Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Stoffán György: Jó út ez, Don Bergoglio?

Kit kell követnie a katolikus embernek? Hol a határ a „modern” hitbéli felfogásban? Egyetérthet-e a papság a pápával, ha ő nem az isteni kinyilatkoztatásokat és Jézus tanítását tartja irányadónak? Egyetérthet-e a papság az Evangéliummal ellentétes, eretnek tanokat hirdető pápai megnyilatkozásokkal, s magyarázhatja-e azokat prédikációkban vagy másként úgy, hogy e tanok elfogadására biztatja a híveket?

E fenti kérdések nem véletlenül fogalmazódtak meg bennem az utóbbi évben. A pápai megnyilatkozok egyre furcsábbak, egyre megbotránkoztatóbbak a vásott fül számára. Mint újságíró, eddig tartózkodtam attól, hogy véleményt nyilvánítsak Róma püspökével kapcsolatban, s ha írtam Róla, akkor is türelmet kértem iránta a Kedves Olvasótól…. Ám, mint katolikus magyar állampolgár, és mint politikával és egyháztörténettel is foglalkozó író,  újságíró  nem hallgathatok, ha az Evangéliummal ellentétes megnyilatkozásokat hallok Vatikánból… Az általam leírt alábbi gondolatok, a pápával kapcsolatos bíráló megszólalás egyházi részről bizonyára ellenkezést, nemtetszést vált ki irányomban, de mint az egyház tagja, számomra lelkiismereti kérdés, hogy Jézus Evangéliumát védjem, az egyház tanításának félremagyarázása ellen fellépjek. Ahogyan egyéb, az egyházat és papjainkat érintő problémák nyílt és tabuk nélküli feltárására szólított fel Őszentsége, úgy e felszólítással élve lelkiismeretem szerint vagyok kénytelen az alábbiak okán megszólalni.

Ferenc pápa megnyilatkozásai, repülőgépes interjúi (sajtótájékoztatói) meglehetősen nagy zavart keltenek az egyházi és a civil életben egyaránt. Ugyanis a pápa megdöbbentő kijelentéseket tesz közzé, nyilatkozataiban pedig olyan, az Evangéliumtól teljesen eltérő dolgokat mond, amelyek mind a Szenthagyománytól, a Szentírástól, az isteni kinyilatkoztatásoktól távol vannak, illetve azokkal homlokegyenest ellenkeznek.

Az, hogy kezet csókol a zsidó bankárnak, hogy muszlimok lábát mossa Nagycsütörtökön, s minden politikai eseményről alapvetően megosztó véleményt mond nyilvánosan, valamint olyan vendégeket fogad, akiket nem illenék fogadnia a Katolikus Egyház vezetőjének, súlyos problémát jelent a hívek közösségében. Ugyanis a hitelvek és az erkölcsi útmutatás nem lehetnek változók, relatívak. Jézus ezt mondja: „Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.” Mt. 5, 18.

A törvény azonban mást mond, mint amit ma „a jezsuita” hirdet, mint gyommagot elvet a hívő emberek fejében, az egyházzal szembehelyezkedők kedvére. Amikor meleg párokat fogad, cáfolni próbálja a házasság szentségét, s felszólítja a híveket bocsánatkérésre… nos, akkor voltaképpen a jézusi tanokat, az isteni kinyilatkoztatásokat tagadja meg, olykor tapossa sárba. A migrációról alkotott és hangoztatott fals véleménye pedig magával Jézussal száll vitába, hiszen Jézus nem halat, hanem hálót javasol adni azoknak, akik az életben megroppant egzisztenciával lézengenek csupán, s nem ismerik föl a kapott talentumokat. Őszentsége a jezsuita sokkal többet politizál, mint amennyire szellemi felkészültsége engedné, s ezzel káoszt teremt, mert a politika és Jézus tanítása maga az örök disszonancia…

Mindent meg lehet magyarázni, elő lehet adni kenetteljes módon, hiszen az egyszerű hívőnek az szent, amit a pap mond, hiszen bibliaismerete, teológiai tudása nincs. Veszélyes tehát, hogy a hívő nép egy részét bűnbe, kárhozatba vihetik a félre, vagy épp jól értett tanok, tévtanok, gondolatok, kivált, ha még a saját papjuk is megerősíti a Jézus tanításával ellentétes felvetéseket, s helyesnek ítéli meg azokat…

Én ugyanebben az egyházban, a budai ferenceseknél egészen más erkölcsi és hitbéli tanítást kaptam, mint amit ma, fél évszázaddal később látok, tapasztalok a világban. Csupán néhány pap meri felvállalni, hogy az igazi hitelveket hirdesse a szószékről, s következetesen – ha név és forrásmegjelölés nélkül is, de –, visszautasítsa a ma divatos eretnekséget, amely hol egy repülőgép fedélzetéről, hol Mexikóból, hol Örményországból vagy épp Rómából indul el lelket romboló, káoszt teremtő, botránkoztató útjára.

Kérjünk bocsánatot? Kiktől, hányadszor és megint miért?

Bergoglio legutóbbi felszólítása, miszerint meg kell követni a melegeket, és bocsánatot kell kérnie az egyháznak, mert annyi fegyvert megáldott… túlmegy mindenen. Pedig az Evangélium világosan elmondja az ellenkezőjét: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat. Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan10sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában.” (1Kor 6,9-10)

Fegyvert pedig nem áldott meg az egyház, csak azokat, akik fegyverrel voltak kénytelenek a hazát védeni… embereket áldott meg az egyház, akik életüket adták Istenért, egyházért, hazáért… Micsoda megalázó és megbotránkoztató gondolat az áldás miatti bocsánatkérés.  Bocsánatkérés az emberektől, a nem Jézust követőktől azért, mert Isten áldását kértük a Jézushoz hű és Benne hívő embertársainkra… Ki nem keresztény? Aki erre felszólít, vagy aki ezt kifogásolja?

Elég abból a parttalan és túlzó, színészkedő alázatból, önmeghazudtolásból, ami szerint nekünk, keresztényeknek, ha kell, ha nem, mindenért és mindenkitől bocsánatot kell kérnünk. Mindenért mi vagyunk a hibásak, mindenkit mi taszítunk ki… védeni merjük a keresztény értékeket, amelyeket – Európát illetően – ma már a pápa sem említ. Lassan odáig megy a hivatalos mindenkinek megfelelni akarás, vagy egyházrombolás, hogy magáért Jézus követéséért, Jézus parancsainak betartásáért is bocsánatot kell kérnünk, mert az Bergoglio szerint sértheti a nem Krisztus-követő embereket, akadályozza az egy, „igaz világvallás” létrehozását.

Mit szólnának ehhez azok, akik az egyház tanításáért, Jézusért adták életüket a múltban, s adják a jelenben is. Akik kitartottak a Szenthagyományban, élték az Evangéliumi életet? S kinek engedelmeskedjen ma az, aki tudja mit tanított Jézus és mit tanítottak az Ó-szövetségi próféták, s mit tanít ma Bergoglio… akinek majd minden megnyilvánulása az egyház lejáratásával, a katolikus ember megalázásával, sárba tiprásával, a jézusi tanok semmibevételével egyenlő.

A pápa repülőn adott interjúi olyanok, amint amikor éjjel egy erdőben, sötétben tűzparancsot ad egy kapitány, s reggel, amikor megvirrad, látják a vaktában parancsra lövöldöző katonák, hogy sajátjaikat ölték meg a kapitány parancsára… Ettől kezdve ők is gyilkosok, és meg kell védeniük a kapitányt ahhoz, hogy őket se ítéljék el. A pápa szavai és a papok magyarázatai – a pápa általuk való, már-már felmagasztalása – tűrhetetlenek, bosszantók. Nagyon szomorú, hogy ez megeshet a 21. század Istentől amúgy is eltávolodott, tragikus korszakában.

Én magam X. Szent Pius tanítását és XII. Pius pápaságát tartom a katolikus egyház pilléreinek, s azért imádkozom, hogy a vatikáni lelket és hitet romboló, politikai ámokfutás véget érjen. Mert, mint a mi nemzetünk is, úgy más nemzetek is, a kereszténység nélkül elvesznek. A relativizált erkölcs és relativizált hit maga a megsemmisülés. A katolikus egyháznak és a katolikus egyház fejének következetesnek, erősnek, és Jézust követőnek kötelező(!) lennie. Ha nem az, akkor nem pápa! Ha felszámolja a hitet, a hitelveket, a törvényeket, eretnekségével pedig megbotránkoztat, akkor rá is vonatkoznak Jézus szavai a megbotránkoztató embert illetően… „Aki pedig megbotránkoztat egyet ama a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötneknyakára, és a tengerbe vetik.” (Márk 9:42)

Mit tehet, hogyan védekezhet a katolikus ember?

A megbotránkoztatás pedig folyik. Igaz, nagyban folyik az eretnek gondolatok magyarázata, magyarázkodása is, miközben nekünk hívő embereknek egyetlen dolgunk van: imádkozni az Egyházért! Krisztus egyházáért, s nem feladni hitünket és Isten iránti elkötelezettségünket. Mert egyetlen dolog bizonyos: Üdvözülni csak Krisztuson keresztül lehet! Ehhez pedig a Krisztussal való személyes kapcsolat elengedhetetlen. Így válik igazzá, hogy az egyház nem a Szentszék és nem a pápa, hanem a hívő emberek összessége. Ha pedig mi, hívő emberek kitartunk Jézus tanítása mellett, imádkozunk a Katolikus Egyházért, kérjük a Szentlélek közbenjárását, s nem a ma divattá vált „ferencpápai” relativizált kereszténységet választjuk, akkor semmi sem veszett el. Kivált, ha papunk is megerősít hitünkben, s nem Bergoglioval foglalkozik… mert hála Istennek papjaink többsége nem megtéveszthető. Téveszméket hirdető pápák már voltak, de a történelem nem őket igazolta. Ezért nem tragédia a jelen korban sem, ha egy öreg argentin jezsuita, botor megnyilvánulásokkal borzolja a hívők sokaságának idegeit. A mi egyházért mondott imánk és Jézus ígérete egybevág: „És mondom neked: Te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.” (Mt, 16. 19.)

Vannak jogos elvárásaink!

Végül: Nekünk, magyaroknak hosszú évtizedek óta vannak jogos elvárásaink a Szentszéket illetően, amely elvárásaink nem túlzók, de szükségszerűek és természetesek.

A csángók magyar pasztorációja, a felvidékieknek magyar – nem csak magyarul is tudó(!) – püspök kinevezése és a gyulafehérvári érsekség metropolita érsekséggé emelése iránti kérésünket a Szentszék nem hallja meg. Noha a Szentszékhez hű, hitéért sokat szenvedett, ma is idegen főhatalmak elnyomása alatt élő nemzet kérte a túléléséhez fontos atyai támogatást. Nem kapta meg! Miért is lenne fontos a metropolita érsekség?  Azért, hogy  Temesvár, Várad és Szatmár püspökségei ne Bukarest magyarellenes érsekének, Rab Jánosnak  (Ioan Robu), hanem az ezer esztendős erdélyi püspökség -ma már érsekség -, érsekének  fennhatósága alá tartozzék.

Hogyan is képzeli a Szentszék, hogy a kereszténység és a magyar nemzet teljes pusztulását hozó, nem keresztény tömegek befogadását célzó szentszéki politikai utasítást mi meghalljuk? Hogyan jön ahhoz a pápa, hogy kormányunkat, vezetőinket tiszteletlenül említse (így a választók millióit is porig alázva!), az igazságot nem tudva, vagy szándékosan elferdítve? Vajon mi akadályozza Márton Áron püspök, Mindszenty József, Apor Vilmos, vagy a ferences vértanúk boldoggá-, illetve szentté avatását?  Nem más, mint a szemlélet, amely veszedelmes és antikrisztusi… és amiben a magyar katolikusság nem partner, és nem is kíván azzá válni…

Végül tanult barátom kiegészítése a Bergoglio-cikkhez:
Nézzük dióhéjban, mi minden baj is van Bergoglioval:
1. Ferenc eretnek, aki mindent egy teljességgel kiszámíthatatlan és szellemileg definiálatlan síkra helyez, ahol a struktúráknak nincs többé semmilyen jelentőségük és a tekintélyt egy minimumra redukálják. Egy síkra, melyen a hitigazságok megőrzése és a szent liturgia a nárcizmus és álszent külsőségek bálványimádó karikatúrájává redukálódnak. Egy síkra, melyen általánosságban a másikra való odafigyelés, a másik elismerése, a dialektikus viszony válik az evangelizáció centrális súlypontjává.
Drámai módon – vagyis bizonyos teatralitással – Ferenc pápa odáig megy, hogy lemond az előjogairól. Azáltal, hogy saját tekintélyét relativizálja, ahhoz az uralkodóhoz lesz hasonlatossá, aki hatalmát azzal a céllal gyakorolja, hogy azt lerombolja vagy másoknak szétossza, aki saját tekintélyét csak azzal a céllal fogadja el, hogy azt felszámolhassa. Ez mind nagyon szépen és alázatosan hangzik, ha ez az alázat abból állna, hogy nem változtat meg semmit abból, amit kapott. Nem pedig a pápaság intézményét gyengíteni azzal az ürüggyel, hogy ezzel a kor állítólagos szükségleteinek kell megfelelni. Ez a pápaság relativizálását és historizálását jelenti, és egyúttal azt is, hogy az elmúlt évszázadok vagy évek pápaságát az isteni intézmény elleni autentikus árulás egy fajtává értékeli át. Azt jelenti, hogy ki akarja jelenteni, hogy minden, ami eddig volt, egyedül a világra és annak szükségszerűségére lett kialakítva. És mivel a világ változik, a pápaságnak is változnia kell.
Ferenc olyan pápának tartja magát, aki a pápaságot Krisztustól alapított tekintélyétől megfosztja és minimalizálja. Egy olyan uralkodó, aki elajándékozza a trónját. Nem volt fellelhető ez a cél már akkor, amikor a trónt kicseréltette egy egyszerű székre, és a pápai lakosztályok helyett egy vendégházba költözött?
A teljes apostoli dokumentum -„Evangelii Gaudium” – tanulmányozása után hamleti kétely marad: Mi az a jó hír, amit nekünk, katolikusoknak ma hirdetnünk kellene? Ha arról van szó, hogy a keresztény örömhírt egyfajta globális átöleléssé banalizáljuk, én biztos vagyok abban, hogy ez sikerülni fog nekünk. Ugyanis a pápai intelemben meglepetéssel tapasztaljuk, hogy ilyen szavak, mint „bűn” és „megtérés” nem az evangelizációs dinamikával való összefüggésben fordulnak elő, hanem az egyház újrateremtését írják le velük. Olyan szavak, és velük olyan koncepció, mint „menny” és „pokol”, „örök élet” és „túlvilág” tökéletesen hiányoznak az enciklikából. A megváltás elképzelése ugyanígy csak egy színét vesztett „szociális” dimenziót kap.
2. A kérdésre, hogy a 7 milliárdos világban másfél milliárd a keresztények száma és a hitüket gyakorló olaszok alig érik el a húsz százalékot, Ferenc pápa úgy válaszolt, hogy nem célja a hittérítés. „A hittérítés ostobaság, értelmetlen, meg kell ismerni, meg kell hallgatni a másikat” – jegyezte meg.
Az ateistákkal kapcsolatban a pápa úgy fogalmazott, hogy annak is van lelke, aki nem hisz benne. Érdekes, az nem jutott a pápa eszébe, hogy az ateista nemcsak a saját lelkének létezését, hanem Istent tagadja s ettől ateista, nem a saját lelkének tagadásától.
3. Ferenc és a buzik. Nem véletlen: Az amerikai homokos-világ egyik sztárja volt az első felolvasó a szeptember 25-én a New-York-i Madison Square Gardenben bemutatott „pápai” „misén”. A hírnek, amit a média Európában elhallgatott, Amerikában nagy visszhangja volt. Különösen a homo-aktivisták öntötték el az internetet meglepett és örvendező bejegyzéseikkel. Bergoglio a homoszexuálisok felé tett eddigi híres-hírhedt megnyilvánulásaira a koronát tette fel ezzel.
A lektor neve Mo Rocca, szatíra-író, színész és tévériporter, akit az amerikai közönség mostani liturgikus fellépéséig elsősorban a homoszexualitásról vallott katolikus tanítás nagy ellenségeként és a homo-„házasság” aktív pártolójaként ismert. Amikor 2011-ben New York állam kétes körülmények között bevezette a homo-„házasságot”, Mo Rocca ezt lelkendezve így kommentálta: „Egy ilyen történelmi eseménynél jelen kell lenni … felejthetetlen és megható.”
Egy magát nyíltan homoszexuálisnak valló és a közmédiában naponta ilyenként szereplő ember jelenléte a „pápai” emelvényen, előreláthatóan jogos felháborodást és ellenkezést váltott ki a katolikusok körében. West atya, aki a család és az életvédelem területén aktívan tevékenykedik, internetes bejegyzésében ezt írta: »Szolgálatot teljesíthet-e lektorként egy „pápai” „misén” olyan valaki, aki az Egyház tanításából gúnyt űz?« A Vatikán azonban vállalta a katolikusok bosszantását, mert a homo-világ és a média tapsai fontosabbak voltak a számára.
A homoszexuális csoportosulások aktivistái leplezetlen lelkesedéssel fogadták a hírt. Egyikük, egy ismert komika, ezt írta: „Ez nem vicc. Mo Rocca nyitja meg a misét a pápa számára. Óh, Istenem!” Egy másik homo-veterán Rocca fellépését úgy értékelte, mint »pápai szignált az egyháznak a homokosokkal szembeni nyitásáról. Mocca fellépése első lektorként a „pápai” „misén” igazolta, hogy Beroglio 2013 júniusi híres kijelentése: „Ki vagyok, hogy ítéljek?”, grandiózus volt.«
„Nehéz elhinni, hogy azon felelősök előtt, akikre az a kényes feladat hárult, hogy a személyeket kiválogassák a liturgikus feladatok elvégzésére, nem voltak ismertek Mo Rocca homoszexuális aktivitásai. Ezért inkább az a valószínű, hogy a döntést tudatosan és célzatosan hozták meg. Sőt, még ennél is több: hogy ez a Vatikán homoszexualitással kapcsolatos stratégiájának egyik részét képezte” – írta a Correspondenza Romana.
4. És néhány apróság még adalékul:
– Nem tudok tapsolni egy olyan pápának, aki nem hajt térdet se a Szentségház előtt, se az átváltoztatás után, ahogyan ezt a szentmise szertartása előírja.
– Nem tudok örülni annak sem, hogy megszüntette a paténa használatát és a térdeplőt az áldozóknak; és még kevésbé tetszik, hogy soha nem ereszkedik le, hogy maga áldoztassa meg a híveket, és hogy soha nem nevezi magát pápának, hanem csak Róma püspökének, és hogy már nem használja a halászgyűrűt.
– Nem tölt el büszkeséggel, hogy Nagycsütörtökön megmosta egy muzulmán nő lábát, mert ez a liturgikus normák nyílt megsértése.
– Nem tudtam, mit gondoljak vagy mondjak, amikor nyilvánosan kigúnyolt egy csoportot, akik lelki imacsokrot küldtek neki, mert szerinte„ők azok, akik számolják az imákat”. A Rózsafüzér az egyház csodálatos hagyománya, de mit gondoljak arról, ha a pápának ez nem tetszik, és kigúnyolja azokat, akik ezt az imádságot érte ajánlják föl?
– A világifjúsági-találkozón arra biztatta az ifjúságot, hogy „csináljanak felfordulást az utcán”. A felfordulás szó (lio spanyolul), amennyire én tudom, a rendetlenség, a káosz és a konfúzió szinonimája. Tényleg azt szeretné, ha ezt tennék a katolikus fiatalok az utcákon? Nincs még elég káosz és rendetlenség a világban, még növelni is kell ezt?
– Azt is mondta, hogy „az az idő, amelyben most élünk, egyike az Egyház legjobb időszakainak”. Hogy mondhat ilyet egy pápa, mikor mindannyian tudjuk, hogy fiatal katolikusok milliói élnek bűnös kapcsolatban, mikor a válás szinte mindennapi kenyerünkké vált, és milliónyi anya öli meg magzatát katolikus orvosok segítségével; mikor több millió olyan vállalkozó van, aki nem az egyház szociális tanítását követi, hanem az ambícióit és a kapzsiságát. Amikor több ezer olyan pap van, aki liturgikus visszaélést követ el; mikor több százmillió azoknak a katolikusoknak a száma, akik már találkoztak Krisztussal, és mégsem ismerik hitük legfontosabb alaptételeit sem; mikor az oktatás és a kormányok a szabadkőművesek kezében vannak, a világgazdaság pedig a cionistákéban? Ez lenne az Egyház legjobb időszaka?

Isten óvja XVI. Benedek pápát!

Forrás: http://polgarportal.hu/jo-ut-ez-don-bergoglio/

Kaposfüreden a Mária Házban újra vérzik az Oltáriszentség. A csodát láttuk!!! Tanúi vagyunk!

Mária Háza Kaposfüred 2016


Előzetes - Beszélgetés Ullrich Ágoston atyával


Krisztusban szeretett Testvéreim!
Újra szólnom kell, sőt nem csak szólnom, kiabálnom, mert engesztelői hivatásom egy új szakaszához érkezett. Tanúskodnom kell, ország világ előtt azokról a dolgokról, amiket szememmel látok fülemmel hallok és a hit bizalmával befogadok.
Engesztelőként hosszú évek óta járok Kadarkútra, ahol korábban a Szentháromság és a Szűzanya Égi tanításokat adott, jelenleg pedig azzal a maroknyi engesztelővel, akik rendszeresen imádkoznak -e helyen imádjuk és engeszteljük Jézus Drága Vérét Szentséges Szívét. Imádkozunk a lelkek megmentéséért, a bűnösök megmentéséért, és még hosszan sorolhatnám kikért és mikért.
Korábban, minden engesztelői imaóra előtt meglátogattuk Kaposfüreden a Mária Házat, ahol Török Marcell atya fogadott minket nagy szeretettel. Ott Szentmiséket mutatott be, imádhattuk az Oltáriszentséget, köszönthettük a Szűzanyát. Ő nemes egyszerűséggel "csak" Mamának szólította a Szűzanyát. Abban a nagy kegyelemben részesülhettünk, hogy azt az Oltáriszentséget imádhattuk, amely korábban vérzett, (alább a csatolt képen, piros tüllel van letakarva). Féltő gonddal őrizte az atya, mi pedig nagy kiváltságnak tartottuk,hogy e Nagy Szentség előtt leborulhatunk.

http://users.atw.hu/mariahaza/picture/marcell_atya.PNG
Sajnos Marcell atya már nincs köztünk.Azonban halála után a csodák és kegyelmek sorozata zajlik a Házban. Azóta könnyezik a Szűzanya szobra.A helybéli  egyszerű hívek tanúbizonyságai a gyógyulások, mind mind bizonyítják, a kegyelmek özöne árad. Azóta az Oltáriszentség újra vérzett székesfehérvári engesztelők látogatásakor is.
Tegnap, 2016. június 28.-án,miközben imádtuk az Oltáriszentséget ismét vérezni kezdett.Imádtuk, dicsőítettük, megköszöntük. Lefényképeztük. Alább megtekinthetitek.
(Amikor a közelmúltban a Kárpátalján könnyező máriapócsi Mária-kegykép másolatai könnyezni kezdtek, ország-világ tudhatott róla. A templom kapui éjjel nappal nyitva álltak a hívek előtt.)

Ez a csoda pedig tabu számba megy.Testvérek! Mi  kellene még, hogy ez a csoda mindenkihez eljusson? Hogyan kellene meggyőznünk a papságot arról, hogy az Égieknek terve van e házzal? Hogyan kellene még imádkoznunk,hogy megnyíljanak azok a kapuk, amik lehetővé tennék, hogy itt  szentmisék, zarándoklatok,Oltáriszentség imádás ,dicsőítés legyen?
Nos Jézus válaszolt rá. Épp tegnap. Mert ez oly nagy ajándék volt, amit élő ember nem biztos, hogy megtapasztal.
Olvassátok mit válaszolt ezekre a csodákra az Úr.
Jézus mondja:"Drága Engesztelőim! Lelkes Kis Csapatom!
Ezeket a csodálatos dolgokat, amik már rég óta történnek ott a Mária Házban, természetesen Én ajándékozom nektek, természetes, hogy Tőlem való, nem a másik oldalról.A másik oldal ilyeneket nem tudna tenni, ekkora örömöket okozni, ennyire mélyen megérinteni gyermekeim lelkét. Csak Én tudom.És hogy miért tettem?
Már az első csodától kezdve, amikor Marcell atyának a Szentostyán megjelent az első vércsepp, aztán a Szűzanya szobor könnyezésén keresztül, a mai napon történt csodán át, és még ki tudja mennyi minden történik majd ott. Ezeket mind azért adtam nektek, hogy erősítsem a hiteteket, hogy Én, Jézus Krisztus, valóságosan benne Vagyok az Oltáriszentségben. Testemmel,Véremmel,isteni Dicsőségemmel, Lelkemmel.Az összes lelki tulajdonságaimmal.Én valóságosan jelen vagyok. Ezt nem a papok találták ki, hogy az Én Testem és Vérem ott van a Szentostyában, hanem bizonyítani akarom, hogy a szemetekkel lássátok, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik csak mesének képzelik, képzelgésnek, de aki beteszi a lábát oda, a Mária Házba, az tovább nem fog kételkedni, tehát megerősítésért. Másodszor pedig hálából adtam, mert oly drágák vagytok, amikor újra és újra elmentek oda, a Marcell atya otthonába, a Mária Házba, ami legszentebb Édesanyám tiszteletére épült.
Köszönöm a fáradozásotokat, olyan messziről képesek vagytok eljönni, ilyen gyakran. Ez, a második oka, hogy adtam ezt az ajándékot.
Legyetek hűségesek Édesanyámhoz,Hozzám és a Mária Házhoz, és vigyetek oda minél több teremtményemet, hogy minél többen láthassák ezt a gyönyörűséget, ami ott várja őket.
Ó Gyermekeim!
Szomorú a Szívem, hogy papfiaim között, még mindig vannak, akik saját szemüknek sem hisznek,akik letagadják ezeket a nagy kegyelmeket, amikkel bizonyítani akarom valóságos jelenlétemet.
De megígérem nektek, hogy a Nagyfigyelmeztetéskor mélyen megérintem a szívüket. Nagy szenvedésben lesz részük a kételkedés miatt. De azután megbánják és Én megbocsátok nekik.
Ez a Mária Ház bekerül a legnevezetesebb zarándokhelyek közé.
Ne féljetek! Én mellettetek állok és Marcell atya utódai mellé, akik majd oda kerülnek és Szentmiséket tartanak. Megnövekszik a híre ennek a helynek és sok-sok gyermekemet vonzza majd magához, mert egyik kegyelem, követi majd a másikat.
Most pedig, nagy szeretetemben megáldalak az Oltáriszentség iránti tisztelet növekedésével!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Amen.

Krisztusban szeretett Testvéreim!
Itt az alkalom!
Kiabáljátok kürtöljétek, terjesszétek, ne rejtsük véka alá   ezt a nagy csodát.Adjátok tovább papjaitoknak, testvéreiteknek! Ezt nem hagyhatjuk! Maga Jézus buzdít. Ne féljetek!

Imával és szeretettel az Oltáriszentség fehér vértanúja, Évi.

Drákói csapás: nemsokára megkezdődik a szekták felszámolása

Irina Jarovaja hidfo.ru

Az orosz parlament alsóháza elfogadott egy új terrorellenes törvényt, ami lehetővé teszi a hatóságok számára a veszélyes szektákkal való leszámolást. Az új törvény tiltja, hogy a hivatalosan elismert egyházakon kívül bármilyen más szervezet hittérítést, vallási prédikációt folytasson, vallási témájú iratokat terjesszen.

Az Egységes Oroszország Párt képviselőnője, Irina Jarovaja által benyújtott törvényjavaslat többek között az extrémista és okkult szekták, vallási irányzatok adminisztratív eszközökkel való kiirtását célozza meg: betiltja a hittérítést, vallási prédikációt, és vallási témájú iratok terjesztését – az interneten is – minden olyan csoport számára, ami nem hivatalosan elismert egyház. Az iszlám vallási szélsőségesek, de bizonyos szabadkőműves szekták számára is kemény idők jönnek, mert a nem államilag elismert vallási szervezetek számára illegálissá válik saját kitalált vagy félremagyarázott hittételeik terjesztése.

A törvény emellett négyről nyolc évre emelte az extrémista bűncselekmények esetében kiszabható börtönbüntetés időtartamát. Kimondja, hogy bizonyos bűncselekmények esetében a folyamatban lévő előkészületek ismerete is bűncselekménynek minősül, ha az adott személy nem értesíti a hatóságokat. Ezáltal a szélsőséges vallási közösségeknek nem csak azon tagjai büntethetőek, akik a konkrét terrorcselekményt elkövették, hanem büntethetővé válnak azok is, akikről bebizonyosodik, hogy tudtak a radikalizálódott hittársaik által folytatott előkészületekről.

Az új szabályozás fontos építőköve az online kommunikáció hosszú távon ellenőrizhetővé tétele; előírja, hogy az internetszolgáltatók el kell tárolják és a hatóságok számára hat hónapra visszamenőleg elérhetővé kell tegyék a felhasználóik összes online kommunikációjának tartalmát (metaadatok esetében ez három év), emellett kiskapukat biztosít az állami hatóságok számára számos online üzenetküldő alkalmazás titkosításának megkerülésére. A hatóságok számára így nem csak lehetővé válik a radikalizálódó vallási közösségek felszámolása, de hatékony eszközt kapnak a nem bejegyzett szervezetként működő földalatti szekták tagságának feltérképezéséhez is.

http://www.hidfo.ru/2016/06/drakoi-csapas-nemsokara-megkezdodik-a-szektak-felszamolasa/

Égi Édesanyánk üzenete 2016. június 25-én Medjugorjéból

Velem együtt adjatok hálát Istennek!

Üzenet, 25. június 2016

Drága gyermekek! Velem együtt adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek vagyok. Imádkozzatok gyermekeim, és éljétek Isten parancsai szerint, hogy jó legyen nektek a földön. Ma, ezen a kegyelmi napon, édesanyai béke-áldásomat és szeretetemet szeretném adni nektek. Közbenjárok értetek Fiamnál és arra hívlak benneteket, hogy tartsatok ki az imában, hogy veletek együtt valósíthassam meg terveimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Szűz Mária múlt havi, májusi üzenetében arról beszél, hogy köztünk való jelenléte Isten ajándéka. Akinek nyitott szeme és szíve van, a jelenéseket és Szűz Mária köztünk való jelenlétét Isten ajándékaként ismeri fel, amely nekünk, embereknek adatik, akik úton vagyunk a cél felé, ahol Isten vár ránk. Nyitott szemmel fogadni ezt az ajándékot azt jelenti, hálás szívvel élni, olyannal, amely felismeri azt, hogy mindent Istentől kaptunk.
Mária minden üzenetének végén azzal a vággyal fejezi ki irántunk való háláját, hogy hallgassuk megmentő szavait, amelyek által új lehetőséghez szeretne elvezetni bennünket. Mária hálás szívvel dicsőíti Istent mindazért, amit tett népéért és életéért. Mária nagy és gyönyörűséges, de nem azért, amit tett, hanem a „nagy dolgokért” amelyeket Isten művelt vele.
Szűz Mária hozzánk hasonlóan élt. Miután kimondta „igenjét” Istennek, olyan úton jár, amelyen majd Krisztus és övéi fognak járni. Ez a szenvedés és a kereszt útja. Isten meghívását a házasság körüli nehézség, később pedig az aprószentek, az ártatlan gyermekek meggyilkolása, az Egyiptomba való menekülés és az onnan való visszatérés fájdalma követi. És az állandó üldöztetés és szegénység. De minden baj ellenére, a földi pusztaság útján Mária éneke hangzik fel: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben!” (Lk 1,46). Azt kérdezhetjük hogyan és miért tud valaki így beszélni, ha útja tele van fájdalommal és szenvedéssel?! Nyilván azért, mert szívének rejtekében látta Istent, aki a világ minden kincsénél nagyobb. Ennek a kincsnek birtokában örvendezve énekelheti: Magasztalja lelkem az Urat. Minden kereszt ellenére hálát ad Istennek, mert látja, hogy mindent Tőle kapott.
Mi jól tudjuk, mennyire fáj mások hálátlansága. Nehéz felismerni szívünk hálátlanságát. A hálátlanság a szív zártsága és vaksága. Mindenünket Istentől kaptunk. Életünk minden pillanata a felülről való ajándék. Nem tudtuk előre megrendelni szüleinket, a természetet, amelyben élünk és a testünket sem. Mindent kaptunk. Megköszöntük-e valaha is Istennek ajándékait és azt, hogy életre hívott bennünket?
A hálás ember látja, hogy élete Istentől függ. A hálás ember meg van győződve arról, hogy sokkal inkább abból él, amit befogad, mint abból, amit tesz. Az ember annyira él, amennyire hálás. A hálátlan ember vak. A hálátlan embernek nincs szüksége senkire sem, ha mégis, akkor csak azért, hogy kihasználja. A hálátlan ember rabló és gyilkos. Önző módon abból él, ami nem az övé. Mindent Istentől és az emberektől kapott, mégis úgy viselkedik, mintha minden az övé lenne.
A hálás ember reális és alázatos. Úgy látja a dolgokat és a világot, ahogyan van. A hálás ember szüntelenül tanul, mindenre figyel és mindent észrevesz. Szüntelenül növekszik, mert kész kapni és befogadni. A hálás emberek nagy és bátor szívűek. Együtt tudnak élni másokkal. Ki tudnak engesztelődni és meg tudnak érteni másokat. Készek hidakat építeni az emberek közé és világosságot gyújtani a szívekben. Alkalmasak arra, hogy megállítsák az emberek közötti háborúkat és emberségessé teszik az életet.
Szűz Máriának hálás szíve volt. Csak a hálás emberek válnak dicsőségessé. A hálátlanok megmaradnak a sötétségben és a szégyenben. A hálásak tudnak adni, mert nekik mindig van mit.
A hálás szívű emberek felismerik Szűz Mária jelenlétét, jelenéseit és üzeneteit. Ez Isten az egyháznak, a világnak és minden alázatos és hálás szívnek nyújtott ajándéka.
Imádság
Szűz Mária, Te, aki a kicsinyek, az egyszerűek és a szegények nyomában Isten akaratát teljesítve jártál, tudtál meghallgatni és szívedben elgondolkodni minden eseményről és minden szóról. Taníts minket az alázatosság útjára, hogy hálás szívűek legyünk, olyan szívünk legyen, amely felismeri, hogy mindaz, ami vagyunk, és amink van Istentől kaptuk. Nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk a hálaadásra. Könyörögd ki számunkra a hálás szív ajándékát, hogy meggyógyuljunk vakságunkból és önző voltunkból.  Ámen.
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

New Age színjáték

New-Age2

Szinte nem létezik olyan téma manapság, ami valamilyen módon, akár az érintett személyek vagy az adott terület kapcsán ne kötődne valamilyen formában a New Age mozgalomhoz, így bizonyos szinten mindannyian találkoztunk már vele és tudunk róla ezt azt. Mivel egy nehezen körülírható ideológiáról van szó, ami sokszor egybemosódik más irányzatokkal, szerettem volna jobban megismerni hátterét, kialakulásának és növekvő népszerűségének okait és történetét, amiben számos publikáció, könyv és bizonyság volt segítségemre.

Az alábbi írást nem egy kimerítő tanulmánynak szántam. Erre egyre több forrás áll rendelkezésére olyanok tollából, akik nálam sokkal többet tudnak a témáról, és amelyek részletesen kifejtik a New Age fontos szerepét és befolyását bizonyos körök világuralmi terveiben, illetve az ideológia korokon és vallásokon átívelő történetét. Ehelyett inkább annak szerettem volna utánajárni, az alapítóként emlegetett személyek történetén keresztül, hogy mi állhat a mozgalom népszerűsége mögött illetve, hogy hívő keresztényként mit tehetek követőiért.

Kiindulópontként azért lássunk egy rövid meghatározást a Wikipediáról:

A New Age erősen spirituális beállítottságú, a legkülönbözőbb világvallásokból – különösen a keleti vallásokból – merít és az így átmentett nézeteket (időnként módosított, átértelmezett) formában beépíti saját filozófiájába. Mivel hitelvei, előírásai nincsenek, nehéz meghatározni, mi jellemző rá pontosan. A New Age-hívők többnyire hisznek a reinkarnációban, az asztrológiában, a kristályok gyógyító erejében, és más ezekhez hasonló ezoterikus dolgokban.

A New Age követői egy megalapított vallás vezetésének követése helyett rendszerint saját lelki éhségüket a világ vallásaiból, a sámánizmusból, az újpogányságból és okkultizmusból származó misztikus hagyományok anyagaival elégítik ki.

Bibliai keresztény szempontból nézve a New Age mozgalom valójában nem más, mint az ősi pogány kultuszokat felelevenítő és egyesítő eszmei, szellemi hálózat. Ennek a széleskörű, újpogány rendszernek nincs látható, hivatalos vezetősége, nincs földi hierarchiája vagy központja, nem vezet tagsági listát, sőt, igazán még rendszerezett dogmatikával és hitvallással sem rendelkezik. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a mozgalomnak nincsenek irányítói, jól behatárolható célkitűzései, és nem rendelkezik kiemelkedő, befolyásos személyiségekkel. Ennek a szellemi irányzatnak a rendkívül sikeres és komolynak mondható hatása jelen van a társadalom minden területén, így a kultúrában, a politikában, az oktatásban, de még a kereszténynek nevezett vallásban is.

A bibliai kereszténység kivételével szinte minden szellemi irányzatot befogadó mozgalom alapvető tétele, hogy Istenhez több út vezet, amelyek közül egyik sem jobb a másiknál, kivéve azt, amelyik szerint az Út maga Jézus.

A mozgalom alapítóiként számon tartott személyek életében néhány érdekes és egyúttal szomorú közös pontot találunk, mégpedig, hogy szinte kivétel nélkül keresztény környezetben nevelkedtek és az életük egy bizonyos pontján személyes kapcsolatba kerültek a természetfelettivel, annak is többnyire a sötét oldalával. Amikor azonban kérdéseikkel az egyház földi képviselőihez fordultak, már amikor ezt megtették, válaszok helyett értetlenséggel találták szemben magukat, mert legtöbbjük (nem mindegyikük) esetében azok, akik segíthettek volna értelmezni a velük történteket, maguk sem tudták, hogy mivel van dolguk, vagy hogy miként segíthetnének, amennyiben ez szándékukban állt egyáltalán, így a kerítésen ugrottak ebbe az új világba, és az Isten által nekünk adott ajándékok helyett annak olcsó hamisítványait ismerték meg és kezdték használni.

A szomorú tény tehát, hogy a New Age mozgalom és annak legtöbb meghatározó alakja a kereszténységből indult.

Nyilván őket is terheli felelősség, amivel majd el kell számolniuk Isten előtt, azonban keresztényként fontosabbnak tartom saját házunk táján szétnézni, hogy saját életünkben, másokkal való kapcsolatainkban ne kövessük el ugyanezt a hibát és kárhoztatás helyett segítő kezet és válaszokat adhassunk a keresőknek. Hogy ezt elfogadják-e az persze más kérdés, mi viszont arra figyeljünk, hogy az a kéz tényleg segíteni, nem pedig lecsapni akarjon.

Most nézzük meg a New Age mozgalom születésében kulcsszerepet betöltő hat személyiség történetét Jonathan Welton, New Age Masquerade (New Age színjáték) című könyvének segítségével, majd próbáljunk meg néhány olyan következtetést levonni, ami támpontot adhat abban, hogy mi magunk mit tehetünk:

Emanuel_SwedenborgEmanuel Swedenborg (1688-1772)1

Sokan Emanuel Swedenborgot tartják a New Age táptalajául szolgáló spiritualista mozgalom elindítójának. Emanuel apja, Jesper, gazdag bányász családból származott. Sokat utazott, teológiát tanult és figyelemreméltó ékesszólásával XI. Károly svéd király figyelmét is magára hívta, akinek befolyása révén végül az Uppsala Egyetem teológia professzora lett. Mivel Jesper inkább a lutheránus pietistákkal szimpatizált, idővel eretnekséggel vádolták. A fiatal Emanuelre komoly hatással volt az egyház megváltoztatását célul tűző apa példája.

Felnőttként apjánál is tovább ment. Elképzelhető, hogy jó szándék vezérelte igyekezetében, talán Luther nyomdokaiba akart lépni, ugyanakkor az általa javasolt alapok nem reformot – ami keresztény értelemben sohasem valami forradalmi újítást, hanem éppen ellenkezőleg, a tiszta alapoknak az évszázadok alatt rárakódott hagyományoktól való megtisztítását, vagyis a tiszta forráshoz való visszatérést jelenti – hanem torzulást eredményeztek volna a hívők közösségében.

Az általa terjesztett furcsa tanítások, például a halottakkal való kommunikáció, mint hiteles információszerzési mód, végül a spiritualizmus és a New Age alapjául szolgáltak. Saját álmait és látomásait a Biblia szavánál többre tartotta, ami mindig csúszós ösvénynek számít, hiszen mérce hiányában hogyan képes bárki megítélni saját kijelentéseit.

Összesen 18 teológiai művet adott ki, amelyből a Mennyország és a pokol címűt 55 alkalommal nyomták újra. Tanításai számos ismert személyiség gondolkodását befolyásolták, akik között megtaláljuk William Blake-et, Elizabeth Barrett Browning-ot, Ralph Walso Emersont, Carl Jungot, Johnny Appleseed-et és Helen Kellert is.

MezmerFranz Anton Mesmer (1734-1815)2

Franz Anton Mesmer szorosan követte Swedenborg nyomdokait, bár inkább tudományos, mintsem teológiai úton. Úgy hitte, hogy az emberi testben létezik egy mágneses folyadék, aminek hatását „állati mágnesességnek” (magnétisme animal) hívta. Az ezzel kapcsolatos tanításai során alkalmazott módszer illetve maga a jelenség, vagyis a mezmerizmus (amit időnként delejezésként fordítanak), az ő nevéből származik.

Mesmer a Jezsuitáknál tanult és a tudományok terén igen jártas embernek számított a maga korában. Olyannyira, hogy XVI. Lajos, anélkül, hogy Mesmer erre külön kérte volna, három tudóstársával, köztük az amerikai Benjamin Franklin-nel egyetemben, 1784-ben kinevezte az állati mágnesességet vizsgáló bizottság tagjának.

Mesmer valószínűleg véletlenül botlott a lélekvilág dolgaiba és megpróbálta a tudomány szemével vizsgálni ezeket. Tanításának lényege, hogy az ember testében bizonyos spirituális és egyéb energiák mozognak, amelyek egyensúlyhiánya a betegségek okozója. Mivel tudósként a lélek dolgait próbálta kifejezésre juttatni sokat kigúnyolták, míg mások üldözték. Pedig ha kinyitotta volna a Bibliát és fellapozza János harmadik levelét ezt találta volna benne:

„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van lelkednek.” – 3. János 2.

DavisAndrew Jackson Davis (1826-1910)3

Sir Arthur Conan Doyle a következőket írta Davis-ről:

„Úgy tűnik, Davis egyáltalán nem volt a szó hagyományos értelmében vett vallásos ember, mégis egész lényét áthatotta az igazi spirituális hatalom. Nézetei, amennyire ki tudom venni, igen kritikusak voltak a bibliai kinyilatkoztatásokkal szemben, a szó szerinti értelmezésben pedig egyáltalán nem hitt.4

Ahogyan arra Doyle is utalt, nem igazán ismerjük Davis kapcsolatát a kereszténységgel, amit viszont tudunk, hogy nézetei a Swedenborg által lefektetett alapokon nyugodtak.

A történet szerint 1844-ben Davis életmegváltoztató tapasztalaton ment át. Március 6-án eluralkodott rajta egy erő, ami által (a lélekben) Poughkeepsie-beli otthonából egy transzszerű állapotban utazásra indult. Amikor másnap magához tért 40 mérfölddel távolabb, a Catskill hegyekben találta magát, ahol saját elmondása szerint két úriemberrel, egy Galen nevű filozófussal és a svéd Swedenborg-gal találkozott, akik, mint tudjuk, addigra már távoztak az élők sorából. Davis hatalmas mentális megvilágosodásról és kinyilatkoztatásról is beszámolt.

Bár a maga idejében nem volt széles körben ismert, Davis komoly hatással volt a spiritualista mozgalom alakulására.

Davis számos szeánszot tartott Abraham és Mary Todd Lincoln-nal, amelyek során állítólag több jelentős találmányt is megjósolt.

Davis tehát Swedenborg és Mesmer útját folytatta. Saját tanításait a médiumként ismert Edgar Cayce (1877-1945) fejlesztette tovább. Edgar Alan Poe is Davis-től merített inspirációt, aki még Davis mezmerizmusról szóló előadásain is részt vett. Ennek hatását „Monsieur Valdemar kóresete tényszerű megvilágításban” című elbeszélésében érezni leginkább.

fox-sistersA Fox nővérek (1833–1893 és 1837–1892)

1848. március 31-e a New Age történetének talán legjelentősebb napja. A New Yorki-i Hydesville-ben élő metodista család két tagja, a 15 és 12 éves Maggie és Kate Fox kopogtatásos kommunikációba kezdett eldöntendő kérdések formájában, „egy koppantással jelölve az igen, kettővel pedig a nemleges válaszokat”. A lányok „Mr. párosujjúval” (Mr. Splitfoot) folytatott beszélgetésként írták le a jelenséget, az ördög akkoriban közismert, kétszarvú patás megjelenésére utalva az elnevezéssel.

Mr. Párosujjú azt mondta a lányoknak, hogy ő egy utazó árus szelleme, akit évekkel korábban meggyilkoltak és az ő házuk alagsorában temettek el. Ezen a ponton a családfő lelki segítséget kért a metodista lelkipásztortól, de közben a szomszédok közreműködésével felásták az alagsort, a holttest után kutatva, amikor azonban egy vízérre bukkantak, az ásás abbamaradt. Évekkel később, 1904-ben, az alagsor egyik takarófala leomlott, feltárva egy valamikor mögé rejtett holttestet, mellette egy utcai árus ládájával.5

A fiatal testvérpárnak köszönhetőn a spiritualista mozgalom népszerűsége jelentősen megugrott. 1848 és 1888 között turnészerűen járták be az Egyesült Államokat, bemutatva médiumi képességüket. Demonstrációik nyomán spiritualista templomok alakultak, sőt még egy Lily Dale nevű tábor is létrejött A New York-i Buffaloban.

sir-arthur-conan-doyleArthur Conan Doyle (1859-1930)

Arthur Conan Doyle 1895. május 22-én született a skóciai Edinburgh-ban. Szülei római katolikusok voltak, így Arthur katolikus iskolákba járt. Tizenhét évesen beiratkozott az Edingurgh-i orvosi egyetemre, amit el is végzett. Edinburgh-i tartózkodása alatt úgy döntött, hogy nem akar többé a Római Katolikus egyház tagja lenni. Emlékirataiban így írt erről:

„Fiatalemberként hallottam Murphy atyát, a tüzes ír papot prédikálni, aki kijelentette, hogy biztos kárhozat vár mindenkire az egyházon kívül. Szörnyülködve tekintettem rá, és ez volt a pillanat, amikor megszületett az első, azóta szakadékká szélesedő repedés közöttem és tanítóim között.6

Széleskörű ismertsége révén Sir Arthur Conan Doyle a spiritualista mozgalom egyik legkiemelkedőbb népszerűsítőjévé vált.

Ezek az emberek valamennyien személyes és valóságos spirituális tapasztalatokon estek át, azonban az Isten szellemétől származó csodálatos ajándékok helyett, azok olcsó utánzataiból kaptak ízelítőt. A Sherlock Holmes sorozatban, aminek ismertségét is köszönheti, az általa követett spiritualizmus szinte valamennyi eleme visszaköszön. 1926-ban a Spiritualizmus története címmel megírt műve szintén hozzájárult a spiritualizmus terjedéséhez.

Ez idő tájt kezdett Harry Houdini, a magyar származású amerikai illuzionista a hamis spiritualizmus és csaló médiumok leleplezésébe, amikor is Doyle rendszeres kommunikációt folytatott vele. Doyle információkat küldött Houdininak bizonyos médiumokról, aki ezek alapján leleplezte trükkjeiket. Doyle célja azonban nem a médiumok leleplezése volt, hiszen mélyen hitt a spiritualizmusban. Massimo Polidoro, A végső szeánsz című művében rendkívüli részletességgel olvashatunk a két ember kommunikációjáról és kapcsolatáról.

Doyle a híres karizmatikus gyógyítóval John G. Lake-kel is találkozott, akinek emlékiratai érdekes bepillantást engednek Doyle gondolataiba és hozzáállásába:

„Végül sor kerülhetett a találkozóra Sir Oliver Lodge, Arthur Conan Doyle, W.T. Stead és énközöttem. A király a tudományos ismeretek terén elért munkájukért ütötte őket lovaggá. Szeretném, ha látnák, hogy e téren nyújtott munkájuk bizonyára kiemelkedően értékes lehetett, ha a birodalom lovaggá ütötte őket. Mindketten kiváló férfiak, a szó világi és intellektuális értelmében, a tudomány titkainak ismerői.”

Lake először tiszteltéről biztosította őket, majd számos történetet mesélt nekik saját természetfeletti tapasztalatairól, hiszen saját szolgálata bővelkedett az isteni gyógyulásokban és egyéb csodákban. A férfiak döbbenten hallgatták:

„Mr. Lake, ez a legcsodálatosabb dolog, amit valaha hallottunk. A spiritualizmus legjelentősebb példái ezek, amiről tudomásunk van. Megtisztelne, ha engedélyezné a történetek publikálását.”

Ahogy arról korábban már szó esett a spiritualizmus alapítói olyan keresztény környezetben nevelkedtek, ami nem ismerte vagy gyakorolta Isten természetfeletti ajándékait. John G. Lake-kel való találkozásuk azonban ráébresztette őket, hogy mennyire áhítozzák ezt (hasonlóan Simon mágushoz az Apostolok Cselekedetei 8. fejezetében). Nagyon sokan a New Age mozgalomban azért fordítottak hátat az egyháznak, mert az egyház számára Isten természetfeletti hatalma és ajándékai ismeretlenek.

Lake így válaszolt vendégeinek:

„Engedjék meg, hogy összefoglaljam. A spiritualizmus megpróbálja felrángatni a halottakat. A kereszténység, Isten áldásával, szabaddá teszi a vér által megtisztított lelket az Úrnak. E két dolog olyan távol áll egymástól, mint éjszaka a nappaltól.”

Lake a következőket fűzte az esethez naplójában:

„A mai időkben, amikor ezeket a dolgokat a Lodge, Doyle és a hozzájuk hasonló, nagy gondolkodóként számon tartott emberek szerte a világon hirdetik, az emberek készek meghallgatni őket.

Évekkel később egy testvér a következőket kérdezte tőlem:

„Lake, ez egy csodálatos lehetőség volt számodra. Mondd, milyen hatással volt a lelkedre a találkozó?”

„Testvérem, igazi együttérzéssel a szívemben távoztam onnan,” feleltem. „Távoztomban azt mondtam, ’Drága Uram! A világ értelmiségének kiválóságaival van dolgunk, ugyanakkor Isten dolgainak és a Lélek világosságának tekintetében olyan vakok, mintha szemeik le lennének zárva.’”

Később ezt fűzte még hozzá:

„Még egy dolog. Conan Doyle rendkívüli módon aggódik Coolidge elnök miatt és azt gondolja, hogy a legmegfelelőbb eljárás az ügyben, ha azonnal kikéri a néhai Harding elnök eltávozott lelkének tanácsát az állam ügyeivel kapcsolatban, különben, attól tart, valami galibát okoz még. A világ egyik legnagyobb tudósának tanácsa ez, akit a király lovaggá ütött tudományos munkásságáért. A világ dolgait jól ismerő zseniális elméről van szó, akinek megsötétedett lelke teljességgel tudatlan az örökkévalók tekintetében.”7

CayceEdgar Evans Cayce (1877-1945)

Edgar Cayce, akit „alvó prófétaként” is ismernek, arról a transzjellegű állapotról volt híres, amit kinyilatkoztatásai alkalmával tapasztalt. Gyerek fejjel, a Disciples of Christ (Krisztus tanítványai) felekezet tagjaként még arról álmodott, hogy egyszer misszionárius lesz. Hitét komolyan vette és saját elmondása szerint minden évben végigolvasta a Bibliát. Már fiatal korában elkezdett furcsa természetfeletti jelenségeket tapasztalni, a fordulópont azonban 13 éves korában következett be. Egy nő jelent meg neki a lélekben, kijelentve, hogy bármilyen kérését teljesíti. Edgar azt felelte, hogy segíteni akar a betegeken, közülük is legfőképpen a gyerekeken.

Élete későbbi szakaszában látnoki tanáccsal látta el a hozzá fordulókat betegségeiket illetően, ami számos gyógyuláshoz vezetett. Fiatal korában állítólag, ha egy könyvvel a párnája alatt aludt el, reggelre a könyv egész tartalmát ismerte.

Fiatalemberként alkalma volt találkozni Dwight L. Moody-val, a híres evangélistával, így megoszthatta vele látomásait és beszélt neki a hangokról, amiket hallott. Moody figyelmeztette, hogy erre gonosz lelkek is képesek, ugyanakkor Cayce önéletrajzában azt írja, hogy Moody nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy Edgar esetleg prófétai ajándékkal rendelkezik.

Itt fontos megjegyezni, hogy a prófétaság ajándéka önmagában még nem jelenti azt, hogy az ajándék birtokosa Isten prófétája, hiszen az üzenetek tisztasága attól függ, hogy az illető kinek a hangjára hallgat. Az ajándék maga olyan, mint egy műholdvevő, ami önmagában semmire sem képes, ha nincs adás, amit vehetne. Az adó kiválasztása pedig a vevő birtokosának felelőssége.

Elképzelhető tehát, hogy Cayce rendelkezett prófétai elhívással, de ha volt is neki, azt nem jól vagy nem jóra használta. Őt már nem a spiritualizmus, hanem konkrétan a New Age mozgalom atyjának tekintik és tulajdonképpen összekötötte az előtte járók (Swedenborg és a Fox nővérek) tanításait, a mozgalom új felfedezéseivel, így Helena Blavatsky és a teozófiai társaság írásai is nagy hatással voltak rá.8

Mivel a 60-as évek után, a transzcendentális meditáció és egyéb keleti misztikus befolyások eredményeként a mozgalom megszámlálhatatlan ágra és kifejezésmódra szakadt, ezek részletes leírása igen nehéz lenne egy viszonylag rövid írás keretein belül, de a fent leírt néhány rövid történet talán elegendő a számunkra fontos tanulságok beazonosításához.

Mit tanulhatunk ennek a néhány embernek a történetéből? Kinek a hibája, hogy az igazság megtalálása helyett egy általuk meg nem értett, de áhított világ örökös vándorai lettek, pedig keresésük elején látszólag közelebb voltak a célhoz?

Azt tartom egészséges hozzáállásnak, ha először saját házam táján nézek körül, így felteszem a kérdést, hogy vajon a keresztény egyház vagy az őket körülvevő keresztény közösség nem felelős azért, hogy a lelkiek után kutatva, folyamatosan mégis egyre távolabb kerültek Teremtőjük lelkétől?

Vajon útra keltek volna egyáltalán, ha az egyházban megismerik az élő Istent és az ő hatalmas erejét? Én úgy gondolom, hogy szükségtelen lett volna tolvaj módra tiltott kapukat felkutatniuk, ha addigi életükben a keresztények körében is megtapasztalják, hogy Isten nem hagyta el trónját, és ugyanakkor minden ember szívében ott lehet. Talán, ha megtapasztalják Isten életeket megváltoztató hatalmát és szeretetét, rájöttek volna, hogy gyerekded játékszereik milyen nevetségesek. Vajon tudták, hogy Isten királyságának Ajtaja is van, ami az első kopogtatásra kinyílik, és aminek küszöbét még átlépniük sem kell, hiszen maga a Pásztor teszi ezt meg, hogy velünk vacsorázzon.

Száz évnél is régebbi eseményekről lévén szó nincs módomban megismerni az érintett közösségeket, embereket, de azt látom, hogy a probléma, vagy legalábbis annak egy része, ma is fennáll.

Egyrészt érdemes elgondolkozni, hogy vajon a keresztény környezetben felnövő fiatalok, akik a vasárnapi iskolában kedves dalocskákat énekelnek, vagy az általános iskolai tananyagban is megtalálható bibliai történetekről hallanak, miközben az Internet és a média ontja magából az alternatív spiritualitást, önmegvalósítást ígérve a naiv arrajáróknak, mennyire vannak felvértezve az igazságság páncéljával?9 (Természetesen és hála Istennek minden ilyen példára tudunk pozitív ellenpéldákat is felhozni és több olyan közösség létezik, ahol a fiatalok a hit dolgaiban az előző generációt is túlszárnyalják.)

Mi lett volna a két kislányból, Maggie és Kate Foxból, ha szellemidézés helyett megtanulják, hogy olyan Szabadítójuk van, akinek nevére minden térd meghajol,10 Mr. Párosujjúval egyetemben? Nem tudjuk, hogy megkapták-e az esélyt és persze lehet, hogy akkor is ezt az utat választják, mindenesetre ne mi legyünk azok, akik elmulasztunk számot adni a bennünk rejlő reménységről, amikor mások hozzánk fordulnak.

Másrészt pedig őszintén gondolkozzunk el azon, hogy hányan mernek elmenni széles e világra, ha ebbe a New Age legmélyebb bugyrai is beletartoznak, hogy az evangéliumot hirdessék? Az evangéliumot, vagyis Jóhírt, nem pedig az örök kárhozatot és még csak nem is egy szervezett esemény részeként, lehetőleg jól látható gyülekezeti egyenpólóban, hanem felebarátként. Csak úgy. Szeretetből.

A szamaritánus asszonynak először fogalma sem volt arról, hogy kivel beszélget a kútnál. Jézust nem érdekelte az emberek véleménye. Nem törődött azzal, hogy mit szólnak majd másnap a zsinagógában, ha megtudják, hogy vámszedőkkel vacsorázott vagy megérintette a leprásokat.

Szerencsére egyre többen ismerik fel, hogy a Jóhír jó hír mindenhol és az Ő juhai a New Age-ben is meghallják a hangját.

Nyilván süket fülekre is talál, de erre sajnos mindenhol megvan az esély, akár egy gyülekezetben is.

Nem létezik általános recept arra, hogy miként tudjuk megszólítani az egyházakban csalódott, a New Age felé forduló embereket, de van egy Segítőnk11, aki ezt is megmutatja, ha kérjük, illetve gondolkozzunk el azon, hogy mit tenne Jézus. Mit tett 2000 évvel ezelőtt, amikor összezavarodott, elveszett, önhitt, vallásos vagy megszállt emberekkel, vagyis hozzánk hasonló bűnösökkel találkozott? Tüntetést szervezett ellenük vagy a szívükhöz szólt? Azt hiszem, erre mindannyian tudjuk a választ. És mielőtt elkezdenénk a szervezett egyházra vagy egyes gyülekezetekre mutogatni, gondolkozzunk el azon, hogy Isten előtt állva egy szervezet vagy saját tetteinkről kell majd számot adnunk.12

A bevezetőben feltett másik kérdés megválaszolása valószínűleg nehezebb, de talán kevésbé fontos feladat. Miért olyan népszerű a New Age?

Az Isten és közénk álló tényezők közül ez esetben is a leggyakoribb tettesre, a büszkeségre gyanakszom. Sokan nem szeretik, ha más mondja meg nekik az irányt. Inkább napokig elbabrálnak legújabb kütyüikkel, minthogy elolvassák a használati utasítást. Milyen ironikus, hogy a matematika órán mégsem tiltakoznak, ha Pitagorasz segítségével néhány perc alatt megoldanak egy másodfokú egyenletet és nem ragaszkodnak ahhoz, hogy előtte órákig, vagy napokig bajlódjanak a derékszögű háromszögek rejtélyeivel.

Természetesen semmi baj nincs az önálló gondolkodással, de vajon hol tartana a világ, ha nem tanulnánk egymástól?

Másodszor pedig mennyivel kényelmesebb egy olyan Istenben hinni, aki nem kér tőlünk semmit, akit elővehetünk, mint egy könyvet a polcról, amikor szükségünk van Rá, vagy éppen érdekel egy téma. Sokan tehát nem azt szeretnék tudni, hogy mi az igazság, hogy kicsoda Isten valójában, hanem a saját igényeik szerint, a saját képükre akarnak istent formálni maguknak.

Mit tehetünk?

Ha úgy tekintünk a New Age követőire, mint árvákra, akik mindenféle csillogó játékszerek, látszólag drága, de igazából olcsó csecsebecsékből próbálnak rájönni arra, hogy honnan jöttek, hová tartanak és kik a szüleik, talán több együttérzéssel tudunk feléjük fordulni és megmutathatjuk nekik, hogy ők a világegyetem Urának elveszett gyermekei, aki 2000 évvel ezelőtt lejött ide, hogy megtalálja és megmentse őket13. Ne féljünk a természetfelettitől, hiszen Isten ott van a természeten felül is, de ne is keressük azt az Ő országán kívül, ami már bennünk van14 vagy éppen arra vár, hogy ott lehessen.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jelenések 3:20)

 1. Nordisk familjebok, 2. kiadás “Svedberg, Jesper” (Ugglan, 1918); Encyclopædia Britannica, 1911-es kiadás, “Emanuel Swedenborg”; Todd Jay Leonard, Talking to the Other Side: A History of Modern Spiritualism and Mediumship (Lincoln, NE: iUniverse publishers, 2005), 50–55. [↩]
 2. Leonard: A túlvilággal társalogva, 55–57; Arthur Conan Doyle: A spiritualizmus története (1926), Echo Library Ed. (Middlesex, UK: Echo Library, 2006), 1–8. [↩]
 3. Leonard: A túlvilággal társalogva, 57–61; DeSalvo: Andrew Jackson Davis, 12–13; Arthur Conan Doyle: A spiritualizmus története (1926), Echo Library Ed. (Middlesex, UK: Echo Library, 2006), 18–27. [↩]
 4. Doyle: A spiritualizmus története, 21. [↩]
 5. Leonard: A túlvilággal társalogva, 26–31; Arthur Conan Doyle: A spiritualizmus története (1926), Echo Library Ed. (Middlesex, UK: Echo Library, 2006), 28–58. [↩]
 6. Massimo Polidoro: A végső szeánsz (Amherst, NY: Prometheus Books, 2001), 18. [↩]
 7. John G. Lake: Élete, prédikációi, és a hit bátorsága (Dallas, TX: Kenneth Copeland Publications, 1994), 131–137. [↩]
 8. Thomas Sugrue: Van egy folyó, Edgar Cayce története (New York: Holt, Rinehart and Winston Inc, 1942), 336– 341; Julia Loren: A természetfeletti erők változó árnyékai: Profetikus kézikönyv azok számára, akik Isten természetfeletti erejében akarnak járni (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), 63–66. [↩]
 9. Efézus 6:14 [↩]
 10. „Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.” Filippi 2:10 [↩]
 11. Lásd: János 14:17, 15:26, 16:13 [↩]
 12. Megjegyezve, hogy ezeknek a tetteknek, Jézus elfogadásán kívül, nincs köze a megváltásunkhoz, hiszen azt kegyelemből, nem pedig cselekedetekből kaptuk. Lásd például: Efézus 2:8-9, Titusz 3:5 [↩]
 13. „Mert azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” – Lukács 19:10 [↩]
 14. „mert ímé az Isten országa ti bennetek van” – Lukács 17:21 [↩]http://idokjelei.hu/2016/06/new-age-szinjatek/

Larry Wolfe, amerikai látnok állította össze a legfontosabb tudnivalókat az elkövetkező idők eseményeire és az azokra való felkészülésre vonatkozóan, nem csak a saját maga által kapott üzenetek, hanem más látnokok által közölt égi instrukciók alapján is.

Larry Wolfe, amerikai látnok állította össze a legfontosabb tudnivalókat az elkövetkező idők eseményeire és az azokra való felkészülésre vonatkozóan, nem csak a saját maga által kapott üzenetek, hanem más látnokok által közölt égi instrukciók alapján is.
Ajánlatos megfogadni Larry tanácsát, hogy nyomtassuk ki az összeállítást, fűzzük le, és ha más, további tanácsokat is kapunk a témában, azokat is tegyük hozzá.
1. részlet.
Larry Wolfe: ITT AZ IDŐ !(2016.május 26.)
Mindenkinek azt tanácsolom, hogy ezt az összeállítást nyomtassa ki. Kezdjétek el MOST, és GYŰJTSETEK ÖSSZE mindent, amire a Szent Család utasított. Lelketek legyen mindig a megszentelő kegyelem állapotában, és tegyetek meg mindent, hogy abban meg is maradjon. Ha ugyanis ezek az események egyszer megkezdődnek, már nem lesz sem időtök, sem forrásotok, sem alkalmatok, sem lehetőségetek, sem helyetek mindezek beszerzésére. Tegyétek hát meg most. Védjétek lelketeket, imádkozzatok szüntelenül, és bízzatok Isten Hatalmában. Isten Jézuson, és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén keresztül megvéd, és megment mindannyiunkat.
Hogyan készüljünk fel:
Mindig álljon rendelkezésetekre megfelelő készlet szentelt gyertyából, szentelt vízből, megáldott tömjénből, - olajból,- sóból,- és szőlőből, amiként legyen elegendő a szükséges élelmiszerből és ivóvízből is. Takarókra, és meleg ruhákra is szükség lesz a három napig tartó kemény hideg elviseléséhez. Előzőleg gondoskodjunk arról, hogy ablakaink be legyenek sötétítve még a Három Nap eseményeinek kezdete előtt, ily módon megelőzve a kinti történések kezdetét. Az ajtók és ablakok legyenek gondosan bezárva. Ajánlatos az ajtókra függeszteni, és magunkon is viselni Szent Benedek kereszteket, melyek védelmeznek a lokúciók (természetfeletti hang effektusok) zavaró hatása ellen. A kint tartott háziállatokat is lássuk el három napra elegendő vízzel, és élelmiszerrel. Isten, az Örök Atya meg fogja védelmezni őket minden bántódástól. A lakásban bent tartott háziállatok viszont maradjanak is benn erre az időszakra.
Mire kell számítani:
A jövendölések szerint kétféle esemény figyelmeztet majd a három napos sötétségre:
A NAGY FIGYELMEZTETÉS:
A rendkívüli esemény alatt minden léleknek meg lesz mutatva, hogy mivel, és milyen mértékben bántotta meg Istent. Ez olyan intenzív személyes fájdalmat okoz, hogy sokan inkább meghalnának, de nem fognak. Ez az, ami megmutatja mindenkinek Isten ellen elkövetett bűneit, és lelkének állapotát.
A NAGY CSODA:
A Csoda,- hasonlóan, mint Fatimában- erőteljes módon győz majd meg sokakat. A jövendölés szerint az Oltáriszentség egy fiatal vértanújának ünnepnapján fog bekövetkezni, nem pedig Szűzanya ünnepen. A Csoda mintegy negyed óráig fog tartani, és a spanyolországi Garabandalból, valamint az azt övező hegyekből lesz látható. A Szentatya is látni fogja, függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodik abban az időben. Nyolc nappal megtörténte előtt közlik majd a világgal a Csoda pontos idejét. Azt követően Isten maradandó jelet hagy majd emlékül, amit TV –én keresztül is láthat majd az egész világ.
A KERESZT AZ ÉGEN:
1965-ben újra beszélt a három napos sötétségről Európában egy szent: „Az Isteni tűz és a pokol tüze érnek el végül a sötétség napjai alatt” – ezt jelezték az összes szentek. Az Én fénylő keresztem jelenik meg az égen, ami jelzi, hogy e végső események befejeződtek, és emlékeztet az Én szörnyű passiómra, így tehát lesz idő reflektálni, mert én sosem büntetem meg a világot előzetes figyelmeztetés nélkül. Mindenkinek lesz ideje megérteni, hogy mit jelent a kereszt az égen, és mindenki látni fogja azt. Mindenki tudni fogja,- kivéve azokat, akik elutasítják - hogy ez az Én keresztem, a Megváltás jelképe, amely üdvösséget, és megbocsátást hoz. Keresztem olyan megbecsült lesz, mint soha annak előtte.” Amikor ez történik, akkor a „jel” is megtörténik a Három napos sötétség közeledtére, hogy a világnak legyen elegendő ideje befejezni a felkészülést a Három Napra. A híveknek ekkor már állandóan imádkozniuk kell, hogy megerősödjenek és az imákon keresztül minél inkább egységben legyenek Istennel. Azoknak a csoportoknak, amelyeknél pap is van, az Oltáriszentség előtt kell imádkozniuk, és szentáldozáshoz járulniuk. Amelyeknél nincs, azok ajánlják fel imáikat Urunknak a Legszentebb Szentségben, és végezzenek lelki szentáldozást. A rózsafüzér 15 tizedét, az Irgalmasság rózsafüzérét, és a hit,-remény,- és szeretet imáit kell felajánlani szakadatlanul. Gyakran kell használni szentelt vizet, valamint szentelt sót, és erre mindenki mást is bátorítani.
Különösen az ajtókat, ablakokat, illetve azok környékét kell behinteni. A 72 órás periódus alatt pedig senki ne nyissa ki se az ajtókat, se az ablakokat, és ne is próbáljon kinézni azokon.
Az ördög ugyanis megpróbálja tőrbe csalni az igazakat, és szeretteik hangjának utánzásával kicsalni őket menedékhelyükről.
Mit tegyünk védekezésképp:
Amint érzékelitek egy nagyon hideg éjszaka nyugtalanító jeleit: azonnal menjetek be, csukjátok, és zárjátok be az ajtókat, ablakokat, húzzátok le a redőnyt, az ajtókat, ablakokat tartsátok zárva, és menjetek el közelükből. Bármi történjen is, ne lépjetek ki, de még csak ki se nézzetek, és ne válaszoljatok semmiféle kintről jövő hangra. Szeretteitek hangját ugyanis démonok fogják utánozni, hogy kicsaljanak, és megölhessenek benneteket.
MINDENKI AZONNAL MEGHAL, AKI KINÉZ, VAGY KILÉP!
Isten haragja Szent, és Ő nem akarja, hogy mi azt lássuk.
GYÚJTSÁTOK MEG SZENTELT GYERTYÁITOKAT!
Minden teljes sötétségbe borul, és csak a szentelt viaszgyertyák adnak világosságot, semmi más. A gonoszok, és gúnyolódók házaiban azonban még ezeket sem lehet majd meggyújtani.
Azonban, ha egyszer meggyulladtak, akkor semmi nem tudja majd kioltani azokat a hívők házaiban.
Hogy biztonságban legyetek, tartsatok készletet otthonotokban szentelt viaszgyertyákból, valamint szentelt vízből is, amellyel locsoljátok be bőségesen házatok környékét, különösen az ajtókat, és ablakokat. Adjatok áldást vele magatokra, és másokra is. Igyatok belőle, és kenjétek meg vele érzékszerveiteket (szemeteket, fületeket, orrotokat, szájatokat) valamint kezeiteket, lábaitokat, homlokotokat.
ÉLELMISZER KÉSZLET:
Legyen kéznél megfelelő mennyiségben étel, és ivóvíz, valamint takarók a házbeliek, és látogatók számára. Ne számítsatok működő közművekre.
Olyan ételeket halmozzatok fel, amelyek nem romlandók, és fogyasztásukhoz nincs szükség hőkezelésre. Tároljatok ivóvizet is. Az Áldott Szőlő önmagában is elegendő lesz a Három Napra, mert egyetlen szem is elegendő egy személynek egy teljes napig.
NE VIGYÉTEK BE A HÁZBA AZOKAT AZ ÁLLATOKAT, AMELYEK KÜLÖNBEN KINT SZOKTAK TARTÓZKODNI.
Ezekről az állatokról úgy gondoskodjatok, hogy lássátok el őket saját helyükön (óljukban, az istállóban, stb.) az elkövetkező napokra elegendő táppal, és ivóvízzel. Isten meg fogja őrizni a választottak tulajdonát, így állataikat is.
A lakásban tartott háziállatokat pedig tartsátok benn, azok ott fognak természetes védelmet élvezni.
TÉRDELJETEK LE A FESZÜLET ELŐTT, ÉS SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK!
Imádkozzatok kiterjesztett karokkal, vagy leborulva a földre, és járjatok közben sok lélek megmentéséért. Végezzétek a bűnbánat aktusát, valamint a hit, a remény és a szeretet cselekedeteit. Végezzetek lelki szentáldozást. Olvassatok lelki könyveket.
IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!


Elmélkedjetek a titkokon, gondoljatok Jézus Krisztus Keresztútjára!                                                                                

KÉRJÉTEK ISTEN IRGALMÁT!
És kérjétek, hogy helyezze ezen időszakot Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve gondoskodásába. „ Nem sérülnek meg, akik a kegyelem állapotában vannak, és Anyám védelmét kérik.”
KÉRJÉTEK A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁT!
Kérjétek a Szentháromságot, valamint a Szűzanya, Szent József, Szent Péter és Pál, Kis Szent Teréz, Assisi Szent Ferenc, Árpádházi Szent Erzsébet, Parzham Szent Konrád, a szent angyalok, saját őrzőangyalotok, és Szent Mihály arkangyal közbenjárását. A kiáltás, hogy „Ki olyan, mint Isten?” sokak védelmét fogja szolgálni. Azok, akik éppen akkor úton lesznek, és nem találnak menedékhelyet, mártírhalált halnak, és a Mennybe vitetnek, ha a kegyelem állapotában vannak. Ott kiengesztelődnek Istennel, az Örök Atyával, és a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal.
Néhányan (gyermekek, és mások is) már előre elvitetnek a Mennybe, hogy megkíméltessenek ezen napok borzalmaitól.
AZOK, AKIK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJÁK EZEKET A TANÁCSOKAT, AZONNAL MEGHALNAK!
A három napos sötétség már több alkalommal el lett halasztva az igaz emberek imáinak és áldozatainak intenzitása, és a Szűzanya közbenjárása következtében.
Most azonban nem halasztható már tovább, mert minden mérték nélkül elhatalmasodott a bűn. HAMAROSAN ELÉRKEZIK. Isten irgalmas terve meg fogja tisztítani a világot a bűntől.
A jövendölés szerint a Három Napos Sötétség borzalmai elől senki nem menekülhet el. „Mindnyájukat meg fogom találni” – mondja Urunk.
2. részlet (Larry Wolfe: ITT AZ IDŐ!) Marie - Julie Jahenny (1850-1941) által kinyilvánított orvosságok az Idők Idejére

Az Apokaliptikus Idők Nagy Megpróbáltatásai (A fordítás alapja francia nyelvből: Veuillez-et-pri ez Car L’Heure Est Proche by Michel Servant, France; pp. 316-317)
Most néhány természetes, és természetfeletti gyógyszer következik a világot fenyegető csapások ellen, amelyeket a mi Urunk, és a Szűzanya nyilvánítottak ki Marie-Julie –nek.
A csapások megkezdődnek a FORRADALOMMAL. A HÁROM NAPOS SÖTÉTSÉG (1880. május 27-én)
CSAK A MEGÁLDOTT VIASZGYERTYÁK FOGNAK VILÁGÍTANI.
Az istentelenek és istenkáromlók otthonaiban azonban még ezek sem fognak fényt adni.
HALÁLOS PESTIS Az egyetlen gyógyszer, ami megvédhet: nyeljünk le egy vékony kis papír cetlit, melyre ezt írtuk” Ó, Jézus, Aki legyőzted a halált, ments meg minket. Ó, Crux Ave.”
AZ ÁLLATOKNAK.
Helyezzünk mindegyikük nyakába megáldott Szent Benedek érmet. ( A Szűzanya minden embert is arra figyelmeztet, hogy viseljen magán áldott Szent Benedek érmet.)
A NAGY CSAPÁSOK IDEJÉN.
Mondjuk az alábbi imát a Szent Kereszthez:„Áldalak, magasztallak, dicsőítelek, átölellek Üdvözítőm hódolatra méltó Szent Keresztje! Ments meg engem, őrizz engem, védelmezz engem,segíts engem, kérlek. Ahogy Jézus szeretett Téged, úgy szeretlek én is. Távozzék hát tőlem minden szorongás, és aggodalom, és árasszon el a bizalom!”
NAGY VIHAROK: Az alábbi, Urunk által kinyilvánított imát kell mondani a Kereszthez: “O Crux Ave, spes unica “Et Verbum caro factum est”. „ Ó, Jézus, Aki legyőzted a halált, ments meg minket!”
HÁBORÚK ÉS FORRADALMAK:
Urunk egy eksztázisa alatt kijelentette a látnoknak: „Hogy eloszlasd félelmeidet, érintsd a homlokodhoz a Szeplőtelen Szent Szűz egy képét, vagy medálját. Lelked ettől meg fog nyugodni. Szíved pedig nem fog félni a közelgő emberi terrortól. Szellemed nem fogja megtapasztalni Nagy Igazságosságom hatásait.
ISMERETLEN BETEGSÉGEK:
( Ezt is extázisban kapta.) Isteni Szívem medálja, és egy medál, amelyre az Imádandó Szent Kereszt lett nyomva. Tegyétek be egy pohár vízbe e két képet, mindegy hogy azok fémből, vagy kartonpapírból készültek –e. Aztán igyátok meg e kétszeresen megáldott, és megtisztított vizet. Egyetlen csepp ebből az ételetekbe, csak egyetlen csepp is elegendő, hogy elhárítsa a korbácsot, - az Én Igazságosságom korbácsát. ( A Csodás Érem önmagában is megfelel e feltételeknek.) Egy cseppet ebből a vízből érintsetek hozzá azokhoz a szegény lelkekhez, akikre lecsapott az ismeretlen betegségek korbácsa, és megtámadta szívüket, szellemüket, beszédkészségüket.
SOKFÉLE BETEGSÉG:
Szükségetek lesz infúzióra, beöntésre, vagy gyógyteaként történő fogyasztásra (mely áztatással, forrázással, főzéssel készül) az alábbiakból:
Glechoma hederacea (földi borostyán, de nem a dísznövény, hanem a kerekrepkénynek nevezett gyógynövény); kritikus állapotban, erős mellkasi, és heves fejfájás esetén.
Craetagus oxyacantha (galagonya); a hirtelen és széleskörűen elterjedt kolera ellen, a lejjebb ismertetettek szerint kell alkalmazni, a Szűzanya tanácsai alapján.
Ismeretlen láz esetén: a szerény kis ibolya levelét használjátok.
JÁRVÁNYOK ÉS JÁRVÁNYSZERŰ BETEGSÉGEK (1880. május 14.) Az Úr a nagy Szent Benedeknek megadta a hatalmat a csapások enyhítésére. Egy tiszteletteljes, szabályos körmenet képes hatni ezek ellen a csapások ellen is.
FÖLDI ÉS ÉGI TŰZ (1938.február 23.)
Jézus Szentséges Szíve: A hőség szörnyűséges lesz, de a szentelt vízzel történő keresztvetés mérsékli a forróságot, és a szentelt vízzel való meghintés elhárítja a szikrákat. Ötször csókoljátok meg a kis búcsúkereszteket, Jézus öt szent sebe tiszteletére. Az ilyen védelem előnyös a lelkek számára, a szegény bűnösöknek, amiképpen az Én Szeplőtelen Anyám segítségül hívása, mint „Üdvösség Anyja”, a „Bűnösök Menedéke, és Kiengesztelődés” címek alatt.

VÉDELMEZŐ TÁRGYAK: A Szűzanya: „Mindig legyenek kéznél azok a tárgyak, amelyek védelmeteket szolgálják, így az áldott viaszgyertyák, áldott érmek, szentképek, és a minden, amelyből áldás sugárzik.”
A Szűzanya (1900. április 15-én) mondta: „Kicsiny gyermekeim, minden imában a hit és a bizalom a legszebb, amelyek a legtöbbet képesek elérni.”
MENEDÉKHELYEK: Jézus Isteni Szívének kinyilatkoztatása Marie-Julie által: Az Én szeretteimnek három menedékük lesz a csapások idejére: Az Én Isteni Szívem, Isteni Keresztem, valamint az Én Szeretett, Szeplőtelen Anyám. Szent Anna 1923. július 26-án ehhez hasonlót mondott Marie-Julie-nek: „A csapás pillanatában több menedékhelyed is lesz: a Kereszt, az Imádandó Isteni Szív, és az én Szeplőtelen Leányom Szűzi Szíve.”
A GALAGONYA HASZNÁLATÁNAK MÓDJA: Ahogy a Szűzanya azt 1880. augusztus 5-én megadta:
„Lesz egy súlyos betegség, amit az emberi tudomány nem lesz képes csillapítani. Ez először a szívet, majd a szellemet, végül pedig a nyelvet fogja megtámadni. Borzalmas lesz. Magas láz fogja kísérni, valóságos tűz, amelytől a testrészek vörössé válnak. A hetedik nap végére ez a betegség,- akár a földbe vetett mag- megsokszorozódik, és mindenhová gyorsan szétterjed. Gyermekeim, csak egyetlen orvosság menthet meg benneteket. Ismeritek a galagonyát, mely úgyszólván minden sövényen megél. A galagonya levelei,- nem a szára – képesek megállítani e betegség előrehaladását.” „Gyűjtsetek galagonya leveleket, és azok, még ha meg is száradnak, hatékonyak lesznek. Szórjátok azokat forró vízbe, és hagyjátok abban lefedve állni 14 percig. A betegség kezdetétől fogva ezt kell használni naponta háromszor.” „Ez a betegség állandó hányással és hányingerrel jár. Ha az orvosság túl későn érkezik, a testrészek elfeketednek, és a fekete területeken halvány, sárgás foltok látszanak.

3. részlet (Larry Wolfe : ITT AZ IDŐ!) ÁLDOTT SZŐLŐ.

Szűzanyánk az áldott szőlőt Mama Rosa Quantrini-nek nyilatkoztatta ki az olaszországi San Damiano-ban. Ezek a szőlők kitartanak a hívő embereknél az Antikrisztus ideje alatt, a háborúk, az éhínség, az aszály, valamint a különféle csapások, járványok, és betegségek idején.
Imádkozzatok, és kérjétek őrző angyalaitok, és kedves szentjeitek segítségét. ŐK PEDIG AKKOR SEGÍTENI FOGNAK NEKTEK!!
Az Égi utasítások értelmében mostantól mindenre tegyük rá a kereszt jelét, mindarra, amit megeszünk, megiszunk, és amit megfőzünk.
Azt is tanácsolják, hogy készüljünk fel egy NAGYON HIDEG időszakra, de annak kezdetét nem közölték. Ez akkor fog történni, amikor a világra köszönt az a bizonyos „Három Nap”-os esemény. Nem lesz hely a Földön, ahol ez ne éreztetné hatását, kivéve azokat a helyeket, ahol az igazak menedékre leltek.
Ez lesz az utolsó ítélet? Nem. Senki nem tudja azt az időpontot, amikor Urunk visszatér, hogy vissza követelje Egyházát, és Népét. Amiként senki nem tudja azt sem, hogy mikor fog megtörténni a Három Napos Sötétség. Annyit tudunk csak, amennyit Urunk a Szentírás szerint a végidőkről elmondott; senki nem tudja a napot, és az órát, csak az Atya, mi pedig „figyeljünk, és imádkozzunk”, és lássuk meg a jeleket, amelyek a vég közeledtét mutatják.
A Jelenések Könyve beszél a végidők eseményeiről. Ez nem azonos a világvégével, sem az utolsó ítélettel. Ez inkább egy végső figyelmeztetés a világ számára Istentől, Aki hosszan tűrő, irgalmas, és igazságos. A világ kap egy esélyt, hogy válasszon Menny és Pokol között. Ezért kell a világnak elszenvednie a csapásokat, és kell megtisztulnia Isten igazságossága szerint.
AZ UTÓHATÁS:
A Három Napos Sötétséget a béke időszaka követi. A Sátán vissza lesz taszítva a Pokolba a Három Napos Sötétség alatt, a vele együttműködő összes lélekkel együtt.
Egy Új Szent Korszak (- nem Új Világrend-) veszi kezdetét, amelyben az Egyház felvirágzik, és gyógyulás, megújulás vár azokra, akik megmaradtak a Három Napos Sötétség után. A világban béke lesz, és a világ élvezheti Isten szeretetét, a hitbeli megújulás kegyelmét.
A három napnyi csapás -sorozat után nem marad istentelen személy, maga az istentelenség eszméje pedig megsemmisül.
Az emberiség 75 % - a elpusztul, több férfi, mint nő. A megmaradottak mindannyian igaz hívők lesznek.
A pusztítás megdöbbentően nagy lesz, de a Föld megtisztul. Az őskeresztények buzgósága tér vissza, bár csak kevés ember marad a földön. Mikor már minden veszni látszik, egy szempillantás alatt lesz minden megmentve, a nap felragyog, és gyönyörű tavaszi idő lesz, minden jóvá, és széppé válik.
A Szent Angyalok leszállnak az Égből, akik az igazi béke szellemét sugározzák szét a Földön, és megkezdődhet a megújult élet.
Egyes nemzetek teljesen eltűnnek, és a Föld képe is megváltozik. Nem lesznek már szupermarketek, és óriás gyárak, eltűnnek az embereket kiszipolyozó, lélekölő futószalagok. Csak erkölcs, és erények lesznek. Az emberek visszatérnek majd a földekre.
Anyaszentegyházunk újra feléled, és a vallási közösségek felvirágoznak. A szívekben a mérhetetlen hála érzése uralkodik. Azok, akik túlélték a szörnyű megpróbáltatást, visszatérnek a világosságba, és térden állva adnak hálát a Szentháromságnak, hogy megvédte őket, magasztalják majd, és áldják Istent. Az a Béke Korszak köszönt be, amelyet Fatimában ígért meg a Szűzanya.
A PAPOK ÉS A SZERZETESEK KÖTELESSÉGEI:
Magától értetődően a papok, szerzetesek, és hívek elsődleges feladata lesz, hogy Isten népét felvilágosítsák az eseményekről, és azok hátteréről. Szóban, és személyes példamutatással kell azokat vigasztalniuk és erősíteniük a hitben, akiket Isten választott, és felkészített a Három Napos Sötétségre, hogy ne vesszenek el, és ne sérüljenek meg.
A papoknak minden nap gyóntatniuk kell, és misét mondani jóvátételként Istennek, az Örök Atyának, hogy a laikusok a lehető legtöbb kegyelmet nyerhessék a szentségek vételekor.
Az egyháziaknak (diakónus, szerzetes, stb.) tanítaniuk kell az embereket szóval, példamutatással, buzdítással, hogy állhatatosak maradjanak a hitben, és támogatniuk a papok munkáját Isten népének irányításában. Útmutatást kell adniuk, és biztosítani őket Isten Irgalmáról. Az egyházi személyeknek vissza kell térniük hagyományos egyházi viseletükhöz, ami külső jele lesz Istennek való elkötelezettségüknek, és Isten biztosítani fogja kegyelmét, segítségét Népének.
A Három Napos Sötétség után az emberek keresni fogják a papokat, klerikusokat, és híveket, hogy lelki táplálékot nyerjenek. A papok legfontosabb feladata a szentmisék felajánlása lesz. Más egyháziak és hívek pedig a bátorítást, tanítást, vigasztalást kell, hogy felvállalják. Isten népe meg fog újulni, és keresni fogja az Egyházat, az pedig vezetni fogja őket a hitben, és a hit gyakorlásában.
*** Újra tanácsolom mindenkinek, hogy ezt az összeállítást nyomtassa ki. Kezdjétek most ezzel, és gyűjtsetek össze minden Égi tanácsot. Nagyon vigyázzatok arra, hogy legyetek mindig a kegyelem állapotában. Ne feledjétek, hogy ha a fentiekben vázolt események beindulnak, akkor már nem lesz időtök, se lehetőségetek a szükséges előkészületekre. EZÉRT EZEKET MOST KELL MÉG MEGTENNETEK! Szüntelenül imádkozzatok és bízzatok Istenben! Isten pedig Jézus és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén keresztül meg fog menteni mindannyiunkat.

A Római Lateráni Bazilikában, 2016. 06. 16-án tartott Egyházi konferencia anyaga és kommentje.A videó 55. másodpercében megjelenik a Franciaországban található vézelay-i Szent Mária Magdolna bazilika oszlopfője. A kép bal oldalán az öngyilkos Júdás található, a bal oldalán egy ember, aki a vállán viszi Júdás holttestét.

Jézus Krisztus Urunk egyértelműen kijelentette:

"Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia; így beteljesedett az Írás." (Jn 17, 12)

Jézus a Főpapi imájában egyértelműen elmondja Júdásról, hogy elveszett Isten számára, és a kárhozat fiának nevezi, ami nem lehet kétséges, hogy Júdás elkárhozását jelenti.

Az 1200-as évekből származó oszlopfőn nem patával és szarvakkal jelenítették meg az ördögöt, hanem emberi alakot adtak neki. Az emberi alak arcán húzódó kaján vigyor azonban egyértelműen jelzi az ördög örömét Júdás lelkének megszerzése felett. Ez megegyezik azzal, amit Jézus Júdásról mondott.

Az ördögöt szolgáló és az Egyházba is beférkőzött szabadkőműves szekta céljai azonban ellentétesek azzal, amit a Szentírásban olvashatunk, és amit a Szenthagyomány tanít.

A báránybőrbe bújt (értsd helyesen: a Bárány bőrébe bújt, azaz Isten szolgáinak a ruháját viselő) szabadkőműves szekta már elárulta célját.

Ezen a ponton idézzük fel a Katolikus Egyház tönkretételére kieszelt szabadkőműves terv 16. pontját:

"16. Töröljétek el az ördögűzésre használt kis exorcizmust, munkálkodjatok azon, és hirdessétek, hogy elhitessétek az emberekkel, ördögök nincsenek. Mondjátok, hogy a Bibliának ez a kifejezésmódja a gonoszság megjelölésére szolgál, és nincs jó sztori gazember nélkül. Akkor majd a pokolban sem hisznek, és nem is félnek attól, hogy odakerülnek. Mondjátok, hogy a pokol csupán Isten jelenlétének a hiánya, és ez nem is olyan borzasztó, hiszen az élet ott ugyanolyan, mint itt a földön."

Most már világos, hogy az ördög szolgái, a szabadkőművesek, a legnagyobb bűnöst, Júdást akarják tisztára mosni ahhoz, hogy a fenti céljukat elérjék. Mert így elérik azt az embereknél, hogy hamis következtetést vonjanak le maguknak az Isten fia elárulójának, és a bűnét meg nem bánó, öngyilkos Júdásnak az esetéből. Az embereket a tétnélküli életre ösztönzik ezzel, hamis bizalmat ébresztve bennük Isten irgalmassága felől, elhallgatva előlük Isten igazságosságát, így a pokolba juttatva őket.

Másik fő céljuk Júdás bűnének kimagyarázásával az, hogy először jelentéktelenné tegyék, majd mielőbb eltüntessék a bűnbánat és a Szentgyónás szükségességét. Ezért fontos számukra Júdás, mert róla tudjuk, hogy nem bánta meg bűnét, és bűnben, öngyilkosságot elkövetve halt meg. Ha a keresztény köztudatba elég sokszor bedobják Júdás bűnének kimagyarázását, akkor az emberek hajlani fognak elhinni azt, mert nem ismerik saját hitüket. Így ültetik el az emberek gondolkodásában a bűn elnézését, és az Isten szent félelmének a hiányát.

Megragadnak mindent, amit csak lehet és kiforgatják. Ez nem újkeletű dolog, mert ilyenről, már a kezdetekben Szent Péter apostol is írt:

"Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta nektek ajándékul kapott bölcsességében minden olyan levélben, amelyben ezekről a dolgokról beszél. Vannak bennük nehezen érthető dolgok, ezeket a tanulatlan és állhatatlan emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is." (2Pt 3, 15-16)

Szent Pál apostol pedig így fejezi ki ezt:

"Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. 4Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják." (2Tim 4, 3-4)

Ezért meg kell ismerni az igaz katolikus hitet ahhoz, hogy ne tudjanak becsapni minket a báránybőrrel magukat álcázó farkasok! Azok a farkasok, akik az elődjüket, az apostol bőrébe bújt ördögöt, Júdást akarják a Mennybe juttatni, hogy a maguk egyházromboló ténykedését is jelentéktelenné tegyék a hívek szemében! A jót rossznak mondják, a rosszat pedig jónak magyarázzák ki.

Isten tévedhetetlen Szava, a Szentírás, ebben a fondorlatos mesterkedésükben nem vehető alapul, mert túl egyértelmű ahhoz, hogy kicsavarják, ezért egy 1200 évvel később, az emberek által készített tárgyba magyaráznak bele saját, a Szentírással és a hitünkkel ellentétes értelmezést.

Ez sem egyedi eset; megtették már ezt Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora című freskójával is, amit felhasználva szabadkőműves filmeket is készítettek.

Ezért fontos, hogy ne fogadjunk el semmilyen, a hitünkkel ellentétes új tant, akárki szájából is hangzik el!

https://jezusazemberiseghez.hu/tartalom/video-hamis-profetarol

A keresztvetés huszonegy jelentése

https://christianae.files.wordpress.com/2014/04/keresztvet2.jpg


A keresztvetés a katolikus és ortodox keresztények egyszerű, mély értelmű hitvallása. Katolikusként keresztet vetünk, valahányszor imádkozunk vagy belépünk a templomba. Nem is gondolnánk, hogy amikor keresztet vetünk, egyszerre huszonegy dolgot teszünk:

1. Imádkozunk. Imánkat keresztvetéssel szoktuk kezdeni, és talán nem is gondolunk rá, hogy maga a keresztvetés is imádság. Ha az imádság lényege „lelkünk felemelése Istenhez”, ahogy Damaszkuszi Szent János mondja, akkor a keresztvetés egyértelműen ima. „A keresztvetés nem üres gesztus, hanem hatékony ima, amellyel a Szentlélekhez, gyümölcsöző keresztény életünk védőjéhez és segítőjéhez folyamodunk.” (Bert Ghezzi)

2. Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés felkészít, hogy befogadjuk Isten áldását, és képessé tesz, hogy együttműködjünk kegyelmével.

3. Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban keresztet vetünk, a kereszt jelével megszenteljük hétköznapjainkat. „Minden lépésünknél és mozdulatunknál, belépéskor, kilépéskor, öltözködéskor, tisztálkodáskor, asztalnál ülve, lámpát gyújtva, karosszékbe vagy székre leülve, a hétköznapi élet minden tevékenysége közben megjelöljük homlokunkat a jellel” – írja Tertullianus.

4. Egész lényünket Krisztusnak szenteljük. Amikor a kezünket a homlokunktól a szívünkhöz, majd mindkét vállunkhoz visszük, Isten áldását kérjük elménkre, szenvedélyeinkre, vágyainkra és egész testünkre. Más szóval: a keresztvetés teljes valónkat, testünket-lelkünket, szívünket és elménket Krisztusnak szenteli. „Foglaljuk bele egész lényünket – testünket, lelkünket, értelmünket, akaratunkat, gondolatainkat, érzéseinket, mindazt, amit teszünk és amit nem teszünk –, és a kereszt jelével megjelölve erősítsük és szenteljük meg mindezt Krisztus erejében, a háromságos egy Isten nevében” – fogalmaz Romano Guardini.

5. Megemlékezünk a megtestesülésről. Mozdulatunk lefelé irányul, a homloktól a mellkas felé, „mert Krisztus a mennyből leereszkedett a földre” – írja III. Ince pápa a keresztvetésről szóló instrukciójában. Ha közben a hüvelykujjat a mutatóujjhoz vagy a gyűrűsujjhoz érintjük, azzal is Krisztus kettős, isteni és emberi természetét fejezzük ki.

6. Megemlékezünk Urunk szenvedéséről. Amikor keresztet rajzolunk magunkra, alapvetően Krisztus keresztre feszítésére emlékezünk. Ezt fejezi ki továbbá, ha nyitott jobb tenyérrel, mind az öt ujjunkkal (Krisztus öt sebének megfelelően) vetünk keresztet.

7. Megvalljuk a Szentháromságot. Amikor az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevét kimondjuk, a háromságos egy Istenbe vetett hitünket valljuk meg. III. Ince pápa szerint ennek megerősítése, ha három ujjal jelöljük meg magunkat.

8. Istenre irányítjuk imánkat. Egyik kísértésünk az imádságban, hogy úgy szólunk Istenhez, ahogyan Őt elképzeljük, kozmikus szellemként vagy éppen pajtásként. Imánk ilyenkor inkább rólunk szól, mint az élő Istenről. A keresztvetés az igaz Isten felé irányít. „Amikor a Szentháromsághoz fohászkodunk, a minket teremtő, nem pedig az általunk teremtett Istenhez szólunk. Elképzeléseinket félretéve ahhoz az Istenhez imádkozunk, akinek Ő kinyilatkoztatta magát: Atya, Fiú és Szentlélek háromságához.” (Bert Ghezzi)

9. Kifejezzük a Fiú és a Lélek származását. Azzal, hogy elsőként a homlokunkat érintjük, felidézzük, hogy az Atya a Szentháromság első Személye. Kezünk leeresztésével „kifejezzük, hogy a Fiú az Atyától származik”. Azzal pedig, hogy a Szentlelket említjük harmadikként, utalunk rá, hogy a Lélek az Atyától és a Fiútól származik – mutat rá Szalézi Szent Ferenc.

10. Megvalljuk a hitünket. A megtestesülésbe, a keresztre feszítésbe és a Szentháromságba vetett hitünk kifejezésével „kis hitvallást” teszünk, melyben szavainkkal és mozdulatainkkal hitünk lényegi igazságait nyilvánítjuk ki.

11. Segítségül hívjuk Isten nevének hatalmát. A Szentírás szerint Isten nevének hatalma van. Szent Pál írja: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” (Fil 2,10) A János-evangéliumban pedig maga Jézus mondja: „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Jn 14,13–14)

12. Vállaljuk Krisztussal együtt a keresztre feszítést. Aki követni akarja Krisztust, annak az Úr szavai szerint meg kell tagadnia magát, és fel kell vennie a keresztjét (Mt 16,25). „Krisztussal engem is keresztre feszítettek” – írja Pál apostol (Gal 2,19). Amikor keresztet vetünk, kinyilvánítjuk, hogy igent mondunk a tanítványságnak erre a feltételére.

13. Szenvedésünkben segítséget kérünk. Bert Ghezzi szerint vállaink érintésével arra kérjük Istent, hogy segítsen – vállaljon, vegyen vállára – minket.

14. Felelevenítjük keresztségünket. A keresztvetéssel, amelyben újra kiejtjük a keresztelésünkkor elhangzott szavakat, „összefoglaljuk és újra elfogadjuk keresztségünket” – írta Joseph Ratzinger bíboros.

15. Visszafordítjuk az átkot. Szalézi Szent Ferenc szerint a keresztvetésben „az átkot jelentő bal oldaltól az áldást jelentő jobb oldal felé” irányuló mozdulat a bűnbocsánatra és a bukás visszafordítására emlékeztet. Egyben kifejezi, hogy a jelen nyomorúságból a jövendő dicsőségbe fogunk jutni, amint – írta Ince pápa – Krisztus is „átment a halálból az életbe, az alvilágból a mennybe.”

16. Krisztus képére formáljuk magunkat. Szent Pál átöltözéshez hasonlítja bűnös természetünk átalakulását Krisztusban: „Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására” (Kol 3,9–10). Az egyházatyák Krisztus ruháitól való megfosztásával kapcsolták ezt össze. Tanításuk szerint az ember, amikor a keresztségben leveti régi természetét és újat vesz fel, részese lesz annak, amikor Krisztust megfosztották ruháitól. A keresztvetés kifejezheti, hogy részesei akarunk lenni e megfosztatásnak, majd a feltámadás dicsőségébe öltözésnek. A keresztre feszítés egészét elfogadjuk, nem csak azt, ami megfelel az ízlésünknek.

17. Megjelöljük magunkat Krisztusnak. Az ógörögben a jel szó megfelelője a szphragisz, amely a tulajdonlás jegyét is jelentette. Így nevezték például azt a bélyeget, amellyel a pásztor megjelölte a nyájához tartozó állatokat. Amikor keresztet vetünk, Krisztus, az igazi Pásztor tulajdonaként jelöljük meg magunkat.

18. Krisztus katonáinak valljuk magunkat. Szphragisznak nevezték a parancsnok nevét is, amelyet katonái bőrébe tetováltak. A keresztény ember pásztoraként követi Krisztust, ennyiben juhhoz hasonlítható – de nem birkához! Krisztus katonáivá kell lennünk. Mint Szent Pál írja: „Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. … Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.” (Ef 6, 13–17)

19. Elriasztja a gonoszt. A keresztvetés a sátán elleni küzdelem egyik fegyvere. Egy középkori prédikátor, Aelfric szerint „csodálatosan hadonászhat az ember a kezével, ám áldás nem származik belőle, hacsak nem vet keresztet. Ha azonban keresztet vet, a gonosz csakhamar megrémül a győzelmes jel láttán.” Egy másik, Aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított mondás szerint pedig a keresztvetés hatására a démonok „elrepülnek”, mert „úgy félnek tőle, mintha bottal vernék őket”.

20. Pecsétet teszünk magunkra a Lélekben. Az Újszövetségben a szphragisz szót pecsétnek is fordítják, például a második korintusi levélben, ahol Pál apostol így ír: „Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.” (2Kor 1,21–22) Valahányszor keresztet vetünk, újra megpecsételjük magunkat a Lélekben, és kérjük, hogy hatalmas működése hassa át életünket.

21. Tanúságot teszünk mások előtt. A nyilvános helyen végzett keresztvetés a hitünkről való tanúságtétel egyszerű formája. „Ne szégyelljük hát megvallani a Megfeszítettet! Legyen a kereszt a mi pecsétünk, amellyel bátran jelöljük homlokunkat és mindent: a kenyeret, amelyet elfogyasztunk, az italt, amelyet megiszunk; minden be- és kilépésünket, lefekvésünket és felkelésünket, utazásunkat és pihenésünket” – írta Jeruzsálemi Szent Cirill.

Támogassuk meg őket - egy kis imával!

úlius 2-án, Sarlósboldogasszony napján lesz a magyar nevén meleg felvonulás

budapestpride.hu

Támogatást kérnek

Támogassuk meg őket például ilyen formában:

 

A Jerikó-hadművelet

Itt a tavasz: Nice kiteríti legszebb virágágyásait. Fenséges sugárútjai színes ruhákat öltenek, hogy megragadják az emberek tekintetét. Most aztán minden turista pénztárcája kiürül!
Florence épp karitatív akcióinak egyikét intézte, mikor rohanása közben egyszerre megdermedt. Egy szálloda egyik ablakát teljes egészében betöltötte egy hatalmas, szemet vonzó plakát, amelyre nagy betűkkel ezt írták: „Jós-fesztivál.” Szíve riadtan dobogott. Alaposan végigmérte a plakátot. Nagyon okos tervezés: a szavak megragadják a járókelőt, csodálatot és kíváncsiságot keltenek benne. A plakát megfoghatatlanságot sugároz, a hirdetés ellenállhatatlan. Profi munka! Egyetlen hétvége leforgása alatt mindenki képben lesz saját jövőjét, és barátai, ellenségei, hamis barátai legrejtettebb gondolatait illetően...És természetesen senki sem tér majd úgy haza, hogy ne ébredne benne remény pénzügyeivel, érzelmi és szexuális életével kapcsolatban.
Kik vesznek részt a fesztiválon? Csupa előkelő, titokzatos ázsiai hangzású név. Rendkívüli képességeikkel mindenki rendelkezésére állnak. Olyan csodákat, lélegzetelállító kinyilatkoztatásokat ígérnek, amilyet nem látott még Franciaország! Florence szeme hétről hétre, szentségimádások hosszú órái során Jézusnak, a világ világosságának szemléléséhez szokott. A plakát látványa egész szívét áthatotta. Kiáltás tört fel belőle:
- Nem! Uram, nem! Te nem fogod megengedni, hogy a gyermekeid ilyesmivel mérgezzék magukat!
Florence-nak már korábban feltűnt, hogy ebben az egyébként fényűző hotelben időnként furcsa plakátokat helyeztek el, de egészen eddig a napig nem foglalkozott vele, hiszen tudta, hogy Nice eléggé messze áll attól, hogy lakosai között csupa Krisztus-tanítvány legyen. Ez a Fesztivál azonban már igazán túlzás - valahogy meg kell akadályozni az ellenség támadását!
Nagy bizalommal imádkozni kezdett. Nagyon jól tudta, hogy Isten szívében a sötétség minden egyes terve ellen létezik egy győzelem-terv, és ennek felfedezéséhez elég térdet hajtani Előtte - majd bátran talpra állni, ha a megvalósításra hív!
A Bibliában találta meg a kulcsot az irgalom ajtajához. Jerikó!! Hát persze! Hogy lehet az, hogy Jerikó bástyája leomlott az izraeliták kicsi, gyengén felfegyverzett csapata előtt?[1]
Florence szívében megszületett a terv, és azonnal telefont ragadott:
- Csatlakozol hozzánk? - kérdezte imacsoportja második emberét. - Nos, emlékszel, hogyan omlott le Jerikó városa, hogyan tűntek el a falai? Ugyanezt kell tennünk nekünk is! Körbejárjuk a háztömböt, ahol a H. hotel fekszik, közben pedig imádkozunk és dicsőítjük az Urat. Rózsafüzért is imádkozhatunk. Egy órát kell csak rászánnod, majd váltogatjuk egymást, és mindezt hét napon keresztül.
Imacsoportja tagjai közül tíz jóakaratú ember jelentkezett. Tíz? Tökéletes, éppen ennyi a minian, az igazak száma, amelyet Ábrahám mondott Istennek, amikor Szodomáért járt közben.[2] Izraelben a mai napig addig tartanak fenn egy zsinagógát, amíg van benne tíz imádkozó zsidó.
Tíz harcosunk tehát megjelent Nice gazdag negyedében. Hét napon át körbejártak, rózsafüzérrel a kezükben, zsoltároskönyvvel a zsebükben, de leginkább nagy elszántsággal a szívükben.
Pár napra rá Florence-nak megszólalt a telefonja:
- Láttad, mi történt a H. hotelben?
- Nem, miért?
- Levették a plakátot.
- És a fesztivál?
- Elmarad!
- Micsoda? Elmarad??
- Igen, elmarad, vége, ennyi, volt-nincs!
Ez tíz évvel ezelőtt történt. A H. hotelben azóta nem rendeztek ártalmas összejöveteleket. A környék levegője megváltozott. Gondolhatjuk: Jerikó angyalainak bizonyára megtetszett Nice éghajlata, és úgy döntöttek, ideköltöznek...
Ez még nem minden!
Akárhányszor valaki Florence tanácsát kéri olyan helyzetekben, ahol szemlátomást a Gonosz sakkozik Isten gyermekeivel, és éppen nyerésre áll, ő ezt válaszolja:
- Jerikózzatok egyet! Meglátjátok, hogy működik![3]
Florence mesélte el a következő történetet. Provence egy kis városában a keresztény családok igencsak aggódni kezdtek, amikor az egyik legkétesebb hírű hard rock együttes koncertjét hirdették meg náluk. Aggodalmuk nem volt alaptalan ilyen időben, amikor a drogok és különböző szörnyű dolgok veszélye leselkedik mindenhol... Az ilyen koncertek pedig fiatalok ezreit vonzzák.
- Jerikózzunk egyet! - javasolta az egyik család. - Tudjuk, hol készülnek felállítani a sátorfájukat. Körülvesszük azt a részt, és egymást váltva hét napon át imádkozunk.
Így is történt. Aznap, a verőfényes júliusi napsütésben megérkeztek a jól felpakolt teherautók. A város déli kapujánál kalapácsütések csendültek fel, és meglepő sebességgel felállt a színpad. Hatalmas bőröndökből hangszerek kerültek elő, az erősítőket az egész városban hallható módon állították be. A technikusok körül fiatalok kis csoportjai jelentek meg, és kérdések ezreivel bombázták őket. Az este jó melegnek ígérkezik, nagyon jól fogunk szórakozni! Ott volt azonban az imádkozók csoportja is, és csendben figyelte az eseményeket.
- Urunk, köszönjük neked előre is azt, amit tenni fogsz a gyermekeidért! Bízunk benned!
A hangtechnika minden eleme, drótja, zsinórja a helyére került. Az idő nem is lehetett volna kellemesebb. Derült ég, nagy meleg, ami néhány fokkal majd lejjebb megy, ha beáll az este. Koncertezéshez ideális! A színpad körül kiskereskedők kezdték felállítani bódéjukat, és előszedni kincseiket. Ma este jól megszedjük magunkat, gondolták.
A drogdílerek máris résen voltak, a kalandkeresők pedig terveket kezdtek szőni... A nagy parkoló egyik sarkát autóbuszok és különleges járgányok lepték el.
- Urunk, a Te irgalmad végtelen! Látod ezt a sok fiatalt, a te gyermekeidet! Köszönjük mindazt, amit atyai szíved eltervezett, hogy megvédje őket!
A nap száz ágra sütött, amikor a Jerikó-hadművelet egyik katonája oldalba bökte egyik társát:
- Láttad a felhőt?
- A felhőt? Hol látsz te felhőt?
- Nézd, ott!
- Tényleg! Furcsa... Mindenhol máshol ragyogó kék az ég.
- Várj egy kicsit Jézussal... Meglátod mindjárt, amit meg kell látnod!
A helyzet bizonyos szempontból emlékeztetett Illés próféta történetére, amikor az ég három évre bezárult Izrael fölött, és az országban szárazság tört ki. A kis felhő szemlátomást növekedni kezdett, és pár perc alatt hatalmas fekete gomolygássá változott. A technikusok és a „művészek” elsápadtak, és kétségbe estek. Nem alaptalanul, ugyanis mire kettőt pislogtak, hatalmas vihar tört ki, és az eső zuhogni kezdett. Valóságos árvíz, amire senki sem számított, de nem ért véget egyhamar.
A színpadon hatalmas pánik tört ki. Lehetetlenség volt mindent visszapakolni ilyen gyorsan, a hangszerek és az erősítők eláztak. Kész katasztrófa!
Az imacsoport tagjai még évek múltán is nagy örömmel emlékeznek vissza az esőmosta koncertre. Az eset arra bátorítja őket, hogy ne adják fel a küzdelmet, az ellenség ugyanis nem alszik, pláne ha a fiatalok csábításáról van szó. Isten azon az estén beavatkozott, fiatalok ezreit mentve meg, a zenekar pedig soha többet nem mutatkozott a környéken.
__________________________
[1] Józs 6,l-21
[2] Ter 18,22-23
[3] Brazíliában a Szövetség és irgalom közösség szolgálata, hogy gyerekeket szabadít ki a legrettenetesebb bandák kezei közül. Gyakran alkalmaznak Jerikó-hadműveletet, nem is akármilyen eredménnyel!

http://engesztelok.hu/imak/imaszandekok/1097-tamogassuk-meg-oket-egy-kis-imaval

Az abortusz korlátozását javasolja a Jobbik

abortusz plakát hidfo.ru

A családon belüli erőszak legbrutálisabb formája az abortusz, emiatt vissza kellene szorítani az európai összehasonlításban kiugróan elterjedt terhesség-megszakítást – mondta Novák Előd, a Jobbik volt alelnöke. Minden negyedik magyar gyermeket még születése előtt meggyilkolnak a szülei.

Novák Előd saját Facebook-oldalán azt írta: “A politikusok nem nagyon foglalkoznak vele, mert nem hoz szavazatokat, de a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája az abortusz (mely a legártatlanabb és legvédtelenebb, magzatkorú emberek ellen irányul), és szerintem egy nagyon frappáns javaslattal vissza lehetne szorítani hazánkban az európai összehasonlításban még mindig kiugró terhesség-megszakítást: az abortusz elvégzése előtti utolsó orvosi vizsgálaton az anyának legyen kötelező meghallgatnia a magzat szívhangját! Sokan ugyanis egy fogászati beavatkozáshoz hasonló súlyúnak tekintik csak az abortuszokat, vagy mint fogamzásgátlási eszközként tekintenek rá.”

A politikus emellett egy olyan kiadvány összeállítását javasolja, ami tájékoztatná a terhesség-megszakításra készülő anyákat az abortusz egészségügyi és pszichés veszélyeiről, illetve az örökbeadás lehetőségeiről.

“Az Isten adta élet megkérdőjelezhetetlen hangját szeretnénk eljuttatni az anyákhoz”

– mondta. Novák Előd szerint jó irányba vezető kis lépésekkel vissza lehet szorítani a ma még elterjedt magzatgyilkosságot, és az abortuszt mint jelenséget pártok fölötti, nemzetpolitikai kihívásként kell kezelni.

Hétfőn Fűrész Tünde, család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár a Magyar Hírlapnak nyilatkozva azt mondta, bár átmenetileg javulást mutat az abortusz-statisztika, továbbra is minden harmadik élveszületésre jut egy terhességmegszakítás. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ma minden negyedik gyermeket még születése előtt meggyilkolnak a szülei. A helyettes államtitkár szerint azonban a kormány nem tervezi az abortuszra vonatkozó szabályozás módosítását.

http://www.hidfo.ru/2016/06/az-abortusz-korlatozasat-javasolja-a-jobbik/

Legfrissebb bejegyzések
Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu