkodásuk miatt az Egyház vezetése előtt el lesznek marasztalva.

4.

 

Kép: Egy ökölbe szorított kéz egy asztalon, vízszintes helyzetben.

Hang: Bírói asztalon.

Jézus: Az antikrisztus, ha hatalomra kerül, először a nyájas, szelíd arcát fogja mutatni, majd kemény ököllel le fog csapni a hagyományokat őrző, igazságot képviselő gyermekeimre.

5.

 

A világi életben töltött elvesztegetett időről volt szó.

Érzés: Ha világi dolgokkal azért foglalkozunk, hogy szeretetet adjunk másoknak, és nem saját gyönyörűségből, ez olyan, mint amikor a mammont váltjuk be Égi kincsekre.

Jézus: Teljesen nem szakadhattok el a földi dolgoktól, hiszen itt éltek. Ha a világi dolgokkal olyan értelemben foglalkoztok, hogy saját örömötöket, kedveteket lelitek benne, akkor ti engesztelők elvesztegetitek drága időtöket. Nem mentitek közben a lelkeket. De ha azért veszitek ki részeteket a földi dolgokból, mert azzal másnak örömet szereztek, és lelkéhez közelebb kerültök, akkor gyakoroljátok a szeretetet, így mennyei kincseket szereztek magatoknak. Pl: vendégségben - ha le is mondtatok az édességről - a kínált süteményt fogadjátok el, hogy a vendéglátót ne bántsátok meg. Ha viszont ilyenkor visszautasítjátok a kínálást azzal, hogy böjtöltök, tulajdonképpen kérkedtek az áldozataitokkal.

6.

Kép: Egy darabokra hullott kancsó, mely össze lett ragasztva.

Jézus: A törött kancsó, amely össze van ragasztva, az ember lelke. A bűn az, amely teljesen össze tudja törni a lelket. Sokkal jobban, mint a sértések és bántások, vagy a fizikai betegségek. A szentgyónásban újra egész lesz a lélek, de mint a kancsód, a ragasztás nyomai megmaradnak. Ezek azok a tartozások, melyek csak vezekléssel múlnak el, vagy a tisztítóhelyen, vagy a földi szenvedéssel.

7.

 

Hang: Szellemi adósságod ez.

Jézus: Sokan azt gondolják, hogy a szentgyónás és a penitencia elvégzése után már nincs semmi adósságuk Felém. Már egészen tiszta a lelkük. Az igaz, hogy megbocsátottam a bűneiket, de le kell vezekelniük a szentgyónás és bűnbánat utáni tartozásukat. Ez a levezeklés lehet szenvedés felajánlása, valami jócselekedet, önmegtagadás, vagy lemondás valamiről, amit szeret az ember, vagy teljes búcsú, amelyben benne vannak mindezek. Amíg ez nem történik meg, addig a lélek adós Nekem, és ha közben meghal, a tisztítóhelyre kerül. Onnan addig nem kerülhet ki, míg az utolsó fillérig ki nem fizette adósságát.

8.

Egy átlagemberre vonatkoztatva:

 

Érzés: A szeretetlenség rövidíti az ember életét, a szeretet hosszabbítja.

Jézus: Mindenkinek meg kell halnia egyszer, de az élet időtartama általában attól függ, hogy mennyi szeretet, békesség, nyugalom van az emberben. Aki tele van gyűlölettel, haraggal, nemcsak másokat mar, saját lelkét is, és ezzel a stresszel árt az egészségének. Hamarabb meghal. Aki viszont az Én békémet, nyugalmamat, türelmemet és szeretetemet éli meg nap mint nap, az az ember sokkal hosszabb életű lesz.

9.

Érzés: Ha nem vesszük figyelembe a teljes igazságot, hanem csak azt, ami nekünk tetszik, könnyen félrevezethetjük magunkat, és becsapódhatunk. Ha így éljük le életünket, az Úr ítélőszéke elé kerülve nagyon meg fogunk lepődni.

Jézus: Az emberek egy része azt hiszi, hogy tévedhetetlen. Állít valamit, ami szerinte igaz, és próbálja meggyőzni a társait róla. Pedig nincs igaza, mert olyan hatás érte, ami félrevezette. Az ilyen ember árt a lelkének, mert hisz a hazugságokban, amit hirdet. Bűnbe keveredik, és mikor ítélőszékem elé kerül, felelnie kell előttem. Milyen más az olyan gyermekem, aki nyitott szemmel jár, látja a hamisságot, és hűségesen kitart az Igazságom mellett. Hiszen Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet. Az ilyen gyermekem elnyeri az üdvösséget, és Mennyei kincseket szerez magának.

10.

Érzés: Gyorsan is meg lehet tenni dolgokat, de annak olyan hatása lehet, mint a nagy erejű esőnek, mely a felszínre hat, míg ha ugyanazt lassabban tesszük meg, az olyan, mint a csendes eső, mely a föld mélyebb rétegeibe is beszivárog. Pl: akik hosszú éveken át hűségesen gyakorolják hitüket, azoknak mélyebb a begyökerezésük, mint azoknak, kik csak nemrég kezdtek el foglalkozni a hit kérdéseivel.

Jézus: Kislányom, jól látod, idő kell a lelkek nevelésére. Egy olyan felebarátot, aki még a lelki fejlődés alapfokán jár, nem lehet lerohanni magas követelményekkel. Nem lehet elvárni tőle, hogy járjon hétköznap is szentmisére, legyen napi áldozó, és mondjon le az összes élvezeti cikkről. Elijesztjük az ilyen embert. De ha adunk időt neki a fejlődéshez, követjük a fokozatosság elvét, először kevesebbet kérünk tőle, aztán egyre többet, akkor sokkal többre megyünk vele. Több idő alatt, de elérjük célunkat, hogy megtérjen, és új ember váljék belőle.

11.

Kép: Egy olyan gyaloghintót visznek valakik, melynek alakja hasonló a jeruzsálemi Dominus Flevit kápolnához, amely egy könnycseppet mintáz, és a tetején a fatimai Szűzanya szobor. A gyaloghintó arany színű volt, és fénylett.

Kép: Egy menet, egy királyi gyaloghintót visznek kék ruhába öltözött katonák. A menet lassan halad előre.

Jézus: Akik vitték a gyaloghintót a Szűzanya szoborral, azok ti voltatok engesztelők, akik együtt éreztek a Szűzanya könnyeivel. A kék ruhás katonák a Máriás lelkületű papok voltak, és a Szűzanyát vitték.

12.

 

Valaki támogatásáról, segítéséről volt szó.

Hang(1): Szűken adok.

Hang(2): Jól megrakottan.

Kép: Egy nagyon dagadó erszényt csörgetnek.

Kép: Mennyei Atya képe, mosolyog.

Jézus: Az első hang azokat a gyermekeimet képviselte, akik nem sokat törődnek a szűkölködőkkel. A másik hang a nagylelkűeket, akik fontos feladatnak tartják, hogy támogassák azokat, akik rászorulnak. Ők példaként tekintenek Atyámra, aki túlcsorduló mértékkel, dagadó erszénnyel jutalmaz meg benneteket, akik irgalmáért és segítségért esedeznek.

13.

 

Hang: Gyönyörű.

Kép: Egy piramis alakú vár, melynek tetején piros zászló lengedezett.

Jézus: Ezt a várat azok az engesztelőim lakják, akik elfogadják, és felajánlják a szenvedést minden panaszkodás nélkül. Jelképük a vér színe, a piros zászló. Ez gyönyörű az Én szememnek, mert ők az Én követőim.

14.

 

Azokra a szeretteimre gondoltam, akik fizikailag távol vannak tőlem.

Kép: Fehér rózsa.

Kép: Kék fény.

Kép: Jézus arca.

Jézus: A fehér rózsa az Atyám jelképe, a kék fény az Édesanyámé, és a harmadik Én Magam vagyok. Mi hárman összekötő kapocs vagyunk közted és a tőled távol lakók között. Ők is, és te is, rajtunk keresztül szeretitek egymást.

 

2017.10.29.

1.

Hang: Új Karácsony lesz.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: A Karácsony ünnepét illetően Rómában bizonyos újítások lesznek, kimondottan a liturgia szövegében. Hogy ezek az újítások miből állnak, előre nem mondom meg nektek, mert úgyis tapasztalni fogjátok.

2.

Olyan lélekkel találkoztam, aki nagyon hasonló gondolkodású, mint én.

Jézus: Atyám minden lelket másnak teremtett. Nem létezik két egyforma lélek. A lélekvándorlás tana téves, amely szerint ennek vagy annak a lelke későbbi időkbe beleköltözik egy emberbe. Ugyanis mindenkinek külön lelke van, és ez a lélek nem ismétlődhet. Viszont előfordul, hogy két lélek gondolkodása, érzelemvilága, felfogása nagyon hasonlít egymásra. Atyám tervében benne van, hogy néha ilyen lelkek rátaláljanak egymásra. Nem vagytok egyformák, de nagyon hasonlóak. Mindezt azért engedi meg Atyám, hogy örömöt okozzon az ilyen két léleknek, és erősítsék egymást.

3.

Azt figyeltem, hogy az emberek, lelkek hogyan hatnak egymásra.

Érzés: Egy-egy ember, lélek egy-egy világot képvisel, jelenléte vagy hiánya nagyban befolyásolja a másik ember életét.

Jézus: Minden egyes lélekre, akit Atyám megteremtett, szükség van a Földön. Ugyanis, ezek a lelkek akár pozitív, akár negatív gondolkodásúak vagy viselkedésűek, mélyen hatnak a környezetükre. Befolyásolják a Földön élők életét és egész lelkét. A hiányuk vagy veszteséget jelent a környezetének, vagy egyenesen fellélegzést.

4.

Kápolnában imádkoztam:

Kép: Egy virág, mint egy labda, de csupa tüskével van tele.

Jézus: Azokat a lelkeket mutattam meg neked ezzel a tüskékkel borított virággal, akik megközelíthetetlenek, mélyen magukba zárkóznak, és még a szeretetet sem tudják elfogadni.

5.

Rózsafüzért imádkoztam.

Kép: Sötét háttérben a Föld felszínéről egy pontból egy fehér fényes fénysugár tört az Ég felé, majd benne egy még fényesebb fehér fénysugár.

Jézus: Azt mutattam neked, hogy a rózsafüzér imáid egy ragyogó fehér fénysugár alakjában haladnak az Ég felé, és azok a szavaid, amelyeket elmélkedve, szemlélődve küldesz Felém, még jobban megfényesítik imád sugarát.

6.

Szentségimádás alatt:

Kép: Egy nagy szív, a tetején egy kereszt, a szív körül fénysugarak

Jézus: A szentségimádás alatt az Én Szentséges Isteni Szívemet láttad a tisztaság és ártatlanság keresztjével, ragyogó fénysugarak azért vették körül, hogy Isteni dicsőségemet hangsúlyozzák.

7.

Misén:

Kép: Egy nagy gyertya, mint egy oltár.

Jézus: Az oltár a szentmisét jelenti, a gyertya az Én teljesen elégő áldozatomat. A kettő összeolvad, mert minden szentmisében az Én szenvedésem és kínhalálom, és feltámadásom ismétlődik.

8.

Misén:

Kép: Egy szem, mely nézett engem, majd a mellettem lévőre tekintett.

Jézus: Atyám szeme, az Ő átható tekintete minden teremtményén rajta van, minden pillanatban figyel.

9.

Kép: Egy személy fehér kapucnival a fején.

Kép: Egy emberfej, kinek oroszlán vonásai vannak.

Jézus: Az Antikrisztus megjelenése után uralma alá akar hajtani minden embert. Miután elfogadtatta magát, és sokan hódolnak neki, első dolga lesz a szerzetesek és papok eltávolítása.

Az ÉLŐ ISTEN PECSÉTJE. Jelenések Könyve 7. fejezet.

Az Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét.

2012. február 20., hétfő, 12:20

Szeretett leányom, Szívem erősen ver bánatomban, gyermekeim bűnei miatt.

Mint bármely szerető apának, kettészakítja Szívemet az egymás iránti gonosz gyűlöletük.

Ez olyan, mintha egy kard szúrná át a Szívemet, melynek hatása nem akarna szűnni.

Én vagyok a Legmagasságosabb Isten, akinek a gyermekeimnek adott szabad akarat miatt, tartós fájdalmat kell elviselnem mindaddig, amíg ki nem bontakozik az Új Paradicsom a Földön.

Akkor, gyermekeim, Szent Akaratomnak megfelelően fogtok egyesülni.

Amíg ez meg nem történik, nem lehet béke a Földön.

Végül a világ csak akkor nyugszik meg, amikor a Gonosz, és mindazok, akik hazug Ígéreteit rabszolgaként követik, elpusztulnak.

Leányom, mondd meg gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem gyermekeim megbüntetésének gondolatát, hiszen szeretem őket.

Ők az enyémek, az én dédelgetett teremtményeim. Állandó gyötrelmet jelent Számomra, szeretett Atyjuk számára látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta a lelküket.

Azt szeretném, drága gyermekeim, akik ismeritek és megértitek irántatok való Szeretetemet, hogy bevigyelek benneteket szép, Új Paradicsomomba a Földön.

Megígérem nektek, hogy az üldöztetés rövid lesz, és hogy ti védelem alatt lesztek.

Mert Én most rátok hagyom Szeretetem és Védelmem pecsétjét.

Ezzel el fogjátok kerülni azok figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országotokban.

A Pecsétem Üdvösségem Ígérete. Ezzel a pecséttel az Én erőm eláraszt benneteket, és nem lesz semmi ártalomban részetek.

Ez egy csoda, gyermekeim, és egyedül csak azok lehetnek megáldva ezzel az Isteni ajándékkal, akik kis gyermekként Irántam való szeretetükben meghajolnak Előttem, az ő Uruk, a Mindenség Teremtője előtt.

Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat (33) eme imáját, hogy pecsétemet méltányoljátok, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával.

Istenem, szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.

Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön-örökké.

Szeretlek Drága Atyám.

Vigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.

Felajánlom Neked, szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért.

Ámen.

Menjetek gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett meg mindnyájatokat.

Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtök sincs részesül kevesebb szeretetben, mint a másik.

Éppen ezért egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet sem.

Kérlek, hogy továbbra is imádkozzátok mindennap Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét.

Egy szép napon majd meg fogjátok érteni, hogy szükséges ez a megtisztulás.

Szerető Mennyei Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten.

http://masodikeljovetel.hu/az-atyaisten-voros-sarkanynak-europa-lesz-az-elsodleges-celpontja-azt-kovetoen-pedig-az-egyesult

http://masodikeljovetel.hu/vedelmem-pecsetje-meg-volt-jovendolve-amint-masodik-pecset-feltorettetik

http://masodikeljovetel.hu/szeretet-sokkal-erosebb-mint-gyulolet

http://masodikeljovetel.hu/mondd-el-az-emberisegnek-hogy-most-minden-az-en-legszentebb-kezeimben-van

http://masodikeljovetel.hu/masodik-pecset-harmadik-vilaghaboru

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-latnokaim-vilagon-azt-az-utasitast-fogjak-kapni-hogy-imadkozzanak-egy-vilaghaboruval

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-ez-pecset-meg-volt-jovendolve-janos-konyveben

http://masodikeljovetel.hu/666-os-szam-mint-rejtett-szam-lesz-egy-chipbe-beagyazva-amelyet-majd-ratok-kenyszeritenek-hogy

http://masodikeljovetel.hu/huseg-fogadalma-isten-az-atya-isteni-akaratanak

http://masodikeljovetel.hu/fold-egyharmada-el-fog-pusztulni-mivel-az-angyalok-mennyorszag-negy-sarkabol-tuzet-ontenek-le

http://masodikeljovetel.hu/vigyazzatok-az-uj-vilagvallas-latszatra-jonak-es-szent-szervezetnek-fog-tunni-tele-szeretettel-es

http://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-el-fogom-torolni-hamis-egyhazaikat-gonosz-kultuszaikat-hamis-balvanyaikat-varosaikat

http://masodikeljovetel.hu/mihelyt-nagyfigyelmeztetes-bekovetkezik-nagy-zurzavar-lesz

http://masodikeljovetel.hu/hamarosan-vilagnak-legalnokabb-hazugsagot-mutatjak-be-amit-lehetetlen-lesz-felismernie-az

http://masodikeljovetel.hu/meg-egyszer-kerem-isten-minden-gyermeket-hogy-szenteljek-az-augusztus-honapot-lelkek-megmentesere

http://masodikeljovetel.hu/az-uj-korszak-masodik-eljovetelem-altal-lesz-kihirdetve-az-ido-rovid

http://masodikeljovetel.hu/fegyverzetet-kaptatok-hasznaljatok-azt

http://masodikeljovetel.hu/fegyverzetet-kaptatok-hasznaljatok-azt

http://masodikeljovetel.hu/az-egyik-fele-nem-fog-elterni-az-igazsagtol-masik-fele-elferditi-majd-az-igazsagot

http://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-en-legtokeletesebb-jovot-ajanlom-fel-nektek

http://masodikeljovetel.hu/meg-fogom-itelni-az-eloket-es-holtakat-es-csak-az-arra-meltok-lephetnek-be-kiralysagomba

http://masodikeljovetel.hu/eppugy-ahogy-vak-nem-lat-ott-lesznek-azok-romaban-az-egyhazon-belul-akik-bar-latnak-de-az-igazsag

http://masodikeljovetel.hu/csak-az-elo-isten-pecsetjevel-rendelkezok-fognak-lelkek-nepirtasanak-e-formajatol-megmenekulni

http://masodikeljovetel.hu/csodak-amelyeket-keresztes-imahadjaratom-imai-altal-igertem-vilagnak-gyarapodni-fognak

http://masodikeljovetel.hu/amikor-eljon-az-ido-fenevad-szamara-hogy-felfedje-az-antikrisztust-nagy-jelek-lesznek-lathatok

http://masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-ez-harc-hogy-isten-szavanak-fennmaradasat-biztositsa-azt-fogja-eredmenyezni-hogy

http://masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-az-antikrisztus-sajat-bejelenteseben-azt-fogja-allitani-hogy-o-egy-jambor-kereszteny

http://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-gyermekek-minket-csak-egy-rovid-ido-valaszt-el-nagy-naptol

http://masodikeljovetel.hu/nagy-orom-lesz-mindenhol-ez-100-napig-fog-tartani

http://masodikeljovetel.hu/negy-hatalmas-birodalom-fog-megjelenni-mint-fo-forras-ahonnan-haborukat-fogjak-iranyitani

http://masodikeljovetel.hu/lazitsatok-mindannyian-es-tudjatok-meg-hogy-isten-mindig-eroteljes-es-legyen-az-barmilyen-gonosz

http://masodikeljovetel.hu/az-antikrisztus-anyagi-tamogatasokat-fog-letrehozni-vallalatok-szervezetek-valamint-jotekonysagi

http://masodikeljovetel.hu/mire-jo-az-nekem-ha-az-embert-szinem-ele-vonszoljak-es-tukon-all-elottem-ez-hiabavalo

http://masodikeljovetel.hu/az-igazsag-konyve-az-ellentete-lesz-az-uj-hamis-konyvnek

http://masodikeljovetel.hu/isten-azon-legnagyobb-ellensege-fogja-eltaposni-klerus-hitet-aki-valaha-foldon-jart-az-antikrisztus

http://masodikeljovetel.hu/fel-fogom-fegyverezni-angyalaimat-es-valasztottaimat-hogy-harcoljanak-azok-ellen-akik-elarulnak

http://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-szeretetem-le-fogja-gyozni-gonoszsagot-es-gyuloletet-168

http://masodikeljovetel.hu/ennek-kuldetesnek-koszonhetoen-otmilliard-lelket-fogok-megmenteni

http://masodikeljovetel.hu/udvosseg-anyja-van-egy-uzenetem-romai-katolikus-papsag-klerus-szamara

http://masodikeljovetel.hu/kuldetesem-hogy-megmentsem-az-emberiseget-mar-majdnem-befejezodott
Ezékiel próféta könyve 9:4 : Ezt mondta neki az ÚR: Menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne.


Ezékiel próféta könyve 9:5: A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára: Menjetek utána végig a városon, és öldököljetek, ne szánakozzatok, és ne legyetek könyörületesek!


Ezékiel próféta könyve 9:6
: Gyilkoljátok az öreget, az ifjat és a szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat, hadd pusztuljanak! De azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van! Az én szentélyemnél kezdjétek el! Elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak.


Jelenések 7:1 Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra.

 

Jelenések 7:2 Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,

Jelenések 7:3 és így szólt: "Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit".

Jelenések 7:4 És hallottam a pecséttel megjelöltek számát: száznegyvennégyezer pecséttel megjelölt Izráel fiainak minden törzséből:

Jelenések 7:5 Júda törzséből tizenkétezer pecséttel megjelölt, Rúben törzséből tizenkétezer, Gád törzséből tizenkétezer,

 

Jelenések 7:6 Ásér törzséből tizenkétezer, Naftáli törzséből tizenkétezer, Manassé törzséből tizenkétezer,

Jelenések 7:7 Simeon törzséből tizenkétezer, Lévi törzséből tizenkétezer, Issakár törzséből tizenkétezer,

Jelenések 7:8 Zebulón törzséből tizenkétezer, József törzséből tizenkétezer, Benjámin törzséből tizenkétezer pecséttel megjelölt.

 

Jelenések 7:9 Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak,

Jelenések 7:10 és hatalmas hangon kiáltottak: "Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!"

Jelenések 7:11 Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent

Jelenések 7:12 eképpen: "Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen."

 

Jelenések 7:13 Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?"

Jelenések 7:14 Ezt mondtam nekik: "Uram, te tudod". Mire ő így válaszolt: "Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.

Jelenések 7:15 Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik.

 

Jelenések 7:16 Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség,

Jelenések 7:17 mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet."


Bocsa József: A főparancs

Bocsa József atya homiliája az évközi 30. vasárnap olvasmányaihoz (A/ sorozat)

A Jézus korabeli zsidók között különféle csoportok, pártok voltak. A mai evangélium ezek közül kettőt említ: a farizeusok és a szadduceusok pártját. Jézus egyik párthoz sem csatlakozik, bár ezek megpróbálnak mindent, hogy vagy a maguk pártjára állítsák, vagy elgáncsolják. Jézus ezek felett a csoportosulások felett áll. Ő nem párt alapon gondolkodik, hanem az igazságot képviseli, hirdeti, Ő maga az Igazság. A mai evangéliumi részlet is egy ilyen pártoskodó felállásból indul, egy alattomos szándékkal feltett kérdéssel, de Jézus most is olyan választ ad, amely olyan igazság, amelyre ráépül az egész Ószövetség, és amelyre ráépül a keresztény élet is.

„Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: Melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus válasza: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel”. Vagyis minden képességeddel „Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták” És, amint említettem: e két parancson nyugszik az egész keresztény élet is.

E két parancshoz fűzött kommentárnak tekinthetők a szentmise többi olvasmányai is. „Az idegent ne használd ki és ne nyomd el!” „Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok!” A Kivonulások könyve érvel is amellett, hogy az ember így cselekedjen, de szankciókat is kilátásba helyez azoknak, akiknek nem elég a puszta érvelés. Az érv: emlékezzetek, „ti is idegenek voltatok Egyiptomban”. A kilátásba helyezett büntetés, ha valaki nem így cselekedne: „Ha sanyargatjátok őket, s ők hozzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek” És az uzsoráról szóló rész után: „ha hozzám kiált az igazságtalanul sanyargatott: én meghallgatom”.

A zsoltár tovább bátorítja a szegényt és az elnyomottat, hogy kiáltson bizalommal Istenhez, mert ő a szeretet Istene: „Istenem, segítőm, akiben remélek, oltalmazóm, pártfogóm és üdvöm ereje. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől”. A válaszos zsoltár egyben válasz Isten irántunk való szeretetére. Erről ugyan nincs direkt módon szó a mai olvasmányokban, csak a mi iránta és embertársunk iránti szeretetünkről. Az Isten iránti és a felebarát iránti szeretetünket megelőzi Isten irántunk való szeretete. Ez az igazi alap, amire válaszként ráépül a mi szeretetünk. „Szeretlek, Uram, Istenem,  én erősségem. Menedékem és sziklaváram, szabadítóm te vagy, Uram”.

Az alleluja vers azt fogalmazza meg, hogy a mi Isten iránti szeretetünk megnyilatkozása az, ha megtartjuk a törvényeit, vagyis teljesítjük az Ő akaratát, úgy élünk, ahogyan Ő szeretné. „Aki szeret engem, megfogadja szavamat”.  Ehhez hozzá fűz még valamit Jézus. Bár Isten kezdettől fogva szeret minket, Ő az, aki előbb szeret, de az irántunk  való szeretete növkedhet is. „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk”. Vagyis megtapasztalja az Istent viszont szerető ember, az Ővele való egyre mélyebb közösséget, Isten benne lakozását.

Isten akaratának a teljesítéséhez, vagyis az istenszeretethez hozzá tartozik az is, hogy az ember odafigyel az egész hitrendszerre, a Hiszekegyre, az egyház törvényeire, amelyek kifejtik, magyarázzák ezt a hitet. A szentleckében Pál apostol emlékezteti tesszalonikai híveit arra, hogy mit is jelentett számukra Isten akaratának a teljesítése megtérésük kezdetén: azt, hogy elfordultak a bálványoktól, a hamis istenektől, amiket addig imádtak. És itt nemcsak az idegen istenek kultuszára kell gondolnunk, hanem az ember saját kívánságainak a bálványozására is. A saját vágyaink bálványozása, és az élet mindennapi sodra könnyen elfeledtetheti velünk, hogy ez a földi élet csak egy rövid, átmeneti időszak, az igazi élet majd a halál után kezdődik. „Várjátok a mennyből Fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól”.

Ez a részlet már utalás az egyházi év végére és az egyéni élet végre, és az emberi történelem végére, a „dies irae”-re, „ama végső harag napjára”, amikor Isten igazságossága is megnyilvánul, nem csak irgalma, amikor megítél mindenkit személyesen, és megítéli az egész világot.

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1268-a-foparancs

"Üdvözlégy Máriát" imádkozó katolikusokat távolítottak el a brüsszeli székesegyházból a "Reformáció ünneplése" alatt...

"Üdvözlégy Máriát" imádkozó katolikusokat
távolítottak el a brüsszeli székesegyházból a

"Reformáció ünneplése" alatt...

Gyalázatos püspökeink szégyentelen hierarchiájának egyik

legszégyenletesebb cselekedete történt Brüsszelben.

A brüsszeli székesegyházban az eretnek Luther botrányának 500 éves évfordulóját ünnepelték.

És mit tett katolikusok egy kis csoportja? Kérték a Jó Isten bocsánatát,

a Szűzanya közbenjárásával, az Üdvözlégy Máriával.

Az eredmény? Rendőrökkel távolíttatták el ezeket a derék katolikusokat,

és a rendőröket a székesegyház személyzete hívta ki!

A botrányról készült videó ITT tekinthető meg.

Bravó, fiatalok! A II. Vatikáni Zsinat áldozatai vagytok! Isten áldása legyen rajtatok!

YouTube-videó (Commémoration des 500 ans du protestantisme. Des catholiques protestent et perturbent la cérémonie) előnézete

A SZABADSÁG, TESTVÉRISÉG, EGYENLŐSÉG nevében!

Eltávolítják a keresztet Szent II. János Pál szobráról Franciaországban

2017. október 28. szombat 11:00

Az északnyugat-franciaországi Ploërmelben található emlékmű „elhelyezésénél és méreteinél fogva feltűnő jellegű, és mint ilyen, ellentétes a francia köztársaság világi jellegét előíró alkotmánnyal, valamint az egyház és az állam kettéválasztásáról rendelkező 1905. évi törvénnyel” – indokolta 2015. májusi döntését a rennes-i közigazgatási bíróság.

Az ítéletből következően „az emlékművet el kell távolítani a jelenlegi helyéről” – közölte a bíróság, amely hat hónapot adott a városnak a döntés végrehajtásához.

Bár a szobor befogadásának még magyar támogatói oldala is létrejött, a bretagne-i helybéliek nem számoltak a lehetőséggel, hogy sor kerülhetne a tizenegy éve felállított szobor lebontására, elszállítására és más helyen való felállítására. A városka lakóinak tiltakozásához korábban Hervé de Charette volt francia külügyminiszter is csatlakozott.

Az emlékmű, ami Zurab Cereteli grúz származású orosz képzőművész alkotása, egyfolytában viták középpontjában áll, amióta felállították a Szent II. János Pál térre átnevezett téren.

A nantes-i közigazgatási bíróság 2015. december 15-én másodfokon hozott jogerős ítéletet, melyben az emlékmű lebontására szólított fel, hatályon kívül helyezték. Döntésükben az egyház és az állam szétválasztásáról rendelkező 1905. évi törvényre hivatkozva azt a határozatot hozták, hogy csupán az emlékművön található keresztet kell eltávolítani!

Forrás: E-communio.ro, La Croix

Fotó: La Croix - A Magyar Kurír cikke nyomán szerkesztett változat!

Nyugati jólét? Prostitúcióval jutnak diplomához a nyugat-európai fiatalok

Hatalmas plakátokon biztatják prostitúcióra az egyetemista lányokat Franciaországban. A nyugat-európai ország épp legalizálja az emberkereskedelmet; ha valakinek van elég pénze, kedvére vásárolhat magának fiatalokat. Ha a hatóságok nem lépnek fel kellő szigorral, a milliomosok gátlástalanságának áldozatává válhat az európai felsőoktatás.

Feküdj össze te is egy milliomossal, hogy fedezni tudd a megélhetés és tanulás költségeit! Nagyjából ezt népszerűsítik egy a prostitúciót társadalmi normává emelő weboldal, a RichmeetBeautiful nyílt utcán elhelyezett óriásplakátjai. A teherautókon elhelyezett mozgóhirdetések nyíltan a 18 éven felüli diákokat célozzák meg, egyértelművé téve, hogy oldalukon olyan emberek hirdetnek, akiknek szexuális szolgáltatásokra van szükségük, és ehhez anyagilag rossz helyzetben lévő egyetemistákat vennének igénybe. A hirdetések szövege szerint az egyetemisták “gazdag emberekkel kell randevúzzanak”, és cserébe nem lesz szükségük diákhitelre.

Az üzenet egyértelmű: gazdag, ronda, kevésbé megnyerő személyiségű milliárdosok más módot nem találnak az ismerkedésre, mint a pénzen megvásárlást, ezért vagyonukat, befolyásukat bevetve megpróbálják társadalmi norma szintjére emelni a prostitúciót. Hogy érzékeltessük, mekkora vagyon lendült működésbe a prostitúció előmozdításáért – gyakorlatilag minden európai országban elindult ez a kezdeményezés, az alábbi képeken a francia, belgiumi, norvég és svéd plakátkampány látható.

Számos aláírásgyűjtés indult és a hatóságok is vizsgálják az ügyet, mióta megjelentek Párizs központjában a prostitúcióra buzdító óriásplakátok. A Local beszámolója szerint Franciaországban az oktatási miniszter már felszólította a hatóságokat a hirdetések betiltására. Kijelentése szerint a plakátkampány egy eszköz a prostitúció népszerűsítésére. Csütörtökön nyomozás indult a hirdetők ellen, miután egy ilyen óriásplakátot hordozó teherautót megállítottak a rendőrök. Belgiumban szintén a hatóságok lefoglalták az óriásplakátokat, és nyomozást rendeltek el prostitúció népszerűsítése miatt.

A veszélyes társadalmi jelenség mozgatórugója természetesen a liberalizmus, ami megpróbálja a “saját test felett rendelkezés” üzenetébe csomagolni az ehhez hasonló kezdeményezéseket. Sátánista szervezetek ezzel az üzenettel többek közt az abortuszt is népszerűsítik, de ugyanezen logika mentén akár perverz pszichopaták is elhelyezhetnének hirdetéseket Párizs központjában, miszerint kínzásokat vállaló fiataloknak hajlandóak sokat fizetni. Elvégre “ez az ő teste, miért ne használhatná arra, amire akarja?”

A prostitúciót elfogadott társadalmi normaként feltüntető hirdetésekre azonban nem csak erkölcsi normák mentén kell tekinteni: a nyugati világ nagy erősségét, a magas szintű oktatást is veszélyeztetik. Onnantól, hogy milliárdosok teljesen legálisan, pénzért vásárolhatnak meg fiatal lányokat, pusztán piacbővítési szempontok mentén (minél több potenciális prostituált legyen elérhető) is érdekeltté válnak az oktatás minél drágábbá tételében. Érdekükké válik a diákhitel feltételeinek nehezebbé tétele is, ugyanezen ok mentén. A megfizethetetlenné váló egyetemeken többé nem a tudás, nem a szellemi képességek lennének a kiválasztás módja, hanem a “mindenre kaphatóság”, ami hitel nélkül is lehetővé teszi a drága felsőoktatás megfizetését.

http://www.hidfo.ru/2017/10/nyugati-jolet-prostitucioval-jutnak-diplomahoz-a-nyugat-europai-fiatalok/

A cölibátust megszüntető dokumentum a hamispróféta asztalán van.

Friss hír, hogy a német Die Zeit hetilap jelentése szerint már Ferenc pápa asztalán van a dokumentum, ami engedélyezni fogja a római katolikus papok házasodását. A dokumentum egyik szerzője az osztrák modernista Erwin Kräutler püspök. A Die Zeit szerint Ferenc pápának ez a megoldása az Amazonas-medence paphiányára, ahol kevesebb, mint 3 millió ember él, közülük pedig sokan nem katolikusok.

Ferenc pápa gyermekkori barátja is azt állítja, hogy a pápa meg fogja szüntetni a katolikus papok évszázados nősülési tilalmát, mert szerinte a papi cölibátus “elavult” és “nem része az egyház tanának”. A barát azt is állítja, hogy az argentin születésű pápa megfogadta, megreformál egy másik katolikus tilalmat is, ami megakadályozza az új kapcsolatokban élő elvált embereket abban, hogy az Oltáriszentséghez járuljanak, és erről barátja beszámolhat a DailyMailOnline-nak, és ezt publikálhatják.

Oscar Crespo szerint Ferenc pápa azt mondta, hogy pápaságának “elsődleges célja”ennek a két katolikus törvénynek a megváltoztatása.

A Buenos Aires-i , 77 éves Oscar Crespo a pápával nőtt fel. A fotó a vele való
2015 októberi találkozást örökíti meg a Vatikánban. Crespo úr szerint a pápa a számára
“első számú prioritásokról” beszélt vele

Az élelmiszer-technikus Oscar Crespo a pápa legjobb barátja és egykori középiskolai osztálytársa ma már nyugdíjas. Crespo azt mondta a MailOnline-nak, hogy a pápa “súlyos és szenvedélyes” volt, amikor “fő terveiről” beszélt.  “Azt mondta, ezek a prioritásai. Először is az elvált emberekre vonatkozó szabályok megváltoztatása, a második, hogy megszüntesse a cölibátus törvényét. Azt mondta, az nem része az Egyház tanításának. Több mint 1000 évvel ezelőtt egy pápa vezette be, de Ferenc pápa elavult ókori maradványnak tartja, amit újra kell gondolni. Véleménye szerint Isten mindenkit családi életre teremtett, beleértve a papokat is.”

Ferenc pápa szerint “a cölibátus nem dogma”. Ferenc pápa – az első nem európai pápa – kifejezte személyes megengedőbb álláspontját az Egyház hagyományos nézeteiről a papi cölibátussal kapcsolatosan. 2015 májusában azt mondta az újságíróknak, hogy a cölibátus “az egyház ajándéka, de mivel ez nem dogma, az ajtó mindig nyitva van”.

Amikor a házas papok egyik kampányával szembesült, azt válaszolta, hogy a kérdés “a naplómban van”.

A PAPI CÖLIBÁTUS 1000 ÉVE A KATOLIKUS HAGYOMÁNYBAN
A Jézus által választott apostolok többnyire házas férfiak voltak, mint Péter, az első pápa.
A
II-III. évszázadig a legtöbb pap házas volt. A IV. században azonban ez megváltozott.
324-ben a Niceai Zsinat elrendelte, hogy a felszentelés után a pap már nem nősülhet.

385-ben Siricius pápa elhagyta a feleségét, amikor pápává vált, majd bevezette,
hogy a papok nem hálhatnak együtt a hitvesükkel.

567-ben a 2. Tours-i Zsinat kimondta, hogy ha egy papot egy ágyban találnak a feleségével,
akkor egy évre essen kiközösítés alá, és már nem lehet pap, hanem váljék ismét laikussá.
A dokumentumok alapján mégis egészen a kilencedik századig voltak még nős papok.

1045-ben IX. Benedek pápa fogadalmat tett a cölibátusra, és lemondott a házasságról.
Őt VII. Gergely pápa követte, aki 1074-ben bevezette,
hogy minden papnak először nőtlenségi fogadalmat kell tennie, és csak utána szentelhetik fel.

Crespo úr által a 80 éves pápa egyúttal üzenetet küldött egy “bűnben élő” nőnek, aki elváltan új partnerével él együtt Az üzenetben arról biztosítja, hogy szabadon magához veheti az Eucharisztiát.

A katolikus egyház viszont nem ismeri el a polgári válást, tehát nem engedélyezi sem a házasság előtti, sem a házasságon kívüli, tehát a házastárson kívül más személlyel létesített szexuális kapcsolatot, amit súlyos bűnnek, házasságtörésnek tart. A súlyos bűn állapotában való szentáldozás pedig még súlyosabb bűnnek, szentségtörésnek számít.

Claudia Garcia Larumbe, egy elvált argentin tanárnő, Crespo által intézte kérdését a pápához, hogy valóban ki van-e zárva a gyónás és a szentáldozás lehetőségéből, miután új partnerével házasság nélkül él együtt. Oscar Crespo emlékeztette a pápát, hogy az egyházi törvény “tiltja” a házasság felbontását, és aki új kapcsolatokban él, az nem járulhat a szentségekhez, amíg rendbe nem hozza az életvitelét, ám Ferenc azt felelte: “Csak mondja meg neki, hogy a pápa azt mondta, hogy tudja”.

A 39 éves Larumbe a MailOnline-nak elmondta, hogy “szóhoz sem jutott az elérzékenyültségtől”, miután megkapta a Szentatya személyes engedélyét, hogy részt vegyen a legfontosabb katolikus szentségekben.

A pápa évekkel ezelőtt, amikor még Jorge Bergoglio-nak hívták,
és még Buenos Aires érseke volt, már beszélt Cresponak arról,
hogy a papok házasságkötésének tilalma nem “tanítás”

A MailOnline felkereste Claudia Garcia Larumbe-t, aki elmagyarázta, hogy 30 évesen ment férjhez, de egy évvel később elvált, mert “a dolgok nem működtek”. Miután két évvel később új partnerével összeköltözött, azt mondták neki, hogy nem részesülhet szentáldozásban, mert a katolikus tanítás szerint “házasságtörésben él”.

<< Claudia Larumbe szelfije

Claudia Garcia Larumbe többé nem ment szentmisére a San Antonio de Padua templomban, ahová tartozott. Elmondta a MailOnline-nek: “Azt mondták, hogy nem lehetek mással, csak a volt férjemmel. Teljesen összezavarodtam. Egész életemben az egyház tagja voltam, viszont fogalmam sem volt erről a törvényről, ám jó katolikusként elfogadtam. De úgy éreztem, bűnösnek mondtak ki. Tudtam, hogy Isten mindent lát, és nem akartam Istent becsapni, úgyhogy úgy gondoltam, jobb, ha betartom a szabályaikat, és elhagyom a gyülekezetemet.”

Mikor Larumbe asszony hallotta, hogy a pápa régi iskolatársa, Crespo úr meglátogatja Ferenc pápát a Vatikánban, és  felajánlotta, hogy elviszi bárki levelét neki, úgy döntött, hogy üzenetet küld. Azt mondta:

“Amikor meghallottam, felhívtam Oscar-t és megkérdeztem, hogy megemlítené-e a helyzetemet a pápának. Mondtam neki, hogy szeretnék az Egyház tagja lenni, de nem lehetek, mert elváltam. Csak tanácsot reméltem, de soha nem gondoltam volna, hogy pápai engedélyt kapok. Amikor Oscar visszatért, felhívott, és azt mondta, hogy személyesen beszélt a pápával, aki engedélyt adott nekem a szentségekhez. Rám törtek az érzelmek és meg sem tudtam szólalni, nem tudtam elhinni, hogy közvetlenül a pápától kapok erre engedélyt.”

MIÉRT NEM FOGADJA EL A KATOLIKUS EGYHÁZ A VÁLÁST?
A Katolikus Egyház azt tanítja, hogy Isten a házasságot állandó,
egész életen át tartó szövetségként hozta létre,

amely nem sérülhet, ezért nem ismeri el a polgári válást.
A katolikusok számára a házasság halálig tartó kötelék.
Az egyház szemében tehát az emberek, akik polgárilag elváltak,
még mindig házasok az eredeti házastársukkal,
és ha szexuális kapcsolatot létesítenek egy másik személlyel,
akkor a házasságtörés bűnét követik el.

Ha az ember ennek a súlyos bűnnek az állapotában van,
nem részesülhet az Egyház által alapított és szolgáltatott szentáldozásban.
Hasonlóképpen, ha kilépsz a házasságodból,
és ezzel nyilvánosan megveted a házasság szent intézményét,

kizárod magad az egyház életéből, függetlenül attól, hogy új kapcsolatot kezdtél-e vagy sem.
Az egyház bizonyos esetekben elfogadja, hogy a férj vagy a feleség elhagyja a házastársát,
például amikor a különélés az egyetlen módja a gyermekek védelmének.

Azonban a katolikus egyházban is lehet kérvényezni
a házasság érvénytelenítését, amikor az Egyház kijelenti,
hogy az első “házasság” soha nem történt meg, és ezért nem volt érvényes.

Larumbe azt állítja, hogy a pápa üzenetét megtartotta magának, attól tartva, hogy megsérti a papját és a hívőket. “Még mindig nem mentem vissza a templomba. Nem hiszem, hogy a közösség tagjai azóta másként gondolkodnának. Úgy döntöttem, megvárom, amíg minden elvált katolikus engedélyt kap, nem csak én. Nem akarom, hogy ez csak nekem legyen megengedve, azt akarom, hogy mindenkinek engedélyezzék.”

Egy 2015 áprilisban publikált másik újságcikk azt állította, hogy Ferenc pápa levelet kapott egy másik argentin nőtől , Jaquelina Lisbonától, akit felhívott telefonon, és azt mondta neki, hogy részesülhet szentáldozásban, annak ellenére, hogy elvált a férjétől.

Ez a baráti beszélgetés új reményt ad a polgárilag elvált, (de szentségi kötelékben maradtak) millióinak, valamint több ezer papnak is, akik egyre elviselhetetlenebbnek érzik a cölibátust.

De a jelek szerint a pápa nem akarja a gyökeres reformokat az egyházi egység kárára érvénybe léptetni, mert azt mondta Cresponak: “A változások vagy vérrel történnek, vagy békésen, de akkor idő kell hozzá – én a békét választom. ”

A pápa szóvivője azonban a Vatikán által kiadott nyilatkozatban azt mondta, hogy bár a telefonhívás megtörtént, azt “nem lehet megbízhatónak tekinteni”. Hozzátette, hogy “az egyház tanítására nem szabad magánbeszélgetésekből következtetni”.

Forrás: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2972258/Pope-wants-scrap-centuries-old-ban-priests-marrying-told-divorced-woman-living-sin-receive-Holy-Communion-claims-confidante.html#ixzz4wgCaP4oh

https://gloria.tv/article/jfRgYnePpuDV4H3Ln2qWBSc21

http://metropolita.hu/2017/10/a-colibatust-megszunteto-dokumentum-mar-ferenc-papa-asztalan-van/

A német püspök úrvacsorát akar a nem katolikusoknak

A német Gerhard Feige püspök szerint "bizonyos esetekben" jó lenne, ha a katolikussal házasságban élő protestánsok is részt vehetnének az úrvacsorában.

Feige azt mondta a német püspökök hivatalos katholisch.de hírportáljának, hogy "felszabadító" érzés lenne, ha engedélyezhetnék ezt, ami jelenleg be van tiltva (azonban ez egy gyakori szokás, amit gyakran bátorítanak előnyök nélkül).

Kép: Gerhard Feige, © Thomas Guffler, CC BY-SA, #newsDvqiurk

https://gloria.tv/article/vREXgFm3SGTk1bfvQ3P4VTmGD

Denzel Washington Motivációs és inspiráló egyetemi beszéde

A Dillard Egyetem beszédének avatásakor az Oscar-díjnyertes Denzel Washington színész főiskolai végzettségűeknek a következőket mondta:, "...mindenek előtt tegyék Istent az első helyre!", továbbá hozzátette, hogy minden, amit ebben az életben végzett, Isten kegyelmének köszönhető.

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu