Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Üzenet Jézustól Jennifer által

Jennifer, Római katolikus aki az ezredfordulótól kezdve kap üzeneteket Jézustól és a Szűzanyától, ő az USA- ban Minnesota államban él. Egy rövid decemberi üzenetet kapott Jézustól :
Az üzenet teljes szövege angolul: My child, I say to My children that mankind relies too much upon himself and it is there that you become the victim of your own sinfulness. Heed to the Commandments My children for they are your entrance into the kingdom.

I weep today My children but it is those who are failing to heed to My warnings that will weep tomorrow. The winds of spring will turn into the rising dust of summer as the world will begin to look more like a desert.

Before mankind is able to change the calendar of this time you will have witnessed the financial collapse. It is only those who heed to My warnings that will be prepared. The North will attack the South as the two Koreas become at war with each other.
Jerusalem will shake, America will fall and Russia will unite with China to become Dictators of the new world. I plead in warnings of love and mercy for I am Jesus and the hand of justice is soon to prevail.
Az üzenet fordítása: Drága gyermekem én azt mondom gyermekeimnek, hogy az emberiség túlságosan bízik önmagában s emiatt van az hogy az ember a saját bűneinek áldozatává válik. Az én gyermekeim és te is tartsátok be parancsolataimat, hogy beléphessetek a Királyságba. Gyermekeim én ma azokért sírok és könnyezek, akik nem hajlandóak figyelmet fordítani azokra a figyelmeztetéseimre, amelyek miatt sírni fognak holnap. Ahogy a tavaszi szél átfordul a forró, meleg nyárba,úgy fog a világ egyre jobban kinézni úgy mint a sivatag. Mielőtt az emberiség képes lesz megváltozni, eme naptári időszakokban szemtanúja leszel a gazdasági összeomlásnak.Csak azok fognak készen állni erre, akik betartják parancsolataimat. Észak meg fogja támadni Délt, mivel a két Korea háborúba fog állni egymással. Jeruzsálem meg fog rázkódni,Amerika össze fog omlani és Oroszország Kínával egyesülni fog, hogy az Új Világrend Diktátorai eljöjjenek. Ígérem nektek, hogy a figyelmeztetések, amelyek szeretetből és irgalomból fognak jönni, azért hogy tudjátok, hogy Én vagyok Jézus, valamit az igazságszolgáltatás hamarosan győzedelmeskedni fog.
http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/jennifer/2012/05/final-message.aspx

Őri István: Boldogságok

Boldog, ki a kísértés útján ellenáll
boldog, ki, ha tétova is, de engem megtalál
boldog, ki, ha nem lát is, hisz
boldog, ki vállán szálkás, nehéz keresztet visz.
Boldog, ki befogad másokat
boldog, ki örül, ha szenvedőt látogat
s vigaszt visz neki
lelke sűrű keservét, szeme tompa fényét
mind elveszi.
Boldog, ki bennem hisz, bennem remél
nyitott szívvel jár, lépte hozzám felér
boldog a bátor, tiszta lélek
mert én benne lakom, kezét fogom, vele élek.

 

A MENNYEI ATYA ÜZENETE

A Mennyei Atya üzenete:

"Drága gyermekek! Kérlek imádkozzatok a világ békéért,mielőtt minden összeomlik és megsemmisül.Imádkozzatok az összes vezetőitekért, hogy ne indítsák el az atombombákat amely a harmadik világháborúhoz fog vezetni. Gyermekeim imádkozzatok imádkozzatok imádkozzatok, Az év ezen időszakában a sátán minden el akar követni annak érdekében hogy szégyenbe hozza Isten munkáját és titeket de,Isten megakadályozta ezt. Mindannyiótoknak imádkoznotok kell hogy meg tudjon menteni benneteket.
Drága gyermekek, egy különleges módon áldalak meg benneteket Karácsony napján, Nagyon szeretlek benneteket. Kérlek hogy imádkozzatok a Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, akik karácsony napján hagyják le ezt a helyet és velem vannak a mennyben. Kérlek hogy imádkozzatok az elveszett lelkekért a földön.Most a Jelenések könyvének idejét élitek, A médiát, vezetőitek közül sokkal többen támogatják, mint amint a hírekbe elmondanak nektek. Úgy imádkozzatok ahogy is elmondjuk hogy figyelmeztetni fogunk benneteket. Úgy imádkozzatok ahogy még sose imádkoztatok.Én és Szent fiam már számtalanszor elmondtuk nektek, hogy figyelmeztetni fogunk. Legyetek készen arra az időre amikor szemtől szembe fogtok állni Istennel, a jó és gonosz cselekedeteitekkel együtt. még mielőtt szemtől szembe találkoznánk, Bánjátok meg az összes bűneiteket mert így sokkal könnyebb lesz. Még mielőtt a világon eljönne a béke és a szeretet korszaka, sokat fogtok szenvedni."

http://www.daughtersofthelamb.com/#!holyfamilyrefuge/c1zcy

ÉLETSORSOK: GERGELY ISTVÁN „TISZTI”

tiszti

Az elhivatottságot megtörni nem lehet…

ÉLETSORSOK:

GERGELY ISTVÁN „TISZTI”

Gergely István, a volt csíksomlyói plébános elfogadta a felkérést a Magyarok Szövetsége Bölcsek Tanácsába. Tanácsadást végez és lelki támogatást ad. Közben pedig szervezi, egyengeti a közel ezer árvát befogadó Csibész Alapítvány munkáját.

De ki is a ma már csak Tisztiként emlegetett Gergely István, a hajdani csíksomlyói plébános, ma pedig a Csibész Alapítvány lelke, az elesettek, az árvák gyámolítója, a tehetséges diákok támogatója?

Húsz év alázatos és rendkívül termékeny munka után Gergely Istvánt egyházi elöljárói a gyulafehérvári érsekség által szaporított és éltetett katolikus magyar közösség kebeléből 2007-ben – a hívek és neves közéleti személyiségek heves tiltakozása ellenére – áthelyezték a Kolozs-megyei Jegenyére. A csíksomlyói, csobotfalvi és csomortáni hívek „Tiszti, nem engedünk el!” - feliratú táblát és a három falu nevével megjelölt három sziklatömböt helyeztek a plébánia bejárata elé, de ez már nem változtatta meg a helyzetet.

Jegenyéről aztán nyugdíjba helyezték, így visszatérhetett Csíkcsomortánba, ahol három generáció lelki nevelője volt.

Az egyházi döntésnek minden bizonnyal megvoltak a maga kanonikus és egyházpolitikai érvei; hívő közössége azonban kétségbeesetten ragaszkodott jelképes és hivatott vezetőjéhez. Az elv a bibliai példabeszéd óta ismeretes: aki a nyájat megosztani akarja, kergesse el a pásztort.

A húsz év alatt, amíg Csíkcsomortánon szolgált, az volt a legegységesebb székely közösség, melyet a közös felelősségérzet hatott át, ahol az összetartozás érzésének és a közösségtudatnak aktív ereje volt a templomi élet. Jól mutatja a pásztor távozásának hatását, hogy 2007-ben a búcsún még háromszázan voltak a keresztalján áldást kérve és kapva, de 2008-ban, eltávolítása után, még húszan sem gyûltek össze, és az új pap le se jött áldást osztani.

Ezt az egyházi szempontból érthetetlen lépést csak bukaresti nyomással lehet megmagyarázni. Gergely István – "Tiszti" – székely/magyar szimbólummá vált, mert az értéktelenített világban határozottan ki mert állni az alapvető európai értékekért: a hit és a nemzet értékeiért.

Gergely István címzetes esperes 1955-ben született Vicén. Kisgyermekkorától lelkipásztornak készült. 1981-ben végezte a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolát. Káplánként Gyergyószentmiklóson szolgált, onnan Brassóba, majd Kiskapusra került, amiben nem kis része van annak is, hogy munkálkodása szemet szúrt a hatóságoknak, és ezért őt rejtegetni, "büntetni" igyekezett az egyházi vezetés.

1987-ben lett csíksomlyói plébános. Itt, a nemzet neves kegyhelye közelében végezte a Székelyföld felemelkedéséért vállalt, fáradtságot nem ismerő, áldozatos munkáját. A plebániához tartozó fíliákban kápolnákat, Csíkcsomortánban 1988-89-ben templomot építtetett. Segítője volt a helytörténeti kutatásoknak, a csíksomlyói múltfeltáró munkáknak, maga is ír tanulmányokat.

Lelkipásztori teendőinek kulcsa mindig is a fiatalok pasztorációja volt. Egyik kezdeményezője és fő szervezője a több ezer fiatalt vonzó Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóknak, a diktatúra éveiben illegálisan is megszervezett CSIT-nek.

A kilencvenes évek elején szorgalmazta Domokos Pál Péter kezdeményezésének újraszervezését, az Ezer Székely Leány Találkozók hagyományának felújítását. Lelkes támogatója a moldvai csángók ügyének, vallja, hogy vissza kell vezetnünk őket magyarságukhoz.

1992-ben megalapította az árvaházból kinőtt fiatalokat segítő Csibész Alapítványt. Azóta több mint 200 fiatalnak segítettek a munkahely és lakás keresésben, a társadalomba való beilleszkedésben. Családi típusú gyermekotthonokat létesített, hogy a legszerencsétlenebbeket, a kiskorúakat szeretetteljesebb környezetben helyezhesse el. Ezzel jelentős szerepet vállalt a többszáz árvát befogadó, csíksomlyói állami mamutintézmény feloszlatásában is.

1996-ban létrehozta Csíkszeredában a szociális jellegû tevékenységet folytató Lázár Alapítványt. A Lázár-házban olyan folyamatok elindításáról is gondoskodott, melyek az idősek gondjainak enyhítését szolgálják. Gergely Istvánnak köszönhető, hogy a csíksomlyói búcsúk többszázezer zarándokot befogadó helyszínén, a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben, felépült a Hármashalom oltár. Tevékenységének elismeréseként Csíkszereda Önkormányzata Pro Urbe díjban részesítette. Tagja volt a Lázár Lovagrendnek. 2005-ben a Magyar Mûvészeti Akadémia Aranyérme kitüntetést kapta.

Gergely István, „Tiszti” 2007. augusztus 12-én a zsúfolásig megtelt csíksomlyói templomban tartotta utolsó – elöljárójának engedelmességet fogadó lelkipásztorként –, nem búcsú, hanem hálaadó szentmiséjét. A szentmise végén közölte híveivel, hogy elmegy, búcsúzik, meg nem is. „Mert – mint mondta – nekem ide vissza kell térnem. Ezért tőletek igazából nem búcsúzom, esetleg ettől a templomtól, mert itt más teljesít majd szolgálatot… A teendőket továbbra is vállalom a közösségemmel, közösségünkkel együtt. Vállaljuk és továbbépítjük, amíg Isten engedi, Isten akarata szerint. Igyekeztem szolgálni az embereket a magam teljessége szerint. Ez az érzés, készség megvolt, megvan bennem… A szeretet az egyetlen fegyverünk, amivel győzni tudunk és egységet tudunk teremteni. Ezért nemcsak imádkoztam az elmúlt hetekben, hónapokban, hanem naponta többször felajánlottam Istennek azt a lelki szenvedést, mely engem átjárt.”

Végezetül Gergely István megköszönte híveinek, hogy elfogadták, szívükbe zárták őt, ez – hangsúlyozta – részéről is így van. Ezek az emberi kapcsolatok, ha sziklára épültek, élni fognak a továbbiakban is.

A Csibész Alapítványban végzett munkáját, alakját bemutatandó, álljon itt egy vele készült korábbi (két évvel ezelőtti) beszélgetés:

Hogy érzi, civilként mennyire sikeres a szociális tevékenységek terén?

Sose voltam és nem is vagyok civil. Mindig egy szellemi és egy evilági habitust, illetve egyenruhát viseltem, viselek és elviselek.

Az ember élete egy egész kör, ebben benne vannak a szociális megnyilvánulásai, de ezen kívül ezerféle összetevője van ennek az egésznek. A magam részéről nem szeretem az egyiket sem kiemelni, együtt kell használni, megélni, tapasztalni. Az ember, az élet egy egész test és lélek, akit nem szabad feldarabolni. Én az embert a maga egészében igyekeztem látni, és amennyiben csak lehet, megérteni. Úgy gondolom, hogy amennyire ismerem magam, ezt cselekedtem a múltban és a jelenben is.

Hiányzik-e, és ha igen, mennyire hiányzik papi hivatása?

Az elhivatottságot megtörni, elvenni, megszüntetni, megölni nem lehet. Hivatásom az elmúlt hónapok történései nyomán csak mélyült és ebből a nézetből más fényt, azt is mondom: több fényt és elkötelezettséget eredményezett.

Imáim, a szent szertartások, amelyeket a magam módján végzek, érettebbek, és ebből fakadóan eredményesebbek is. Különben a nép minduntalan felkeres, hogy a „Szűrét” a vállamra tegye. Nem megfoszt, hanem felruház.

Módjában áll-e segíteni és milyen mértékben számítanak Önre a Csibész Alapítványnál?

A Csibész Alapítvány gyökerei az 1987-es évre nyúlnak vissza. Én alapítottam, én hoztam létre, ma is én vagyok az elnöke, és mint ilyen felelőse, konkrét segítője. E sorok írása közben is csibészek várakoznak a Fodor-ház folyosóján, hogy problémájukat elmondják, nehézségeiket a vállamra tegyék. Nem tagadom, ez egy kicsit nyomja már a vállamat.

Kidolgozott egy, a Székely Szeretetszolgálatról szóló koncepciót. Elkezdődött-e ennek a gyakorlati kivitelezése?

A Székely Szeretetszolgálatról szóló elképzelés valóban elkészült, az anyagiakat mögé még nem tudtuk felsorakoztatni, de komoly ígéretek vannak arra vonatkozóan, hogy a kicsiben működő szeretetkonyhát (amely lassan egy éve létezik) megerősítsék. Új, téli ruhák érkezését várjuk ezen a csatornán keresztül és ugyancsak ezen a szolgáltatáson keresztül reményeink szerint olyan egészségügyi központ jön létre Csíkszeredában, amely magas színvonalon tud orvosi beavatkozásokat nyújtani. Ezen kívül egy éve működik a Szeretetszolgálat keretén belül a szegénykonyha, amely napi 15-20 embernek biztosít egyszeri meleg étkezést.

Kezdeményezője, valamint támogatója számtalan szociális programnak. Kettőt emelnék ki: szórvány-, illetve csángóprogram, valamint az egyetemisták tanulásának támogatása. Mit kell tudnunk ezekről a programokról?

Az egyetemistákat támogató programot is évek óta sikeresen folytatjuk, eddig több mint 100 egyetemistát segítettünk ahhoz, hogy diplomát szerezzen, jelenleg havonta 12 gyereket támogatunk.

A moldvai csángókkal a ’70-es évek legelejétől van kapcsolatom, számtalanszor felkerestem őket (meg szeretném jegyezni, hogy 2011-ig saját költségemen), faluról falura jártunk, diákokat toboroztunk éveken keresztül Györgydeák Lajos nyugalmazott plébánossal, látogatásaink alkalmával kaptunk hideget, meleget, szeretet és elutasítást. Ez utóbbit főleg a papok részéről. Titokban miséztünk, felfüggesztésemet már abban az időben kérték. 2011 közepétől mint Moldvát ismerő embert kértek fel, hogy vállaljam a moldvai csángómagyar problémák követését. Ezt jelenleg három munkatársammal teszem. A moldvai emberek megválasztottak a Csángó Tanács elnökévé, most a jászvásári püspökkel levelezünk, tárgyalást szeretnénk kiprovokálni eme hatósággal. A reménytelenséggel is próbálunk szemben állni, belőle a lényeget kiharcolni.

Moldvában Domokos Pál Péter bácsi nyomdokaiban lépegetünk munkatársaimmal, akik kérdőlistát állítottak össze a munka megkönnyítése érdekében. Majdan, eme munka befejeztével egy kiadvánnyal fogunk szolgálni, amely egyben összehasonlítás is lenne Domokos Pál Péter kutatásainak eredményeivel.

A moldvai csángókkal 1987 és 2007 között (amikor Csíksomlyón voltam plébános) mélyült el a kapcsolatom, nagyon sok faluból több mint 1000 csángó keresett fel, sokakkal személyes kapcsolatot is ápolok. Számtalan kéréssel fordultak az említett időszak alatt hozzánk: orvosi kezelés, gyógyszerhiány, családok kitelepítése stb. Ezek között ma is sok az élő kapcsolat.

Moldvai utazásaim során több mint 50 elhagyott gyermeket ismertünk meg, akiket különböző házainkba helyeztünk el és neveljük őket magyar keresztényeknek.

Milyen tervei, újabb kezdeményezései vannak a közeljövőben?

Legújabb terveink közé tartozik az Árvácska Ház nevelési központ létrehozása és létezik még egy terv, ami jelenleg nem publikus, és amely reményeink szerint az anyagi nehézségekből fog kiemelni. A kutya ugat, a karaván halad. A bátrakat segíti a szerencse.

Üzenem mindenkinek, legyetek bátrak, ne féljetek! Isten velünk van.

/Z. Nagy István nyomán ZE/

Égi Édesanyánk üzenetei 2014. december 25-én Medjugorjéból

Jézustól kérem számotokra a békét

Drága gyermekek!  Ma is karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, és kérem tőle számotokra a békét és egymás közti békéteket is. Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy az Ő békéje és öröme költözzön a szívetekbe. Imádkozom értetek, hogy egyre inkább megnyíljatok az imára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. (2014. december 25-i üzenet)


A Szűzanya egyik első üzenete ez volt: „Drága gyermekek, béke legyen Isten és az ember között és az emberek körében.” A Szűzanya Međugorjéban a Béke Királynőjeként mutatkozott be. Ő Jézus édesanyja, a Béke Fejedelmének édesanyja. Csak Ő, Jézus adhat számunkra igazi békét és örömöt. Jelenéseinek évfordulóján a Szűzanya a következőket mondta: „… Én, csak Őhozzá szeretnélek elvezetni benneteket, mert csak Őbenne talál szívetek igazi békére és örömre.”

Szívünket nem csaphatjuk be, mert csalhatatlanul tudja ki teremtette és ki tudja betölteni értelemmel és békével. Magunkban hordozzuk az elvesztett mennyország emlékét. Minden emberben jelen van az ártatlanságra, a gyermeki tisztaságra való vágyakozás érzése. Szívünk mélyén van az elrejtett kincs, amelyet állandóan keresünk. Szemünk földies módon lát, szívünk azonban az örök, égi kincset kutatja. A Szűzanya arra hív bennünket, hogy a hitet a remény által, a békét az imádság és szeretet által, Jézus által keressük, aki az Út, az Igazság és az Élet.

Békében élni és rátalálni a békénkre, ez életünk beteljesedésének csúcsa. Bár úgy tűnik, hogy az élet teljes mértékben nem tud beteljesedni sem tudásban, sem birtoklásban, sem sikerben, sem győzelemben. Az élet teljessége a belső békében, a csendes boldogságban és biztonságban érhető el, amelyet a valakiben, nem pedig valamiben való bizalom ajándékoz. Rátalálni az igazra, aki igazi támaszunk lesz, ez hoz békét.

No, ez a valaki megbízhatatlan támasszá is válhat, mert emberi anyagból való, és az emberek mulandók, köpönyegforgatók, romlandók. Bölcs dolog ezért tudatában lenni annak, hogy minden támasz, amelyet valaki hozzánk hasonlóban vagy velünk egyenlőben keresünk, fontos és szükséges, mert nem jó az embernek egyedül, de ez a keresés nem lehet állandó és végleges. Az emberek lehetnek útitársaink, de nem úti célunk. Csak egy valaki lehet mindenünk: aki az út, az útitárs és az úti cél. Ő állandó támasz mindazok számára, akik belé helyezik reményüket. A többiek barátok, úti társak, kedves emberek és személyek, sőt némelyek nem is helyettesíthetők életünkben, de csak Ő, az Úr a mi kikötőnk és a mi békénk.

A kereszténység nem törvények és szokások gyűjteménye vagy elméletek és programok halmaza. A keresztény tanítás középpontjában a Názáreti Jézus személye áll, aki a Krisztus, ami azt jelenti, hogy Isten felkentje, a Messiás, akiben lehetségessé válik az Istennel való találkozás. Ő az Istenhez vezető út, ezért üdvözítő és ezért lehet támasz mindenki számára, minden pillanatban és minden helyzetben. Csak találkozni kell Vele, és aki találkozik, megtapasztalja azt, amiről a próféta beszél: Ő – ő a béke!

A karácsony ünneplése a Jézussal való találkozás keresése – az Újszülöttel, aki újra meg szeretne születni bennünk. Minden egyéb, ami körülveszi ezt az ünnepet kevésbé fontos, kevésbé értékes, gyakran felesleges és szükségtelen. Sajnos, ma a karácsony Jézus nélküli ünnepé válik. Az ilyen ünneplés után a szív üres marad, az élet pedig értelmetlenné lesz.

Imádság

Szűz Mária, Te, aki világra szülted Jézust, és aki nem szűnsz meg a világnak és mindnyájunknak ajándékozni Őt, könyörögd ki számunkra a nyitott szív kegyelmét, amely, be tudja fogadni Őt, hogy otthonunk, családunk és szívünk betlehemi barlanggá legyen, amelyben Jézus ma is meg tud születni. Köszönjük Neked, Szűz Mária, hogy a szeretetben állhatatos és türelmes vagy velünk, és arra vágysz, hogy mi is áldássá váljunk mások számára. Imádkozd ki számunkra, hogy felfedezzük azt a titkot, hogy Isten Jézusban saját szeretetét ajándékozta nekünk, életét, az igazság fényét, a bűnök bocsánatát és az igazi békét. Könyörögd ki számunkra az Isten kezébe való önátadás elszántságát, hogy életünkben beteljesítsük Isten akaratát. A Te példádat szeretnénk követni az Istenbe vetett bizalomban, hogy napról napra egyre hasonlóbakká legyünk Istenhez és mindinkább az Övéi legyünk. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea
A Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak

Az utolsó mindennapi jelenés alkalmával, 1998. szeptember 12-én, a Szűzanya azt mondta Jakov Čolonak, hogy minden évben egyszer, december 25-én, Karácsonykor fog megjelenni neki. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14.40-kor kezdődött és 8 percig tartott. Ezután Jakov a következő üzenetet adta át:

„Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon azt szeretném, hogy mindnyájatok szíve betlehemi jászollá váljon, ahol megszületett a világ Üdvözítője. Én az édesanyátok vagyok, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket, és akinek gondja van mindnyájatokra. Ezért gyermekeim, adjátok át magatokat az édesanyának, hogy mindnyájatok szívét és életét letehesse a kis Jézus elé, mert gyermekeim, szívetek csak így lesz tanúja annak, hogy Isten naponta megszületik bennetek. Engedjétek meg Istennek, hogy életeteket beragyogja világossággal és szíveteket örömmel, hogy naponta megvilágítsátok az utat azok számára, akik sötétségben élnek és nem nyitottak Isten és az ő kegyelme felé, és így az igazi öröm példájává váljatok számukra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

--

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!


--

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

Csíksomlyói Karácsonyi Áhitat

"De aki kisebb a mennyek országában, nagyobb nála"

"Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál." - ezt mondja Krisztus keresztelő Jánosra.

Ezek a szavak Krisztus tevékenységének nagyságára, annak alapvető, más szellemi vezetőkénél nagyságrendekkel nagyobb erejére világítanak rá.

Krisztus fogantatását, fejlődését, születését is jelek kísérték, és habár a születésének körülményeiről csak néhány sort ír az Újszövetség, elmondhatjuk, hogy már ekkor több csoda történik, mint a legtöbb próféta idejében összesen.

A napkeleti bölcsek érkezése is egy ilyen jel. Milyen érdekes, hogy annak a  bizonyos csillagnak a fényét Izraelben senki sem látta, és nem is tudta vagy akarta követni, csak a három napkeletről érkező bölcs. Ennélfogva egy ilyen jelet nem is tudtak értelmezni. A bölcs szónak a jelentése egyébként a prófétáéval rokon. Ha pedig a bölcsek napkeletről érkeznek, akkor ez egyben arra is utal, hogy igen kevés volt a bölcs akkoriban Izraelben, ha volt egyáltalán.

Furcsa kettős érzése van az embernek: egyrészről mivel Krisztus is a prófétákra hivatkozik, és elismeri őket, azt sejtjük, hogy az ószövetségi ember hite ugyanolyan mint az újszövetségié, vagyis a hívő ember mindig ugyanaz. Másrészről meg azt látjuk, hogy Krisztusnak minden ember számára utat kellett mutatnia, mert akkora volt a szellemi sötétség, hogy már senki nem értett semmit, a próféták eltűntek, és az emberek leginkább a bűnre és az Isten bosszantására törekedtek. Vagyis igaz, hogy egykor voltak próféták Izraelben, de ez a nép teljesen kifordulva önmagából, már régóta nem tartotta magát szellemi örökségéhez. Elveszett a hit.

A Mennyek Országának, Isten Királyságának szemmel nem látható jelenlétét elsősorban a megtért és valóban hívő emberek jelzik. A tiszta hit azonban jelen korunkban is olyan ritka, hogy az emberiség létszámához képest elenyészőnek tekinthető. Jelenleg nincs sem egyedül hívő gyülekezet, sem ország. Az emberek emberi rendeléseket és tanításokat, magyarázatokat követnek, amelyek többnyire inkább messzebb visznek az igazságtól, mintsem közelítenének hozzá. Ez volt Krisztus előtt is.

Keresztelő János a régi tanítások értelmezése és a saját útmutatásai alapján mindent megtett, amit megtehetett. Eddig juthatott el az ember. Krisztus után következve mint tanító nemzedékének legtisztább gondolkodója volt. Napjainknak is vannak igen művelt tanítói, akik minden képességük szerint a legjobbra törekednek és megpróbálják elérni a legmagasabb szellemi szintet. Azonban ez nem sikerül nekik, mivel túl sok az akadály, a téves hagyomány, a tévtanítás, aminek korlátait át kellene törniük.

Krisztus a korának minden szellemi akadályát nem csak hogy áttörte, de az emberek számára utat mutatva őket is egy magasabb szintre emelte. Magasabb szintre, mint ahová saját erejéből ember valaha is eljuthatott volna. A hit nem volt más, hiszen helyes hit volt, viszont a kor színvonalához képest a legmagasabb szintű. A legteljesebb megértés, a helyes megértés, a tiszta és teljes hit. A Mennyek Országának a közelsége, a szellemi szabadság és erő jelenléte, a tökéletes rend és igazság megnyilvánulása. Ezt bizonyították a csodák is, születésétől kezdve.

Krisztus tanítványai közül egy, aki a helyes úton járt, többet ért mint a legműveltebb zsidó teológus, vagy a régi tanítások alapján prófétai szintre jutott ember. Mára ez a helyes út elveszni látszik, de ki tudja? Talán a prófétai idők megint eljönnek és a Mennyek Országa ismét szétterjed a földön.


http://www.hidfo.net.ru/2014/12/24/de-aki-kisebb-mennyek-orszagaban-nagyobb-nala

Erdogan: hazaárulás a fogamzásgátlás

Hazaárulásnak nevezte a fogamzásgátló szerek használatát a török államfő - jelentette hétfőn a helyi média.

Recep Tayyip Erdogan egyik bizalmasa, Mustafa Kefeli üzletember fiának vasárnapi lakodalmán házassági tanúként fejtette ki álláspontját. A jegyespárhoz intézett beszédében, amelyről videót is közzétett több hírportál, leszögezte: "egy vagy két gyerek nem elég. A nemzetünk erősítéséhez dinamikusabb és fiatalabb népességre van szükség" - fogalmazott, arra kérve a házasulandókat, hogy legalább három gyermeket vállaljanak, javítva ezzel is a népesedési statisztikákon. Erdogan attól tart, hogy a csökkenő születési arányszám aláássa az ország gazdasági erejét.

"Egy gyerek az egyedüllét szinonimája, kettő a versengésé, három az egyensúlyé, négy pedig a bőségé. Isten pedig gondoskodik a többiről" - fogalmazott az augusztus óta hivatalban lévő török elnök.

A 11 éven át kormányfőként szolgáló Erdogan már korábban is beszélt arról, hogy a nőknek legalább három gyermeket kellene világra hozniuk, továbbá novemberben azzal bosszantotta fel a feministákat, hogy "természetellenesnek" nevezte a nők és a férfiak egyenjogúságát.

A török elnök, akinek két fia és két lánya van, 2012-ben be akarta tiltatni az abortuszt, de a közvélemény felháborodása miatt végül elállt tervétől.

A törökországi népességnövekedés az utóbbi években lelassult, és a több mint 76 millió lakosú országban az élveszületési ráta tavaly a hivatalos statisztikák szerint 2,07 százalék volt.

MTI

Karácsony vigíliája

A Kék könyvből öt üzenetet teszek közé, amelyek segítsenek minket mélyebben belépni a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által abban a felfoghatatlan titokban, amelyet az emberiség számára a Második Isteni Személy, a Fiú közénk érkezése jelentett, akkor, és folyamatosan azóta, egészen napjainkig. Saját, személyes kiegészítéseimmel egy picit tágabban körüljárom az eseményt, mindkét irányban, előbb és utóbb, akkor és máma, mert csak így lehet a modern világ zsivajától eltávolodni, megszabadulni, és valamit megsejteni abból, amit a Mindenható Isten számunkra, az emberiségnek ajándékozott.

Karácsony szent titkának helyes felismerése, megértése, elfogadása nélkül nincs igazi alap, amelyre tartósan építeni lehetne, jelent és jövőt, beleértve az örök életet is. Ezt a mai, modern emberiség élete, világszemlélete híven tükrözi. A felszínes csillogás mögött sivár üresség, önzés, boldogtalanság, céltalanság örvényei kavarognak a legtöbb ember lelkében. Elveszítette a  „keskeny ösvényt” - a tudomány és technika, a téves filozófiai irányzatok  bűvöletének hatására - amely a „Betlehem-i barlanghoz” vezet, elfordult az Egyháztól, hittől – így a széles autópályára sodródott, „megvilágosodott”-nak véli magát, vakon rohan a  vesztében, önmaga elpusztításának örvényébe, fogalma sincs, hogy a Pokol valóság és „végállomás”.

Sajnos, még az Egyházban is sokan vannak, akik elveszítették a lényeget, az igaz hitet, nemcsak a hívek hanem még papok, püspökök közül is. A jövendölés a „végidők hitehagyásáról” napjainkban valósággá vált.

 

1. A félelem pillanatai

„Töltsd velem, fiam, karácsony vigíliájának óráit. Felejts el minden mást, és ne engedd, hogy ma másvalami foglalkoztasson (...). Újra éld át velem azokat az aggódó pillanatokat és a gyötrő gondot, amikor jegyesem arra az éjszakára szállást keresett és visszautasították. A fájdalmat és a gondot nem magunk miatt, hanem születendő Fiam, Jézus miatt éreztük. Minden visszautasítás, amelyet kaptunk, az Ő számára adott visszautasítás volt.

Napközben mintha többször kopogtatott volna Szívem parányi ajtaján: elérkezett születése pillanata és nekem, a szűznek kellett Vele megajándékoznom az egész emberiséget. De az emberiségnek nem volt helye az Ő befogadására! (akkor, és máma, elsősorban a szíveinkben? És második dicsőséges eljövetelével hogyan állunk?). Minden bezáruló ajtó újabb sebet ütött Szívemen. (ez érvényes máma „ üzenetei” elutasításaikor is, függetlenül a kifogásoktól). Egyre jobban kitárult, hogy világra hozza szeretetben és fájdalomban – ebben a fájdalomban – Fiamat, Jézust.

Így csak egy barlang szegénysége fogadta be Őt, egy ökör és az a kis szamár melengette, amelyik napközben bennünket hordozott. (sajnos, az álatok jelenlétének tényét sok „pallérozott” elméjű teológus a népi jámborság betoldásának véli, lényeges vagy sem? Szerintem az első lépések az „okoskodás”, a megalkuvás felé, itt kezdődnek. Mindennek megvan a helye, szerepe, Isten terveiben. Az álatok testének melege, kisugárzása bizony fontos elem még az istállóban is, mennyivel inkább  egy kisded számára, ezt tudja minden falusi gazda).

Éld át újra velem fiam, a virrasztás óráit. Ezáltal képes leszel megérteni, hogy egyedül a te szegénységed volt az, ami Fiam, Jézus szeretetét feléd fordította, és neked adta ajándékul, hogy Szeplőtelen Szívem papja légy. Szegénységed tesz téged egyedül mindig ilyen gyermekké, a te tökéletes szegénységed a javak, a kötődések, a tervek, az érzelmek területén. Szegénynek lenni éppen azt jelenti, hogy semmivel sem rendelkezel. És éppen ez a semmi  váltja ki Isten tetszését és egyedül ez képes befogadni Őt!

(a fönti két kiemelt mondat megvilágítja az igazi „szegénység” lényegét, életünk kezdeti szakasza a legnehezebb, amíg eljutunk ennek a  felismeréséig, elfogadásáig, - anyagiak, csak máról-holnapig, gondoskodik az Isten,  - kötődések, csak a minimálisak, még a családon belül is, - tervek nélkül, vezet a Szeplőtelen,  - érzelmektől elszakadva, hisz olyanok mint az időjárás. Nincs üresség, mindent betölt az Úr!).

Kedves papjaim, mindnyájatoknak ilyen szegénynek kell lennetek! Ezért kérlek, legyetek hasonlóak a kisgyermekekhez! Akkor mindig kézen fogva tudlak vezetni és akkor engedelmesen hagyjátok, hogy vezesselek. Egyedül az Én hangomra figyeltek majd, mert nem bővelkedtek más (zavaró, ködösítő) szavakban és más gondolatokban!

A hang és a gondolat, amelyet veletek közlök, Fiam hangja és gondolata lesz! Milyen világossá válik akkor számotokra az egész Evangélium! Fiam Evangéliuma lesz egyedüli fényetek és ti megajándékozzátok a sötétségbe merült Egyházat az Evangélium teljes fényével!!!

(tehát semmi ok a pánikra, aggodalomra, Bergogliót  és követőt a saját megnyilatkozásaik, tetteik minősítik – egyházi szabadkőműves mivoltukat igazolják vele, a hamis Egyház prófétáinak szerepében. Világosan kifejtette G. Szt. Lajos már háromszáz éve A tökéletes Mária tiszteletben: „Az utolsó időknek igazi apostolait – Szűz Máriának a Magasságbeli parancsára ki kell képeznie –  és a seregek Ura megadja nekik a szót, és az erőt (...) Arany és ezüst nélkül, (...), gond nélkül fognak élni a többi pap és egyházi személy között”, - hogy vagyunk laikusok, hívek is, akik erre meghívást kaptunk, Dicsőség a magasságban Istennek! Megerősített minket ebben a minőségünkben maga az Úr Jézus Krisztus legelső üzenetében: „A második visszajövetelemről szóló Igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Ezért az egyszerű lelkeknek, az igazi hivőknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk! Prófétáimnak nincs már sok idejük arra, hogy az emberiséget erre a nagy eseményre felkészítsék!” – Az Igazság Könyve -  MDM, 2010. 11. 9. Tehát nagy a MI – laikusok – felelőssége, különösen Erdélyben! Miért? Mert nekünk  nincsenek Máriás Papi Mozgalomhoz tartozó hiteles papjaink! Ne feledjük, a hitelességünk garanciája az életünk, tehát ezért merjük bátran határozottan élni és hirdetni, Van Isten! Ki olyan mint az Isten! Grignont idézve: „Az Istenhez vezető keskeny utat, a tiszta igazság útját fogják tanítani, de az Evangélium és nem a világ elvei szerint, mégpedig kímélet nélkül, az emberekre való tekintet nélkül”.... Nem elégé világos a két út közti különbség? Két Urat nem lehet szolgálni! Bergoglió, - az egyházi szabadkőművesség – humanista trükkjeikkel csak a balgákat, hitetleneket, tájékozatlanokat  tudják  elszédíteni, megnyerni a Pokolnak!)

Nem bővelkedtek majd más vonzalmakban. Egyedüli vonzalmatok az irántam való vonzalom lesz. És Én, mint Anyátok, megtanítalak titeket a Fiam, Jézus iránti szeretetre, a tökéletes szeretetre. Elvezetlek addig a pontig, hogy többé már nem tudtok nélküle élni: életeteket iránta való szeretetté változtatom, akkor majd valóban újjáéledhet bennetek. Szeretett fiaim, ehhez szegénységetekre, alázatotokra, engedelmességetekre van szükségem. Ne féljetek, hogyha nem ért meg titeket a világ, és nem fogad be titeket: az Édesanya Szíve mindig otthonotok és menedéketek lesz.” (K. k. 1974. 12. 24.)

 

2. Ne féljetek!

„Ez a szent éjszaka, éld át Szívemben, szeretett fiam. Szeretném, ha részt vennél teljes szeretetem, anyai vágyódásom pillanatában, amikor a mennyei fény elragadtatásában fiam, Jézus e világra született. Szűzen és csodálatos módon szültem Őt én, az Ő Édesanyja.

Az éjszaka sötét volt. De ennél is sötétebb volt az az éj, amely az emberiségre borult. A bűn rabszolgaságában már nem remélt többé a szabadulásban. (a mai emberiség nagy része már a bűntudatát is elveszítette, reményüket sokan  az okkultizmusba vetik, mások az „energiákba”, ismét mások a Földön kívüliek beavatkozásába, stb.). Éj borult a választott népre is, amely már nem felelt meg többé kiválasztottsága követelményeinek, és nem állt készen a Messiás fogadására! (a mai Egyház megfelel-e,  készen áll a Második, dicsőséges eljövetelre? Az igaz Egyház IGEN, készül az eseményekre,  a hamis Egyház Bergoglió vezetésével az Antikrisztus útját készíti elő, nagy buzgalommal.)

E sötét éjen tört át a Fény, megszületett kisgyermekem. Abban a pillanatban, amikor senki sem várta, amikor nem volt egyetlen olyan hely sem, amely megnyílt volna befogadására... Nem várta, nem fogadta be, visszautasította Őt az emberiség: és mégis ez volt az a pillanat, amelyben megkezdődött a megváltás. (micsoda szerencsétlen oktalanság, hogy máma éppen papjaink nagy része utasítja el a magán kinyilatkoztatások által feltárt igazságot, amelynek fényében képesek lennének helyesen és jól értelmezni az idők jeleit!).

Jézusom megszületik, hogy minden embert megszabadítson vétkétől. A nagy sötétségből így kel föl a Fény, és Gyermekem eljön, hogy megváltsa a világot. Szegénységben születik és a visszautasítás fájdalmában, első megnyilvánulása csupán a sírás: érzi a hideg zordságát, körülveszi Őt az egész világ fagyossága. Szeplőtelen Szívem összegyűjtötte az isteni Gyermek első könnyeit. Egybefolyt Szívem könnyével, és én felszárítottam anyai csókommal.

Ezen a szent éjen, amikor ismét nektek adom Fiamat, újra mondom, ne féljetek: Jézus a ti szabadítotok! Most még inkább sötétbe merült a világ, mint valaha: a gyűlölet, a kevélység és a hitetlenség veszi körül az emberek szívét. Mély válság dúlja fel az Egyházat is: még papjaim közül is sokan kételkednek kis Gyermekemben. Fogadd örömmel Jézusod jövetelét te egész Szentegyház: Ő él tebenned, mert minden szegény fiamat üdvözíteni akarja!

Szeplőtelen Szívemnek szentelt papok, ne féljetek! Nagy örömhírt mondok mindnyájatoknak: Fiam, Jézus a ti Üdvözítőtök! Ő váltott meg titeket mind, most is megmenthet mindnyájatokat. Ne féljetek, miként egykor nektek ajándékozta Szívem az Üdvözítőt, úgy fogja ezekben az időkben nektek ajándékozni Szeplőtelen Szívem az Ő üdvösségének örömét. Az egész világ, amelyet átjár a sötétség, és amelyet elszakítottak Fiamtól, hamarosan örülni fog a szent éj gyümölcsének.

Szeplőtelen Szívem diadala elérkezik akkor, amikor szegény eltévelyedett fiaim szívében és lelkében újra megszületik Jézus! Csak legyen bizalmatok, és ne kerítsen hatalmába sem az aggódás, sem a csüggedés. A rátok váró jövő fényes hajnalhasadás lesz az akkorra már (a szenvedések és megpróbáltatások tűzében) megtisztult világ számára. Ezen az éjszakán, Gyermekem szegényes bölcsője mellett érzem szeretett fiaim, a nekem szentelt papok (és hívek) szeretetét. Szívemhez szorítom Fiamat, Jézust és vele együtt mondok nektek köszönetet, és megáldalak benneteket”! (K. k. 1975. 12. 24.)

 

3. Fiam szeretet ajándékát kéri!

„Éld át velem, Szeplőtelen Szívem szeretett gyermeke, a virrasztás óráit imában, hallgatásban, égi Édesanyádra figyelve. Mint egykor, úgy ma is megszületik Fiam, Jézus. Mint egykor, úgy ma is fel kell készülnötök jövetelére, szeretett fiaim. Jegyesem, József igaz és tiszta, alázatos és erős volt. (éppen ezek az erények hiányoznak belőlünk!). Az Atya választotta arra, hogy értékes segítségem legyen, különösen azokban a pillanatokban, amikor fáradtságos utunk végső szakaszát jártam. Éreztem az utazás fáradalmát, a hideg zordságát, a megérkezés bizonytalanságát, mindannak kétségét, ami reánk várt.

És mégis mintha távol éltem volna a világtól és minden dologtól, folytonos elragadtatásba merültem kicsi Jézusommal, akit készültem nektek ajándékozni. Egyedül az Atyába vetett bizalom hordozott engem. Fiam szeretetteljes várása ringatott, a Szentlélek betöltött a szeretet teljességével. (mi is hasonló lelkületet fogunk kapni, még a legádázabb üldözések közepette is, ha teljesen égi Anyánk nyomdokain törekszünk járni, ezt megígérte mindannyiunknak). Anyaként házra vágyódtam, és az Atya menedékhelyet készített számunkra. Kis Gyermekem számára bölcsőről álmodtam, és készen állt a jászol. (nem ötcsillagos szálloda vagy szülőszoba!). Azon az éjszakán barlangba zárták az egész mennyországot.

És amikor elfogott a fáradtság és az állandó visszautasítás szinte megtörte emberi ellenálló képességünket, akkor állt készen a barlang a Fény befogadására. És az Anya nagy imájának befogadására megnyílt az ég. Fényben kivirágzott szűzi sarjam, a Fiú, az isteni ajándék. (a fizikai törvények felfüggesztődtek, természetfeletti módon – elragadtatásban -  történt a Megváltó születése!).

Szeretett fiaim, adjátok velem együtt Szívére az első csókot. Hallgassátok velem együtt Szíve első dobbanását. Elsőként nézzetek szemébe. Figyeljetek sírása, öröme, szeretete első hangjára. Csak vigasztalástokra vágyik. Szeretetetek ajándékát kéri! Burkoljátok szeretetbe kis tagjait, nagy szüksége van melegre! (az emberi szívek szeretetének melegére). Körülötte a világ egész fagyossága. Egyedül csak a szeretet melege vigasztalja meg.

Az Egyház azóta minden évben felújítja ezt a titkot. Fiam azóta mindig újjászületik a szívekben. (méltó bölcsőt készítettem szívemben számára? Ezt jelzi  az „igazi, szent karácsony” titka!). Ma is olyan a világ, hogy visszautasítja őt, és nagy része bezárja kapuját előtte. Most is mellőzik Őt a nagyok, akárcsak akkor. De a kicsinyek szíve megnyílik. Az egyszerűek várakozása betelik. A tiszták élete fénybe kerül. Ezen a szent éjszakán, szeretett fiaim, reátok szeretném bízni Gyermekemet. Szívetek bölcsőjébe helyezem Őt, hogy szeretetetek tüze erősödjék. Az egész világ szeretetét kell ezzel lángra lobbantanom!” (K. k. 1976. 12. 24.)

 

4. Ti is világra hozzátok Fiamat!

„Szeretett fiaim, hajoljatok velem együtt e jászol fölé, ahol most megszületett Fiam reszket a hidegben, és sírdogál. Imádjuk Őt együtt, mert Ő valóban az Isten Fia!!! Titeket azért szeretlek különösen, mert az Ő papjai vagytok. Olyan hatalmat kaptatok, amely hasonlóvá tesz benneteket égi Édesanyátokhoz! Amikor a szentmisét bemutatjátok, ti is világra hozzátok Fiamat. A pap szavai által Jézus valóban jelenvalóvá válik az átváltoztatott Ostyában! Hogyha ti nem volnátok, szeretett fiaim, akkor Jézus nem tudna jelenvalóvá válni az Oltáriszentségben.

Az Oltáriszentségben Jézus valóban jelen van! Testével, Vérével, Lelkével, Istenségével !!! Ti, papok megújítjátok időbeli megszületésének tényét. Mint egykor, úgy ma is titokban történik érkezése. Egykor barlang fogadta be, most az oltárok köve. A csecsemő lágy vonásai elfedték istenségét, ma a kenyér fehér színe rejti el! De ahogy akkor jelen volt a kisdedben, úgy van most jelen valóságosan Isten Fia az átváltoztatott Ostyában!

Ezen a szent éjen anyai Szívemet újból fájdalom marcangolja, látván, hogy még a papok között is kétely támad Fiam, Jézus isteni jelenlétét illetően az Oltáriszentség titkában. És így terjed a közömbösség az Oltáriszentség iránt, csökken az imádás és az ima, naponta szaporodnak a szentségtörések azok részéről, akik halálos bűn állapotában közelednek hozzá. (napjainkban éppen a Vatikán próbálja még jobban fellazítani az erkölcsi normákat, törvényeket, protestáns módon,  - feláldozván a reformok oltárán - ,  de mit is várjunk egy olyan „pápától?” akinek  beiktatásától kezdve nagy „erénye?”, hogy  a katolikus köszöntés Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyetlen egyszer sem hagyta el ajkát!).

Sajnos a papok között is egyre többen vannak, akik bemutatják ugyan a szentmisét, de többé már nem hisznek. (az ilyenekre utalt  Szűzanyánk a Szőkefalvi ötödik titokban!). Közülük néhány tagadja Fiam, Jézus valóságos jelenlétét, mások pedig kizárólag a szentmise bemutatásának idejére akarják korlátozni, ismét mások viszont csak szellemi és jelképes jelenlétté fokozzák le. (ez utóbbit vallják, hirdetik  a Neokatekumenális út papjai, katekétái, Kikóval az élen!). Ezek a tévedések terjedő félben vannak, bár a tanítást világosan megerősítette a Tanítóhivatal, és elsősorban a pápa! (VI. Pál, majd II. János Pál is!).

Sajnos eljön az az idő, amikor még inkább követik ezt a tévtant, az Egyházban szinte megszűnik az imádás és a szent Áldozat illata. Ezzel tetőfokára hág a pusztulás utálatossága, amely már behatolt az Isten szent templomába! (figyeljünk oda, már 1977 karácsonyán ilyen kemény üzenet, kijelentés hangzott el a Szűzanya ajkáról, Gobbi atya közvetítésével!). Ezért szeretném ezen a szentséges éjszakán összegyűjteni Szeplőtelen Szívemben minden szeretett fiamat, akik szétszóródtak a világ minden táján. Meghívlak benneteket, hajoljatok velem együtt az oltár fölé, ahol ti is világra hozzátok Jézust az Oltáriszentség titkában.

Imádjátok velem, halmozzátok el szeretettel, vigasztaljátok velem, adjatok hálát Neki velem, engeszteljétek velem a megbántások, a fagyosság, a nagy közömbösség miatt, amely Őt körülveszi. Velem együtt védjétek meg életetek árán, felkészülve arra, hogy Neki ajándékozzátok véreteket! (ez az utolsó mondat nem elég világos utalás arra, hogy „nehéz idők jönnek”, tehát készüljünk, hogy nagyon kemény üldöztetések ideje fog elérkezni, ahogy a nyilvánosságra hozott Fatimai üzenetben le van írva!). És így, e mélységes éjben Jézus újra beragyoghatja általatok ezt a világot, amelyet irgalmas szeretete még meg akar menteni”.  (1977. 12. 24.).

(nagyon fontos a mi, személyes válaszunk, közreműködésünk, ezáltal hűséges papjaink is erőt, bátorságot kapnak, hogy mindannyian Urunk nyomdokain haladhassunk, hűségesen az Evangéliumhoz, az igaz Egyházhoz,  beteljesítve küldetésünket, Isten nagyobb dicsőségére és minél több lélek megmentéséért!).

 

5. Az Ő második eljövetele!

„Szeretett fiaim, magam köré gyűjtselek benneteket a szegényes jászol mellett arra várakozva, hogy előttetek fektessem bele éppen megszületett Gyermekemet. Ez a szent éjszaka. Imádságban, összeszedettségben töltitek? (igen!  akkor) Velem töltitek. Ezen az éjszakán mindent elborít a sötétség, és a csend már minden szót elnyel, amikor hirtelen új fény árad az égből és az angyalok ünnepi hangja járja át a világ elhagyott utcáit. Megnyílik a világ pusztasága Istenének befogadására, aki tőlem születik emberi létre.

Az elsőhöz lesz hasonló második eljövetele is, szeretett fiaim. Ahogy ezen az éjszakán megszületett, úgy fog visszatérni Jézus Dicsőségben, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre, amelynek órája még rejtve van az Atya titkai közt!

(legyen világos minden „testvérünk” előtt, az első eljövetel, a megtestesülés megtörtént, megváltásunk a keresztáldozattal végbement, de az elfogadás, választás, döntés, személyes és közreműködésünk függvénye, nemzedékről-nemzedékre. Most elérkeztünk a „Dicsőséges visszatérése” idejéhez, mi vagyunk az a nemzedék, akik ennek az eseménynek élő tanúi leszünk, a jelek, események, magán-kinyilatkoztatások mind ezt akarják mindannyiunk számára feltárni. Legyünk éberek, fogékonyak mint hűséges Tanítványai Urunknak, Jézus Krisztusnak! A hűséges papjainkért adjunk hálát, a szunyókáló papjainkért imádkozzunk, hogy ébredjenek föl, a Júdásoktól forduljunk el. Végül a harmadik, utolsó eljövetellel ne foglalkozzunk. Maradjunk a lényegnél, megszületett szívemben Jézus? Ha igen vigyázzak, hogy növekedhessen Ő,  amíg elmondhatom: „élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem!” Ámen.).

A világ teljesen be fog burkolózni az istentagadás sötétségébe, az Ő makacs visszautasításába, a szeretet törvénye elleni lázadásba. A gyűlölet fagyossága ismét elhagyatottá teszi a világ utcáit. Így szinte senki sem lesz készen az Ő fogadására! A nagyok alig fognak emlékezni rá, a gazdagok bezárják előtte az ajtót, mialatt övéi is igen el lesznek foglalva önmaguk keresésével, és önmaguk érvényre juttatásával... (ez utóbbi mondat nagyon lényegre utaló, a modern világ forgatagában,  nagyon sokan még övéi közül is elveszítették a helyes irányt, levették tekintetüket a keresztre szegezett Úrról, és összezavarodnak még a hiteles tanítás terén is, nem  beszélve az „idők jeleinek” helyes felismeréséről).

Amikor az Emberfia eljön, talál-e még hitet a Földön?” Váratlanul fog eljönni, és a világ nem lesz kész jövetelére. Ítéletre jön, amelyre az ember nem készül föl. El fog jönni, hogy megkezdje uralmát a világban, miután legyőzte és megsemmisítette ellenségeit. (legyen világos, erre a Földre jön el, másodszor, dicsőségben. Megtöri az Ördög hatalmát, és a Pokolba veti minden csatlósávval és elkárhozott lélekkel együtt, ezer évre. A Krisztusban elhunytak feltámadnak. A tisztítótűz megszűnik. Elkezdődik a második Földi Paradicsom, ahová átváltozva lehet bejutni, vagyis új ég és új Föld lesz. Ezt a boldog korszakot lezárja a „végítélet”, miután az ezer év végén még egyszer a Gonosz szabadon lesz engedve, és a Fiú visszaadja a hatalmat az Atyának, hogy Isten legyen mindenekben minden. Az lesz a legvégső állapot).

A Fiú második eljövetele is Édesanyja által valósul meg számotokra! Ahogy az Én szűzi méhem szolgált arra, hogy az Atya Igéje eljusson hozzátok,  úgy szolgál majd Szeplőtelen Szívem Jézusnak arra, hogy eljöjjön és uralkodjék köztetek. Ez Szeplőtelen Szívem órája, mert most készíti elő Jézus szeretete dicsőséges uralmának eljövetelét. Szeretett fiaim, készüljetek ti is, ahogyan Én, az Ő fogadására! E szent éj számotokra jel és kegyelem. Szegényes jászla mellé gyűjtelek benneteket, hogy betöltsük azt a nagy ürességet, melyet az emberiség készített számára (...)” (K. k. 1978. 12. 24.).

 

Sajnos, fájdalommal a szíveinkben kell tudomásul vegyük, hogy az illetékes magyar egyháziak részéről az „elbagatellizálások”, baklövések sorozata folytatódik, a levitt mi isszuk meg, rajtunk csattan az ostor: a Normafánál a Kápolna nem épült fel – Natália nővér, a Szeretetláng vakvágányon halad – Erzsébet asszony,  a Máriás Papi Mozgalom küldetése, délibáb? – nagyon halványan pislákoló mécses, mely még a bentieknek – tagjainak - is gyengén világít.  Szőkefalváról ne is beszéljünk, a lényeget úgy kerülik, a meghívott előadók, István atyával az élen, - tisztelet a ritka kivételnek - mint macska a forró kását. Neki fő „erénye” a gazdálkodás - mint egy nagy családosnak - és nem a Fény királynőjének üzenetei, annak kibontása, pedig sokunk szerint akik 17-én oda elzarándokolunk, azt várnánk el, hogy komoly eligazításokat kapjunk  a magán-kinyilatkoztatások témakörében, összefüggéseiben, miként tette annak idejében M. Gyula bácsi. Meggyőződésünk, hogy a Szűzanya amikor kifejezte óhaját,  hogy Szőkefalva imaközpont legyen, ezt akarta értésünkre adni, és akkor sokaknak a hozzáállása az imádsághoz, lemondáshoz, felkészüléshez gyökeresen megváltozna! Papjainkat a Szőkefalvi ötödik titok tartalma mintha nem érdekelné, homokba dugják a fejüket, mint a strucc!

Vonjuk le a tanulságot mi magunknak: papjainkra e téren egyelőre nem számíthatunk! A magán-kinyilatkoztatásokat bárki olvashatja, terjesztheti, a templomon kívül. Az Úr Jézus második dicsőséges eljövetelével kapcsolatosan  a legpontosabban, naprakészen és hitelesen Az Igazság könyve üzeneteiből tájékozódhat akit érdekel, vagy a netten: www.masodekeljovetel.hu , egészen a legfrissebb üzenetekig, pár nap lemaradással. Én is rendszeresen elolvasom és elgondolkozok rajtuk, csodálatosan kiegészítik a Kék könyvben leírtakat.

Befejezésül felvetődik a kérdés: milyen méltó ajándékot vigyek, adjak a Kisded Jézusnak, és Édesanyjának viszonzásul? Először is megígérem, hogy a napi rendszeres imáimat soha többé nem hanyagolom el, de segítsen meg erre, hogy fel tudjak nőni, és kitartani. Másodszor, naponta elvégezek egy koszorú rózsafüzért: a mi Szentatyánkért, XVI. Benedek pápáért, a hűséges főpapokért, papokért, látnokokért vagyis hiteles prófétáinkért és a hívekért, különös hangsúllyal azokért akik  a második eljövetel előkészítési munkálataiban tevékenykednek, beleértve a MPM- MM lelkiséget és a Keresztes Imahadjárat Imacsoportokat is, egészen az utolsó testvérünkig, aki elfogadja küldetésünket. Harmadszor, rendszeresen, naponta elvégezem az Irgalmasság rózsafüzérét, felajánlva az Úr Jézus Szent Szívének. Negyedszer, havonta elvégezem az Keresztes Imahadjárat Imáit, legalább egyszer. A MPM - Máriás Mozgalom lelkiség tagja vagyok és maradok. És ötödiknek, havonta legalább egyszer elvégezem: Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat Kilencedet!

Megjegyzésem, a Keresztes Imahadjárat Imáiból a minden napra kért imákat valamint a 72-es a Tanítványok imát bevettem a napi rendszeres imáim közé. Aki legalább egyszer átolvassa mind a száz hetven imát figyelmesen, meggyőződhetik, senki nincs kihagyva, aki még megmenthető, - ne feledjük, aki a Szentlélek ellen vét, annak nincs megbocsátásban része - a többi kinek-kinek a személyes választásától, döntésétől függ. Meg kell térni, amíg még lehet, mert a megtérésre adatott idő már hamarosan lejár, és utána vége, feltárul az Igazság de az ajtó bezárul! A Szűzanya több alkalommal figyelmeztetett, ne várjunk a megtéréssel a Nagyfigyelmeztetésig, mert sokaknak túl késő lesz, az események forgatagában, összevisszaságában nem tudnak megfelelően felkészülni és elkárhoznak. Lovat hegy alatt nem abrakolnak!   Kitör a minden idők  legádázabb keresztény üldözése az Antikrisztus és Hamis Próféta ténykedései miatt, és bujkálásra kényszerülünk, - a jövendöléseknek be kell teljesülniük - a tíz szűz példája akkor nyeri el igazi értelmét, a „balgák” miatt, az „okosak” nem kockáztatnak! A tét nagy: Pokol vagy Mennyország!

 

Kegyelmekben gazdag, örömteli Karácsonyt! Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!

Az adventi ember – Van emberem

János ev. 5:1-11


Adventi vasárnapokon ünnepi készülődésünkben a bethesdai beteg vezet bennünket. Ő a nagy várakozó, az adventi ember képe és szimbóluma, aki 38 hosszú éve várja betegsége gyógyulását a tó gyógyító vizétől.

Jézus egy ünnepre Jeruzsálembe korán érkezvén kiment a híres tóhoz, amelynek vize sokaknak gyógyulást hozott már, hogy maga is lássa azt, s a betegeket, akik várták a víz mozdulását, hogy akkor sietve-rohanva elsőként léphessenek a tóba – és végre meggyógyulva lépjenek partra. Nem gondolom, hogy ezeknek a betegségben szenvedő nyomorult embereknek sok látogatója akadt volna. Hiszen kit érdekelhet beteg, magatehetetlen emberek társasága: vakoké, sántáké, aszott testűeké? Akik jajgatnak, kiáltoznak, siránkoznak, könyörögnek, vagy koldulnak? Aki közéjük téved is olykor, az is sietve hagyja ott őket, szinte menekülve az emberi nyomorúság ilyen halmozott tömege közeléből.

1. Jézus nem a csodatevő vízhez megy le, hogy ujjai között tapogassa ki annak csodatevő erejét. Nem. Jézus a betegek közé megy, akik a tó körüli öt tornácban tengetik beteg életüket. Azok között is megáll egy mellett, aki bizonyára a legrégibb, legöregebb és már elhíresült beteg volt – a nyomorultak doyenje: a 38 éve beteg. Jézus Krisztusban a betegek, nyomorultak és kivetettek világában egyszerre csak megjelent az isteni irgalom: a Krisztus Jézus!

A 2000 évvel ezelőtti római világ brutálisan kegyetlen rabszolga birodalom volt. Falanxokba szervezett légióival sorra hódította meg az akkor ismert világot. Leverte és kegyetlenül kivégezte a hatalma ellen lázadókat. Rómából délre vezető Via Appia mellett végelláthatatlanul sorakoztak a keresztfákra szegezett ellenségei. Az apának joga volt elfogadni, vagy elvetni gyermekét, az úr nemcsak adhatta-vehette rabszolgáját, de meg is ölhette, mert azt még ember-számba se vették!

Egy ilyen hideg, szívtelen és irgalmatlan világban jelent meg a szeretetből fakadó irgalmasság: Krisztus. Ha azt kérded miért terjedt rettenetes üldözések ellenére is futótűzként a kereszténység? A felelt erre az, mert a velejéig hitetlen, kegyetlen és embertelen világban intézményes formában, megjelent, győzedelmeskedett és azt átalakította Krisztus Keresztény Egyháza. Ebből törvényszerűen következik az ellenkezője is, hogy ha a világból kiszorítják, kivetik mert megvetik a Keresztény Egyház létét, elveit és szolgálatát – mint aminek tanúi vagyunk modern korunkban –, akkor olyan mértékben tűnik el világunkból a szeretetből fakadó irgalmasság és esünk vissza a kereszténység előtti irgalmatlan, önző, kegyetlen és embertelen-szubhumán pogány világba, melynek tragikus jelei az újfajta rabszolgaságok megjelenése, forradalmak, világ és helyi háborúk, valamint a terrorizmus elburjánzása. Lassan de biztosan eluralja világunkat, ha ugyan már meg nem tette, az új-pogányság a réginek minden formájával és megnyilvánulásával.

2. Egyszer csak megáll e nagy beteg nyoszolyája mellett egy fiatal idegen, akit sohasem látott: Jézus. Aki szánakozva nézett rá, s átérezvén betegsége nyomorúságát és annak hosszú idejét, váratlanul megkérdezte, amit soha senki eddig meg nem kérdezett tőle: „Akarsz-é meggyógyulni?” (6 v.).

Kétezer év távlatából ez a kérdés hangzik az irdatlan időn át és most elérkezik e beteg korhoz amelyben élünk s amely számos betegség alatt szenved, nyög és haldoklik. Minden korban mindenki tudta, hogy a világ beteg. Gyógyítani mindig is megpróbálták. Hadvezérek úgy, hogy más népeket meghódítottak, s a legyőzöttek rabszolga munkájával, javaival, és kincseivel gazdagították magukat és népüket. A felfedezők eladdig ismeretlen világrészek felfedezésére, meghódítására és birtokba vételére indultak. Kiirtották az őslakosságot, s gyarmatként csatolták országaikhoz azokat kegyetlen kizsákmányolásnak alávetve. A politikusok pedig mindig újra osztották a világot hatalmi érdekeik szerint. Modern korunkban kezdve a Szent Szövetségtől, az első és a második világháború békediktátumain át. Szenvtelenül régi, történelmi országokat töröltek el, s újakat kreáltak, abban a tévhitben, hogy a világbéke korszakát teremtik meg. Az első világháborúról azt hitték, hogy az lesz az „utolsó háború”, és 20 év múlva újra dübörögtek a még rettenetesebb fegyverek. Azóta egy nap sem telt el, hogy valahol a világban ne lett volna háború. Vajon ma nem vetítődik-e az emberiségre a közelgő harmadik világháború sötét réme? Krisztus itt áll és megkérdezi halálosan beteg világunktól: Akarsz-é meggyógyulni?

Krisztus megáll az ő beteg Egyháza mellett is, amely évszázados belső meghasonlottságban él. Amely erőtlenné vált a világgal való küzdelmében, s amelybe behatolt a kételkedés szelleme, melynek bizonyságtétele száradttá lett, élete meggyengült, hívei hátat fordítanak és csendesen elhagyják. Lehet, hogy mi már-már feladjuk a küzdelmet, de nem Jézus. Ő megáll a sokféle betegségben szenvedő és erőtlen Egyháza mellett és megkérdezi: „Akarsz-é meggyógyulni?”

És Krisztus megáll előtted is, aki gyengeségben, erőtlenségben önmagadról való lemondásban talán betegen és egyedül hagyatva tengeted életed napjait: miért és meddig? Aki már belefáradtál a hosszú, kilátástalan küzdelembe a napi malom-taposásba, az emberek önzésébe, gonoszságába, szenvtelenségébe és irgalmatlanságába. Aki vállaidon életed súlyos terheit cipeled: a sikertelenségeket, a kihasználásokat, becsapásokat, a keserűségeket, az elhagyatottságodat, az életed kibírhatatlan és végtelen magánosságát. És már méregeted, vajon hány lépés megtételére lesz még erőd, mielőtt végképpen feladnád és összeroskadnál. És most előtted áll Krisztus és megkérdi tőled is: „Akarsz-é meggyógyulni?”

3. Ne azt feleld, amit a bethesdai beteg panaszolt, hogy „Nincs emberem!”. Hiszen pontosan az a Te embered, aki a kérdést feltette: Jézus Krisztus, az Isten Fia a Te Megváltód, Ő a Te Embered! És Embere a Világ, és benne az Egyház gyógyulásának!

Valaki előállhat, és azt vetheti ellen, hogy mindez csak üres szónoki beszéd! Már hogyan lehetne egy 2000 éve élt személy jelen ma és döntő hatást gyakorolni a mai emberekre, a világ ezernyi problémájára és még az egyházára is? És ezen túl, hogyan lehet egy személy egyszerre, szimultán módon jelen ezernyi vagy még több hívő embernek?

Ehhez hasonló kérdésre kerestek és találtak megoldást Lutheránus teológusok a 18-ik században. Az ő problémájuk az úrvacsora tanából eredt. Tudni kell, hogy a lutheránus teológia Jézus Krisztus valóságos jelenlétéről tud az úrvacsorai jegyekben. A probléma az volt, hogy miképpen lehet Krisztus egyszerre jelen ezer oltáron? A megoldást a Communicatio idiomatum tantételében fogalmazták meg, azaz, hogy a mennybéli Krisztus részesül Isten attribútumaiban.

Eszerint a feltámadott és megdicsőült Krisztus osztozik Isten mindenütt-jelenvalóságában, omnipresentia-jában. Keresztény vallásunk egyik jellemzője, hogy nekünk nem csak vallásalapítónk és szent könyvük van – Jézus Krisztus és a Biblia – más vallásoknak is van alapítójuk és szent könyvük. Hanem nekünk feltámadott és Élő Urunk is van! Ebből következik, hogy vallásunk igazi lényege, éltető eleme és haszna a hívőnek az Élő Urral való személyes, mindennapi kapcsolata. Akinek keresztje alá teszi le vétkeit, kezére hagyja életét, terveit és terheit. Akitől belső békességet, tanácsot, útmutatást, biztatást, és erőt nyer mindennapi életéhez.

Ilyen haszna más vallásoknak aligha lehet! Egy egyszerű hasonlat megvilágítja ezt. Akinek Internetje van számítógépén, az egy és ugyanazt a híradót tudja nézni és hallgatni a világ minden pontján, egy-és-különböző időben is. Nos, ha ez a csoda vetített képekkel megoldható, mennyivel inkább valóság lehet az egy más, magasan fejlett rendszerű világban, amilyen az Isten országa!

Jézus Krisztus adventi gyógyító parancsa Világunknak, Egyházunknak és nekünk is szól, ha meg akarsz gyógyulni:

 

„Kelj fel…és járj – de Vele!

 

Dr. Pungur József

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu