Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Ez a hát­bor­zon­gató hang­or­kán hal­lat­szott az égből Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Ez a hát­bor­zon­gató hang­or­kán hal­lat­szott az égből Szlová­ki­á­ban. 

Mi lehet ez? Is­me­ret­len ter­mé­szeti je­len­ség? A vég­íté­let fan­fá­rjai? Tit­kos idő­já­rás-be­fo­lyá­soló kí­sér­let? Senki sem tudja, de aki hal­lotta már a világ szá­mos pont­ján ész­lelt kí­sér­te­ties hang­or­kánt, ki­vé­tel nél­kül be­le­bor­zon­gott! Leg­utóbb itt a szom­széd­ban ész­lel­ték!

Függetlenül a népszerű összeesküvés-, és világvége elméletektől, melyek szerint leáll a Föld magja, felcserélődnek a mágneses pólusok, rejtélyes HAARP rendszerrel teszik tönkre az ionoszférát, vagy Chemtaillel bolondítják meg az időjárást, a furcsa hangokat már hosszú évek óta észlelnek a világ számos pontján. Ellenben a fenti teóriákkal, ezeket rögzíteni, mérni és elemezni is lehet... 2016 október 15-én Szlovákiában támadt különös hangorkán a semmiből. Ráadásul
a felhők is különös mintázatba rendeződtek...

Tanácsok a lelki béke és boldogság elérésére…

1.   Mindennek úgy kell lenni, ahogyan van.

2.   Isten minden rosszból jót hoz ki. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.

3.   Adjunk hálát Istennek jóért és rosszért egyaránt!

4.   Mindig csak azért imádkozzunk, hogy legyen meg az Isten akarata! Ezt tanította az Úr Jézus a Miatyánkban. Isten nekünk sokkal többet és jobbat akar adni, mint amit mi el tudnánk képzelni. Egyedül Ő tudja, mi válik a lelkünk – testünk javára.

5.    Ha mégis kérünk valamit, azt mindig helyezzük Isten rendelkezése alá! Úgy, ahogy Jézus imádkozott: „Atyám…! Ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd!”

6.   A derűt soha ne engedjük ki a lelkünkből! vegyük észre mindig azt, aminek örülni kell, vagy lehet! Soha ne álljunk szóba a sátánnal!

7.   Nekünk csak szeretni szabad. Mindenekelőtt Istent, a felebarátot pedig úgy, ahogy erre az Úr Jézus példát adott. Magunkat is szeretni kell olyannak, amilyenek vagyunk, mert Isten is így szeret minket.

8.   A legtökéletesebb ima ez: kérni, hogy maradéktalanul beteljesítsük Isten ránk vonatkozó örök szent tervét. Ezt Kempis Tamás írta le a „Krisztus követése” c. könyvében.

 

Mária Julianna

Jézus szavai Little Pebble testvér által

Jézus levele az Amerikai Egyesült Államokban élő gyermekeihez! 2016. október 25.

Még egyszer mondom.AZ ABORTUSZ GYILKOSSÁG! Számtalan önző nő és férfi rövidíti meg a kisgyermekek millióinak életét. Nektek nincs jogotok a testetek életéről döntenetek! Gyermekeim,amikor az élet végéről döntötök, csak  nekem Jézusnak van jogom erről dönteni, mert Én vagyok a Kezdet és a Vég!Nektek jelentős Szenátoraitok vannak, akik a ti utatokat képviselik. A jelöltek két utat képviselnek. Drága gyermekeim, csak egyetlen választás van! Az élet! A katolikusoknak, keresztényeknek , muszlimoknak,mormonoknak sincs szintén joguk ahhoz hogy méhen belül elvetéljenek! Minden egyes embernek,aki azt állítja, hogy hisznek bennem Jézusban vagy az Örök Atyában,beleértve a zsidókat, és a muszlimokat,sincs joguk arra hogy az emberi életet kioltsák! Szintén mondom, hogy akik ítélnek vagy közvetlen, s közvetett módon kioltják vagy véget vetnek egy meg nem született gyermek életének,gyilkosság bűnét követik el. Én azt mondom, amit a Mi Élő Istenünk és Atyánk mond! Ne válassz olyan jelöltet, aki a halált adja az élet helyett! Ha olyan ember ösvényét választjátok, akinek vezetője a halált adja majd,ismerve ezt , akkor Isten az Atya egy végső megtisztuláson fogja keresztül vezetni ezt a nemzetet. Imádkozzatok gyermekeim imádkozzatok!Ne figyeljetek azokra a szórakoztató iparban szereplőkre, akik követik azokat akik hatással vannak a mi gyenge gyermekeinkre. Gyermekeimet a média propagandája téríti el. A médiát a titkos társaságok az illuminátusok és a szabadkőművesek,és az Elit csoport tagjai tartják ellenőrzés alatt, akik azt keresik hogy miként tudják ellenőrzés alatt tartani titeket és a világot hogy elhozhassák az Egy Világkormányt.Miért nem állnak fel azon pap fiaim akik bíbor palásban és süvegben vannak ( bíborosok) az élet és az igazság védelmében? Nos gyermekeim az életet vagy a halált keresitek? A döntés a ti kezetekben van. Most azokhoz a gyermekeimhez szólok, akik bátrak kiállni az igazság mellet . Megáldalak benneteket, ti Atyám áldottai vagytok!Imádkozzatok azokért, akik a halál ösvényét válasszák! Várlak rátok irgalommal, Megváltótok Jézus Krisztus. Ámen.

http://littlepebble.org/2016/10/26/letter-from-jesus-to-the-u-s-a/

Égi Édesanyánk üzenete 2016. október 25-én Medjugorjéból

Engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe!

Üzenet, 25. október 2016

Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket: imádkozzatok a békéért! Hagyjátok el az önzést és éljetek üzeneteim szerint amelyeket adok nektek. Nélkülük nem tudjátok megváltoztatni az életeteket. Imádságban élve békétek lesz. Békében élve szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert felfedezitek majd Istent, akit most távolinak éreztek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe. Térjetek vissza a böjthöz és a gyónáshoz, hogy legyőzhessétek a rosszat magatokban és körülöttetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


A Szűzanya üzeneteit olvasva és róla elmélkedve az a benyomásunk, visszatér jelenéseinek kezdetéhez. Ezt az üzenetét azzal a hívással kezdi, amelyet jelenéseinek harmadik napján mondott, 1981. június 26-án: „Béke, béke legyen Isten és az emberek között és az emberek körében.”
Jézus első búcsúbeszédében, amelyet János evangéliumában találunk, Jézus tanítványaihoz szól, és azokhoz, akik majd tanítványai lesznek a világ végéig: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne féljen” (Jn 14, 27). Az emberi történelemnek nincs olyan időszaka, amikor valahol ne lett volna háború földünkön. Ma sincs béke. A világban háború van. Mindenki háborút folytat mindenki ellen. Jézus tanítványai ebben és ilyen világban élnek. Úgy tűnhet számunkra, mintha Isten visszavonult volna ebből a mi világunkból. Mintha elhallgatott volna. A gyenge emberi értelem azt kérdezi: mitől váltottál meg bennünket Jézus? Mintha nem látnánk ebben a világban ennek a megváltásnak a gyümölcseit, mert békétlenség, háború és félelem uralkodik. De a háború, a gyűlölet és a gyilkosság világába nem tartoznak azok, akik Jézuséi. Ez azok világa, akik nem az Ő Lelke szerint élnek.
Jézus szeretné tanítványai szívébe árasztani erejét és biztonságát, hogy ne érezzék magukat egyedül és elveszettnek, amikor majd eljön a kísértés és a nyomorúság ideje. Isten sohasem hagyja el tanítványait, népét és egyházát. Isten a mi engedélyünket szeretné, hogy hozzánk jöhessen. Szüntelenül ott áll szívünk ajtaja előtt és maga mondja nekünk: „Íme, az ajtóban állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg velem.” (Jel 3, 20). Jézus azt szeretné, hogy szabadon jöjjünk hozzá. Ő nem kényszerít, hanem felkínálja és önmagát ajándékozza annak, aki Őt keresi.
Imádságban élve, békétek lesz… A Szűzanya nem üres szavakat mond, mert a békéhez vezető utat Ő maga is megjárta. Nincs könnyebb és szélesebb út az imánál. Hallgassunk a Szűzanya hívására, hogy megtapasztalhassuk ígéreteinek beteljesedését életünkben.
Imádság
Boldogságos Szűz Mária, Hozzád fordulok, aki fáradhatatlanul jössz, egyszerű és kérő szavakkal szólsz hozzánk. A szavaid egyszerűségében életbölcsességet fedezek fel. Te, aki egészen Istené vagy, kegyelemmel teljes, közbenjárásoddal ébreszd fel szívünket, hogy vágyakozzunk arra, ami örök, arra, ami Istené. Béke Királynője, ajándékozd nekünk szíved békéjét. Te is kísértéseket éltél át, de megőrizted a békét, amelyet egyedül Isten ad. Könyörögd ki számunkra az Isten útján való állhatatosságot akkor is, amikor keresztet és nehézségeket kapunk. Könyörögd ki számunkra az ima és az állhatatosság ajándékát. Különösen is neked ajánlom azokat, akiknek szívében háború van és gyűlöletet hordoznak. Könyörögd ki számukra a világosságot és Isten kegyelmét, hogy megtapasztalhassák az igazi béke forrását és az élet teljességét, amely Isten ajándéka. Ámen.
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

Üzenet a magyar összekötőtől:

Testvéreim, újabb infó: ezen az oldalon, mely nemrég jött létre megtaláljátok az ír látnoknő üzeneteit, Pecsétet és sok más infót is:
http://theremnantarmy.info/
("... itt minden megvan és ez biztos a látnoknő hivatalos oldala, mert a magyar fordítások is tőlünk vannak, mi csak neki adtuk le")


"Testvéreim, levelet kaptunk, hogy most van a legnagyobb szükség a Pecsét, a Keresztes Imák és az Igazság Könyvének terjesztésére. Aki még nem szerezte be, tegye meg minél előbb. ..."
http://masodikeljovetel.hu/kiadvanyok

Isten szemével

2016.10.02.

1.

Arról volt szó, hogy minden embernek van-e Őrangyala

Jézus: Drága kislányom, kivétel nélkül minden embernek, aki a földön él van Őrangyala. Már a fogantatás pillanatában vele van, és nemcsak haláláig, hanem még a tisztítótűzben is erősíti, vigasztalja, azután felkíséri az örök üdvösségbe. Ezzel lejár az ő megbízatása, és egy másik gyermekem mellé helyezem.

2.

Kép: Egy csepp alakú fehér virág

Jézus: Csak azt mutattam neked, hogy mint ahogyan a vízcsepp a hatalmas óceánban egyetlen kicsi összetevő, úgy van az Én szememben az egész emberiség. Minden lélek egy-egy kicsiny csepp, és belőlük tevődik össze az egész teremtésem.

3.

Hang: Mindig az ér valamit, amit másnak teszel

Jézus: Különbség van az önszeretet és felebaráti szeretet között. Az önszeretet lehet helyes és helytelen. Helyes, amikor elismered erényeidet, mint Isten ajándékát, és helyes, amikor harcolsz a kísértések ellen. Helyes az is, mikor imádkozol magadért, hogy egyre tökéletesebb légy, és hogy megmaradjon egészséged. Helytelen az az önszeretet, amely a testet kényezteti mindenféle jóval, és másokkal nem törődik. A felebaráti szeretet egy magasabb rendű érzelem, amely abban merül ki, hogy másokért imádkozol, áldozatokat hozol, és segítséget nyújtasz. Ha ezt elhanyagolod, jóra való restséget követsz el.

4.

Érzés: Az Úr csak annyira tud rajtunk keresztül munkálkodni, amennyire engedjük Neki, ha ellenállunk, akkor nem tud munkálkodni bennünk

Jézus: Aki becsukja a szívét Előttem, annak a lelkét nem tudom alakítani. Akadályt képez az Én akaratom előtt. Pl: szeretném rábírni valami új lemondásra, áldozatra, de kényelemszeretetből és önsajnálatból nem vállalja el.  Pedig az indító sugallatokat megkapja Tőlem. Az ilyen akadályoz Engem az ő lelke formálásában. Legyetek nyitottak, és engedelmesek.

5.

Hang: Az első lépések mindig nehezek, a legnehezebbek

Jézus: Itt a megigazulásra gondolok, amelynek az elején a lélek szabadulni akar a halálos bűnöktől. A gonosz fogva tartja egy láthatatlan kötélen, és újra meg újra megkísérti. Nagyon lassan tud megszabadulni a halálos bűnöktől.

6.

Hang: Mindent a te hited szerint

Jézus: A hitnek nagy szerepe van az ember egyéni sorsában. Már itt a Földön is érezheti a hit gyümölcseit. Akinek erős a hite, az nem tud elkeseredni, még a legnagyobb megpróbáltatások alatt sem. Még a haláltól sem fél, és ha beteg, hinni tud abban, hogy Én meggyógyítom. Az ember túlvilági sorsában is nagyon fontos a hit. Hit nélkül nem lehet üdvözülni. A hit segít követni a tízparancsolatot, amelynek betartása meghozza az üdvösséget.

7.

Hang: A türelem próbája ez.

Jézus: Itt a szenvedésre gondolok, amelyet nagyon nehéz nektek elviselni. Aki türelmes, annak könnyebb hurcolni a keresztjét.

8.

Kép: Egy nárciszszerű virág, mely hétköznapi alakot öltött, majd a fizikai alakja szétnyílt, és nagy fény áradt belőle

Jézus: Ez a virág a köztetek élő, vagy már elhunyt szentek jelképe. A külseje mindennapi, de a lelkéből intenzív fény sugárzik mindenfelé.

9.

Hang: A nagy Babilon bukása következik.

Jézus: A sátán egészen megfertőzte az emberiséget, hamarosan eljön az idő, hogy megjelenik az antikrisztus, és az erkölcs maradványait teljesen romba dönti. Bekövetkezik a babiloni erkölcstelenség, hitehagyás, és mikor minden a tetőpontra ér, közbeszól Atyám, Engem leküld a Földre, megbuktatja a nagy Babilont, és elkövetkezik az Én királyságom.

10.

Kép: Egy karácsonyfaág részlet, aranydobozka és aranygömb díszítette

Jézus: Új Világot ajándékozok nektek, melyet felékesítek szeretettel, békével, szépséggel, melyeket Mennyei kincseimből osztogatok nektek.

11.

Hang: Immaculata

Jézus: Édesanyám a népszavazással azt kérte tőletek, jó eredmény érdekében, 9 napig a népszavazást megelőzőleg imádkozzátok a Magnificatot, és imádkozzatok el egy rózsafüzért, vagy ha kevés az időtök, tizedet. Egyik eszközömnek javasoltam, hogy ez a rózsafüzér az Immaculata rózsafüzér legyen. Ez nagyon hatékony, és megmenti hazátokat.

12.

Kép: Arany rózsa, a szára és a levele is aranyból volt

Jézus: A rózsa a virágok királynője, legnemesebb, legszebb virág. Édesanyám a Világ Királynője, a legszebb, és legnemesebb teremtménye Atyámnak.

13.

Fallóskúton:

Kép: Egy fehér rózsa

Kép: A magasban, egy hegyen, egy templom, kereszttel a tetején

Kép: Egy személy, nem látszott, hogy kicsoda az, lengedezett a ruhája

Jézus: A fehér rózsa a Szűzanyáért rajongó, Őt nagyon szerető zarándokok szimbóluma. A ragyogó templom, és a különösen hívogató kereszt Engem jelképez, Aki tárt karokkal várja a híveket a templomba. A harmadik kép a fallóskúti Szűzanya megdicsőült alakja.

14.

Kép: Kis rekeszekben 1-1 fehér harangvirág

Jézus: A szentek sokaságát mutattam neked, akik harangozva hirdetik nektek életük példáját.

15.

A sikerélményekről volt szó

Jézus: Ne értékeld nagyra a sikert, mert az világi dolog, és lényegtelen a lélek számára.

2016.10.23.

1.

Az újraházasodottakról volt szó, akik Egyházi váláson estek keresztül

Jézus: Vannak az Egyháznak régi, évek óta tartó változtatásai, ilyen pl. a szentségi házasság érvénytelenítése súlyos indokok miatt. Mint ahogy elfogadom, de fájó szívvel az állva és kézből áldozást, így elfogadom Egyházam újításaiból ezt az érvénytelenítést, de szomorúságot érzek miatta. Az ilyen párnak nem bűn az együttélés, de Egyházam vezetőit külön ítéletükkor felelősségre fogom vonni.

2.

Vannak helyzetek, amikor a pap nem oldoz fel a gyóntatószékben

Jézus: Én mélyen belelátok a lelkekbe, és más mércével nézem a bűnöket. Ami a pap szemében nem vár feloldozásra, azt Én feloldozom. Csak azért, mert a gyóntatószékben bevallottad Nekem.

3.

Hang: Megtapasztalhatjuk a Szentírást, hogy a liturgia megmaradjon

Jézus: Csak úgy tapasztalhatjuk meg a Szentírást, különösen az Újszövetséget, ha mindig forgatjuk. Amennyiben nem foglalkozunk vele, kézbe sem vesszük, elhalványulnak az Örök Igék, és észre sem fogjuk venni a finom és ravasz változtatásokat.

4.

Hang: Föltámasztom benned a jajt

Jézus: Meg fog telni fájdalommal a szíved, ha majd a jövőben látni fogod, hogy mennyire mellőznek Engem, hogy a liturgia emberközpontúvá válik, és már nem is Engem ünnepelnek a szentmisében. Lelked jajgatni fog a fájdalomtól.

5.

Hang: Az üzenetet meg kell tanítani

Jézus: Az általam kapott üzeneteimet és egyéb üzeneteimet nem elég egyszer elolvasni, hanem újra és újra fel kell eleveníteni, és megbeszélni felebarátaiddal. Szavaim így tudnak elmélyülni bennük.

6.

Hang: Még nem szolgáltathatják ki

Kép: Egy oltáron egy arany kehely

Jézus: A hazug világegyház megalakulása után még nem szolgáltathatják ki az Én Szent Testemet és Véremet, csak akkor, amikor az Én hűséges pap fiaim rejtekbe vonulnak.

7.

Kép: A szentmise végén pulzált és villogott az Isten szeme körüli háromszög

Jézus: A Szentháromság teljes egységben van, és ezt az egységet kívánja megvalósítani az Egyházban. Különös tekintettel szeretné felszentelt fiaimat egységes álláspontra hozni a migráció kérdésében.

8.

Kép: Sötétben vagyok, előttem egy ajtó, ami mögül erős fény szűrődik ki. Az ajtót lassan kinyitják

Jézus: Itt a Földön a testbe zárt lelked, értelmed még sötétségben van, nem látja az ok és oksági összefüggéseket, de ha elválik börtönéből, a testből, fokozatosan megnyílik előtte a sok-sok kérdésre a válasz. Mindent fényben fogsz látni.

9.

Hang: Isten városa ez

Jézus: Amelyik lélekben a Szentháromság lakozik, felhagyott a bűnökkel, tele van áldozatokkal és lemondásokkal, az irgalmasság cselekedeteivel, abban a Mennyország lakozik, a lelke Isten városa.

10.

Hang: „Rossz” a szemem

Jézus: A „rossz” jelzőt idézőjelbe kell tenned, mert mikor megbánt és meggyónt bűneidet figyelem, nem látom azokat.

11.

Hang: Beesteledik már… és kezdődik a ciklus elölről

Jézus: Emberré válásom, vagyis első eljövetelem óra fogy az idő, és egyszer csak egy új ciklus kezdődik, egy boldog, békés, szeretetteljes időszak a második eljövetelemtől fogva, az Új Világ. Az Új Világ befejeztével vár rátok az örökké tartó harmadik ciklus, az örök élet.

12.

Hang: A bárkámban teljesítesz… a bárkámban teljesedsz ki… a hit bárkájában

Kép: Irgalmas Jézus

Hang: Doboz… dobozok

Kép: Egy hajón ülök másokkal, mellettünk dobozok, a holmink vannak bennük

Jézus: A hit kegyelmével megvilágosítva teljesítesz minden feladatot, amit rád bíztam. A hit által lelked kiteljesedik, megérik. Az Én irgalmam segít ebben a folyamatban. Te és felebarátaid, akik együtt haladnak a hitben, magukkal viszik jócselekedeteiket, áldozataikat, szentmiséiket és böjtjeiket. Veletek vagyok szüntelenül, ahogy utaztok a hit bárkáján az életszentség felé.

13.

Hang: Arra hívlak meg, hogy…

Kép: Egy női arc, fehér kendő fedi a haját és nyakát

Jézus: Az arc a lélek tükre, és mivel Engem a lélek érdekel, a többi nem számít. Arra hívlak meg, hogy hirdesd mindenkinek a lélek elsőbbségét és fontosságát.

14.

Hang: Ez nem hegy, hanem olyan, mintha hegy nagyságú völgy lenne

Jézus: A megátalkodott bűnös ember nem felfelé növekszik, hanem lefelé a mélybe.

15.

Hang: Már napra készen

Jézus: Már napra készen kell állnotok, mert hamarosan elkezdődnek az emberiséget érintő nagy események.

16.

Hang: Rendkívül fontos, hogy kapocs legyen, ők kapocs nélküliek

Jézus: A hívő lélek és közöttem egy fontos kapocs van. A hitetlen semmivel sem kapcsolódik hozzám. Lelke nagy veszélyben van.

17.

Hang: Vízesést… vártam a vízesést

Jézus: Vártam a vízesést, mellyel választottjaim tisztára mossák az emberiséget, de felszentelt fiaim egy része akadályokat gördít ennek.

18.

Hang: Szétszélednek a nyájak

Jézus: Ó gyermekem, erősen közeledik a szétválasztódás ideje. Az én nyájam nagy része elhagy Engem.

19.

Hang: Földi viszonylatban édes, Égi viszonylatban még édesebb

Jézus: Itt a szeretetről beszélek neked.

20.

Kép: Egy nyitott könyv, a lap alján írás volt

Hang: Azon nem volt Magyarország lepocskondiázása

Kép: Egy barna vagy szürke anyag, rajta egy dísz, mely csillagra hasonlított

Jézus: Különös figyelmet fordítok hazátokra. Mint Édesanyám öröksége, védelmünk alatt van. Kormányotok hozzáállása a migráns politikához a tetszésünket váltotta ki. Meglátjátok, a bűnökbe merülő országok közül Édesanyám segítségével és az Én pártfogásommal, mint ragyogó csillag emelkedtek ki.

21.

Hang: Országosan… megtérni… minden büntetéstől

Jézus: Drága magyarjaim, kihirdetem nektek, országszerte térjen meg mindenki, hogy mentesülhessetek minden kemény büntetéstől.

22.

Eszembe jutott Európa helyzete

Hang: Minden oldalról támadnak Minket

Jézus: A hitehagyás egyre jobban kiszélesedik, támadják a tízparancsolatot, törvényeket hoznak ellene, és üldözik az igazságot követőket. Így azután nem fogadják el segítségünket.

23.

Hang: Véres harcokat fogtok vívni egymással

Jézus: A hit és a hitetlenség szembefordulása véres harcokat eredményez a hívők és ateisták között, még családon belül a családtagok között is.

24.

Hang: Láthatatlan szavak

Jézus: Az üldözések idején, mikor az antikrisztus emberei támadnak titeket, láthatatlan szavakkal kommunikáltok majd egymással, mert nem fogjátok tudni, ki a hűséges, és ki az áruló.

25.

Kép: Egy templom, melynek két oszlopa, egy lila és egy kék, lefelé nyúlik

Jézus: Az új világegyház oszlopai nem teljesítik feladatukat, nem tudják alátámasztani az egységes hitet, mert a pokol felé mutatnak utat. Azért sem maradhat fenn ez az építmény, mert tagjai különbözőségük miatt nem tudnak egyetérteni.

26.

A Dicsőség éneklése közben

Hang: Mint Húsvétkor, a Feltámadási misén nagy orgonazene, majd egy kórus énekel

Jézus: Mikor a Dicsőséget éneklitek, a Menny lakói boldogan részt vesznek a Glóriában, együtt zenélnek és énekelnek veletek. Ezt fejeztem ki neked.

Nagy a baj Rómában! Muszlimok foglalták el a nevezetességeit!

760x0-36

Nagy a baj Rómában! Muszlimok foglalták el a nevezetességeit!

Bezártak pár mecsetet az olasz fővárosban, ezért a dühös, felhergelt muszlimok tömege imádkozott a Colosseumnál.

A római hatóságok öt rögtönzött, nem hivatalos muszlim imahelyet záratott be, mert attól féltek, hogy az oda járó fiatalokat radikalizálják. A muzulmánok attól félnek, hogy az egész vallás ellen indult támadás az országban, így tüntetést tartottak a főváros nevezetességeinél.

Több ezren imádkoztak együtt pénteken a római Colosseumnál a bezárások ellen,. Szőnyegeket terítettek az ókori épület elé, Mekka felé fordultak és imádkozni kezdtek. többször azt skandálták: Allah Akbar”.

Olaszország nem ismeri el az iszlámot hivatalos vallásként.

Az olasz muszlimok többsége szerint az elmúlt egy évben történt brutális iszlamista terrortámadások miatt szigorítottak az olasz hatóságok. Emiatt a mediterrán országban élő, javarészt észak-afrikai migránsok diszkriminálva érzik magukat.

A demonstrációt a Dhuumcatu nevű bangladesi csoport szervezte, amely szerint a rendőrség és a többi hatóság betiltott szervezetként kezeli őket.Az arab felkelés világméretű nyugtalanságot kelt – Olaszország összeomlást fog előidézni

Nyomtatóbarát változat

2011. április 26. kedd; 20:10

Szeretett leányom, könnyeim hullatása soha véget nem ér mindazon szeretett, bántalmazott Gyermekeimért a világban, akik az erőszak és a visszaélések áldozatai. Az Én szegény, drága gyermekeim az egész világon szenvednek, de különösképpen az Arab világban. Mennyire gyötrődöm szenvedéseik miatt. Azok a szegény, tehetetlen lelkek. Kérlek, imádkozz értük leányom, felajánlva saját szenvedésed értük.

A zavargások az Arab világban sajnos folytatódni fognak, mivel egyre több arab nemzet zavarodik össze a konfliktusok sorozatában. Közeleg az első gyilkosság ideje, melyről februárban beszéltem nektek. Az Arab Világ felkelése nyugtalanságot fog kelteni közvetve a világ minden szegletében.

Jelentős szerepe lesz Olaszországnak az összeomlásban, mely a nagyhatalmak háborúban való részvételét fogja előidézni – mindezen események elkerülhetetlenek, de az ima enyhítheti a szenvedést. Imádkozz leányom, hogy az emberek Hozzám forduljanak segítségért és vezetésért ezekben a vészterhes időkben.

Nem akarom gyermekeimet szenvedni látni. De sajnos szenvedni fognak, míg az igazság napvilágra nem kerül a Nagyfigyelmeztetés alatt. Imádkozzatok most azokért a félrevezetett diktátorokért, akik ártatlan lelkeket gyilkolnak meg.

Felszentelt szolgáimhoz szólok az egész világon, hogy fogadják el, a Jelenések Könyvében megjövendölt próféciák most beteljesednek. Terjesszétek Tanításaim igazságát és mentsétek nyájaitokat, mielőtt az idő elfogy. Menjetek most. Teljesítsétek kötelességeteket Velem szemben. Azokhoz szólok, akik felhígítják Tanításaimat: Hagyjátok ezt abba! Nézzetek a szívetekbe, és mondjátok el az igazságot Népemnek: Hogy őket nem lehet megmenteni, és nem is fognak megmenekülni, míg ők maguk megbocsájtást nem kérnek bűneikért.

Nektek, felszentelt Szolgáim, most azt a szerepet kell játszanotok, melyre ki lettetek választva. Legyetek bátrak. Prédikáljátok az igazságot.

Szeretett Megváltótok Jézus Krisztus.


 

Az európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt

Nyomtatóbarát változat

2012. február 18. szombat, 13:24

Drága szeretett leányom, mivel Atyám keze rövidesen le fog sújtani, hogy megbüntesse az emberiséget gonoszságukért, az a szándékom, hogy a lehető legtöbb követőmet megvédjem, és hogy megakadályozzam azokat a szörnyű rémtetteket, melyeket azok a bűnösök követnek el, akik sok nemzetet akarnak elpusztítani.

Ti mindannyian védve lesztek, de ugyanakkor felelősséggel tartoztok a többiekért.

Most figyeljétek meg: az európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt.

A világ-csoport tervei elkészültek arra vonatkozólag, hogy átvegye Európa minden egyes országát.

Babilon, amint az meg volt jövendölve, el fog bukni.

A medve és a vörös sárkány háborút indítanak, amint az már meg volt jövendölve.

Róma a gonosz uralkodás és a gonosz hatalom székhelye lesz.

Olaszország összeomlik.

Görögország a katalizátor lesz, ami csak ürügy arra, hogy Babilont megbuktassák.

Most minden ki lesz nyilatkoztatva a világnak.

Az ima enyhítheti szegény gyermekeim kínjait, akik arra kényszerülnek, hogy kolduljanak minden egyes betevő falatért.

Velük úgy fognak bánni, mint a gyermekekkel, de mégis tiporni fogják őket, mivel a globális csoport, amely az európai vezetőkkel együtt dolgozik, rabszolgákká teszi őket.

Ezek árulók, mindegyik az, de nemcsak azokkal szemben, akiket szolgálnak, hanem Istennel, a Mindenható Atyával szemben is.

Az Ő (az Atya) nevét gyűlöli ez a csoport, melynek tagjai megtiltották saját országaikban, hogy tiszteljék Őt.

Ezért szenvedni fognak. Ők meg lesznek büntetve, és gonosz küldetésük teljesítésében meg lesznek akadályozva.

Szeretett Atyám haragja elérte azt a magasságot, amelyre eddig még sohasem volt példa, mivel a vörös sárkány felemelkedése a küszöbön áll.

Oly sok rombolás lesz, gyermekeim.

Oly sok hatalomvágy és ellenőrzés.

Oly sok gyűlölet Irántam, Isteni Megváltójuk iránt.

A sátán négy hírnöke leereszkedett, és e csoporton belül dolgozik.

Ezeket a gonosz és hatalommal rendelkező vezetőket az Antikrisztus ellenőrzi, aki most már nagyon aktív. Az Antikrisztus egy nagyon nagy szervezetet “futtat”.

Ők olyan ravaszak, hogy azt csak kevesen veszik észre, amit valójában csinálnak.

Gyermekeim, ők megpróbálják majd átvenni a hatalmat, és úgy fog tűnni, mintha terveik valóban kibontakoznának.

De ekkor Atyám közbe fog lépni.

Jaj azoknak, akiknek majd Atyám haragjával kell szembenézniük.

Ők még esélyt sem fognak kapni arra, hogy reszkethessenek Előtte, hacsak azonnal bűnbánatot nem tartanak.

Az igazságot, gyermekeim, közületek csak nagyon kevesen kapják majd meg, mivel sokan ezen emberek közül ellenőrzik a híreket, melyeket ti igazságnak hisztek.

Nektek nincs más eszközötök arra, hogy megtudjátok, valójában mi is történik a világban.

Mert azok, akiket ti felelős szervezeteknek tartotok, úgy tűnik, mintha a nemzetekkel törődnének, de valójában ezeket a csoportokat az Antikrisztus futtatja.

A nemzetek, amelyeket ti gonosznak tartotok, áldozattá válnak, és sakkfiguraként használják fel őket, hogy a külvilág számára gonosznak tűnjenek.

Nem szabad mindig elhinnetek azt, amit nektek az igazság nevében mutatnak be.

Imádkozzatok kitartóan minden testvéretekért, akiket ezek az emberek eltipornak.

Imádkozzatok, hogy a Nagyfigyelmeztetés késleltesse cselekvéseiket, és imádkozzatok, hogy enyhüljön a hatása annak a tervnek, amit azért készítettek, hogy eltöröljék a pénzhez, az élelemhez való jogotokat, valamint a keresztény hitetek gyakorlásához való jogot, és más, Atyámat tisztelő vallások gyakorlását.

Szeretett Jézus Krisztusotok, az emberiség Megváltója.

Záró akkord!

Igen, aminek van egy kezdete, van vége, vagyis befejezése. Ez vonatkozik a MPM Máriás Mozgalom fiókunkra is, mivel maga a Kék könyvünk üzeneteinek tartalma is önmagában véve egy teljes és lényeges egységet képez, egy adott időszakot igyekezett megvilágítani, korunk eseményeiből de a Jelenések könyvében megjövendölt események valamint azon Evangéliumi részek megértésének feltárásában amelyek megelőzik Urunk Jézus Krisztus Második eljövetelét, dicsőségben!

Hogy ezt a „kincset” amelyet a Kék könyv üzenetei rejtettek magukban a papjaink és a hívek közül kik ismerték fel, fogadtuk el és igyekeztünk „megemészteni” most már nincs értelme firtatni, az fontos, hogy mennyire lettünk lényeglátóak, milyen mértékben sikerült teljesen Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szíve szerinti gyermekeivé válnunk. Tény marad, hogy küldetésünk folytatódik egészen a DIADALIG, amely a Mi Urunk, Jézus Krisztus Második eljövetelével teljesedik be. Máskép fogalmazva, az a hatalmas emberi történelmi korszak amely Ádám és Éva elbukásával vette kezdetét, amióta a Kígyó ármánykodása, uralma az emberiség életét, sorsát megkeserítette, gyötörte nemzedékről-nemzedékre, végéhez közeledik, már csak pár év és VÉGE uralmának, meg lesz kötözve és vissza dobják a Pokolba csatlósaival együtt, az igazak, hűségesek számára elérkezik az Új Ég és Új Föld ezeréves Eucharisztikus Krisztus királyság, Második Paradicsom ideje, állapota! Ez volt a „lényege” a Kék könyvünk üzeneteinek, és ezen írások témájának, amelyeket személyes nézőpontom, Krisztus hívőként  igyekeztem kifejteni, megvilágítani, feltárni. Azon írások is amelyeket átvettem és fiókunkban leközlésre kerültek ezzel összecsengtek. Ami engem is meglepett. most, a végén, hogy tulajdonképpen 72, igen hetvenkét „darab”-ból áll, érdekes véletlen.

Röviden megpróbálom kifejteni miért „fejezem be”, nem folytatom tovább. Először is azért mert maguk az események és jelek igazolják, hogy elérkeztünk az „utolsó időkbe”, sőt már jó három éve átléptük az utolsó szakasz a-küszöbét, amikor az egyházi szabadkőművesség lemondásra kényszeríttette Szentatyánkat, hogy helyét  saját jelöltjük a Hamis Próféta vegye át. Tehát Ferenc tulajdonképpen ellenpápa, és számunkra meghasonlást jelent az, hogy benső bizonyosságot hordozunk szívünkben, az Igazságot illetően, és külsőleg mást tegyünk. Mozgalmunk második kötelezettsége, egységben maradni a pápával és a Vele egyesült Egyházzal azóta nagyon kényes és egyben rejtélyes valósággá vált, de már nem sokáig, mert hamarosan elérkezik a nyilvános színvallás ideje, amikor átlépünk az utolsó szakasz b-küszöbén is, az Antikrisztus felléptetésével.

Másodsorban nálunk Erdélyben a MPM iránt elkötelezett papokat nem ismerek, valószínű nincsenek is, mert ha igen, akkor valamilyen formában mostanáig meg kellett volna jelennie a gyümölcsöknek, vagyis Cönákulumok alakuljanak plébániákon, családokban stb. Hogy mára kik és hol maradtunk még azt tudja Szűzanyánk, egy a fontos, hűségesen kitartani a megismert és elfogatott igazság mellett, és váljunk azon papjaink számára „oázisokká” akik ismerik az Utat és szolgálják az Igazságot és természetesen Életet is képesek közvetíteni a szentségek kiszolgáltatása által, valamint a Szentmise bemutatását hűségesen elvégzik majd, a „rejtekben is”.

Harmadsorban, Istennek hála Az Igazság könyve rendszeres olvasása és Jézus az Emberiséghez imacsoportok megjelenése, terjedése komoly háttér erőnek bizonyult számunkra is, bekapcsolódtunk az Imahadjárat imáinak rendszeres végzésébe sajátságos helyzetünknek megfelelően.

Személyes tevékenységem rövid vázolásával zárom. Amikor lehetőségem engedi nyilvánosan hirdetem utcán, üzletben, autóbuszon, vonaton, és még zarándok helyeken is (egy szt. Benedek kereszttel a nyakamban, jelezvén, hogy katolikus vagyok és nem Jehova tanúja)  „készüljünk Urunk fogadására, mert a Második eljövetelének nemzedéke vagyunk, amely pár éven belül megvalósul”. Az események elkezdődtek, konkrét és felismerhető tényét majd a Nagyfigyelmeztetés fogja feltárni mindenki számára, ez utóbbival kapcsolatos szórólapot valamint az Élő Isten pecsétjét is felkínálom bizonyítékként.

Ne feledjük, az emberi történelem legkiváltságosabb nemzedéke vagyunk, szemünk előtt fognak beteljesülni az „ígéretek”, vonjuk le a tanulságot elődeink hibáiból, tévedéseiből, és mi ne legyünk vakok, süketek mint azok, akik engedték magukat akkor félrevezetni megtéveszteni az „elit” által, sőt átkot vettek magukra: „a vére rajtunk és gyermekeinken”. A „hivatalos” egyházi és világi-politikai „elit” máma is Annás, Kaifás, Heródes és Pilátus nyomdokain jár, számukra a hatalom és kiváltságaik félése, megőrzése fontosabb az Igazság melletti kiállásnál, felvállalásánál.

Nem véletlen, hogy Az Igazság könyvének első üzenetében Urunk Jézus Krisztus egyértelműen, világosan kijelenti: „a második eljövetelemről szóló Igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Ezért az egyszerű, az igazi hívőknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk!”

Ez ilyen egyszerű, értelmetlen az okoskodás mindennemű formájával bíbelődni. Ehhez kívánok minden kedves testvéremnek Krisztusban erőt, bátorságot és hűséges kitartást!

Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!

A názareti Jézus (1977)

Keresztény egység vagy Eucharisztia? Merre halad a mai katolikus Egyház?

Milyen lenne a tökéletes keresztény egység? Mit kellene ezért feláldozni? Hol tartanak ma az egység munkálásban a keresztény egyházak?  Melyik irányvonalat képviseli a katolikus egyházat jelenleg vezető Ferenc pápa? Ezekre a kérdésekre keressük a választ bővebben az alábbi cikkben.

Jézus Főpapi imájában így könyörgött az Atyához: 20De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.21Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem (Jn 17, 20-21). A keresztény egység megvalósítása valójában egy szép törekvés és az Isten tervének és akaratának megnyilvánulása lehetne, ha nem volna oly sok tényező, mely elválasztja egymástól a Szentháromság Egy Istenben hívőket.  Az egység egyik legnagyobb akadálya paradox módon éppen maga Jézus, az Eucharisztia, azaz Jézus valóságos Jelenléte a Földön.  Krisztus Szent Teste és Vére, mely a katolikus hívők számára az Élet forrása és a legfőbb szentség, a legtöbb protestáns felekezet számára megbotránkozás és bálvány. Az Eucharisztián kívül természetesen sok más tanításbeli különbség is szerepet játszik a keresztény Egyházak összeférhetetlenségében, mégsem túlzás azt kimondani, hogy az egység megvalósulásának mégis az Oltáriszentség léte a legfőbb akadálya.

Az egységet nekünk abban az Egyházban, melyet Urunk 2000 éve alapított, csak úgy szabad elképzelnünk, amelyben minden felekezet együtt tiszteli Jézust az Eucharisztia színei alatt. Látva viszont a nem katolikus keresztények körében az utóbbi időben tanán még kifejezettebben jelen lévő elutasítást az Oltáriszentséggel szemben, kimondhatjuk, hacsak nem történik valami az egész világot átfogó spirituális csoda, az egység ilyen módon soha nem valósulhat meg.

A kereszténység viszont, pontosabban fogalmazva annak egyik szárnya, mégis a teljes egység megvalósulásának vágyával halad előre ezen az úton láthatóan elég nagy sebességgel, miközben a hitükhöz hű katolikusok azt tapasztalhatják, hogy mindazok a megtartó erők, melyek a 2000 évig érintetlenül fennmaradtak (az Eucharisztia valódi tisztelete, más Szentségek( pl. a bűnbocsánat, betegek kenete) megbecsülése vagy azokkal való élés, a Szűzanya tisztelete vagy a Rózsafüzér imádkozása) lassan már csak a legidősebb korosztály kihalással fenyegetett szokásai lesznek, s ha ezeket a most élő fiatal katolikus nemzedék tudatosan nem viszi tovább, félő, hogy mindez néhány évtizeden belül az ökumenikus úttörők süllyesztőjébe fog kerülni.

Talán nem mindenki számára vehető észre az a lassú tendencia, mely a katolikus Egyházban az elmúlt fél évszázadban végbement.  Ha csak egy aspektusát vizsgáljuk, akkor is igen szembetűnő a változás. Korábban a hívek az Egyház régi gyakorlatának megfelelően mindig térdelve és nyelvre fogadták az Eucharisztiát, kifejezve ezzel Krisztus valós Jelenléte iránti hitüket és tiszteletüket. Ma egyre inkább terjed a kézbe áldoztatás, s a térdeplők is fokozatosan eltűntek az áldozati liturgiából. Napjainkban az Szentáldozás szertartása egyre inkább a protestáns úrvacsorához kezd hasonlítani, mintsem ahhoz a tiszteletteljes magatartásformához, amit Urunk valós Jelenléte megkövetelne.  Jezsuita papok körében pedig egy új, Krisztushoz teljesen méltatlan áldoztatási forma jelent meg és terjed, ahol a hívek saját magukat áldoztatják meg két szín alatt néha olyan módon is, hogy az Eucharisztia úgy van „felszolgálva” nekik az oltáron, hogy a felszentelt szolga egyáltalán nem is vesz részt az áldoztatás folyamatában. Ez az Egyházban végbemenő folyamat látszólag olyan, mintha a katolikus Egyház tudtán és akaratán kívül szép lassan megválna az Eucharisztia tiszteletétől, és a többi katolikus érték folyamatos kikopásával együtt mintegy megreformálódva a protestáns Egyházakhoz válna hasonlóvá.

Ezt látva megkockáztathatunk két kérdést: Vajon van-e összefüggés a kereszténység egyesítésének vágya és a katolikus értékek (s itt főleg a legnagyobbra, az Eucharisztiára gondoljunk) tiszteletének csökkenése közt? Lehet e- ez a folyamat szándékosan irányított intézkedések következménye? Magyarán, lehetséges-e az, hogy valakik a Szentségek lerombolása árán szeretnék megteremteni a kereszténység teljes egységét? A válaszon mindenki elgondolkozhat magában.  Az viszont világosan látható, hogy az ökumenizmus komolyabb szinten történő megvalósítása, és a legfőbb katolikus értékeink védelme valójában két egymással összeegyeztethetetlen út.

Mindezek ismeretében aggodalomra ad okot számunkra az a tény, hogy Ferenc pápa- bár ezt sem nyíltan, nem gyakran és nem a nagy nyilvánosság felé kommunikálva- a keresztény egység megvalósulását igen hangsúlyos kérdésként kezelve használ olyan szavakat és tesz olyan gesztusokat az Eucharisztiával szemben, melyből úgy érezhetjük, hogy számára Krisztus valóságos Teste és Vére nem a mindenekelőtt tisztelendő és nem a katolikus megmaradás legfontosabb eszköze.

Lássuk, hogy miről is van szó:

Ferenc pápa elődjeitől eltérően az elmúlt 3 évben egyszer sem vett részt Rómában a várost átszelő nagy Úrnapi  körmenetben. Valamennyi alkalommal más járművel haladt át a körmenet végcélját jelentő helyszínre, s ott várta be az ünneplő tömeget. Indokként 2016-ban a média ezt közölte „Ferenc pápa, a korábbi pápák gyakorlatától eltérően nem vett részt a körmeneten, nehogy a személyének szóló tisztelet elvonja a hívek figyelmét a „nagy Szentségtől.”  http://hu.radiovaticana.va/news/2016/05/27/ferenc_p%C3%A1pa_hom%C3%ADli%C3%A1ja_%C3%BArnapj%C3%A1n/1232823

Vajon az a nagyobb veszély, hogy az egyházfő jelenléte elhomályosítja Krisztus dicsőségét vagy az, hogy az egyházfő hiánya azt kommunikálja a hívek felé, hogy Krisztus valós Jelenlétének tisztelete és annak kinyilvánítása a világ felé nem is olyan fontos?

Az a valódi alázat, ha nem vesz részt valaki az Eucharisztikus körmeneten, nehogy őt figyeljék Jézus helyett, vagy az, ha az Úr előtt letérdelve, híveinek példát adva halad végig Róma utcáin? Hogyan vezeti a juhokat a jó Pásztor felé az, aki maga nem mutatja meg, hogyan kell igazán tisztelni a Pásztort?

A médiából értesülhettünk arról is, hogy Ferenc pápa Nagycsütörtökön, egyik évben rabok, másik évben pedig menekültek lábait mosta meg.  Elmondhatjuk tehát, hogy az egyházfő, elődjeitől eltérően nem megy végig letérdelve Róma utcáin megtisztelve Krisztus Szent Testét és Vérét a nyilvánosság előtt. Azon a napon viszont, mikor az Eucharisztia alapítását ünnepeljük, olyanok előtt letérdel, akiknek nagy valószínűséggel semmi közük nincs a Katolikus Egyházhoz. Vajon miért teszi ezt? Vajon miért teszi másképp, mint elődei? Mit akar számunkra ezzel üzenni?

Urunk azt felelte Péternek az utolsó vacsora előtt, mikor ő tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy Jézus az ő lábait is megmossa: „Ha nem moslak meg, nem lehetsz közösségben velem” (Jn 13,8).  A Szentírás szerint a lábmosás tehát Jézus és az ő tanítványainak teljes összetartozását fejezi ki.  XVI. Benedek pápa ezt az összetartozást kifejezvén az apostolok utódjainak, paptársainak a lábát mosta meg Nagycsütörtökönként.

Mivel Jézus szavaira kell hagyatkoznunk, ti. arra, hogy a pápa  a katolikus egyházat képviselve az együvé tartozás nevében mossa meg Nagycsütörtökön embertársai lábát,  azt kell, hogy feltételezzük, hogy a rabok és menekültek lábának megmosásával Ferenc pápa azt akarta kifejezni, hogy mindegy, hogy a másik esetleg bűnös-e, vagy vallási hovatartozása végett nem is Krisztus-hívő, az Egyház akkor is közösséget vállal vele.   Mi ez, ha nem az Isten gyermeki egység modern kori kifejezése? De megfelel-e ez annak az elvárásnak, melyet Jézus támaszt felénk az egységet illetően? A pásztoroknak nem tiszta hittel és megtisztulva kell a Menyasszonyt a Vőlegényhez vezetni?

Érdemes azt a tényezőt is kiemelni, hogy Jézus nem véletlenül az Utolsó vacsora előtt mosta meg tanítványainak lábát, hiszen, ahogy Egyházunk tanítja, csak az méltó magához venni Krisztus Testét és Vérét, aki önmaga is teljesen tiszta. Jézus szavaival: „Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz” ( Jn 13, 10). Feltételezhető, hogy Urunk azért időzítette a tanítványok lábmosását pont nagycsütörtökre, hogy mielőtt az utolsó vacsorán odanyújtotta nekik Szent Testét és Vérét, megértesse velük, hogy mennyire fontos, hogy csak a teljesen megtisztult szívek egyesülhetnek Krisztussal. Ehhez képest a rabokkal és menekültekkel történő közösségvállalás és Ferenc pápa szavai „Az Eucharisztia nem a jók jutalma, hanem a gyengék és bűnösök ereje”, ismét azt az üzenetet sugallják , hogy az Egyház bárkit hajlandó befogadni, és az Eucharisztia vétele előtt nem is olyan fontos a teljes megtisztulás.

Másutt, egy Úrnapi prédikációjában Ferenc pápa ezt mondja:„Bárcsak meg tudna felelni az eucharisztikus körmenet gesztusa is Jézus rendeletének! Emlékeztessen őrá, legyen olyan gesztus, amely enni ad napjainkban az embereknek; olyan gesztus, amely megtöri hitünket és életünket Krisztus szeretete jeleként, e város és az egész virág számára” – zárta homíliáját Ferenc pápa a csütörtök esti úrnapi szentmise során.”   http://hu.radiovaticana.va/news/2016/05/27/ferenc_p%C3%A1pa_hom%C3%ADli%C3%A1ja_%C3%BArnapj%C3%A1n/1232823

Ezek szerint az Eucharisztikus körmenet csak egy gesztus, mely Jézusra emlékeztet!? Megint félreérthetően fogalmaz az egyházfő, mert emlékezni azokra szoktunk, akik nincsenek köztünk.  Ha valaki köztünk van, arra nem emlékezünk, hanem elkísérjük őt, s hittel megvalljuk a világnak, hogy mi hozzá tartozunk. Nem tudom, hogy össze lehet-e egyeztetni ezeket a szavakat azzal, amit egy katolikus egyházfőnek vallania kellene az Eucharisztiáról. Az emlékezés szó, sokkal inkább egy protestáns Úrvacsora kifejezéséhez illik, mintsem az Úr valós Jelenlétéhez.

Ezt, a katolikusnak nem nevezhető pápai szemléletmódot látszik megerősíteni az a videó is, mely 2014 tavaszán készült. A címe: az egység csodája már elkezdődött: https://www.youtube.com/watch?v=18B974FWR6M Ezen a felvételen láthatjuk, amint egy, a pünkösdi és más protestáns felekezetek által szervezett találkozón levetítik Ferenc pápa egyenesen nekik címzett videó üzenetét. A videóból az derül ki, hogy mind  a jelenlevők, mind pedig Ferenc pápa nem titkolt szándéka, a keresztények teljes egységének előmozdítása. A videó felvételen hivatkoznak arra a katolikus és evangélikus Egyházak által 1999-ben aláírt közös nyilatkozatra, mely a hit és a cselekedetek által való megigazulás közel 500 éve fennálló vitájára tett pontot. A fenti videó felvétel fő szónoka, az azóta már tragikus körülmények közt elhunyt Tony Palmer, anglikán püspök, úgy fogalmaz: „Szeretném bejelenteni a tényt, miszerint 1999 óta vége van a lutheri protestálásnak. Ezért mi most már egy protestantizmus utáni időszakban élünk.” Egy protestáns püspök mondja ezt protestáns pap testvéreinek. S érdekes módon mindez egyáltalán nem okozott felháborodást az ott jelen lévő protestáns egyházak képviselői közt. Vajon miért? Ilyen könnyen lemondanának identitásukról? Érdemes felfigyelnünk a közös nyilatkozat aláírásának helyére és dátumára is. Helye Augsburg, az a város, ahol 1530-ban a birodalmi gyűlésen a legjelentősebb evangélikus hittétel-gyűjteményt előterjesztették. Dátuma pedig: október 31, a reformáció ünnepének napja. Mindezek azt a következtetést engedik levonni, hogy olyasvalami van készülőben, mely az 500 éve történt reformáció továbbvitele, s a protestáns Egyházakat alapjaiban véve nem fogja megingatni. A videó felvételen Tony Palmer viszont végig azt hangsúlyozza, hogy a keresztény egység megvalósításakor a protestáns Egyházak katolikus Egyházhoz való idomulásáról van szó.

De lássuk, valójában miről is van szó, mert a csattanó csak ezután következik.

Erős aggodalomra ad okot számunkra Ferenc pápa protestáns felekezeteknek küldött videó üzenete, melynek fő mondanivalóját a pápai üzenet után Tony Palmer is bővebben kifejti. Itt már túl vagyunk a tanításbeli különbségeken, megérkeztünk az egység megvalósításának legsarkalatosabb problémájához, az Eucharisztiához. A videó magyar fordításából szó szerint idézünk.

Ferenc Pápa: „Elkülönültek vagyunk, mert a bűn, ami bűneink választanak el minket egymástól.  A bűneink hosszú útja ez, melyben mindannyian részt vettünk. Sóvárogva várom, hogy ez a különállás véget érjen és közösségre lépjünk egymással. Vágyom erre az ölelésre, melyről a Szentírás beszél, hogy maikor József testvérei az éhínségtől szenvedtek, lementek Egyiptomba, hogy élelmet vásároljanak.  Volt pénzük, de a pénzt nem ehették meg. De valami többre leltek, mint élelemre. A testvérüket találták meg.”

Tony Palmer: „A hallás nem elég cselekednünk kell! Ferenc Pápa ölelésével családjába hív minket, mint testvéreit, és arra szólít, hogy vessünk véget különállásunknak.  Maga Ferenc pápa hív minket teljes egységre és teljes közösségre. A legújszerűbb az, hogy ráébreszt minket a tényre, hogy az igazi közösség lényege nem a kenyér, hanem a testvér. Miközben kenyeret kutatunk, melyről azt hisszük szükségünk van rá, testvérünkre lelünk, amire igazából szükségünk van. Mi, akik nem vagyunk római katolikusok, ki vagyunk éhezve a kenyérre, a közösségére.  De Ferenc Pápa megerősíti számunkra, hogy a kenyér másodlagos a testvériséghez képest.

Mindketten a keresztények teljes egységéről beszélnek, s érezhetően túlmennek azon a nyíltan megfogalmazott célkitűzésen, hogy valamennyi felekezet csatlakozzon a közös nyilatkozat aláírásához. Itt ugyanis sokkal többről van szó. Kenyér közösségről vagy annak elutasításáról. Az Eucharisztia valamennyi keresztény általi közös megünnepléséről vagy annak elutasításáról. Ferenc pápa úgy fogalmaz, hogy a testvér több, mint az élelem. S hogy mit kell az élelem alatt értenünk, abban Tony Palmer erősít meg minket: „a kenyér másodlagos a testvériséghez képest, mert az igazi közösség lényege nem a kenyér, hanem a testvér.”

Ha nem tudnánk, hogy a kenyér maga az Isten Fia az Eucharisztia színei alatt, rendjén lenne ez a testvéri felfogás. Az viszont elfogadhatatlan, hogy Isten Fia helyett az ember (a testvér) kerüljön a középpontba. Az Eucharisztiát nem áldozhatjuk fel az oly sóvárogva áhított egységért, mert az a közösség, melyben nincs jelen az éltető Eucharisztia, nem más, mint egy halott közösség.

E gondolattal összefüggésben és Ferenc pápa fent idézett szavai alapján érdemes még egy kicsit tovább haladnunk. Miért éppen József testvéreinek kényszerű Egyiptomba vándorlását hozza fel példának? Hiszen tudjuk, hogy az éhség átmeneti problémájának orvoslása után soha nem tapasztalt rabigával sújtotta Egyiptom az izraelitákat. Egyiptom nem a szabadság, hanem a rabság helyévé vált. Bár a testvérek együtt voltak, s testi értelemben éhezniük sem kellett, de Istentől elszakítottan éltek. Vajon mit akar ezzel Ferenc pápa üzenni? A kenyér másodlagos? Az Úr Szent és valóságos Jelenlététől, az Oltáriszentségtől elszakadva menjünk az egység csodája felé, hogy aztán mindannyian az istentelenség rabigájába jussunk? Kell-e nekünk egy olyan egység, melyben később elnyomott rabként és az Élet Kenyere nélkül lelkileg halottként élünk?

Ha életben szeretnénk maradni, nagyon fontos emlékeznünk Jézusnak a kafarnaumi zsinagógában elmondott szavaira: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. 33Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” „ 48Én vagyok az élet kenyere. 49Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. 50Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benn.” (Jn. 6).

Végül pedig visszatérhetünk fő gondolatmenetünkhöz. Vajon mi történik ma az Egyházban? Mit gondoljunk a készülő keresztény egységről? Valóban arról az egységről van-e szó, melyre az Úr Jézus minket elhívott? Egységbe léphetünk-e azokkal, akik a Szent Áldozat bemutatását nem ismerik el abban a formában, ahogyan az Úr ránk hagyta? Miért érezhetjük úgy, hogy a katolikus értékeknek egyre kisebb becsülete van a katolikus vezetők körében is? Miért nem lehet a keresztény egység jelenleg folyó munkájának részleteivel a fősodrású médiában találkozni? Valamit titkolnak előlünk? Ha Ferenc pápa a protestáns híveket is meghívja Isten nagy családjába, a világon élő 1,2 milliárd katolikus hívőnek erről nem kell tudnia?  S a legfőbb és legfájóbb kérdés: valóban az Eucharisztia feláldozása révén szeretné megteremteni Ferenc Pápa a keresztények egységét?

Keresztény egység vagy Eucharisztia? Önnek, Ferenc pápa, melyik a fontosabb?

Nekünk, Krisztus népének az Élet Kenyere az elsődleges, mert nélküle éhen halunk. Természetesen emellett testvéreink sorsa is fontos, ezért valamennyi keresztény testvért várjuk abba az egységbe, ahol maga Krisztus a fő, és az ő valóságos Szent Teste és Vére táplál minket.

Johanna

http://utolsoidok.hu/katolikus-egyhaz-lerombolasa

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu