Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

PÉLDÁT MUTATNAK A TEMESVÁRI ORVOSOK: NEM VÉGEZNEK ABORTUSZT

A bánsági városban az orvosok az emberi élet tiszteletére hívják fel a figyelmet, ezért az egyházi ünnepeken megtiltják az abortuszt.

Az emberi élet tiszteletére hivatkozva a karácsonyi ünnepkörben nem végeznek abortuszt a temesvári orvosok. A Bega-parti városban két nőgyógyászati klinika van, ezekben összesen 90 szülész-nőgyógyász dolgozik. Többségük az év egyetlen napján sem hajlandó a művi vetélést elvégezni, az egyházi ünnepeken pedig valamennyien megtagadják ezt.

Az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legmagasabb az abortuszt kérő nők aránya. Ezer szülésre 480 terhességmegszakítás jut. A leggyakrabban a 15 és 19 év közötti lányok kérik a művi abortuszt. Ez azzal magyarázható, hogy az Európai Unió viszonylatában Románia rendelkezik a legnyitottabb abortuszszabályozó törvénykezéssel.

Marosvásárhelyi Rádió / erdely.ma

Égi Édesanyánk üzenete 2016. december 25-én Medjugorjéból


SZŰZANYA ÜZENETE MEDJUGORJÉBÓL ~ 2016 DECEMBER 25. Marija Pavlović által

.
"Drága gyermekek! Ma nagy örömmel hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy békéjét adja nektek. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. A menny veletek van és küzd szívetek, családjaitok és a világ békéjéért, ti pedig gyermekeim imáitokkal segítsetek, hogy így legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Így nyitottá váltok Istenre és az Ő terveire. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

.✝
Amen.

.
SZŰZANYA ÜZENETE 2016.DECEMBER 25-i üzenete
Jakov Čolo által (éves üzenet)

.
"Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. Gyermekeim, a Béke Királynőjeként jöttem hozzátok és oly sokszor hívtalak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. De, gyermekeim szívetek békétlen. A bűn akadályoz benneteket abban, hogy teljesen megnyíljatok a kegyelemre és a békére, amelyet Isten ajándékozni szeretne nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy a békét megéljétek, először is a szívetekben kell békének lennie és teljesen át kell adnotok magatokat Istennek és az Ő akaratának. A békét és az örömet ne az evilági dolgokban keressétek, mert mindaz mulandó. Vágyakozzatok az igazi irgalom és béke után, amely csak Istentől származik, hisz így lesz szívetek igazi örömmel telt és ily módon válhattok a béke tanúivá ebben a békétlen világban. Édesanyátok vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Karácsonyi gondolatok XVI. Benedek pápa nyomán

A karácsonyi eseményt, amitől igazán karácsony a karácsony Lukács evangélista írja le, amit most hallottunk.

 • XVI. Benedek pápa gondolatai alapján szeretnék ebből most kiemelni néhány részletet

„Amikor ott (Betlehemben) voltak, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte fiát, az elsőszülöttet. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert a szálláson nem volt hely számukra” (Lk 2,6köv.).

 • a szálláson nem volt számukra hely
  • Ugyanez a gondolat a Szentírás más helyein így fogalmazódik meg
   • „A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be” (Jn 1,11).

A világ megmentőjének, annak, akiért minden teremtetett (vö. Kol 1,16), nincs hely.

„A rókáknak odújuk van, a madaraknak fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét” (Mt 8,20).

Akit a városon kívül feszítettek keresztre (vö. Zsid 13,12), az ugyanígy a városon kívül jött világra.

 • Jézus nem oda születik, ahol a világ fontosat és hatalmasat sejt.
  • A háromkirályok is először Heródes palotájába mennek, ott keresik a Megváltót

Minden karácsony emlékeztet minket a lényegre, azokra, amik igazán fontosak. Minden karácsony hozzá segít minket ahhoz, hogy igazabb kereszténnyé váljunk.

"A kereszténnyé váláshoz hozzátartozik az uralkodó mércék elhagyása, a kilépés abból, amit mindenki gondol és akar, hogy végre belépjünk létünk igazságának fényébe, s ezzel a helyes útra térjünk."

 • Ez szószerinti idézet Benedek pápától. Mit akar kifejezni?

Azt, hogy legyen bátorságunk ahhoz, hogy ne a közvélemény, az általános vélekedés után menjünk, és a a karácsonynak is az igazi tartalmára figyeljünk.

A karácsonyra készülve olvastam másütt ezeket a gondolatokat

 • „Ember, mit tettél te Krisztus születésének legszentebb titkával, a szent karácsonnyal? Látod a kereskedők kapzsiságát, a vallásosság körüli giccset, az embereknek éppen ezekben a napokban történő elmerülését, lesüllyedését a világi dolgokba, az ajándékokba, takarításba, veszekedésbe, szórakozásba, bódultságba, sürgés-forgásba, élvezetekbe? Mit tettél te, ó ember, Krisztus megtestesülésével?”

És hozzá ezt az imát

 • Urunk, kérünk Téged, Ne ítélj meg túl szigorúan minket! Tekints Máriára, akit nekünk is édesanyánkul adtál, és aki könyörög érettünk, szegény bűnösökért! Ezekben a napokban többé nem akarunk „gyerekesen” a külsőségekre ügyelni, hanem „gyermekien” a te jászladhoz járulni, mindent elfeledni, és csak Tenálad maradni.
 • Mária etetőjászolba helyezte újszülött gyermekét (vö. Lk 2,7).
  • „Ebből joggal arra következtettek, hogy Jézus egy istállóban született, a vendégfogadásra alkalmatlan — szinte azt mondanánk: méltatlan — helyen, amely mindenesetre elegendő diszkréciót kínált a szent esemény számára.
   • Betlehem környékén ősidőktől fogva sziklabarlangokat használnak állatok tartására.”
 • Mária pólyába takarta a gyermeket.
  • „Mindenféle érzelgősség nélkül is nyugodtan elképzelhetjük, milyen szeretettel várta Mária ezt az órát, hogyan készült gyermeke születésére.

Az ikon-hagyomány az atyák teológiájából kiindulva teológiai értelmezést is adott a jászolnak és a pólyának.

 • A szorosan pólyába bugyolált gyermek mintegy előre mutat a halála órájára: ő a feláldozott, kezdettől fogva

A jászolt így egyfajta oltárrá alakították.”

Szent Ágoston így fogalmaz: „A jászol az állatok számára elérhető élelem helye.

 • Most azonban az fekszik a jászolban, aki önmagát mondta igazi, égből jött kenyérnek

Az etetőjászol így Isten asztalára előre utaló jellé válik, amelyhez azért kap meghívást az ember, hogy ott Isten kenyerét vegye.”

A keresztény hagyomány az ökörnek és a szamárnak is szimbolikus jelentést tulajdonított

 • Az egyik a zsidókat, a másik a pogányokat jelképezi.

Mindkettőjük számára elérkezett Isten megismerésének, a megváltásnak az órája, hogy azzal táplálkozzék, aki az igazi táplálékká, az élő kenyérré lett számára

A Betlehem szó jelentése ez: a kenyér háza

 • Valaki bekopogtatott hozzám tegnap este és egy sajátos betlehemet adott át nekem, amit ide helyeztem most az oltárra

Egy félbe vágott kenyér, amelynek a belsejében ugyancsak kenyérből megformálva a betlehem figurái láthatók

Ide tettem az oltárra, akár konszekrálni is lehetne

Igen, a karácsonynak ez az igazi jelentése: Jézus eljött közénk karácsonykor, beleszületett a mi világunkba, táplálékká, élő kenyérré lett számunkra

A kérdés az, hogy mi mit kezdünk ezzel a kenyérrel, a karácsonykor közénk születő gyermekkel.

Mit tett Mária és József?

 • A Szűzanya miután megszülte gyermekét legelőször is imádta őt
 • És ezt tette József is

Mit tettek a pásztorok, és mit tettek a napkeleti bölcsek?

 • Nem késlekedtek, hanem miután meghallották az angyal szavát, meglátták csillagát az égen, rögtön imádására indultak

Jézus nemcsak kenyér, nemcsak táplálék számunkra, hanem a közénk született Isten, akit imádhatunk is

 • Mit jelent az imádás?

Az imának a keresztény hagyomány 4 formáját különbözteti meg aszerint, hogy az ima mire irányul

 • Imádás vagy dicsőítés
 • Hálaadó imádság
 • Az engesztelő imádság
 • Kérő imádság

Mi hajlandók vagyunk az imát ez utóbbira, a kérésekre leszűkíteni, pedig sokkal fontosabb a másik három

Ezek közül a karácsony az imádást, dicsőítést állítja elénk

 • A Szűzanya és Szent József első cselekedete az imádat volt

A pásztorok és a napkeleti bölcsek is azért indultak útnak, hogy imádják a földre született Megváltót

Az embernek szüksége van arra, hogy imádjon, vagyis nagyon szeressen valakit, aki hódolatának, minden tevékenységének a tárgya, vagy inkább célpontja lehet

 • Sokan ételeket imádnak, a hasukat imádják, a pénzt imádják, vagy jobb esetben embereket imádnak

Ha azonban nem azt imádja az ember, akit egyedül megillet az imádat, azzal saját magát alacsonyítja le

Az ember rabjává válik annak, amit imád, ha az nem a legtökéletesebb lény, nem maga az igazság, a jóság és a szépség, nem maga Isten.

Isten imádása teszi igazán szabaddá az embert, és emeli önmaga fölé

Az imádás külső kifejezése a térdhajtás, letérdelés, vagy egyenesen a  leborulás – egyre többen fejezik ki napjainkban is ilyen formában a hódolatukat Isten iránt. – Ezzel látszólag az ember megalázza magát, de valójában önmaga fölé emelkedik.

Ezt gyakorolhatjuk most a karácsonyi időben például a betlehem előtt, de még inkább - és az egész év folyamán - az Oltáriszentség előtt, hiszen abban nemcsak szimbólikusan van jelen Jézus, hanem valóságosan.

Az imádásban elfeledkezik az ember a saját gondjairól, törékenységéről, gyarlóságáról, tökéletlenségéről. Isten nagysága, szépsége, jósága megvan, létezik az ember nélkül is. Az egész teremtett világ ezt hirdeti. Amikor az ember ezt szemléli, vagy pl. a vasárnapi reggeli dícséret szavaiva. maga is csatlakozik ehhez az Isten-dicsőítéshez, Istent szemléli, az Ő tulajdonságait fontolgatja, ismétli, állítja szemei elé, ő is magára ölti ezeket az isteni tulajdonságokat, pontosabban ajándékba kapja.

Legyenek ezek a karácsonyi napok az imádság, imádás napjai számunkra!

És ha nehezen menne ez magunktól, kérjük a karácsony főszereplőit: a Szűzanyát, Szent Józsefet, a pásztorokat és a napkeleti bölcseket, hogy tanítsanak minket arra, hogy hogyan kell ezt helyesen végezni.

Bocsa József Sch.P.

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1174-karacsonyi-gondolatok-xvi-benedek-papa-nyoman-1Ennek az elmélkedésnek az alapját XVI. Benedek pápa Nárzáreti Jézus c. könyvének 3. kötete képezi, amelyben a Lukács evangélista által leírt születéstörténetet magyarázza.

Az angyalok dicsőítő éneke attól az órától kezdve sohasem hallgat el.

Mit énekeltek az angyalok?

 • Isten dicsőségét „a magasságban” összekapcsolják az emberek békéjével „a földön”.

A számunkra ismerős latin szöveget, amely a szentmise Gloriájában is felhangzik,  idáig így adták vissza: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Ezt a fordítást a modern magyarázók - mégpedig nem minden ok nélkül — mint egyoldalúan moralizálót elutasították.

Az „Isten dicsősége” nem olyasvalami, amit az embereknek kellene megvalósítani („Dicsőség — legyen — Istennek”).

 • Isten „dicsősége” létezik, Isten dicsőséges, s ez valóban ok az örömre: van igazság, van jóság, van szépség.

Mindez megvan – Istenben –  megsemmisíthetetlenül, tőlünk, emberektől függetlenül is.

Eme részlet régi és új fordításának az elemzése

 • Amit eddig úgy fordítottak: „jóakaratú emberek”, az a német püspöki konferencia fordításában most így hangzik: „Menschen seiner Gnade” „Az ő kegyelme  embereinek”.
  • Kik az „Isten kegyelmében lévő emberek”?
  • Vannak olyanok, akik nincsenek az ő kegyelmében?

Az olasz püspöki konferencia fordítása szerint „uomini che egli ama” — vagyis „emberek, akiket Isten szeret”.

 • Erre azt kérdezzük: mely embereket szereti Isten? Vannak olyanok, akiket nem szeret? Nem szereti mindnyájukat mint az ő teremtményeit? Akkor mit jelent az „akiket Isten szeret” kiegészítés?

A görög eredeti szövegből készített szó szerinti fordítás így hangzik:  békesség „a tetszés embereinek”.

 • A kérdés magától értetődően itt is ugyanaz: mely emberek vannak Isten tetszésében? És miért?

Jézus keresztség-történetének a részlete segít ezt megérteni

 • Miközben Jézus imádkozott, az ég megnyílt, s az égből hang hallatszott, amely azt mondta: „Te vagy az én Fiam, a szeretett. Benned tetszésemet lelem” (Lk 3,22).

A tetszés embere Jézus. Ő az, mert teljesen az Atyához fordul, reá tekintve, vele közös akaratban él.

A tetszés emberei, akikben Isten kedvét leli, eszerint azok, akik a Fiú magatartását birtokolják – Krisztushoz hasonló emberek, akik számára ugyancsak a legfontosabb Isten akarata.

A fordítások különbségei mögött rejlő kérdés végül is Isten kegyelmének és az emberi szabadságnak a kapcsolatát érinti.

 • Két szélsőséges pozíció lehetséges:
  • Először is Isten abszolút egyedüli hatékonyságának elképzelése, mely szerint minden az ő előre elrendelésétől függ.

A másik oldalon moralizáló álláspontot találunk, mely szerint végül is mindent az ember jó akarata dönt el.

A régi fordítás a „jóakaratú” emberekről ebben az irányban volt félreérthető.

Az új fordítást az ellenkező irányban lehet félreértelmezni, mintha minden kizárólag Isten előre elrendelésén múlna.

 • E két véglet egyike sem helyes
  • A kegyelem és a szabadság átjárja egymást, s egymásban létüket nem tudjuk világos formulákban feloldani.

Továbbra is igaz, hogy nem tudnánk szeretni, ha előbb Isten nem szeretne bennünket. Isten kegyelme mindig előttünk jár, körülvesz és hordoz minket.

De az is igaz marad, hogy az ember meghívást kap a vele közös szeretetre, hogy nem Isten mindenhatóságának akarat nélküli eszköze, hanem vele együtt szerethet, vagy el is utasíthatja Isten szeretetét.

Úgy látom, hogy leginkább talán a szó szerinti fordítás - „a tetszés” emberei (vagy „tetszésének” emberei) — tartja tiszteletben ezt a titkot, sem egyik, sem a másik irányba fel nem oldva azt.

Dicsőség a magasságban Istennek

 • Ebben a kijelentő mód a meghatározó.
  • Isten dicsőséges, ő a megsemmisíthetetlen igazság, az örök szépség. Ez a mi hitünk alapvető, vigasztaló bizonyossága.
 • A tízparancsolat első három parancsa szerint  ez  megbízást jelent a számunkra:
  • síkraszállni azért, hogy Isten nagyszerű dicsőségét semmi be ne szennyezze, vagy tönkre ne tegye a világban, hogy nagyságát és szent akaratát tiszteletben tartsák.

Az angyali szózatban azok az alapkategóriák térnek vissza, amelyek Augustus császár önértelmezését és világképét meghatározzák:

 • Ő szótérnak, megváltónak tekintette magát, aki békét hoz az akkori oikumenének, vagyis földkerekségnek, és ezt örömhírnek euangelion-nak, örömhírnek tekintette.

Lukács evangélista azt akarja mondani: amire Augustus császár saját maga tartott igényt, az magasabb szinten abban a gyermekben valósul meg, aki erő és hatalom nélkül a betlehemi barlangban született, s akinek a vendégei szegény pásztorok voltak.

Mindkét üzenet központjában a béke áll, és nincs feltétlenül ellentét a Pax Christi (Krisztus békéje) és a Pax Augusti (Augustus békéje) között.

 • De Krisztus békéje oly magasan meghaladja Augustus békéjét, ahogy az ég a földet

Augustus „250 évre békét, jogbiztonságot és olyan jólétet (hozott), amelyről manapság a hajdani Imperium Romanum sok országa már csak álmodozni képes”

De ahol a császár istenné teszi magát és isteni tulajdonságokra tart igényt, ott a politika túllépi saját határait, és olyasmit ígér, amit nem tud valóra váltani.

A jogbiztonság, a béke, a jólét valójában a Római Birodalom virágkorában is mindig fenyegetett volt, és sohasem valósult meg teljesen. Elég egy pillantás a Szentföldre, hogy a Pax Romána (római béke) határait belássuk.

Az ország, amelyet Jézus hirdet, az Isten országa, másféle ország. Nemcsak a Földközi-tenger medencéjére és nemcsak egy meghatározott korra érvényes.

Jézus békéje olyan béke, amilyet a világ nem adhat(vö. Jn 14,27).

Mindebben végül is arról a kérdésről van szó, hogy mit jelent a megváltás, mit jelent a szabadulás és az üdvösség.

 • Egyvalami nyilvánvaló: Augustus a múlthoz tartozik; Jézus Krisztus ezzel szemben jelen és jövő: „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8).

Két rövid gondolatot szeretnék csak aktualizáláskét hozzáfűzni Benedek pápa gondolataihoz

 • A pax romana párhuzama lehet ma a pax americana
  • A pax romana is egy diktatúra volt, fegyverekkel valósították meg

A pax americana, az USA úgymond béketörekvései, a világ különböző pontjain való úgymond rendfenntartó és pacifikáló törekvései mögül is  elég egyértelműen kilóg a lóláb

Sokfelé van a földön háború, erőszak, az emberek nagyon vágynak a békére

 • És ezt a vágyat nagyon könnyen meglovagolhatják magukat megváltónak vagy egyenesen a Krisztusnak kikiáltó emberek, különösen, ha mesterségesen is szítják a világ sok pontján, térségében a konfliktusokat.

Ezért nagyon fontosak a Szentírásnak azok a kijelentései, hogy "ne higgyetek nekik"

Jézus békéje olyan béke, amit a világ nem adhat. Bárki aki Őutána megváltóként, második Krisztusként akar fellépni, az csak antikrisztus lehet.

 • A másik gondolatot a „békesség a földön a jóakaratú embereknek”  vagy az eredeti görög szöveg szerint a „tetszés embereinek” a gondolatához szeretném fűzni.
  • Láthattuk, hogy mindkét értelmezési kísérlet, a német is, az olasz is protestáns irányban mozdul, a predestináció irányában

Mindkettő a közelmúltnak az értelmezése

Ha egy pillantást vetünk arra, hogy mi folyik ma a kereszténység középpontjában, akkor azt láthatjuk, hogy éppen ezek a tendenciák erősödtek fel, a protestantizmus irányában való erőteljes elmozdulások.

Benedek pápa mindkettőt hangsúlyozza, az emberi cselekvés felelősségét is, az Isteni kegyelmet is, amit elsősorban imáinkkal esdhetünk le.

Hogy jó irányban menjen a világ és az Egyház sorsa, ott van mindkét irányú felelősség. De hogy a cselekvésre, az események közvetlen vagy közvetett alakítására mennyi lehetősége van a mai embernek, különösen a kisembernek, az nagyon is kérdéses.

Az ima általi befolyásolásnak azonban szinte beláthatatlan lehetőségei vannak.És a karácsony, ennek a hétnek a nyugalma erre sok lehetőséget kínál. Ragadjuk meg, használjuk ki, éljünk a lehetőséggel önmagunk, családunk és az egész emberiség számára.

Bocsa József Sch.P.

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1175-karacsonyi-gondolatok-xvi-benedek-papa-nyoman-2

Csíksomlyói Karácsonyi Áhitat

“MEGÚJULÁSRA VAN SZÜKSÉG” – HAMISPRÓFÉTA OSTOROZÓ HANGNEMBEN SZÓLALT FEL

HÍREK

“MEGÚJULÁSRA VAN SZÜKSÉG” – FERENC PÁPA OSTOROZÓ HANGNEMBEN SZÓLALT FEL

Az egyház átalakításához nem új emberekre, hanem lelkiekben megújult szellemiségre van szükség – mondta a Vatikánban elindított reformokról Ferenc pápa a római kúria tagjaihoz intézett, ostorozó hangnemben megfogalmazott karácsonyi beszédében.

A katolikus egyházfő a karácsonyi ünnepek alkalmából minden évben találkozik a római kúrián, vagyis a szentszéki államtitkárságon, vatikáni hivatalokban, kongregációkban, pápai tanácsokban dolgozó egyháziakkal és világi személyekkel, és beszéd keretében összegzi az eltelt esztendőben végzett munkát.

Ferenc pápa idei témaként a 2013-as pápává választása óta a Vatikánban zajló reformfolyamat alakulását választotta, amely köztudottan ellenállásba is ütközik az egyház tagjai részéről. Az olasz sajtóban novemberben több cikk is bírálta Ferenc pápa reformtörekvéseit világiak és bíborosok tollából is. A katolikus egyházfő a kúriához intézett, szokatlanul hosszú beszéde elején kijelentette, Jézus születésének ünnepe a világi, hatalmi, uralkodási logika ellentéte.

A reformokról szólva Ferenc pápa hangsúlyozta, ezek célja az, hogy az egyház hatékonyabban tudja szolgálni kora emberét, minél közelebb kerülve a szegényekhez és a társadalomból “kiselejtezettekhez”, másrészt hatékonyabban segítse az egyházfőt is munkája végzésében.

Mivel a kúria nem merev, mozdulatlan szerkezet, a reformok mindenekelőtt az egyház életerejét jelzik, céljuk nem az, hogy szebbé tegyék a kúriát, “nem ráncfelvarrás, kozmetikázás vagy smink a kúria öreg testén, nem plasztikai műtét a ráncok eltávolítására, kedves fivéreim, az egyházban nem a ráncoktól kell tartani, hanem a (szégyen)foltoktól!” – mondta Ferenc pápa.

Hozzátette, az egyházi reformok csak akkor lesznek sikeresek ha nem új, hanem megújult emberekkel hajtják végre: nem elegendő leváltani a személyzetet, a kúria tagjainak “lelki, emberi, szakmai” megújulásra van szüksége. Ferenc pápa “normálisnak, sőt egészségesnek” nevezte a reformokat kísérő ellenállást. Az egyházfő azonban különbséget tett a nyíltan megmutatkozó, nem elhallgatott ellenvélemény, amelyet a jó szándék és az őszinte párbeszéd vezérel, illetve a rejtett ellenállás között, amelyet a pápa megfogalmazása szerint a félelem, a “megkövült szív”, a tartalom nélküli simulás sugall.

Ferenc pápa

Kijelentette, az utóbbi csoportba azok tartoznak, akik szavakban készen állnak a változásra, miközben valójában azt akarják, hogy minden változatlan maradjon. Ferenc pápa a “torz elmék” rosszindulatú ellenállásáról is szólt, arról, amikor – mint fogalmazott – a bárány bőrében ördögi szándék bújik meg.

A pápa azonban úgy vélte, a reformok és az egyház is halott lenne reakciók nélkül. Szerinte a helyes ellenállásra – de még a kevésbé jóra is – szükség van, az ellentétes álláspontokat meg kell hallgatni, be kell fogadni, bátorítani kell azokat, hiszen annak a jelei, hogy “az egyház teste él”.

Ferenc pápa a reformok irányelveiként 12 kritériumot sorolt fel: individualitás (személyes megtérés), lelkipásztori szellem, missziós lelkület, racionalitás, működőképesség, korszerűség (felzárkózás az új korszak követelményeihez), józanság (megtakarítás, összevonások), a szubszidiaritás (kompetenciák elosztása), a szinodalitás (találkozás a pápával és egymással), a katolicitás (több világi hívő jelenléte a hivatalokban, a nők és a világiak integrálása kulcspozíciókba, a multikulturalitás tiszteletben tartása), a professzionalitás, valamint a fokozatosság elve a reformfolyamatban.

Felsorolta a 2013 áprilisától, vagyis a pápává választását követő hónaptól hozott rendelkezéseket is, amelyek lépésről lépésre átalakították a Vatikán pénzügyi, adminisztrációs és működési rendszerét. A legelső az úgynevezett C8-csoport megalkotása volt, kezdetben nyolc, majd kilenc bíborossal, akik az utóbbi több mint három évben a reformokat dolgozták ki.

A Vatikán reformját a Ferenc pápat megválasztó konklávé előtti, 2013 márciusában tartott bíborosi tanácskozásokon sürgették a testület tagjai. A reformok lezárásakor a pápa ezeket összefoglaló dokumentumot bocsát ki, amely az 1988-as kúriareformot tartalmazó Jó Pásztor (Pastor Bonus) apostoli konstitúciót helyettesítheti.

(MTI/Sárközy Júlia)

http://777blog.hu/hirek/megujulasra-van-szukseg-ferenc-papa-ostorozo-hangnemben-szolalt-fel/

Majdnem-igazság: miért számít 2016 legfontosabb szava

 

2016. november 8-án este 8 órakor India miniszterelnöke magához hívatta országa vezető bankárait. A nagyhatalmú férfiak minden előzetes értesülés nélkül, döbbenten nézték végig az élő televíziós bejelentést, az egész ország tudtára adva, hogy aznap éjféltől kezdődően valamennyi 500 és 1000 rúpiás, vagyis a két legnagyobb címletű bankjegy, érvényét veszíti. A bejelentés a bankárokat éppúgy megdöbbentette, mint az ország többi lakóját.

Az ezt követő pénzügyi katasztrófa milliók számára hozott káoszt és zűrzavart. Másnapra, a bezárt bankok és bankjegykiadó automaták előtt kígyózó tömegek félreérthetetlenül jelezték az emberek félelmeit. Munkatársammal két napot töltöttünk szállodai szobánkban, mert nem tudtunk pénzt váltani. Sorra érkeztek a hírek az öngyilkosságokról és egyéb halálesetekről.

A döntést a feketegazdaságból eredő pénz elleni harccal indokolták. A politikai ellenzék persze másképp látja a helyzetet. Szerintük az ő anyagi forrásaikat szeretnék elapasztani a választások előtt. Akármi áll is a döntés mögött valójában, olyasmi történt, amit 40 éve tartó utazó szolgálatom során még sohasem tapasztaltam: egy törvényes fizetőeszköz egyik pillanatról a másikra értéktelenné vált, a kis címletek pedig hirtelen értékesebbek lettek a nagyoknál.

Az érték megállapításához mindig szükség van egy hivatkozási alapra. Az adott helyzetben azonban egyetlen ember önkényes döntése alapján egy konkrét értéket képviselő eszköz semmivé lett. Ami egyszer „igaz” volt, mostantól nem az, kizárólag azért, hogy egy igazságként pózoló hazugságot leleplezzen. Ennyit az állam által nyújtott garanciákról.

Persze egy címlet kivonása a forgalomból egy dolog. Egészen más, amikor az igazság leértékeléséről vagy az őszinteség ellehetetlenítéséről van szó. Az indiai intézkedés előtt néhány nappal egy másik bejelentés is született a világ egy másik pontján, amihez képest a miniszterelnök pénz-elértéktelenítő lépése óvodás perpatvar csupán.

A hivatalos Oxford szótár készítéséért felelős szervezet idén úgy döntött, hogy az év legfontosabb szava, pontosabban szókapcsolata, a „post-truth”, ami magyarul valami olyasmit jelent, hogy majdnem-igazság, de volt, aki inkább posztigazságnak fordította.

A szótár meghatározása szerint a szó

„Olyan körülményekre használható, ahol az objektív tények sokkal kevésbé fontosak a közvélemény formálásában, mint az érzelmek és a személyes meggyőződések.”

A hazugsággal gyakran kacérkodó média és az akadémikusok, akik sosem hezitálnak posztmodernista relativizmusra cserélni az abszolút igazságokat, egy új szókapcsolattal leptek meg bennünket. Igazából nem is egy új szót találtak ki, mint inkább megerősítettek egy jelenséget: a hazugság éltetését.

Az igazság halottszemléje

Tényleg a „majdnem-igazság” korában élünk, amikor a hazugságokat a rossz memóriával magyarázzák, és amikor a francia televízió szerint társadalmunk, a posztmodernizmust is túlszárnyalva, a „posztlogikát” vallja magáénak. Az értékmeghatározás két modern, a relativizmusra épült bástyája, az oktatási rendszer és a média, az új kifejezés elsőszámú népszerűsítői is egyben.

A tevét lenyelve és a szúnyogot kiszűrve azon csodálkoznak, hogy miként hihettek a választók egy hazugságnak, miközben ők maguk korunk elsőszámú szózsonglőrei, akik addig ismételgetik torz üzeneteiket, míg végül ők maguk is igazságként fogadják el azokat, és az igazság helyett a kívánt hatást kergetve aratják pirruszi győzelmeiket.

Felületesen szemlélve a kifejezés csupán azt próbálja sugallni, hogy az érzelmekhez és személyes meggyőződéshez képest az objektív tényeknek kevesebb szerep jut a közvélemény formálásában, alaposabban szemügyre véve azonban inkább arról van szó, hogy társadalmunk felmentve érzi magát, amikor egy hazugságot igazságként közvetít, ha az közelebb visz bizonyos személyes célok eléréséhez. Más szóval a cél szentesíti az eszközt, így az eszköznek semmi egyéb szentesítésre nincs szüksége.

A majdnem-igazság ugyanakkor nem új jelenség. Ahogy a posztmodernizmus se nem „poszt” se nem „modern”, hiszen Isten Szavának megkérdőjelezésével1 a teremtés hajnalától fogva velünk van, ugyanúgy a majdnem-igazság is jelen volt az első lázadásban. „Isten tényleg a szavát adta?” Élet vagy halál kérdése.

Az igazság zsonglőrei is tudják, hogy az igazság csupán addig szubjektív, míg a mese el nem végezte dolgát. Amikor azt mondjuk, hogy nincs Isten, mégis Istent próbálunk játszani, mi másra számítunk? Ha egy krétai polgár azt mondja nekünk, hogy minden krétai hazug, hiszünk neki? Amikor a majdnem-igazság társadalmának tagjai azt mondják, hogy a majdnem-igazság társadalmában élünk, hihetünk nekik?

A 60-as években a világ egyik legismertebb magazinja a címlapján hirdette, hogy „Isten halott”. A 70-es években ugyanez a magazin azt adta hírül, hogy „Marx halott”. A legújabb áldozat pedig az igazság. Az igazság meghalt. Megöltük. Nietzsche azt hitte, hogy Isten meghalt és lámpással indult neki a keresésének. Azonban nem Isten halt meg, hanem az igazság.

Az igazság fényét egyes helyeken sikerült annyira elhomályosítani, hogy egy Harvard-i diák képes kijelenti, hogy bármiben hihet, amiben csak akar, feltéve, hogy nem állítja róla, hogy igaz.

Az igazság halálával az ember képessége az absztrakt gondolkozásra és kifejezőkészségre szintén meghalt. A beszéd értelmét vesztette.

Elég belelapozni egy újságba vagy bekapcsolni a híreket. Fidel Castro halálát követően Justin Trudeau kanadai miniszterelnök kijelentette, hogy Fidel Castro olyan vezető volt, aki „népét szolgálta”. Népének Miamiban élő tagjai mégis zászlókat lengetve ünnepelték halálának hírét. A miniszterelnök lehet, hogy úgy értette, hogy Castro hasonlóan „szolgálta népét” Sztálinhoz.

Minél bizarrabb a kijelentés, annál nagyobb esélye van a meghallgatásra. Újságírónak álcázott ideológiagyártók és tudósnak álcázott igazságrombolók forgatják ki a vallást, hogy elérjék politikai céljaikat, az életet pedig leértékelik, mert így megnyugtathatják lelkiismeretüket. Mi mást mondhatunk, minthogy az igazság meghalt?

Vagy mégsem?

A valóság legyőzhetetlen

Churchill azt mondta, hogy

„Az igazság a legértékesebb dolog a világon. Annyira becses, hogy gyakran egy egész sereg hazugsággal őrzik.”

Andrej Szaharov pedig, akinek a szovjetek az atombombát köszönhetik, azt, hogy

„Mindig azt hittem, hogy a világ leghatalmasabb fegyvere az atombomba. Meggondoltam magam. A világ leghatalmasabb fegyvere nem az atombomba, hanem az igazság.”

Gondoljunk csak bele! Kik a modernkor hősei? Többnyire a szórakoztatóipar tagjai, akik mindenkinél ügyesebbek a szerepjátékban. Az életük olyan szinten vált kettőssé, hogy ma már az élet utánozza a művészetet, ami állítólag nem ismer határokat.

Nietzsche arra figyelmeztetett, hogy miután Isten meghalt a XIX. században, a XX. század minden idők legvéresebb időszaka lesz. Egyetemes őrületről és olyan időkről beszélt, amikor reggel is lámpásra lesz szükségünk. Ez a kor eljött. 2016-ban a szótár szerint igazat mond, aki szerint a poszt-igazság korában élünk.

Ugyanakkor az új szó kihirdetése mégis a Bibliát igazolja, a szótár szerkesztői által figyelmen kívül hagyott és minden bizonnyal nem kívánt következményként. A Szentírás szerint magunkat bölcseknek vallva lettünk bolonddá2, mert az életünk vezetőjének kinevezett hazugság a vesztünkbe sodor.

Érdekes módon még Nietzsche is elismerte, hogy kelletlen vallásossága saját harsány filozófiáját is túléli majd, amikor azt mondta, hogy

„az az igazság az ’objektív igazsággal” kapcsolatban, hogy míg az utóbbi csupán fikció…. az Igazság elnevezéssel azt a nézetet illetjük, ami saját ösztönös preferenciáinknak megfelel. Ez a mi saját magyarázatunk a világmindenségre, különösen akkor, ha azt másokra akarjuk erőltetni”.

Mégis hozzátette, hogy

„még mindig túlságosan vallásos vagyok, ezért továbbra is kifejezem imádatomat az oltár előtt, ahol Isten neve az igazság”.

Minden szív mélyén megtaláljuk az igazságosság utáni vágyat. Az igazságossághoz pedig igazság szükséges. E két valóság nélkül a civilizáció meghal.

János azt írta, hogy „a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett”3. Mindkettőre szükség volt. Először a törvényre és következésképpen a kegyelemre és az igazságra. Jézust követve azonban ennél is többet kaptunk: reményt. Reményt, amit ez az egyetlen mondat mindennél jobban kifejez:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”4

A szavakat kicsomagolva mindent megtalálunk, amire szükségünk lehet:

A Fiúból indul,

az ajándék feltétel nélküli,

az elfogadás a mi szabad döntésünkön múlik,

a terjedelme örök,

a lényege pedig igazságos.

Emberi létünk láthatatlan, mégis kézzel fogható része az erkölcsi törvény, amit mindannyian megszegünk, és amit Jézus betöltött5. Úgy töltött be, hogy közben számunkra nem maradt egyéb, mint felfedezni a szeretetet, aminek többé nincs szüksége törvényre, mert szeretetből, kényszer nélkül akarja a jót.

Nem az a szabadság, amikor az ember azt tesz, amit akar, hanem az, amikor kényszer nélkül teszi a jót, ez pedig nem megy igazság nélkül.

Jézus azt mondta, hogy ha megmaradunk az Ő beszédeiben, valóban az Ő tanítványai vagyunk és megismerjük az igazságot és az igazság szabaddá tesz bennünket6.

Egyedül Isten kegyelme képes bennünket ehhez az igazsághoz vonzani, ami nélkül egyetlen társadalom sem képes fennmaradni.

A Te Igéd igazság és örökké megmarad,7 általa pedig mi is.Ravi Zacharias írása alapján

 1. „Csakugyan azt mondta Isten …?” – 1. Mózes 3:1 []
 2. Lásd: Róma 1:22 []
 3. János 1:17 []
 4. János 3:16 []
 5. Máté 5:17 []
 6. János 8:32-33 []
 7. János 17:17 és 1. Péter 1:25 []

http://idokjelei.hu/2016/12/majdnem-igazsag-miert-szamit-2016-legfontosabb-szava/

23 neves katolikus akadémikus és pap nyílt levelet tett közzé, amelyben támogatásukról biztosítják a dubia-t író négy bíborost


A négy bíborost támogató nagyszerű püspökök, Józef WróbelAthanasius Schneider és Jan Watroba után a négy bíboros újabb támogatása.

Mint katolikus tudósok és lelkek gondozói, mély elismerésünket fejezzük ki és teljes támogatásunkról biztosítjuk a bíborosi kollégium négy tagjának, Őeminenciája Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra és Joachim Meisner bíborosoknak a bátor kezdeményezését . 

Amint az nyilvánosságra került, ezek a bíborosok öt kérdést, a dubia-t tettek fel Ferenc pápának, amelyben kérték, hogy tegye egyértelművé a katolikus tanítás és a szentségi fegyelem öt alapvető pontját, amelyek az Amoris Laetitia apostoli buzdítás 8. fejezete alapján veszélynek vannak kitéve; az Egyház tanításával és hagyományával, valamint a korábbi pápai dokumentumokkal - nevezetesen Szent II. János Pál II. enciklikájával, a Veritatis Splendor-ral és a Familiaris Consotrio apostoli buzdítással ellentmondásban vannak. Ferenc pápa visszautasította, hogy válaszoljon a négy bíborosnak. (...) 

Alkalmasint sok kommentátor, mindenekelőtt Claudio Pierantoni professzor alapos történelmi-teológiai tanulmánya bizonyította, hogy az Amoris Laetitia életbe léptetését követő viták és terjedő zavarok következtében az egyetemes Egyház történelmének súlyos, kritikus szakaszába lépett, amely vészes hasonlóságot mutat a negyedik század nagy ariánus válságával. Az akkori katasztrofális konfliktus abból adódott, hogy a püspökök nagy része, beleértve Péter utódját is, kételkedett Krisztus istenségében. Sokan nem lettek teljesen eretnekek, de zavarból vagy félénkségből kényelmes kompromisszumot kerestek a "béke" és az "egység" érdekében. 

Ma hasonló válságot tapasztalhatunk, ezúttal a keresztény élet alapjai tekintetében. Folyamatos képmutatás tapasztalható a házasság felbonthatatlansága, a súlyos objektív paráználkodás bűne, a házasságtörés és a szodómia, az Oltáriszentség és a halálos bűn szörnyű valósága tekintetében. A gyakorlatban a magas beosztású főpapok és teológusok egyre növekvő száma ássa alá vagy kifejezetten tagadja ezeket a dogmákat és azt, hogy a szexuális magatartásra vonatkozó isteni törvény alól nincs kivétel, aminek folytán túlzó vagy egyoldalú hangsúlyt kap az "irgalom", a "lelkipásztori kíséret" és az "enyhítő körülmények". 

A jelenleg regnáló pápa igen bizonytalan trombitát fúj ebben az ellenséges "fejedelemségek és hatalmasságok" elleni harcban, Péter bárkája veszélyesen sodródik, mint egy kormánylapát nélküli hajó, és valójában a kezdődő szétesés jeleit mutatja. Ebben a helyzetben, hisszük, hogy az apostolok valamennyi utódának súlyos és sürgős kötelessége világosan és határozottan fellépni a korábbi pápák és a trentói zsinat tanításai alapján a Tanítóhivatal tanításában világosan kifejtett erkölcsi tanítást megerősítendő. Néhány püspök és bíboros már kifejtette, hogy a dubia-t időszerűnek és megfelelőnek tartja. 

Nagyon reméljük és buzgón imádkozunk érte, hogy közülük minél többen jelentsék ki nyilvánosan, nem csak azt, hogy helyeslik a négy bíboros kérését, hogy Péter utóda erősítse meg a híveket a hitnek ebben az öt pontjában, "... küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek" (Jud,3), hanem Burke bíboros ajánlását illetően is, hogy ha a Szentatya mulasztást követ el, akkor a bíborosok kollektíven felszólíthatják egy testvéri korrekcióra, Pál lelkületével, amikor Péter apostoltársát megfeddte Antióchiában (Gal, 2:11). 

Bízzuk ezt a súlyos problémát az Egyház édesanyja és minden eretnekség legyőzője, a Szent Szűz gondjaira és égi közbenjárására. 

2016, december 8, Szeplőtelen fogantatás ünnepe 

(aláírók): 

Msgr. Ignacio Barreiro Carambula, STD, JD 
Chaplain and Faculty Member of the Roman Forum 

Rev. Claude Barthe, 
France 

Dr. Robert Beddard, MA (Oxon et Cantab), D.Phil (Oxon) 
Fellow emeritus and former Vice Provost of Oriel College Oxford. 

Carlos A. Casanova Guerra 
Doctor of Philosophy, Full Professor, 
Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile 

Salvatore J. Ciresi MA 
Notre Dame Graduate School of Christendom College 
Director of the St. Jerome Biblical Guild 

Luke Gormally, PhL 
Director Emeritus, The Linacre Centre for Healthcare Ethics (1981-2000) 
Sometime Research Professor, Ave Maria School of Law, Ann Arbor, Michigan (2001-2007) 
Ordinary Member, The Pontifical Academy for Life 

Rev. Brian W. Harrison OS, MA, STD 
Associate Professor of Theology (retired), Pontifical Catholic University of Puerto Rico; Scholar-in-Residence, Oblates of Wisdom Study Center, St. Louis, Missouri 

Rev. John Hunwicke, MA (Oxon.) 
Former Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford; Priest of the Ordinariate of Our Lady of Walsingham; Member, Roman Forum 

Peter A. Kwasniewski PhD (Philosophy) 
Professor, Wyoming Catholic College 

Rev. Dr. Stephen Morgan DPhil (Oxon) 
Academies Conversion Project Leader & Oeconomus 
Diocese of Portsmouth 

Don Alfredo Morselli STL 
Parish priest of the Archdiocese of Bologna 

Rev. Richard A. Munkelt PhD (Philosophy) Chaplain and Faculty Member, Roman Forum 

Rev. John Osman MA, STL 
Parish priest in the archdiocese of Birmingham, 
former Catholic chaplain to the University of Cambridge 

Dr Paolo Pasqualucci 
Professor of Philosophy (retired), 
University of Perugia 

Dr Claudio Pierantoni 
Professor of Medieval Philosophy in the Philosophy Faculty of the University of Chile 
Former Professor of Church History and Patrology at the Faculty of Theology of the Pontificia Universidad Católica de Chile 
Member of the International Association of Patristic Studies 

Dr John C. Rao D.Phil (Oxon.) 
Associate Professor of History, St. John's University (NYC) 
Chairman, Roman Forum 

Dr Nicholas Richardson. MA, DPhil (Oxon.) 
Fellow emeritus and Sub-Warden of Merton College, Oxford 
and former Warden of Greyfriars, Oxford. 

Dr Joseph Shaw MA, DPhil (Oxon.) FRSA 
Senior Research Fellow (Philosophy) at St Benet's Hall, 
Oxford University 

Dr Anna M. Silvas FAHA, 
Adjunct research fellow, University of New England, 
Armidale, NSW, Australia. 

Michael G. Sirilla PhD 
Director of Graduate Theology, 
Franciscan University of Steubenville, Ohio 

Professor Dr Thomas Stark 
Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz 

Rev. Glen Tattersall 
Parish Priest, Parish of Bl. John Henry Newman, Archdiocese of Melbourne 
Rector, St Aloysius' Church, Melbourne 

Rev. Dr David Watt STL, PhD (Cantab.) 
Priest of the Archdiocese of Perth 
Chaplain, St Philomena’s chapel, Malaga 

forrás: rorate-caeli

Athanasius Schneider: Laetitia adulterii, avagy a házasságtörők öröme

Athanasius Schneider püspök további írásai honlapunkon:, Római Katolikus Anyaszentegyházunk négy bíborosának prófétai hangjaSSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb A családszinódusról 12 tanács eretnek környezetben élő katolikus családoknak.Tudjuk, hogy a papság első bűnét Áron főpap követte el, amikor engedett a bűnösök arcátlan követeléseinek és megengedte nekik, hogy Isten első parancsát lecserélve imádják az aranyborjút (Kiv. 32:4), vagyis Isten szavát és akaratát felcseréljék az ember bűnös akaratával. Áron az irgalomra és az emberi igények iránti megértésre hivatkozva igazolta cselekedetét. A Szentírás ezt így mondja: "Mikor Mózes látta a magáról megfeledkezett népet – mivel Áron engedte, hogy ellenségei közepette átadja magát a bálványimádásnak" (Kiv, 32:25). 

Ez az első klerikális bűn ütötte fel fejét napjainkban az Egyház életében. Áron teret engedett az isteni Tízparancsolat első parancsa elleni bűnnek, és annak, hogy az emberek képesek legyen ebben a bűnben békében és örömben élni, olyannyira, hogy a nép táncra perdült. Ez a bálványimádás öröme volt, a laetitia idolatriae: " Másnap reggel korán fölkeltek, égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be. Az egész nép letelepedett enni és inni, azután újra fölkeltek és mulatoztak." (Kiv, 32:6). Áron idejében az első parancs megszegéséről volt szó. Napjainkban a klérus számos tagja , beleértve a legfelsőbb klérust is, a hatodik parancsot az érvényes házasság nélküli szexualitás új bálványával helyettesíti, ami bizonyos értelemben aranyborjú, amelyet a felsőpapság tagjai közül is sokan imádnak. Az így élő emberek szentáldozáshoz engedése anélkül, hogy vállalnák az önmegtartóztató életet, mint alapvető feltételt, ugyanaz, mint arra biztatni őket, hogy ne tartsák be a hatodik parancsot. És ezek a főpapok, mint megannyi új "Áron", azzal áltatják ezeket az embereket, hogy élhetnek békében és boldogan, azaz csak élvezzék nyugodtan a házasságtörés örömét, a laetitia adulterii -t, egy új “via caritatis”-tól [szeretet útjától] és az Egyház állítólagos "anyai" ösztönzésétől indíttatva, és még az Oltáriszentség vételéhez is járulhatnak. Ezzel a pasztorális iránymutatásssal a felsőpapság új "Áronjai" a katolikus embereket ellenségeik előtt nevetség tárgyává teszik... 

... Az az egyházi hatóság, amely ilyen szabályokat és ilyen engedményeket [a házasságtörők szentáldozása] adó pasztorális iránymutatásokat enged meg, olyan jogokat tulajdonít magának, amelyekkel Isten nem ruházta fel. Az a lelkipásztori magatartás, amely nem mondja a házasságtörőknek (az ún. "újraházasodottt elváltaknak"), hogy megtartóztató életet éljenek, ha szentségekhez akarnak járulni, valójában öntelt klerikalizmus, amely nem több a magának isteni jogokat követelő farizeusságnál. 

forrás: Le Blog de Jeanne Smits

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor:Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.

Fazekas Tamás: Végtisztesség

A védelmed: oltalom!

Ahogyan a kard is kereszt

S a kereszt is kard,

S amíg ereszt,

Az majd, az majd…

 

Az oszt igazságot, látod!

Az vág rendet, alig várod!

Az tesz Rendet! Igazságot!

Látod-e ily bölcsességed!

Áldott, bűnös Lélek

 

- Nékem, s Néked -

Az hozhat békességet,

Nyerhet bocsánatot,

S áldott irgalmat!

Könyörületességet!

Horváth Piroska: Gyermeki kérés

 


Ó, figyelj rám, kérlek! Értsd meg, amit mondok,
Nem vagyok én buta, csak keveset tudok!
Simogasd meg buksim, ölelj át, ha félek,
Óvjad apró léptem, nehogy rosszul lépjek!

Hatalmas a világ, én még félek kicsit,
Óriási kapuk, amit sorsom kinyit.
Mutass helyes utat! - merre, meddig menjek,
Majd az igaz úton, biztos ösvényt leljek.

Ereszd el a kezem, ha felnőtté válok,
Minden félelemnek, egyszer fittyet hányok.
Igaz döntésemben erősítsd a hitem,
Sugalld, hogy a dolgom rendben véghezvigyem.

Te mellettem álltál, mindig s minden áron,
Fényes ezüsthídon vitt gyermeki álmom.
Felnövök majd egyszer, nyomdokodba lépek,
Ahogy te engem, én úgy vigyázlak téged!

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu