Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Keresztes Imahadjárat

(24) – Ima a megbánt bűnök után járó büntetés teljes elengedésének nagy ajándékáért„Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint.Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Irgalmad és szereteted nem ismer határt. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad.Ó Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat.Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk és vezethessük hadseregedet, hogy hirdetni tudjuk Szent Szavad Igazságát, és felkészíthessük testvéreinket Második Eljöveteled dicsőségére.Tisztelünk Téged.Áldunk Téged.Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentésére.Szeretünk Téged, Jézus.Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.” - ezt az imát 7 egymást követő napon keresztül kell imádkozni.-A Keresztes Imahadjárat 132. imája: Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt a Küldetést.

Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadseregének, hogy ellene mondjunk a Sátánnak. Kérünk téged, hogy tipord el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt ettől a Küldetéstől, hogy megmentsük a lelkeket. Ámen.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Jézus a tökéletes feloldozáshoz teljes búcsút nyilvánít ki

2012. január 31., kedd, 21:30

Ezt az üzenetet, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária, Szentségimádás közben kapta, másfél óra eltelte után.

Drága szeretett leányom, mennyire örülök annak a szeretetnek, melyet drága követőim mutatnak, kiknek szeretete oly szorosan fonódik össze Szent Szívemmel.

Gyönyörködöm hűséges gyermekeimben, mert szeretetük oly sok vigaszt hoz Szentséges Szívemnek.

Ők azt a világosságot jelentik Számomra, amely a szükséges erőt adja Nekem, hogy vezetni tudjam hadseregemet.

Ők, a kiválasztott gyermekeim, azt hiszik, hogy egyedül csak a hitük hozta őket Hozzám.

Amit nem vesznek észre az, hogy a Szentlélek szállt le rájuk, különösen a nyíltszívűekre, hogy csatlakozni tudjanak maradék Egyházamhoz a Földön.
Ők fogják majd azt az alapot alkotni, vagyis az Én szeretett követőim, akik engedelmességet, erős akaratot és tiszta szeretetet mutatnak a szívükben, amelyre Én most újra építem Egyházamat a Földön.

Hadseregem most különleges kegyelmekben fog részesülni, Irántam való szeretetéért.

Teljes búcsút adományozok nekik, hogy képessé tegyem őket égő fáklyám hordozására, hogy a megtérést terjeszteni tudják.

Ez a Tőlem kapott ajándék lehetővé teszi majd számukra, hogy olyan módon tudják Szent Szavam Igazságát terjeszteni, hogy az megérintse a szíveket, bárhova is mennének.
Nekik, hét egymást követő napon, a következő imát kell majd imádkozniuk, és így megkapják majd a teljes felmentés /a bűnök után járó büntetés elengedésének/ ajándékát, és a Szentlélek erejét.

„Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket megérint.

Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet mi tanúsítunk Irántad.

Ó Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat.

Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk és vezetni tudjuk hadseregedet, hogy hirdetni tudjuk Szent Szavad Igazságát, és hogy testvéreinket felkészíthessük Második Eljöveteled dicsőségére.

Tisztelünk Téged.

Áldunk Téged.

Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentésére.

Szeretünk Téged, Jézus.

Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.

Menjetek békével szeretet követőim, és ne feledjétek, hogy szeretetetek Irántam, az Örök Atyám iránt, és áldott Édesanyám iránt, nagy örömet hoz a Mennyben az angyaloknak és minden Szentnek.

Mindnyájatokat szeretlek. Várom már azt a pillanatot, amikor mindenkit egyenként közületek megölelhetek, hogy békét, szeretetet és örömet találhassatok, amely után az egész földi életetek során vágyakoztatok.

Szeretett Jézus Krisztusotok
Isten Anyja: Krisztus maradék hadserege diadalmaskodni fog

2013. január 31. csütörtök, 15:30
Gyermekeim, Isten gyermekei, Én a ti Mennyei Édesanyátok, az Irgalmasság Anyja, az Üdvösség Anyja vagyok. Ti az Én drága gyermekeim vagytok, és mivel kimerült lelketek fájdalmukban küzdenek, beborítalak titeket fátylammal, az üdvösség fátylával.
Imádkozzatok gyermekeim, Fiamhoz, az Ő Irgalmasságába vetett teljes hittel és bizalommal. Ő sohasem hagy cserben benneteket. Bár ti fájdalmat és szomorúságot viseltek el, mivel ismeritek az Igazságot, és nyomorultul érzitek magatokat, mert látjátok magatok körül a gonoszságot, mégis meg kell őriznetek a békéteket. Mert ti, Isten, az Atyám Szeretetével vagytok körülvéve, megáldva azzal a kegyelemmel, melyet Fiam ajándékoz nektek, és ez gazdaggá teszi a lelketeket.
Nem szabad megengednetek, hogy a félelem és az aggodalom megzavarja azt a szerepeteket, amelyet Fiam „faragott” nektek. Krisztus maradék hadserege diadalmaskodni fog, és több milliárd lelket terel nyomdokaiba, akiket bemutat majd Isten Trónja előtt.
Mily nagy áldásban részesültetek! Azok közületek, akik vezetni és támogatni fogják a Keresztes Imahadjárat csoportjait, több milliárd lelket mentenek meg. Ezek az imák nem hasonlítanak semmilyen más imához sem, mivel ezek Ajándékként adattak az emberiség számára, melyekhez különleges Kegyelmek vannak társítva. Anélkül, hogy tudomásotok lenne róla, harmincszor több azon lelkek száma, akik megmentésében segítetek, ha ezeket az imákat mondjátok. Ezek az imák lehetővé teszik számotokra, hogy megvigasztaljátok Fiam Szívét, azáltal, hogy a lelkek növekednek számukban és erősödnek, amelyre szüksége van, hogy Üdvösség Tervét beteljesítse.
Köszönöm, hogy válaszoltok Fiam Mennyei kérésére. Sok kegyelem adatott nektek az elmúlt két hétben. Ezen Kegyelmek gyümölcsei egyre világosabbak lesznek számotokra, ahogy az örök élet felé vezető Igazság Ösvényén törtettek előre.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a Sátán megveti ezt a Küldetést, mert emiatt milliárdok lelkét fogja elveszíteni (&132.)

 

2014. január 31 péntek, 15:27

Drága gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet, amely erre a Küldetésre irányul, megzavarja szíveteket. Ehelyett hálával hajtsátok meg fejeteket az Igazság Könyvéért, ezekben az aggasztó időkben a Földön.

Szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, megkínozták, kigúnyolták és korholták, amikor földi Küldetése során az Ő Idejében az Igazságot hirdette. Azok, akik ismerték Isten Szavát, nem voltak hajlandók elismerni a megígért Messiást, miközben Ő ott állt előttük. Szavait darabokra szedték, de mégsem tudták figyelmen kívül hagyni azt. Amikor Isten a prófétáin keresztül megszólal, és ebben az esetben Fiam által – az Igaz Messiás által –, lehetetlen az ember számára, hogy Figyelmen kívül hagyja az Igét. Azok, akik nem fogadják el Isten Szavát, amikor az a próféták ajkáról árad, lehetetlennek fogják találni, hogy hátat fordítsanak. Ehelyett a gyűlölet gyötörni fogja őket, és egy pillanatnyi békét sem fognak érezni a szívükben.

Fiamat Keresztre feszítése során gonosz rosszindulattal lealjasították és megkínozták, amit azoknak, akiket Vele együtt ugyanazon a napon keresztre feszítettek, nem kellett elviselniük. Holott ők elítélt bűnözők voltak; Fiam egyetlen „bűne” csupán az volt, hogy az Igazságot mondta. Amikor a próféták az Igazságot – Isten Szavát – mondják, akkor az olyan, mint egy kétélű kard. Egyeseknek örömet és különleges Kegyelmeket fog hozni, másoknak viszont félelmet fog hozni, ami gyűlöletet válthat ki. Így tehát, amikor a gyűlöletet gonosz tettek, hazugságok és az Ige szándékos elferdítésének a formájában látjátok, tudnotok kell, hogy ez a Küldetés Istentől származik. Az a sok hamis próféta, akik ebben az időben bebarangolják a Földet, nem váltanak ki ilyen reakciót, mert ők nem Istentől jönnek.

Ne feledjétek, hogy a Sátán megveti ezt a Küldetést, mert e miatt milliárdok lelkét fogja elveszíteni. Ezért ez egy nagyon nehéz út lesz azok számára, akik ezt a Küldetést követik. Ezért arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek éberek azokkal szemben, akik azt mondják, hogy a Fiam Nevében jönnek, aztán meg azt állítják, hogy ez (a Küldetés), Isten Szava, a Sátántól származik. Ők az egyik legsúlyosabb hibát követik el: a Szentlélek elleni káromlást. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a szegény lelkekért. Ne érezzetek haragot irántuk. Ehelyett Irgalomért kell könyörögnötök a lelkük számára.

Annak érdekében, hogy ez a Küldetés a Sátán gonoszságával szemben védve legyen, arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek el imádkozni ezt az Erőteljes imát, hogy ellene mondjatok a Sátánnak. Ha a Keresztes Imahadjárat ezen imáját legalább hetente kétszer elimádkozzátok, segíteni fogtok megvédeni ezt a Küldetést – az Üdvösség Küldetését -, és még több lelket fogtok hozni Isten Királyságának Birodalmába.

A Keresztes Imahadjárat 132. imája: Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt a Küldetést.

Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadseregének, hogy ellene mondjunk a Sátánnak. Kérünk téged, hogy tipord el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt ettől a Küldetéstől, hogy megmentsük a lelkeket. Ámen.

Gyermekek, ne feledjétek, hogy sosem könnyű segíteni Fiam Keresztjének hordozásában. Az Ő Szenvedése a tietek lesz, amikor kinyilvánítjátok Iránta való hűségeteket. Azáltal, hogy teljesen megbíztok Benne, és kitartó utazásotokban segíttek Neki a lelkek megmentésében, erősebbekké váltok. Nektek megadatik majd a kellő bátorság, az erő és a méltóság, hogy tudjatok a gúny, az istenkáromlás és a kísértések fölé emelkedni, amelyek naponta kísérőitek lesznek szeretett Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelének Napjáig.

Menjetek békével. Helyezzétek minden bizalmatokat Fiamba, és mindig hívjatok Engem, szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség Anyját, hogy jöjjek segítségetekre Küldetésetekben, hogy elősegíthessétek a lelkek üdvösségét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaMindig álljatok készen, minden nap, mintha a Nagyfigyelmeztetés már holnap bekövetkezne, mert az hirtelen fog eljönni hozzátok

 

2014. január 31. péntek, 15:27

Drága szeretett leányom, hallgass meg most Engem, amikor a Nagyfigyelmeztetés eljöveteléről beszélek. Beavatkozásom nélkül a világ nagy része a fenevad mélységébe vetné magát, és sohasem látná meg Isten Fényét. E Csoda nélkül, lelkek milliárdjai jutnának a Pokolba.

Így tehát emlékeztetnem kell benneteket arra, hogy fel kell készülnötök erre az Eseményre, mivel ez sokak számára szörnyű fájdalmat és szenvedést fog okozni. Olyan lesz, mintha sokan a Tisztítótűz legmélyebb szintjére süllyedtek volna, amely erős tűzzel tisztítja meg a lelket, és a bűntudatnak olyan rettenetes érzését váltja ki, ami testi fájdalmat okoz.

Sok lélek örvendezni fog. Azonban még azok a lelkek is lelki fájdalmat fognak érezni, akik közel állnak Hozzám, amikor Színem előtt szembesülni fognak rossz cselekedeteikkel. Azonban a szégyen, amelyet érezni fognak, hamar el lesz felejtve, mihelyt Irgalmasságom Fénye elnyeli őket, és eltölti őket Kegyelmekkel. A lelkek, akik egyáltalán nem ismernek Engem, révületbe fognak esni, és sokan azt fogják hinni, hogy meghaltak és ítéletem alá estek az Utolsó Napon. Ők szintén örülni fognak, amikor az Igazság kiderül számukra. Aztán azok a szegény, szerencsétlen lelkek fognak a legjobban szenvedni, akik örömüket lelik bűnös életükben. Egyesek a Lábaim elé fognak roskadni, eltakarván a szemüket Fényemtől, mert a fájdalmat, hogy egyedül és védtelenül állnak Színem előtt, túl nehéz lesz elviselniük. Ők nem fogják kérni Irgalmamat, mert Irántam érzett gyűlöletük elérte mélypontját.

Végül, azok a lelkek, akik teljesen lemondtak Rólam, és átadták magukat testileg a gonosznak, lelkileg a legnagyobb kínt fogják elszenvedni, mintha a Pokol mélységébe kúsztak volna. Sokan nem lesznek képesek ellenállni Jelenlétemnek, és holtan fognak összeesni Színem előtt. Mások megpróbálnak majd hívni Engem, de a gonosz el fogja őket vonszolni Tőlem.

Azonban, miután ez az Én erőteljes Beavatkozásom megtörtént, több milliárd lélek fog megtérni, akik szintén csatlakozni fognak Maradék Egyházamhoz, hogy azokért a lelkekért vezekeljenek, akik teljesen elvágták magukat Irgalmamtól, hogy segítsenek Nekem azok lelkét is megmenteni.

Minden rendben lesz, mert végtére is Én Végtelenül Irgalmas Vagyok, Végtelenül Jóságos, és a Szeretetem Végtelen. Azoknak, akik szeretnek Engem, bőségesen lesz juttatva Szeretetem Ajándékából. Szeretetem feleleveníti majd bennük Szenvedésem Képeit, mely arra fogja ösztönözni őket, hogy nagy áldozatokat hozzanak engesztelésül az elveszett lelkek bűneiért, akiknek a legnagyobb szükségük van Irgalmamra.

Mindig álljatok készen, minden nap, mintha a Nagyfigyelmeztetés már holnap bekövetkezne, mert az hirtelen fog eljönni hozzátok.

Jézusotok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Gyermeki Istenre hagyatkozás

Kedveseim, amikor a Szentháromság színe elé álltok, boruljatok le és mély alázattal hódoljatok előtte! Hozzátok el mindennapi áldozataitokat és fejezzétek ki végtelen hálátokat iránta, amiért ekkora nagy kegyben részesít benneteket. A Szentháromság jelenlétében élni, Édesanyánk közbenjárását szüntelenül megtapasztalva, nem mindenki számára adatik meg, csak azoknak, akik gyermeki lelkületűek. A gyermek felnéz apjára, mert kicsinysége miatt egészen ráhagyatkozik. Ez olyan biztonságot jelent számára, amely teljes védelemben tartja. Megtapasztalja azt, hogy az apja közelében nem érheti semmi bántódás, mert a szeretet köteléke megoltalmazza őt mindentől. Tanuljátok meg a kisgyermekektől ezt a csodálatos ráhagyatkozást, és engedjétek, hogy a Szentháromság szerető, ölelő és biztonságos karjaiban tartson titeket!

2013. 01. 31.     Anna Terézia

A NORVÉG TEMPLOMI ESKÜVŐKÖN NINCS TÖBBÉ MENYASSZONY ÉS VŐLEGÉNY

A norvég evangélikus egyház Trondheimben tartott zsinata hétfőn olyan eljárásról  döntött, amelynek értelmében lehetővé válik homoszexuális párok egyházi esketése.

A zsinat 112 résztvevője közül 89-en szavaztak a javaslat mellett. A gyűlés egy évvel korábban hagyta jóvá a homoszexuálisok templomi házasságkötését. Az új liturgia számára a hagyományos szöveget kissé módosítani kellett, így abban

többé nem szerepel a "menyasszony és vőlegény" fordulat.

Emellett a korábbihoz képest más szöveghelyeket is idéznek a Bibliából.

Az anyakönyvvezető hivatalában már 2009 óta mondhatják ki a boldogító igent Norvégiában a meleg párok. A templomi esküvőt illetően azonban Norvégia a többi Skandináv államhoz képest lemaradásban volt, hiszen Dániában ezt 2012-től, Svédországban pedig már 2009-től lehetővé tették.

"Ezen a napon válik valóra egy ima és egy álom. Nem szabad egyetlen párt sem elutasítani"- jelentette ki a homoszexuális Gard Sandaker-Nilsen, aki résztvett a zsinaton. Ole Kristian Kvarme oslói püspök, aki az új szabályozást támogatta ugyanakkor elismerte, hogy a döntés gondot is jelent majd.

A melegházasságok elleni tiltakozásul Oyvind Bard Benestad lelkész

azonnali visszavonulását jelentette be

a norvég evangélikus egyháztól.


MTI

Esu Immánuel ("Jézus") valós személy

A leghatásosabb módja az emberek meggyözésének Isten létezése felöl az, ha bemutatom a sötét oldalt! Ez az elv vezérelt az elmúlt években a blog írása közben, s mára szerencsére eljutottunk oda, hogy sokak számára már egyáltalán nem okoz problémát elfogadni, hogy Jahve valóban létezik, s ezen "világ"(bolygó) Ura az idök kezdetétöl fogva, amióta csak léteznek itt emberi civilizációk, s hogy "Öreg Istenként" például már a hunok ösei is öt imádták. Sokak számára viszont továbbra is problémát jelenthet hinni "Jézusban" (Esu Immanuelben), annak ellenére, hogy valójában már a legösibb vallási szövegeinkben is emlegetve van mint olyan, akinek a nagyon távoli jövöben Isten a kezébe adja a "világ" (bolygónk) irányítását.

Nemcsak a bibliai Ószövetségben, hanem például már Énok könyvében is, melyet sokan az emberiség egyik legösibb vallási szövegének tartanak. A teremtöink - rendkívül fejlett pszi-látnoki képességeiknek köszönhetöen - már a jelenlegi emberi civilizáció legkorábbi szakaszaiban is elöre látták annak sorsát, s próféciákba foglalva ez lejegyzésre is került az emberi történelem legkülönbözöbb szakaszaiban. Esu Immanuel (a Fiú/az Emberfia) eljövetele sok-sok ezer évvel ezelött, már az özönvíz elötti idökben elöre eldöntött dolog volt "odafent a mennyben", s a Fiú/Emberfia elsö, kétezer évvel ezelötti eljövetele is már - akkor ösinek számító - próféciák beteljesedését jelentette:

http://reformatus.hu/mutat/11762/

Az Ígéreteknek be kell teljesülni! A Messiás Júdából származik majd és Betlehemben, Dávid városában kell megszületnie. Két feltétel van mindössze, de hogyan valósulhatnak ezek meg? Hogyan kerül Betlehembe József és Mária, aki Názáret városában lakik? Emberi erővel ezeket a körülményeket lehetetlen megoldani, de ha Isten mozgatja az eseményeket, minden másképp alakul. Összeveszejti Augusztusz császárt, aki hatalmát szeretné gyakorolni az adózó lakosságon, és a függetlenségre vágyó Heródes királyt, aminek az lesz a vége, hogy Augusztusz pecsétes parancsban mondja ki a népszámlálást. Így teljesedik be a prófécia:

Mikeás 5 - A Messiás születése, országlása, gyözedelme

5:2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

S úgy néz ki, jelenkorban Jahve éppúgy ezt teszi, valójában most is ö manipulálja igazából a háttérhatalom legfelsöbb szintjein a "hatalmasok fejét" , hogy beteljesedhessenek a végsö idei próféciák (lásd. a Mi várható 2017-ben és azon túl + a bibliai próféciák felidézése c. írást)

Az ószövetségi Ézsaiás könyvében szintén több helyen található jövendölés a Messisás eljöveteléröl: egy fiú lesz az, akit Immánuelnek hívnak.

"Jézus" valódi neve Esu Immánuel (Jesua Immánuel) volt.

Ézsaiás 7 - Immánuel

14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;

szül fiat = Jézust (Esu/Jesua Immánuelt)

Ézsaiás 9 - a Messiás dicsö országlása, feddö szózat Izrael ellen

6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

egy gyermek = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

http://reformatus.hu/mutat/11762/

"Ez a gyermek a Messiás. Nem kell senkinek félnie tőle. Bárki odamehet hozzá, Ő szolidaritást vállal velünk. Nem mogorva testőrök őrzik. Nem adót szed, nem tapossák katonái a búzamezőket, nem életeket olt ki, nem veszi el más kenyerét. Nem elvesz. Adni jött. A gyengék társa. A nagyok trónja előtt reszket az ember. De nem így a bölcső előtt. Hív: „Gyere! Ne félj!" A sok nép mégsem hozsannázik neki. Csak az angyalok vannak meghatva. Nem tudják visszafogni csodálkozásukat és meghatódottságukat."

A több mint 500 évvel Krisztus születése elött íródott Dániel könyvében található végsö idei próféciákban egy "emberfia" van emlegetve, akinek Jahve a kezébe adja a hatalmat az "idök végén", s országa örökkévaló lesz:

Dániel 7

12 A többi állatoktól is elvéteték az ő hatalmok; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik.

13 Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.

14 És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.

emberfia = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

Énok könyve

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

Énok 46

2. És megkérdeztem az angyalt – aki velem volt és minden titkot megmutatott nekem –, az Emberfiát illetően, hogy ki ő, honnan származik, és miért jár az Idők Előtti mellett?

3. És válaszul ezt mondta nekem: Ez az Emberfia, akié az igazságosság, és akiben az igazságosság lakozik. Ő az, aki feltárja a rejtett kincseket; mert a Szellemek Ura kiválasztotta őt, és győzelemre rendeltetett a Szellemek Ura előtt, örök igazságosságban.

4. És az Emberfia, akit láttál, kiveti majd a királyokat és a hatalmasakat kényelmes székeikből [és az erőseket trónjaikból]. Megszünteti az erősek uralmát, és fogait töri a bűnösöknek.

Emberfia (Énok könyvében és Dániel 7-ben) = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

Énok 62

7. Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt, és a Magasságos serege jelenlétében őrizte őt, és hatalmának jelenlétében, de felfedte választottainak.

"Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt" (Énok könyvében)

UGYANAZT JELENTI MINT

"...akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van." (Mikeás 5:2-ben az Ószövetségben)

Énok 69

Az Emberfia a trónon

26. És hatalmas öröm volt közöttük, áldást mondtak és dicsértek és magasztaltak, mert ama Emberfiának nevét feltárták előttük.

27. És a dicsőségének trónján ült, és az ítélet egészen neki adatott (Jn. 5:22), és azt cselekedte, hogy a bűnösök elpusztuljanak és eltöröltessenek a föld színéről, és azok is, akik tévútra vitték a világot.

28. Láncokkal köttetnek meg, és a pusztításuk gyűjtőhelyén lesznek fogvatartva, és minden művük eltűnik a föld színéről.

29. És attól fogva nem lesz majd romlás; mert eljött az Emberfia, és dicsőségének trónjára ült, és minden gonoszság eltávozik színe elől, és ennek az Emberfiának szava kiárad majd, és erős lesz a Szellemek Urának színe előtt.

Hamvas Béla írja Scientia sacra c. könyvében :

Sokan azt mondják, hogy Henóch az emberiség legrégibb könyve, nála csak Hermés Trismegistos és a Véda régibb és tulajdonképpen nem is az özönvíz utáni időből, hanem még azelőttről származik. És soha senki sem vonta késégbe, hogy azt a művet, amelyet Henóch apokalypsise alatt ismerünk, az emberiség egyik örök könyvének kell tartani.

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=208:2017-01-30-15-37-46&catid=24:2014-05-28-19-12-56&Itemid=61

Jézus szavai Little Pebble testvér által

LP: A mai üzenetet a Szentmise alatt kaptam meg, miközben kitették a Szentségtartót az Oltárra. Jézus úgy jelent meg mint egy házigazda.Ő az Oltáron állt,és úgy nézett ki mint az Isteni Irgalmasság képeken. Üdvözölt, majd így folytatta: Jézus:" Drága Fiam, Irgalmas Szeretetem Angyala, Üdvözöllek téged és titeket Gyermekeim világszerte! A Világ hamarosan meg lesz büntetve, különösképp Ausztrália, ahol számos lélek fog elveszni, mivel a bűn mellett kötelezték el magukat. Mondd el Szeretett Fiamnak Donald Trumpnak, hogy legyen óvatos, sokan gyűlölik őt mert, erősen kiáll a Nevemért. Hamarosan egy gyilkossági kísérlet lesz ellene,így neki jóval több elővigyázatosságra lesz szüksége. Országában hamarosan felfordulás lesz mert az ISIS már az országban van és támadást fog intézni a nemzet ellen.-" LP: Jézus aztán ezt is mondta. Jézus:" A Boldog mondások legyenek életetek útja! Ezeket a szavakat több évszázaddal ezelőtt mondtam.-" LP: Jézus ezek után magánüzeneteket közölt velem,majd elmondta hogy mennyire szereti az embereit.Kérte, hogy imádkozzunk Rómáért és azért, aki Szent Péter trónján ül,mert egy nagy esemény lesz Rómában,és nagy büntetés fog eljönni Olaszországra. Jézus aztán így búcsúzott:Béke legyen veled Angyalom, akire az emberek már várnak , s Béke legyen veletek Gyermekeim! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Isten szemével

2017.01.08.
1.
Kép: Egy nagy tűzből sok szikra pattan ki, különböző távolságra kerülnek a tűztől, egyesek teljesen kihűlnek
Jézus: Drága kislányom, a tűz maga a Mennyei Atya. Minden ember a teremtéskor belőle pattan ki. Vannak olyanok, akik a közelében maradnak, vagy ha el is távolodnak, elkezdenek közelíteni felé. De sajnos, a teremtmények többsége elveszti a tüze hőfokát, amit kapott, kihúny benne az Istenszeretet és a hit.

2.
Kép + Érzés: Mivel először senki sem képes magától keresni az Istent, így előbb, külső segítség szükséges, hogy majd magától fellobbanjon benne az Isten keresésére való hajlam és vágy
Jézus: Nem egyformán reagál minden felebarátod a te segítségedre. Ez nem attól függ, hogy mekkora energiát fektetsz a térítésébe, hanem attól, hogy a kegyelem előtt mennyire tudja kinyitni a szívét.

3.
Arról volt szó, hogy ismerjük-e Istent
Jézus: Minél engedelmesebb, odaadóbb, áldozatosabb egy teremtmény, annál többet mutat meg neki önmagából a Teremtő.

4.
Kép: Egy egyén éteri testben
Jézus: Gyermekeim, akik átlépnek a Mi világunkba, nemcsak érzik és hallják egymást, látják is. Minden embernek van egy külső ismertetőjegye, ami a többi lelket segíti abban, hogy felismerje. Valami ilyesmit mutattam Én neked, alkalmazkodván az emberi képzelőerődhöz.

5.
Kép: Sárgás rózsaszínes ruha
Jézus: Ez egy Mennyei ruha volt, amivel azt akartam érzékeltetni, hogy ott a Mennyben az üdvözültek boldogságban élnek, és ragyogó dicsőségben. A boldogságot a rózsaszín, a dicsőséget a sárga szimbolizálja. Az összeolvad.

6.
Kép: Az ember lelke egy olyan szoba, ahol nagy a rendetlenség, ebben a szobában kell rendet rakni, ehhez segítenek az Úr parancsai
Jézus: Egy olyan ember lelkét, akiben a káosz uralkodik, egy rendetlen szobával hasonlítottam össze. A káosz elsősorban azt jelenti, hogy helytelen az értékrendje. Első helyen áll a szórakozás, a pihenés, az élvezetek hajszolása, csak utána következik a munka, a család, majd egy hosszú szünet, és a legvégén van a lelkére gondolás. Az ilyen emberben akkor lesz belső rend, ha első helyre teszi Istent és lelke ápolását, a második helyre a családot és felebarátait, a harmadik helyre a munkát, és a negyedik helyre a szórakozást, pihenést. Erre kell törekedni minden embernek.

7.
Érzés: A Tízparancsolat, az erények gyakorlása a földi életben egy ugródeszka, ami majd ránk vár
Jézus: A földi életetekhez mércét állítok nektek, hogy lássátok, mi a jó és rossz, elétek tartom Isteni parancsaimat, mint segítséget, amely bevezet titeket a Mennyországba. Ott aztán új mércéket kaptok, új tanításokat, a tökéletességig. Ott állandó változásban, mozgásban, tevékenységben, tanulásban töltitek az időt.

8.
Kép: Életünk olyan, mintha egy királyi palotából kerültünk volna ki száműzetésbe, és csak a szeretet útja és gyakorlása tud minket visszajuttatni a palotába.
Jézus: Az életetek körforgás, Isten gazdagságából indultok el, haladtok utatokon itt a Földön, és ha vissza akartok térni Istenhez, ha haza akartok találni, akkor két út között választhattok. A szeretetlenség, vagy a szeretet útja között. Csak az talál haza az örök életbe, aki a szeretetet, alázatot, engedelmességet, tisztaságot gyakorolja.

9.
Hang: Milyen egyszerű az élet
Érzés: Akkor, ha Istent követjük
Jézus: Annak egyszerű az élet, aki képes betartani az első parancsot: „Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, és szeresd felebarátodat”. A többi parancs mind ebben benne foglaltatik.

10.
Hang: Fölötte állni minden bűnnek
Jézus: Csak egy valaki tudott fölötte állni minden bűnnek, aki az áteredő bűntől mentes volt, Szűzanyátok. Feladatotok, hogy törekedjetek arra, hogy legyőzzétek a kísértéseket, és így, fölötte fogtok állni minden bűnnek. Egyedül képtelenek lennétek erre, ha jön a kísértés, hívjatok, és Én segítek.

11.
Kép + Érzés: Lelkünk sosem áll egy helyben, hanem halad előre, vagy vissza a fejlődés útján
Jézus: A lelki élet fejlődése tele van változásokkal. Ártatlan kicsiny gyermekkor még tiszta, de már ott vannak a rossz hajlamok benne. Az értelem fejlődésével eldől, hogy milyen irányba változik az ember. Ebben szerepet játszik a nevelés, a környezet, és az öröklött tulajdonságok. Minden erővel arra kell törekednetek, hogy a tágas, könnyű út helyett az életszentség útját válasszátok, amely keskeny, és rögös. Ezen nem egyenletes a haladás. Vannak visszaesések, botlások, elbukások, de meg kell tanulni felállni, és továbbmenni. Ebben segít titeket az Őrangyalotok. Nem kell megijednetek, ha kevesebb vigasztalást kaptok, lelki és szellemi örömöket, mert ez nem visszafejlődést jelent, hanem az önállóságotokat akarom fejleszteni, hogy dicséretek, elismerések, ajándékok nélkül is haladjatok az életszentség felé. Ezek nélkül is tudjatok áldozatokat hozni.

12.
Érzés: A lelki fejlődésben van egy pont, ahonnan nincs visszatérés, amely úgy a pozitív, úgy a negatív irányra érvényes
Jézus: Jól látod gyermekem, hogy van egy pont, ahonnan már nincs visszatérés. Ha valaki eljutott a megátalkodottságba, annyira megszokta a bűnt, hogy már képtelen felállni belőle, és nem akar Isten felé elindulni. Viszont, aki a lelki fejlődésnek abba a szakaszába érkezett, hogy még a bocsánatos bűnöktől is retteg, az már képtelen halálos bűnbe esni.

13.
Hang: Felvállalni Isten szavait
Jézus: Választottjaimnak kötelessége felvállalni az Én szavaimat, az irányításomat, kéréseimet, törvényeimet, és ezt a környezete felé sugároznia kell.

14.
Hang: Még makacsabbul ragaszkodik a cellájához
Jézus: Akit megkötözött a gonosz lélek, azt bármennyire is meg akarod győzni magadnak/Nekem, még jobban ragaszkodik a helyzetéhez.

15.
Kép: Különböző tükrök, amelyeket fény ér. A homorú tükör összegyűjti, az egyenes tükör átengedi, a domború pedig szétszórja
Jézus: Vannak olyan gyermekeim, akik összegyűjtik, és magukba zárják az én Jézusi szeretetemet. Ezek a homorú tükrök. Vannak olyanok, akik szeretetemet nem önző módon tartják meg, hanem szétszórják a környezetükben, másokat is részesítenek belőle, ezek a domború tükrök. És vannak olyanok, akik érzéketlenül átengedik magukon a szeretetemet, se saját maguk, se mások nem részesülhetnek belőle.

16.
A szenvedésről, kellemetlenségekről volt szó.
Hang: Gyógymódok ezek
Jézus: Ne szomorkodjatok, ha lelki bántalmak érnek, mert minden esetben hasznotokra fordítom, csiszolom, alakítom, gyógyítom vele lelketeket.

17.
Kép: A Mennyei Atya az Élet könyvébe ír
Jézus: Atyám életetek minden pillanatát figyelemmel kíséri, és lejegyez az Élet könyvébe minden cselekedetet. A jócselekedeteket arannyal írja be, a rosszakat pedig feketével. Ha valaki mély bűnbánatot tart, és meggyónja a rosszat, akkor kitörli a fekete írást. Irgalma végtelenül nagy az emberekhez.

18.
Hang: Megszültelek… létrehoztalak a semmiből
Jézus: Ahhoz, hogy életre hívjalak, mégpedig az örök életre, semmi eszköz nem kellett Nekem, a semmiből hoztalak létre, egyetlen gondolatommal.

19.
Hang: Az arcod ez… az öltözéked ez
Jézus: Mindenkinek adtam egy arcot, vagyis jellemet, karaktert, és felöltöztettem erényekbe. A karaktere és az erényei, lelki tulajdonságai fejlődnek, alakulnak, és egyre jobban hasonlít az arcuk Rám, a Teremtőjükre. Ezektől csak azok térnek el, akik elfordulnak Tőlem.

20.
Érzés: A szentek életét figyelve, az egyén életszentsége a fontos, nem az számít, hogy hány csoda történt általa, a csoda úgyis az Úr műve
Jézus: A választottaimon keresztül mindig Én nyilvánulok meg. Nincs értelme összehasonlítani a kegyelmeket, hogy melyiken keresztül történt több csoda, mert egyáltalán nem tőlük függ. A szent nagyságát nem a csodák mennyisége határozza meg.

21.
Arról volt szó, hogy Isten a csend, Isten a csendben van
Hang: A csend uralkodója mindennek
Jézus: Csak olyan gyermekeimben tudok uralkodni, aki gyakran megteremti magában a csendet.

22.
Hang: Az első vérvonalat…
Jézus: Az első vérvonalat, az ősszülőket okolhatod az áteredő bűnből származó bűnös hajlamokért. Ezek a hajlamok teszik lehetővé, hogy a gonosz kísérteni tud.
23.
Arról volt szó, hogyan tudjuk akaratunkat belehelyezni az Úr akaratába
Jézus: Ehhez kell a kifogyhatatlan türelem, akkor is szeretni, ha terhedre van az illető, mert álmos vagy, vagy fáradt vagy. Azon kívül, nem szabad éreztetned, hogy nem megfelelő időben jött a testvéred, hanem mindent félretéve, csak vele kell foglalkozni, hogy érezze, őt szereted a legjobban az emberek közül.


Szövegközi kép 1

2017.01.14.

1.

Az írásokról, Jézus üzeneteiről volt szó
Kép: Piros, majd sárga bazsarózsaszerű virágok.

Jézus: Drága kislányom, a piros rózsa szirmaival szeretetemet hintem az olvasókra, a sárga rózsa szirmaival az Én dicsőségemet szórom rájuk.

2.

Hang: Nem tudom türtőztetni Magam.

Jézus: Nem tudom türtőztetni Magam, amikor látom a 6. parancs ellen elkövetett bűnök sokaságát: házasságtöréseket, paráználkodásokat, és a fajtalankodásokat. Nehéz uralkodni szívemen, mert ilyenkor lecsapnék rájuk. Mégis irgalmam győz.

3.

Hang: A kereszt felfogása ez.

Jézus: Teremtményeim számára a kereszt értelmének felfogása rendkívül nehéz. Fölösleges rossznak tartják. Pedig a szenvedés érdemszerző ajándék saját lelkük és mások lelkének számára.

4.

Hang: Felhozni hibáitokat ellenetek.

Jézus: A külön ítéletkor nem szeretném felhozni hibáitokat ellenetek, ezért gyakoroljatok gyakran bűnbánatot.

5.

Hang: Ne merj szembe állni Velem, Isteneddel
Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Gyermekeim akkor állnak Velem szembe, ha lázadnak ellenem. Ha a soruk nem megy jól, Engem hibáztatnak. Ez nagyon nagy bűn, mert gőgössé tesz, és a pokolba taszít.

6.

Kép: Hidat tartok magasra.

Jézus: A földi életet az örök élettel egy híd köti össze. Erre a hídra azok léphetnek fel, akik lemondtak a világi dolgokról, és szakítottak a bűnnel. Azért emeled magasra a hidat, hogy a földi magatartásforma fontosságát bemutasd.

7.

Érzés: A földi életünk minősége nagyban befolyásolja a túlvilági létünk, életünk minőségét, a világok egymásra épülnek.

Jézus: Jól érzed kislányom, nagyon sok múlik azon, hogyan élitek le ezt a nyúlfarknyi, rövid életet. Ez dönti majd el, hogy a túlvilágon hová juttok.

8.

Hang: Mi különbség van közöttünk?
Kép: Egy nap, a szerteágazó sugaraira fel vannak függesztve kis pontok, amelyek a nap felé haladnak különböző sebességgel.

Jézus: Az ember sorsa körforgás, Istenből, a Fényből indul ki, és élete végén ugyanebbe a fénybe érkezik vissza. De, különbség van a lelkek között. Az egyik jócselekedetei, áldozatai, és tisztasága miatt gyorsabban jut el Istenhez, a másik az úton csetlik-botlik, és nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy elérje a fényt.

9.

Kép: Egy jármű, melynek speciális alkatrészei vannak, jól halad előre. Egy idő után a jó alkatrészeket kezdik lecserélni másik, nem teljesen megfelelő alkatrészekkel, de azt hiszik, hogy azok ugyanolyan jó funkciót látnak el. A jármű nemcsak hogy lassul, hanem egy idő után megáll.
Érzés: A lelki életünkre is igaz ez, nem mindegy, hogy mivel tápláljuk lelkünket.
Jézus: Nem mindegy kislányom, hogy egyenes, vagy kanyargós úton éred el az életszentséget. Egy ideig gyorsan és egyenesen haladsz, majd változtatsz, pl: új barátra találsz, vagy megszokott olvasmányaid helyett mást veszel a kezedbe, vagy imaéleteden valamiképpen változtatsz, pl: elhagyod a rózsafüzéreket, és helyette csak szívimát alkalmazol. Elég, ha annyi változást teszel, hogy egy hétköznapon kihagyod a szentmisét. Vagy ima alatt nem térdelsz le, ahogy szoktál. Ezek a kicsiny változások kanyargóssá teszik az utadat, ami a Menny felé vezet. Így is üdvözülsz, de lassabban.

10.

Hang: Nincs bocsánatkérés, nincs megbocsátás.

Hang: De te akkor is bocsáss meg, amikor nem kérnek tőled bocsánatot.

Jézus: Csak az szokott megbocsátani, akitől bocsánatot kérnek. Ez nem csak az embereknél áll fenn, hanem Nálam is. Bűnbánat és bocsánatkérés nélkül nem bocsátok meg. Elvárom tőled kislányom, és minden jó Kereszténytől, hogy olyanoknak is bocsáss meg, akik nem kérnek tőled bocsánatot. Ez nagyon nehéz, de majd Én segítek neked.

11.

Hang: Álmot bocsátok a világra.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor pár percre álmot bocsátok az emberiségre, kicsikre és nagyokra egyaránt. Minden megáll, semmi gondolatuk nem lesz, de ez az álom nem tétlenség, hanem a Szentlélek megmutatja nekik bűneiket, és mély bűnbánat keletkezik bennük. Mikor felébrednek, hisznek, és meg akarnak szabadulni bűneiktől.

12.

Érzés: Erő van bennünk. Ha rosszul használjuk, mérgezünk vele, kárt okozunk másoknak, ha jól használjuk, jóra használjuk, de mindez a szabad akaratunktól függ.

Jézus: Valaki megkapja a tanítás kegyelmét, fordíthatja mások kárára, mert félrevezető információkat osztogat. De ha ugyanezzel a kegyelemmel pozitív dolgokat épít bele hallgatósága lelkébe, és közelebb viszi őket Istenhez, akkor az erejét jól használja. Sok ilyen példa van még az életben. Pl: ha valaki túlzásba viszi az őszinteséget, tapintatlanságba torkolhat, és lelki sebeket okozhat. De ha arra használja, hogy másoknak hibáira vonatkozólag szeretettel felvilágosítást adjon, akkor segítséget ad neki fejlődéséhez.

13.

Kép: Az emberi lélek, mint egy csatatér, a jó és a rossz harca folyik ott.

Jézus: Minden ember fölött, amíg csak él, harc dúl, köztem és a sátán között. A lelkében Én a jóra intem őt, ellenségem pedig ellenkezőre csábítja. Ezért, mindenki, lelke mélyén hordozza a jót és a rosszat. Hogy melyiket választja, azt a lelkiismerete dönti el.

14.

Hang: Szeretetre épül az ember.

Hang: Minden szeretetcselekedeted fontos.

Jézus: Mivel Isten saját képére teremtette az embert, beleépítette lelkébe a legfontosabb tulajdonságot, a szeretetet. Van egy bűn, a jóra való restség, amely arra ösztönzi az embert, hogy a jó sugallatokat elhessegesse. Pedig, minden szeretetcselekedet fel lesz jegyezve az életetek könyvébe. A legkisebb cselekedettől kezdve (1-2 jó szó, mosoly, együtt érző tekintet), a legnagyobb áldozatos cselekedetig (szenvedések felajánlása, vértanúság) mind-mind nagyon fontos, és meghatározza a túlvilági életetek minőségét.

15.

Hang: Az Én vállamon nyugszik ez.

Kép: Fény felvillanása.

Jézus: Temérdek bűn hemzseg az emberek szívében, és ez az Én vállamon nyugszik. Ma is hordozom keresztemet, de a lelkemben. A ragyogó fény melyet láttál, az Én dicsőségemet fejezi ki a bűn, az örök halál felett.

16.

A kicsinységünkről gondolkodtam, a szeretetünkről, amit Isten iránt tudunk adni.

Érzés: Nem a nagyság a lényeg, hanem a szeretetünk minősége, amit adni tudunk.

Jézus: Ti gyermekeim, emberi gyarlóságaitok és kicsinységeitek miatt képtelenek vagytok utolérni az Én Isteni szeretetemet. De a Szentlélek feltölti szíveteket ennek az erénynek a mélységeivel, azon kívül az Oltáriszentséggel nemcsak testemet és véremet veszitek magatokhoz, hanem lelki tulajdonságaimat is, pl a szeretetemet. Így, a ti kicsiny szeretetetek óriásivá tud nőni, a Mi Isteni segítségünkkel. Jól gondolod gyermekem, nem is az a fontos, hogy milyen nagyon tudsz szeretni, hanem az, hogy az akaratod milyen szeretetszolgálatokra késztet. Különösen hangzik, de a szeretet nálatok tulajdonképpen nem érzelem kérdése, hanem az akaraté. Ez akkor látszik leginkább, amikor valaki mély lelki sebeket okozott neked, és mégis képes vagy jót tenni vele, segíteni neki. Pedig nem lángol a szíved érte.

17.

Hang: A csütörtök bélyegét.

Jézus: Az értékes csütörtöki virrasztás bélyegét hordozza magában minden gyermekem, aki ezen a napon feláldozza estéjét és éjszakáját, aki nemcsak egy órát képes virrasztani Velem, (apostolaim még ennyit sem tettek meg), hanem több órát, éjfélig, vagy 3 óráig. Hatalmas ajándékban lesz részük a Mennyben.

18.

Hang: Mennyei főváros ez.

Jézus: Engesztelő és virrasztó közösségeitek lehívják az egész Mennyországot, és valóságos jelenlétünkben imádkoznak. Mivel ott lakozik közöttük és bennük a Szentháromság, nem más ez, mint Mennyei főváros.

19.

Hang: Rakd.

Kép: Egy valaki egy füzetbe vagy dossziéba mutat, hogy írjam ezt a szót: „rakd”.

Jézus: Vizsgáld meg a lelkedet, és rakd helyére azt, ami szerinted még hiányos.

20.

A távolbalátásról volt szó.

Jézus: Valaki nem látja a fától az erdőt, lekötik a hétköznapi csipp-csupp dolgok, a távoli célt, az üdvösséget nem látja, és nem is törődik vele.

21.

Hang: Az élet… bölcsesség.

Jézus: Az ember földi életében jó és a rossz között hányódik. A sorsa tele van választási lehetőségekkel. Aki megkapta a Szentlélektől a bölcsesség ajándékát, az a döntéseknél a lelkének hasznosat választja.

22.

Érzés: Egy bilincset, amely minket fogva tart, először nagyon nehéz elvágni. Legközelebb, amikor ugyanezzel a gonddal kell megbirkózni, már könnyebben megy.

Jézus: A bűntől való elszakadásban nagyon nagy szerepe van az akaratnak, és a kitartásnak. Ha először nem sikerül, ne légy szomorú, próbáld meg többször, és mivel látom igyekezetedet, be fogok segíteni, és megszabadulhatsz bilincseidtől. Sokan az első próbálkozás után kedvüket szegik. Ezért nincs eredmény.
23.

A bűnök elkövetéséről volt szó.

Kép: Először sötét foltok jelennek meg a lelkünkön, majd kövületek, ha nem szabadulunk meg a bűnöktől megbánás és szentgyónás által
Kép: A gonosz megbilincsel minket, magához köt, és úgy rángat minket, ahogy neki tetszik.

Jézus: Ha ugyanazt a bűnt többször követitek el, a bűnre való hajlam megerősödik, és súlyosabbá válik a bűn. Ha közben nem mentek gyónni, megkötözötté váltok, és egyre több bűn sorakozik utána. A lelkiismeretetek elalszik, és a halálos bűnbe is belesodródhattok. Ez a célja ellenségemnek. Ezzel elszakít tőlem.

24.

A bűnök következtében az ember durvasága kifejeződik az ember tekintetében, arcvonásaiban, mozgásában, modorában, beszédében.
Jézus: Most, amíg a Földön éltek, a súlyos bűnök szemeteken, arcotokon, beszédstílusotokon meglátszanak. De majd az utolsó napon, feltámadás után, nemcsak láthatóak a kis változások, hanem a kárhozottak lelke csúf és undorító lesz.

25.

Kép + Érzés: Ha valaki megsért, annak hiány van a szeretetében. A megbocsátással, megértéssel ezt a hiányt pótoljuk. Amekkora hiányt pótolunk a mi szeretetünkkel, akkorát lépünk előre az életszentség útján, akkora mértékben mi is növekszünk.

Jézus: Nagyon fontos a megbocsátás. Ugyanis, megbántódnak szeretete feléd csökken, de a megbocsátó szeretet után, amit tőled viszonzásul kap, az elveszített szeretet pótlódik, és közben a te lelked egy nagyot lép előre. Énnekem, Jézusodnak, különösen nagy örömöt okoz, ha megbocsátotok egymásnak. Ezért, aki így cselekszik, azt bőségesen megjutalmazom.


2017.01.22.

1.

Kép: Egy szétterített legyező.

Kép: Kék fény.

Jézus: Mint ahogy a legyező a nagy melegben enyhíti forróságodat, úgy fogom enyhíteni a szorongattatások idején gondjaidat, fájdalmaidat, és félelmeidet.

2.

Amikor valakivel beszélgetünk, többször előfordul, hogy megfordul a fejében, vajon igazat mond-e vagy sem.

Hang: Nem vagy olyan helyzetben, hogy fölmérjed a helyzetet.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Felebarátaid gondolataiba csak Én láthatok bele egészen a mélységekig. Csak Én ismerem egészen a körülményeket, amelyek indítják azokra a szavakra, melyeket hozzád intéznek. Te csak azt látod, amit hallasz tőle. Ezért nem tudod pontosan felmérni a helyzetet.

3.

Hang: Jobb adni, mint kapni.

Érzés: Vannak helyzetek, amikor az ember nem fogadja el azt, amit adnak neki, de ez sérti a szeretetet, mert a szeretethez nemcsak az adás tartozik hozzá, hanem az elfogadás is.

Jézus: Ha kaptok egymástól valamit, legyen az akár ajándék, jó tanács, vagy valami megnyilatkozása a szeretetének, azt mindenképpen el kell fogadni. Ellenkező esetben fájdalmat okoztok neki.

4.

Hang: A szíved keménységétől függ ez.

Jézus: Szíved keménységétől függ, hogy mennyire tudsz megbocsátani rosszakaróidnak.

5.
Hang: Előre nem tervezett dolgok ezek.

Jézus: Az ember, mikor megkezdi a napját, azt hiszi, békés, nyugodt napja lesz. De váratlanul közbejönnek kellemetlenségek, amelyek nem voltak betervezve. Pl: Egy plusz munka, amire nem számított, vagy társának egy váratlan ötlete, amit meg akar valósítani vele.

6.

Hang: Elsikló percek ezek.

Jézus: A földi életben nemcsak nehézségek és bosszúságok vannak, hanem örömök is. De ezek az örömök gyorsan tovatűnnek, nem olyan tartósak, mint a szellemi örömök, melyeket Én adok nektek.

7.

Hang: Tágas hely van nálam.

Jézus: Ó gyermekem, végtelen szeretetemben mindenkit üdvözíteni akarok. A Menny végtelenül tágas, mindenkit be tudnék fogadni, de sokan nem kérnek belőle. Ez Engem nagyon elszomorít.
8.

Hang: Sok elveszett lélek/élet van.

Jézus: Édesanyám és Én fájdalmas szívvel és könnyhullatások között állunk a pokol bejáratánál, és azt tapasztaljuk, hogy szinte minden pillanatban egy lélek kárhozatba hull. Hiába akarunk segíteni, már késő. Drága engesztelőim, minden szentmise átváltoztatásánál könyörögjetek egy-két szóval a pokol szélén álló lelkekért, mert ha imádkoztok értük, ezeket az imákat kegyelemmé alakítom, és rájuk szórom ezekre a szegény lelkekre. Ettől bűnbánatra ébrednek, megragadom őket, és boldogan viszem a tisztítóhelyre.

9.

Hang: Rejtőzködő Istened vagyok.
Hang: Mint egy gyógyír a számodra.

Jézus: Az Oltáriszentségben a kenyér és bor színébe rejtem magam, megalázkodom, mert a legegyszerűbb, élettelen anyagba költözöm, hogy ne féljetek Tőlem. Rejtőzködő Isten vagyok. Az Oltáriszentség nemcsak táplál és tisztít, hanem gyógyítja lelketeket. Gyakran áldozzatok, ameddig lehet.

10.

Hang: Élő sejtem ez.

Jézus: Bármerre nézek a Földön, sok, halott lelkű teremtményt látok. Az Én követőim, buzgó engesztelőim élő sejtek Egyházamban, ők alkotják az Új Világ népességét.

11.

Hang: Célszerűen vetsz, és célszerűen aratsz.

Jézus: Közmondásotok azt mondja: „Ki mint vet, úgy arat”. A világban elmerülő, Nekem hátat fordító teremtményeim csak élik az életüket, egy távlati cél nélkül. Csak földi céljaik vannak. Az Én drága engesztelőim a közeli célokon kívül kitűzik maguk elé a legfontosabb célt, az örök élet elnyerését. A közeli célokat úgy állítják fel, hogy azok elérésével elérjék legfontosabb céljukat, a Mennyországot.

12.

Hang: mindent meg kell tenni, amit tudsz.

Jézus: Ki kell aknázni a lehetőségeket, amelyek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakoroltatják. Azt kell tenned, amiben képességeid, akaratod előre visznek téged.

13.

Hang: Öltözzél…

Hang: Amilyen mértékben öltöztetsz, olyan mértékben fogsz te is felöltözni
Jézus: Aki csak saját lelkével törődik, az nagyon szegényesen fog előttem a külön ítéleten megjelenni. Aki sok-sok lelket felöltöztet erényekkel, az ő maga is erényekkel megrakodva, ékes öltözékben fog megjelenni bírói székem előtt.

14.

Kép: Egy szemből kék fény áradt.

Jézus: Édesanyám, békét sugárzó szemeivel tekintett a világba.

15.

Kép: Egy ember keresztet kap, csak a segítőtársak gyűlnek köré.

Jézus: Ha valaki bajba kerül, csak az őszinte, őt igazán szerető felebarátai maradnak meg körülötte. Aki kíváncsiságból, vagy valami önző érdekből vették körül azelőtt, azok most elhagyják. A bajban lehet megismerni, hogy ki a jó barát.

16.

Kép: Egy nap felé különálló arany gömböcskék is, és csomóba gyűlt arany gömböcskék is közelednek. Egyes különálló gömbök a csomóhoz csatlakoznak, mások pedig leválnak közülük. Vannak fekete gömbök is, melyek közül vannak, amelyek szintén csoportba rendeződnek, azok is együtt haladnak, mint az arany gömbök, csak a fordított irányba. A feketék közül is vannak csatlakozók, és leválók.

Jézus: Megmutattam neked, hogy milyen hatalmas vonzereje van a közösségnek. Akár negatív, akár pozitív közösségről beszélünk. Az aranyló csomók az Én forrón szeretett engesztelő közösségeimet jelentik. Ha egységben vannak egymással, támogatják egymást, és közelebb segítik Istenhez. Sok önálló sárga pontocskák is haladnak a Nap felé, ezek a magányos követőim, ők kissé lassabban érnek célba. Ellenségem által befolyásolt és vezetett közösségek a fekete csomók. Ők visszalökik egymást a fejlődésben. Sajnos az engesztelőcsoportokban mindig vannak leváló egyének, akik lemaradnak, nem tudnak kibontakozni.

17.

A Szentírást és a Valtorta írásokat olvasva:
Jézus azt a pénzt osztotta ki a szegények között, amit a gazdagabbak, tehetősebbek adtak össze.

Érzés: Ami életünkben hasonlóan, a mi felajánlott imáinkat, áldozatainkat összegyűjtve, kegyelemmé alakítva osztja ki a lelki szegények között
Hang: Csak azt tudom felhasználni, amit adtok.

Kép: Jézus torinoi leples arca.

Jézus: Ha tudnátok gyermekeim, hogy mit művelek imáitokkal, áldozataitokkal, és szenvedéseitek felajánlásával, éjt nappallá téve ilyesmivel foglalkoznátok. Ajándékaitokat kegyelemmé alakítom, átnyújtom Atyámnak, és Ő a szívébe rejti. Majd körülnéz a világban, és a legszegényebbeknek, lemaradóknak, hitetleneknek, közömbösöknek, és megátalkodottaknak kiosztja. Ha soha nem küldenétek ilyen ajándékokat, sokkal kevesebb kegyelmet kapnának ezek a szegény teremtményeim, jóval kevesebb üdvözülhetne.

18.

Hang: Az én apukám fönn van.

Kép: Egy fiú, pipiskedve egy szekrény teteje felé nyújtja karját.

Jézus: A felfelé nyújtózkodó kisfiú a gyermeklelkű felnőtteket képviseli, akik kicsiknek érzik magukat, és Isten felé kívánkoznak.

19.

Hang: Az Úr irgalmáért fáradozz!

Kép: Irgalmas Jézus.

Jézus: Ez a mondat azt jelenti, hogy gondolj a körülötted élő, sok közömbös, hitetlen, és megátalkodott bűnösökre, és minden nap kérj számukra irgalmat, mert csak az menekül meg közülük, akiért imádkoznak.

20.

Hang: Tisztogatás veszélye áll fenn.

Jézus: Egy kicsit tekints ki a világra, észre fogod venni, hogy Atyám keze lecsap azokra az országokra, akik szembeszállnak az Ő parancsaival. Pl: elfogadják, és törvényesítik az abortuszt. Lecsap ott is, ahol reformokat akarnak megvalósítani Egyházamban.

21.

Hang: Megváltás kegyelméből születtél.

Jézus: Minden ember azért született, hogy végül elnyerje az üdvösséget. Én mindenkit üdvözíteni akarok. Azért váltottam meg a világot, hogy azok az emberek, akik sorban a világra jönnek, részesüljenek az Én megváltásomban.

22.

Hang: Hogy méltóztassál észrevenni engemet.

Jézus: Az Őrangyalod kér, hogy jobban figyelj Rá, és vedd már észre azt a sok jót, segítséget, őrködést, vezetést, amit nyújt neked fogantatásodtól idáig.

23.

Hang: Boldogságod keresztje ez.

Jézus: A keresztedet, mely legnehezebb az összes közül, felajánlod Nekem, Én bearanyozom, és megnövelem vele üdvösséged fokát a Mennyben. Így válik a kereszted boldogsággá.

24.

Kértek tőlem valamit.

Hang: Addig, míg tökéletes szándékod nem lesz.

Jézus: Nagyon fontos, hogy a jócselekedetekre mindig készen állj. Ne
halogasd. Ezek a cselekedetek akkor lesznek tökéletesek, ha nem napolod

el őket, hanem minél hamarabb örömet szerzel velük.


2017.01.29.
1.

Isten nagyságáról, és az Ő befogadásáról volt szó.

Kép(1): Valaki a tengerparton áll egy pohárral a kezében, és merít a vízből.

Érzés: Nem tudjuk az egészet kimerni, a lényege a fontos. De ugyanakkor a tengernek is van több rétege, a víz minősége más a felszínen, és más a mélységekben.

Kép(2): Egy nagy tűz, a belseje piros, kívül sárgába húz.

Érzés: A belseje sokkal melegebb, mint kívül.

Jézus: „Mi, a testbe zárt lelkünkkel, a Három Személyű egy Istent nem tudjuk teljesen megismerni és befogadni, csak a lényegét, mint ahogy a tengerből merítő ember, akinek a poharában is víz van, és a hatalmas tenger is víz”. Így gondolkodtok ti, míg itt éltek a Földön. Az Isten szeretetének a mélységét és égető tüzét szintén nem tudjátok érzékelni, csak a szélén, ahol még gyengébb a hatása. Majd ha a Mennyben lesztek, többet fogtok fel Istenből, de még ott sem mindent. Amúgy, lelkenként különböző Isten befogadásának a mélysége. Az egyik üdvözült többet kap belőle, a másik kevesebbet, és mégis egyformán boldogok.

2.

Kép: Mi olyanok vagyunk, mint egy növény, amely úgy növekszik, hogy felveszi, és a szervezetébe beleépíti az anyagokat, amelyek körbeveszik, akár jó, akár rossz, a szabad akarattól függően.

Kép: Egy növény, melyet csúnya dolgokkal öntenek le, de minden lepörög róla.

Jézus: Mint ahogy a növény a környezetéből veszi fel a fejlődéséhez szükséges tápanyagot, ti is a környezetetekből fejlődtök. Gondolj a szülői, az iskolai hatásokra, a barátok, a munkatársak befolyására, ezek között vannak jó és rossz hatások. Attól függ, hová fejlődik az ember, hogy milyen hatások alá került, és mit szívott magába. Vannak olyanok, akikről minden szemét, amit próbálnak rázúdítani, lehullik, és csak a jót veszik magukba.

3.

Hang: Letört a koronája.

Jézus: Ellenségemnek megtörtem erejét, a sok kínszenvedés, és az Én kínhalálom, megváltásom nem volt hiábavaló. Segítenek koronáját letörni drága követőim, a vértanúk, a szent életű gyermekeim, és az engesztelők. Terve nem fog sikerülni, mert hamarosan elérkezik dicsőségem második eljövetele, hozom az Új Világot, mellyel megszűnik a bűn, és pokolba kerül örökre a sátán. Imádkozzatok a megátalkodottakért, akik még a hálójában vergődnek.

4.

Hang: Uram, te látod szíveink csúcsát.

Jézus: „Uram, te nemcsak a szívünk közepébe látsz bele, ahol ott vagy Te, az egész Szentháromság, a Szűzanyával együtt, hanem látod a szívünk alsó csúcsát, ahová ellenségeinket és rosszakaróinkat tesszük. Igen, Én, a ti Jézusotok nagyra értékelem, ha nem hagyjátok ki szívetekből azokat a gyermekeimet, akik sokat bosszantanak, és bántanak.

5.

Érzés: Ha az utolsót is odaadjuk a javainkból másnak, az Úr ad helyette másikat.

Jézus: Pontosan úgy van, ahogy érzed. Amikor csak nagyon kevés van valamiből, és azt odaadod szeretetből, a sokszorosát kapod vissza érte.

6.

Kép: Olyanok vagyunk, mint a lámpások, melyek a bennük lévő fényt átengedik. Amelyek tiszták, azoknak fénye fényes, és messzire ér. Amelyek sötétek, azok csak tompa fényt tudnak kibocsátani magukból, és nem ér messzire.

Jézus: Csak az tud messzire világítani testvéreinek, aki tele van erényekkel, és önmaga is tiszta. Aki nem tud példát mutatni cselekedeteivel, hiába beszél, fénye tompa.

7.

Hang: Fejszét.

Kép: Egy fa gyökere, amely kiemelkedik a földből.

Jézus: A bűnöket gyökerestől kell kivágni magatokból. Ha egy gyökeret is benn hagytok, abból új bűnök fakadhatnak.

8.

Hang: Szüntelenül… gyermek.

Jézus: Aki szüntelenül, ártatlan gyermek módjára gondolkodik, az jó úton jár. Gyermekeké a Mennyek országa.

9.

Hang: Nincs semmi megírva.

Jézus: Ne higgyetek az előre elrendeltségben. Ez helytelen tan. Az igaz, hogy Isten tudja a jövő minden percét, de ti választjátok meg az utat szabad akaratotokkal. Nem írom meg előre, hogy mit tegyetek, a választás a tiétek. De bárhogy is választotok, tudom, hogy fogjátok végezni.

10.

Hang: Beleavatkozni Isteni erővel.

Kép: Nagy káosz van a Földön, egy nagy erő érkezik a Földre az Égből.

Jézus: Drága Teremtésem, nem hagylak magadra a megpróbáltatások és káosz idején. Bízz Bennem, mert Angyalaimmal és Szentjeimmel hamarosan elérkezek a Földre, rendet teszek, és megalapozom számotokra az Új világot. Csak Isteni erővel lehet beleavatkozni a bajokba, amelyek majd érnek benneteket.
11.

A láthatatlan világról volt szó.

Hang: Minél megfoghatatlanabb vagy, annál jobb.

Jézus: Minél megfoghatatlanabb vagy ellenségem számára, annál jobb, mert nem talál olyan gyengeségeket, amelynél fogva meg tudna kísérteni.

12.

Hang: A megszokás kérdése ez.

Jézus: Gyermek vallásos nevelése megszokásokon alapszik. Ha egész kicsi kortól kezdve tanítják imádkozni, szentmisére járni, akkor először ifjúkorban megszokásból teszi ezeket. De ha igazi megtérésben van része, szent szeretet és öröm irányítja ezeket a cselekedeteit.

13.

Hang: Soha nem fáradok bele, hogy jót cselekedjek.

Jézus: Mivel annyira szeretlek benneteket, soha nem fáradtam bele keresztutamba, de abba sem fáradok bele, hogy ma, 2000 évvel később, szüntelenül jót cselekedjek veletek.

14.

Érzés: Amikor erős stressz ér egy embert, nagy nyomást gyakorolnak rá, mint pl vallatáskor, mindent bevall, még azt is, amit nem ő követett el. De akit az Úr megerősített, az erős marad.

Jézus: Ahhoz, hogy valaki képes legyen vallatáskor, a kínzások alatt kitartani nézetei mellett, ahhoz az Én Isteni erőm kell. Szentlelkem megadja neki a kitartás, az állhatatosság, és a bátorság lelkét.

15.

Hang: Neked a jelent kell kihasználnod.

Jézus: A cselekedeteknél nem a múltat és a jövőt nézem nálatok, hanem a mai napot, és a mostani percet. Mindent tegyél meg ma, mert hátha holnap már nem lesz alkalmad rá.

16.

Hang: Az élet vize ez.

Jézus: Amikor hullik a könnyed, mert mélyen együtt érzel szenvedéseimmel, akkor a könnyek ajándékát élvezed. Amikor nagy szellemi örömökben részesítelek, kiemelten nagy ajándékot kapsz. Ilyenkor az Élet Vizével táplállak téged. Ennek forrása az Én szent szívem.

17.

Kép: Egy lehajló piros tulipán.

Kép: Egy lehajló fehér virág, mely a szinte a földet érinti szirmaival.

Jézus: A piros tulipán a vallását gyakorló, buzgó, szentségekhez járuló, vasárnapi templomba járókat képviseli. Van bennük alázat és hódolat Isten iránt. A fehér virág, amely még mélyebbre hajol, úgy, hogy szirmai a földet súrolják, ők az engesztelőket és a választottakat fejezik ki. Bennük még nagyobb az alázat, a tisztaság, és az áldozatkészség.
Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Szűz Mária Felhívása egy ima és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre

2012. január 30. hétfő, 13:00
Ezt az üzenetet Szűz Mária két jelenése alkalmával adta az Isteni Irgalmasságról elnevezett Máriának – az egyiket 2012. január 29-én, a másikat 2012. január 30-án (12:00), miközben a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt az egész jelenés során.
Gyermekem, bár Fiam most azért jön, hogy az egész világot irgalmasságának sugaraival borítsa be, mégis nehéz szívvel kell mondanom, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt sok ember fog meghalni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a lelkükért.

Neked, gyermekem, meg kell kérned az Isteni Irgalmasság üzeneteinek minden követőjét, hogy a holnapi napot, a 2012. január 31-ei keddet, egy különleges Imanapnak tekintsék.

Ezen a napon a Legszentebb Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét kell imádkoznotok.

Ahol csak lehetséges, próbáljon mindenki böjtölni is. Ily módon, még több lélek menekülhet meg szeretett Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által, különösen azok, akiket a halál pillanatában halálos bűn terhel.

A bánat könnyeit sírom azokért a szegény emberekért, akiknek fogalmuk sincs, hogy bűneikkel mennyi fájdalmat és gyötrelmet okoznak Fiamnak.

Az ajándék örömét, melyet Fiam hoz el most a világnak, beárnyékolja a szomorúság azok miatt, akiket nem lehet majd megmenteni saját (rossz) döntésük miatt.

A hazugságokat, melyek a Nagyfigyelmeztetés után a sötét lelkektől származnak és terjednek szerte a világon, imátok által meg kell állítanotok.
Imádkozzatok, hogy senki se utasítsa vissza Fiam Isteni Irgalmasságát, sem a Nagyfigyelmeztetés alatt, sem pedig utána. Mert minden olyan lelket, amely e hazugság áldozata lesz, a Gonosz fog megkaparintani.
Terjesszétek a megtérést mindenhol, gyermekeim. Fogadjátok el, hogy Én Társmegváltó és Közvetítő vagyok, aki szorosan együtt dolgozom Fiammal, Jézus Krisztussal, hogy minden lelket megmentsünk az örök kárhozattól.
Az irántatok való szeretetem, gyermekeim, nagyon erős. Én minden lélekért könyörgöm a nap minden pillanatában, esedezve Atyám könyörületéért.
Nektek azonban gyermekeim, segítenetek kell, egyesülvén Velem, hogy az imádság és az áldozat segítségével, Isten minden gyermeke beléphessen az Új Paradicsom kapuin.

A ti mennyei Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja
Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet

 

 

2013. január 30. szerda, 23:10

Drága szeretett leányom, az emberi élet megsemmisítése növekszik azok kezei által, akik ezt az Isteni ajándékot nem tisztelik. E förtelmes bűn miatt Atyám haragja olyan tetőfokot ért el, hogy “üvöltését” hallani lehet Mennyország szerte.
Haragjának Keze ki fogja űzni ezt a gonoszságot, mivel kitépi majd azokat a gonosz embereket és elpusztítja őket. Mert minden, állathoz hasonlóan lemészárolt emberért az elkövetőket Atyám a Pokol tüzébe fogja dobni.
Kérlek titeket, vegyétek tudomásul, amint a háborúk fokozódnak, a gonoszok felelősségre lesznek vonva azok között a diktátorok között. Ők ki lesznek gyomlálva, és az az Igazságszolgáltatás lesz kiosztva nekik, amelyet magukra vontak.
Az emberek nem láthatják, amit Én látok. Nem ismerik a gonoszság nagyságának következményét az élet megsemmisítésében, a Föld megsemmisítésében és az emberek felebarátjaik általi üldöztetésében.
Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet. Elég volt! Ennek a gonoszságnak az a gyökere, hogy az ember nem fogadja el Isten Létezését. Az ember játszik az élettel, mintha mindent ellenőrizne a Földön, amely fölött nincs hatalma. Nem lehet megengedni, hogy ez a gonoszság folytatódjék. Ez ellen tenni kell valamit, és azok fognak Isten előtt félelmet érezni, akik nem fogadják el az Ő Törvényeit.

 

Jézusotok

 

(*): Itt a harsogásnál sokkalta erősebb hangról van szó. A Bibliában is használt. Itt a tetőfokára hágott harag váltja ki…

 

pl.

 

Oz 11,10 – Az Urat fogják követni, aki úgy fog majd ordítani, mint az oroszlán; igen, ordítani fog, és fiai elősietnek nyugatról. …

 

Joel, 4, 16: “És bömböl az Úr Sionról, és hallatja szavát Jeruzsálemből; és megrendül az ég és a föld, de népének menedék az Úr, és Izrael fiainak erősség.”

 

Ámos, 1, 2: “És bömböl az Úr Sionról, és hallatja szavát Jeruzsálemből; és elhervadnak a pásztorok ékes mezői, és kiszárad a Kármel teteje.”

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Éberség

Kedveseim, látjátok, mily nagy erővel kell küzdenetek a lelketek éberségéért? Milyen könnyen el tud lankadni az ember, amikor nem tapasztal maga körül biztonságot. Egyre csak azt látja, hogy minden esik szét maga körül, amit eddig stabilnak hitt. A Szentháromság fokozatosan vezet el benneteket arra a kiüresedésre, amelyben megtapasztalhatjátok, hogy mennyire nem a ti erőlködéseteken múlnak a dolgok. Bizonyos erőfeszítés ugyanakkor szükséges, hogy a kegyelem bele tudjon kapaszkodni az akarat erejébe. Akaratotok közreműködése nélkül a kegyelem sem tud hatékonnyá válni lelketekben. Bízzátok magatokat erőteljesen a Szentháromság tanító, nevelő és cselekvő jelenlétére és engedjétek, hogy szabadon cselekedjen bennetek! Buzgó szívvel vágyódjatok arra, hogy ezt a munkát maradéktalanul beteljesítse bennetek!

2013. 01. 30.     Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/eberseg

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

1984. január 30.
VANNAK SZEGÉNY LELKEK IS, KIK ZÁRTAK A KEGYELEM BEFO­GADÁSÁRA
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének szent és szentséges nevével. Az Úr Jézus szent akaratából és szent kegyelme által. Minden dicsőség és imádás tied Urunk Istenünk, Urunk, Jézus Krisztus, ki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, most és mindöröktől és mindörökké. Ámen.
Testvérem! ne szűnjön meg a lélek imádni és dicsőíteni az ő Urát és Istenét és Meg­váltóját, ki mondotta, hogy “Elmegyek és lakást készítek nektek, mert Atyám házában
sok lakóhely vagyon, ha nem igy lenne, azt megmondottam volna nektek. ” Mondotta az Úr, az Isten a Megváltó, a kereszthalált halt Isten, aki megfeszíttetett, hogy nektek örök üdvösségetek legyen. Mert azt is mondotta az Úr, az Isten; Jézus Krisztus “Atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja az országot.”
Testvéreim, elmélkedjetek ezen. Mert igen nagy ígéretek. De ez nemcsak ígéret, ez sokkal több annál, mert ez olyan ígéret, ami valóság minden ember részére. De mégis csak azé, aki igényli és akarja, hogy Isten is lakhelyet kapjon az ő lelkében és így ő is lakhelyet kap Istennél. Mert azt is mondotta a mi Urunk, Jézus Krisztus: “Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben vagyon.” Tehát testvéreim, ki itt a földön odaadja szívét, lelkét lakóhelyül az ő Urának, azzal az ő Ura és Istene is megosztja dicsőségét. És aki megvallja Urát és Istenét az emberek előtt, azt az Úr is megvallja az Atya előtt. Mert mondom testvérem, a hitet meg kell vallani, még akkor is, ha nektek ebből hátrányotok származik is, vagy az emberek bolondnak nézik is. Mert a hit és gyávaság nem fér meg egy és ugyanazon a helyen. Mert ahol Krisztus van, ott erő is van!
Mert azt is mondotta az Úr: “Én megerősítelek titeket”. Úgy éljetek testvéreim, hogy tudja a világ, hogy ti Krisztuséi vagytok, és ezt ne csak szívetekben éljétek, hanem cselekedetben is. Ne csak tanítványai legyetek a ti Uratoknak, hanem igenis legyetek apostolai, és mint az Úr Jézus mondotta: “Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat, mert az aratni való sok, de a munkás kevés.”
Ismételten mondom, hogy szinte belétek ívódjon, hogy soha egy percre se felejtkez­zetek meg arról, hogy imádkozzatok és eszközöljétek ki a kegyelmet embertársaitok részére. Mert bizony mondom, imátok isteni kegyelemmé alakul át a ti embertársaitok részére. És ezt a kegyelmet közvetve, a ti Uratok által adjátok embertársaitoknak. És ez már a ti Uratok és Istenetek dolga, hogy ez milyen formában nyilvánul meg, mert mondom, nemcsak szegény testű emberek vannak. És “Ha egy rongyos embert felöltöztettek ezek közül” - azt mondotta az Úr – “engem öltöztettetek fel”. De vannak szegény lelkek is ­kik zártak, kiknek csak ajtót kellene nyitni, hogy az a kegyelem, ami árad bőségesen minden emberre, hozza meg a maga gyümölcseit.
Beszéltem szegény lelkekről, de ezt ne tévesszétek össze a lelki szegényekkel. Majd ezt más alkalommal fogom megmagyarázni. Mert már annyiszor mondottam és ennek olyan nagy a fontossága, hogy szinte minden alkalommal utalok rá: a kegyelemnek nagyon, de nagyon sok eszköze van. Ezért hívom fel a figyelmeteket, hogy imával kegyelmet eszközöltök ki embertársaitok részére, a neki legmegfelelőbbet. És mondom nektek, itt is alamizsnát adtok egy éhező léleknek. Mert mondatott, hogy “Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mi Istentől származik.
Ne féljetek! Ne legyetek kicsinyhitűek. Mert kérjetek és adatik, kopogtassatok és nyittatik. Mert a virág, ha szárba is szökell, és nem kapja meg a forrás vizét, és nem éri a fény, annak a virága zárt bimbó marad, ki soha nem hoz termést és elszárad, és tűzre vettetik. Mert minden bűnre van bocsánat, csak a lélek elleni bűnre nincs bocsánat Istennél. Tehát aki bűnében megátalkodik, nem él a neki nyújtott kegyelmekkel – pedig a bűnbánat szentsége az utolsó leheletéig ott van testközelben – csak ezek azok, akikért hiába imádkoztok. Viszont ezt ti emberek nem tudjátok, ember nincs aki felismerje. Csak Isten lát mindenkit lélekben. Ti csak imádkozzatok, mert nagyon sok léleknek olyan az imátok, mint éhezőnek a kenyér, mint szomjazónak a víz.
Mert ti testvéreim ítéletre születtetek, de nem ítélkezésre. Ti csak hagyatkozzatok a ti Uratokra, Jézus Krisztusra. Mert a megváltó Jézus nem hagy elveszni a jóból még csak egy morzsányit sem. Az előbb azt mondtam, hogy ítéletre és nem ítélkezésre szület­tetek. Testvérem, most abból tanítalak, ami által ítéltettek:
Először a hozott hajlamok, mi segíthet is, de ugyanúgy gátolhat is:
- Vannak emberek, akik tele vannak rossz hajlamokkal, tele rossz indulatokkal.
- Vannak rossz hatásoknak kitett emberek. Itt arra helyeződik a hangsúly, hogy az ember a maga emberségéből küzdött-e, és mennyit küzdött ellene, mégis a világ szemében rossznak látszik. De csak a ti Uratok és Istenetek tudja, hogy mekkora harcot vívott önmagával.
- Van, ki csupa jó adottságokkal jött e világra, ki adottsága által nem áll önmagával szemben.
Hogy emberi hasonlattal éljek: kinek nincs káros szenvedélye, annak nem is kell ellene küzdeni, az adódik magától. Meg van elégedve, mert jónak tartják az emberek. Bizony mondom az előbbi közelebb áll Urához, Istenéhez, mert küzdelmében előbb fordul Urához Istenéhez, mint az utóbbi. Mert azt hiszi a balga, hogy az ő érdeme az, mit Istentől kapott. Mert aki küzd maga is, az felfogta Isten kegyelmét. Csak az öntelt, elbizakodott, kevély ember van annyira megelégedve, és többre vágyik, elkezdi keresni az ő Urát és Istenét. Mert aki nem küzd, az nem is győzhet, mert áki egyhelyben áll, az nem érkezik meg a csúcsra. Mert mondom, aki rossz, az legyen rossz, és aki jó, legyen még jobb! Mindezeken át hozza meg az Isten az ítéletet.
Tehát a velünk született adottságok, a tetteink, a gondolataink és mit tudtunk meg­valósítani az Istentől kapott feladatokból. Mert minden ember a neki szánt feladatra hivatott. Testvéreim, kik szívetekben megtaláltátok Krisztust, imádkozzatok és küzd­jetek és segítsetek a küzdelemben másoknak, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Most búcsúzom. Áldjon meg benneteket a mennyei Atya, az ő szent Fia, a megváltó Jézus, Isten Szent Lelke töltse be a ti lelketeket. Testvérem az Úr, Jézus Krisztus áldása legyen veled, míg meg nem érkezel.1985. január 30.
SOHASEM MINDEGY, SOHASEM HIÁBA
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya és a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevében. A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme által. Imádjuk testvérem az Urat. Adjunk hálát végtelen nagy jóságáért és mérhetetlen nagy szeretetéért, mivel eláraszt bennünket élőket és üdvözülteket egyaránt, kik édes gyermekei vagyunk mindahányan.
Áldás Uram reád, áldott legyen a te szent neved, mennyben, földön és minden helyen, mert mindenek alkotója te vagy én Uram és én Istenem, Jézus Krisztus.
Áraszd reánk szent kegyelmed teljességét, hogy levethesse testvérem mindazt, ami a világé és szabadítsd fel lelkét a világ, a mulandóság rabláncaitól, tedd lelkét szabaddá.
A félelmet, a kétséget tépd ki szívéből, hogy szabadon szállhasson. Ültesd tele lelkét a te reményed és békéd virágaival, mit a te szereteted öntöz, és az ő akarata, mit neked adott legyen a gyökere, és lelke szent bizalommal legyen tele, a te végtelen nagy irgalmadba.
Kérlek Uram, hisz te mindent megtehetsz, amit csak akarsz, te Ura vagy mindeneknek, őrizd meg lelkét a vad kísértéstől. Mert te tudod csak igazán, hogy hol él, és hogy él. Köszönöm Uram, hogy meghallgatsz. Mert tudom, hogy nincs ima és nincs fohász, ami elől elfordítod szent szívedet. Ezért legyen a te neved áldott most és mindörökkön örökké. Ámen.
Testvérem! Ne szorongjon a te lelked. Bízz feltétel nélkül a te Uradban és Istenedben. Ne legyenek kétségeid az isteni gondviselésben. Hagyatkozz te csak az üdvözítő Jézus Krisztusra. Megadja neked a csendes halál kegyelmét, azt hogy hited szerint szenderülj el az Úrban. A gonosz nem vehet erőt rajtad, mert az Úr azt nem engedi, mert bármi történik is veled, az Úr ellát az ő szent erejének kegyelmével.
Mert te testvérem tele vagy félelemmel azért, mert az előző üzenetekben elég keményen fogalmaztam, és te megrettentél. De ne félj! Jusson eszedbe, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, és ez töltsön el erővel. Mert ezt mondta az Úr:
“AZ ÉN IGÁM ÉDES ÉS AZ ÉN TERHEM KÖNNYŰ”.
Tehát testvérem, mindaz mi eljövendő az életedben, könnyű lesz neked. Mert te Krisztusért teszed, és a te Urad szeretete körülvesz téged. Mert mit is mondott az Úr az apostoloknak a süllyedő hajón:
“MIT FÉLTEK, TI KICSINYHITŰEK! “
Ezért testvérem, a te lelked se féljen, mert hol Krisztus, ott nincs félelem.
De ne szégyelld emberi gyengeségedet, mert a te Urad tudja mit jelent embernek lenni. Mert a te Urad is ismerte a halálfélelmet, az. Úr Jézus embersége is vissza­rettent. Ezért testvérem, bízd magad az Úrra, Jézus Krisztusra és ne félj, hanem imádkozzál és dolgozzál. Amit teszel, bármi munka, azt szívedből tedd! Lelkedet foglald el imádsággal, testedet pedig munkával.
Testvérem, most erről tanítok. Mi a léleknek az imádság, a testnek a munka: Ezt is hármas csoportra oszthatjuk:
- a lélek imával való lefoglalása,
- a test munkával való lefoglalása,
- valamint, mit jelent az előbbi kettő hiánya.
Először:
Az ember lélek. Mert mondom, minden jó és rossz a lélekből fakad, mert Isten és angyalai a lelkeken keresztül tart kapcsolatot az emberrel. Mert a lélek az Istenből kipattant szikra. A szabad akaratot Istentől kapta, tehát döntési joga van, mert Isten gyermekeként jött e világra, erre a mulandó világra.
De van a szellem világának egy negatív oldala is, mi szintén kapcsolatot teremt a lélekkel. A bukott angyal a mai napig is küzd Isten ellen és minden erejével arra törekszik, hogy Isten terveit keresztülhúzza, amit az emberi lelken keresztül érvényesíthet. Mert Isten terve az, hogy minden gyermeke a mennyek országának birtokosa is legyen.

Itt is három hatás érvényesül:

- először Istené,

- másodszor a gonoszé

- és a harmadik az ember döntés-joga: mert az ember szabad, mert nem szolgának született, hanem örökösnek és dönt a lélek Isten mellett.

De ez a döntés nem egyszeri, hanem ez érvényesül minden tettünkben, minden gondolatunkban. Mert a sátáni gonoszság állandó jelleggel döntés elé állítja a lelket.

Szinte egész életen át űzi, hajtja, bele akarja fárasztani a lelket. De itt van Isten végtelen nagy szeretete és kegyelme, ami erőt ad. Ahol a lélek lefoglalja magát imával vagy elmélkedéssel és ezzel, mint bástyával körülveszi magát és rést csak a kegyelem felé tár, az ne féljen! De lelkének ébernek kell lenni mindvégig!

Másodszor pedig a test lekötése munkával:

Mert ahol a lélek Isten imádásával van elfoglalva, a test pedig Istennek tetsző munkával van lefoglalva mindvégig, az a krisztusi úton halad előre. Mert mit mondott az Úr, az Üdvözítő:

“A LÉLEK AZ, AMI SZÁMÍT, A TEST SEMMIT SEM ÉR!”

Mert a test a világé, ami lehúz, mert minden bűn a testen keresztül talál magának nyitott kaput. Ezért arra törekedjetek, hogy testetek a lélek uralma alatt álljon és így testben és lélekben Istenéi vagytok. Mert mint az Úr, Jézus Krisztus testben támadt fel, úgy fogtok ti is testben feltámadni. Ezt ugyan nem értitek, de higgyétek.

A harmadikat pedig röviden meg lehet magyarázni:

Ahol a test uralja a lelket, az elveszett, az a kárhozaté. Ezért testvérem ne csüggedjetek, ha néha megbotlotok is. Tudja a ti Uratok, hogy esendők vagytok. De azt soha ne feledjétek el, hogy Isten végtelen nagy irgalma által és a bűnbánat szentsége által minden bűnt megbocsát. Ezért testvérem, ha bármekkorát botlotok is, de legyen erőtök, akaratotok által felállni, mert Isten végtelen nagy kegyelme segít titeket. Mert itt van a gonosz ereje, hogyha egyszer sikerült benneteket elgáncsolni, igyekszik veletek elhitetni, hogy már úgyis mindegy és minden hiába. De mivel ő a hazugság atyja, mindenben hazudik. Ezért testvérem, sohasem hiába és sohasem mindegy. Mert az lesz a győztes, ki kitart mindvégig. Mert csak a felfelé vezető út kívánja és veszi igénybe minden erőtöket, a lefelé vezető úton a bűn súlyával könnyen csúsztok.

Oda nem kell lelki erő, ott csak odaadjátok legnagyobb kincseteket az Istentől kapott szabad akaratot. De ne higgyétek, hogy ezek az emberek boldogok! - még itt a földön sem. Mert a gonosz semmit sem ad, mit vissza ne venne. Csak látszatot ad, és mindenkit rútul becsap, mert csak a gyűlölet fűti és égeti, mert a gyűlölet kénköves lángjában él elevenen és égeti.

Ezért testvérem ne térj ki a küzdelem elől. Ne keresd te a sima, gondtalan életet, sem a test kényelmét, mert ez lefelé vezet, mert ehhez sem erő, sem bátorság nem kell, hanem küzdj, bízz, higgy és remélj, és töltse be lelkedet az isteni szeretet és a te Urad és Istened kegyelme.

Most búcsúzom testvérem és azt mondom: áldjon meg az Atya, ki éltet, az Úr Jézus, ki megváltott, a szentlélek Isten, ki kegyelmével ellát és fényével bevilágítja a te lelkedet. Az Úr Jézus szent kegyelme legyen veled és őrizze meg a te lelkedet az örök élet részére. Ámen. Én pedig imádkozom érted és veled. Ármin.

Legfrissebb bejegyzések
Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek: 2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek: 2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

Feedjit Live Blog Stats

Free counters!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Locations of Site Visitors

Powered by Blogger.hu