Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Adventi ima

Látod, Istenem, milyen esendő vagyok?
Ha nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled.
Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észrevétlenül: Istenem, add, hogy…


Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is! Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem másoknak is. Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi fényekkel ékesített utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen hitelből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk.


Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk a dió és alma öröméből egy kicsit!
Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak csörtető, sikerorientált, manipulált géplények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi pályafutásuk során.


Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!
Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell elengedni.
Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát - ember módon, emberien. Szabadíts meg minket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól!


Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban,
Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.
Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést: köszönöm, Istenem!

Bocsásd meg a vétkeinket, és add, hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinket.
Adj békét, mindnyájunknak, Uram!
ÁMEN!

 

Beteg lelkű Európai Bíróság: Így kell törvényesen behordani az AIDS-t Európába

Az Európai Kúria, a homoszexuálisok mellett

Az Európai Kúria, a homoszexuálisok mellett

Orvosi vizsgálat nélkül is menedékjogot kaphatnak a homoszexuális bevándorlók az Európai Unióban. Az Európai Bíróság határozata szerint minden esetben tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot. Hollandiában azért utasították el három menekült férfi kérelmét, mert nem tudták bizonyítani homoszexualitásukat.

hiv-africaEz az európai bírósági eljárásnak nevezett cirkusz azért történik, mert az Unióban menedékjogot kaphatnak azok a többnyire fekete afrikai ratyik, akiket hazájukban (teljesen jogosan) börtön fenyeget elferdült hajlamaik miatt. Főleg az iszlám vallású országokban.

Ezért most mindenféle orvosi vizsgálat nélkül, politikai menekültként (sic!) – mert a buzi ezek szerint már politikai státuszt jelent, (szerintünk meg büntetőjogi kategória), – és ezért mindenféle orvosi vizsgálat nélkül megkapja a menedékjogot Európában.

Nos, mivel Afrikában, és főleg Közép-Afrikában van a legtöbb AIDS beteg a világon, de Dél-Afrikában is jelentős a fertőzés, – elmondhatjuk, - ezentúl törvényesen, és szabadon hozhatják be a néger ratyik a HIV vírust, az öreg kontinens földjére.

Szabad Riport – Videó: Euronews

Albert Maria Weiß OP (1844-1925): A természet és a természetfeletti kapcsolatáról

Előszó Matthias Joseph Scheeben: „Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade” (Az isteni kegyelem pompázatosságai) című 1925-ben a Herder Kiadónál megjelent művéhez

1.-2.-3. Már e mű korábbi kiadásaiban utalni kellett rá, hogy a most hatalomra került szellemi irányzat súlyos ellentétben áll a katolikus hitletéteménnyel. … Amilyen nagy a jelen tévedéseitől való megfertőződés veszélye, ugyanannyira ügyel arra Isten, hogy az övéit figyelmeztesse és a kárhozattól megvédje. Mindazonáltal efelett érzett vigaszunknak nem szabad azon nyomasztó tény felett elsiklania, hogy a korszellem tovább terjeszkedik, és egyre jobban benyomul az Egyház belsejébe és a hívek soraiba.
Ha a korunk vallási és erkölcsi veszélyeit egyetlen mondattal kell összefoglalni, akkor ez így hangzik: A természetfeletti elleni harc; ha nem ennek teljes tagadásáig, akkor legalább a nyilvános életből való tökéletes száműzetéséig. A természetfeletti gondolkodás és élet meggyengítése, és vele szemben a földi erőkben való helytelen és aránytalan bizakodás, sőt gyakran a természet vagy jobban mondva az evilági kizárólagos hangsúlyozásáig.

4. Ez a törekvés hosszú ideig olyan óvatosan jelentkezett, hogy az emberek többsége előtt rejtve maradt, és sokan túlzásnak tartották, ha valaki a figyelmüket erre a veszélyre felhívta. Ez is jelentősen hozzájárult az elterjedéséhez. Most pedig annyira nyíltan lép elő, hogy az igazi tartalmában való kételkedés vagy tévedés már szinte nem történhet meg bűntelenül [magyarul: aki még ma sem veszi észre e tévedéseket és nem fogja fel igazi jelentőségüket, az bűnt követ el].
Olyan szavak, melyek még egy évtized előtt egy katolikus szájából elképzelhetetlenek voltak, vagy legalábbis nagy általános felháborodást váltottak volna ki, ma a nyilvánosság elé merészkednek, és ha sokszor még ki is váltanak valamelyest csodálkozást, a többség hallgat hozzájuk, miközben azzal nyugtatgatja magát, hogy csak az újdonság szokatlan rajtuk, de ha már megszokták, akkor meg fogják tanulni jobban érteni őket.
Így fordulhat elő, hogy befolyásos egyházi vezetők gondolkodás nélkül azt mondhatják, hogy „Szent Ignác lelkigyakorlataiból az első mondatot ki kell törölni, hiszen nem csak természetfeletti javak léteznek, hanem evilágiak is, és ezeket Ignác túl röviden tárgyalja”. (Szent Ignác: „Az ember arra van teremtve, hogy Istent dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt e cél elérésében. Ebből következik, hogy az embernek ezeket annyira kell felhasználnia, amennyire célja elérésében segítik, és annyira kell megválnia tőlük, amennyire akadályozzák abban.”)

5. Az egyháziak ezen véleményéért annyiban hálásnak kell lennünk, hogy aligha lehetne a modernista szellemiség fogalmát rövidebb és világosabb formában összefoglalni. Mert ha igaz, hogy a kor nagy zavargásai a természet és kegyelem viszonyának kérdésére vezethetők vissza, és ez biztosan igaz, akkor az idézett szavak ijesztő egyértelműséggel mutatják, hogy az igazságtól [vagyis a természetfeletti elsőbbségének elismerésétől] való eltérés milyen nagymértékben megtörtént már.
De nem csak hálával, hanem a legmélyebb iszonyattal is tartozunk nekik. Mert szavaik azt bizonyítják, hogy a modern szellem alapgondolata, a természetnek a természetfelettitől való teljes elszakítása még a hívő keresztényeket is, köszönhetően a világgal való érintkezésüknek, milyen roppant mértékben fenyegeti. Mentsen meg Isten bennünket attól, hogy ez a szellem még jobban elterjedjen és ezáltal mi is lassan hozzászokjuk.
[Mindezt 1925-ben írta P. Weiß! A legborzasztóbb, amire korunk tökéletes bizonyíték, hogy teljesen hiába! Még arra sem elegendők e figyelmeztetések, hogy átlássák/átlássuk a veszélyt, hogy tanuljunk a múltból. Mivel a tévedésnek, a helytelennek a puszta nem-szeretete, már nem is beszélve a bírálatáról vagy elítéléséről, a túlnyomó többség határozott tiltakozását vívja ki mindig, a teljes hitetlenség előtt nyitva állt a kapu: az eredmény, talán még nem is ennek a vége, korunk szinte teljes körű hitehagyása, amit semmi nem bizonyít jobban, mint a mostani „szinódus” szavazati eredményei – csak azért, mert Bergoglio és Kasper ötletei nem kaptak kétharmados többséget, az abszolút többséget nagyonis elérték.]

6. Ezért részünkről is meg kell tenni minden lehetségest, amihez elsőként a két világ, a természetes és a természetfeletti kapcsolatáról szóló katolikus tanítás felfrissítése tartozik. Ezen előszóban nem e tárgy részletes kifejtése következik, hanem csupán azon mondatok kiemelése, melyeket minden kereszténynek tudnia kell, ha korunk súlyos és legfontosabb kérdéseiben el akar igazodni.

7. Isten az embert, ahogy a katolikus teológia nagyjából egyhangúlag tanítja, a „tiszta természet” állapotában is megteremthette és meghagyhatta volna, amivel a legcsekélyebb javat, amire az ember-teremtmény igényt tarthat, sem tagadta volna meg tőle, és igazságtalanságot sem követett volna el vele szemben, ha nem helyezte volna kezdettől fogva a természetfeletti rendbe. Még ha az Egyház ezt a mondatot nem is fogalmazta meg kifejezett hittételként, a janzenisták e tétellel szembenálló állításainak határozott elítéléséből kitetszik e tanításhoz való feltétlen ragaszkodása. Ebből következően nekünk hinnünk kell, hogy Isten az embert ugyanazzal a természettel hívhatta volna világra, amivel most születünk, természetesen mindazt levonva, ami közben a bűnnel a természetbe került vagy benne elromlott. Ezért hívják ezt az állapotot a „tiszta természetnek”. [lásd erről a honlap A kereszténység című írását]

8. Valójában azonban Isten az embert a teremtéskor azonnal a természetfeletti rendbe helyezte. Ezt nem szabad úgy érteni, mintha Isten az ember természetét természetfelettivé tette volna, mert ez ellentmondana a természet fogalmának. Isten a természethez hozzátette a természetfelettit, vagy, jobban mondva, a természetfelettit, ahogy már maga a neve is jelzi, ráöntötte, vagy ráterítette a természetre, és ezáltal a természetet a természetfeletti hivatásban való közreműködésre emelte, anélkül azonban, hogy ezzel a természet saját lényét megváltoztatta volna.

9. Ennek következtében az első ember a paradicsomban, mint két világhoz tartozó lény élt, melyek benne egyesülve, de egymással mégsem összekeverve voltak meg. Természete révén a természetes rendhez tartozott, természetfeletti hivatása és ajándékai révén a természetfeletti rendhez.
Mivel e kettő egyike sem korlátozza a másikat, ebből az következik, hogy az ember képességeivel és feladataival kettős életvitelre van teremtve, egy természetes és egy természetfeletti tudásra, egy Isten iránti természetes és természetfeletti szeretetre, következésképpen egy természetes és természetfeletti erkölcsösségre, és ugyanígy a vallás kettős gyakorlására, és végül egy természetes és természetfeletti üdvösségre.

10. Az embernek természetes állapotában ahhoz, hogy természetes feladatait elvégezze és aztán az ezek hűséges elvégzéséért kapott jutalmat, a „természetes túlvilági boldogságot” élvezze, elegendő erők álltak volna rendelkezésére (amíg a bűn nem gyengítette meg és nem torzította volna el ezeket). Ehhez Isten oldaláról semmilyen további támogatás, mint a természetes segítség, az úgynevezett concursus naturalis (= a világot fenntartó isteni tevékenység) nem szükségeltetett volna. [Mert Isten minden dolgot annak természete szerint mozgat.]

11. De hogy az ember természetfeletti rendeltetésének megfelelhessen, Isten mind azokat a kegyelmeket megadta neki, melyek ehhez szükségesek. Először megadta neki a természeten kívüli adományokat, a testi halhatatlanságot és azt a csodálatos harmóniát („épség”, azaz integritas, vagyis a rendetlen kívánságoktól való mentesség), melynek segítségével az ember minden adottsága és képessége tökéletes egységben a kegyelem használható eszközévé válik. A testi erők, felszabadulva minden gátló indulattól, tökéletesen a szellem, az indulatok pedig az akarat szolgálatában álltak, és az akarat minden nehézség nélkül engedelmeskedett az Isten alá vetett értelem parancsának.
Ez a két adomány azonban csak a természeten kívüli alapokat teremtették meg a tényleges természetfeletti adományok számára, az Isten gyermekévé válásnak és ennek gyümölcsének, a természetfeletti üdvösség gyönyörűségében és Isten színről színre való látásában. Minden természeten kívüli és természetfeletti adomány eme utolsó célra irányult, főleg az értelemnek a Szentlélek fénye általi természetfeletti megvilágítása és az akaratnak a Szentlélek azon ereje általi természetfeletti megerősítése, amit szűkebb értelemben kegyelemnek vagy hatékony kegyelemnek nevezünk.

12. Mivel ezen adományoknál mind a kegyelem szót használjuk, azért ezt nem szabad úgy érteni, mintha a természetfeletti rend egész megnyitása csupán egy privilégium, vagyis egy üres kedvezmény lett volna, egy kitüntetés, amit mindenki tetszése szerint használhatott, amiről azonban le is mondhatott, ha nem akart igényt tartani rá.
Ellenkezőleg. A természetfeletti célra való hivatás nem csak meghívás, nem csak bátorítás, hanem isteni rendelkezés, mely által az egész emberi nem saját természetes állapotánál magasabb szintre emeltetik. Az embernek a természetfeletti célra való elhivatottsága ily módon Isten egyik parancsa, és az ember részéről kötelezettség.
Mégpedig ez kivétel nélkül minden emberre érvényes, minden emberi intézményre és társadalomra, minden időre, minden kultúra-fokra, mind az egyes ember, mind az emberek összességének minden tevékenységére és vívmányára.

13. Ehhez még egészen különlegesen meg kell szívlelni a teológia általános tanítását, miszerint Isten az embert nem először csak a tiszta természet állapotában teremtette és aztán később tette Isten gyermekévé, amivel a természetfeletti rendbe helyezte. Nem, Isten az embert a paradicsomban már eredetileg egy és ugyanazon teremtői aktussal egyszerre emberként és Isten gyermekeként teremtette, és természetes és természetfeletti hivatását együtt szabta ki rá. Az ember tehát se természetes feladatáról, se természetfeletti kötelezettségéről nem mondhat le tetszése szerint. Mindkettő ki lett rá szabva egyetlen teremtői akarattal, és meg lett adva egyetlen teremtői tettel, mint a test és a lélek, akármennyire is különbözőek legyenek ezek saját lényegük szerint.

14. Ebből következik minden igazság legalapvetőbbje, amitől az ember egész élete és az emberiség egész működése függ, az igazság, hogy az ember számára, csakúgy, mint az emberiség számára nem két különálló, egy természetes és egy természetfeletti cél létezik, ahogy ezt a pelagiánusok gondolták, hanem egy, azaz a természetfeletti utolsó végcél. Nem mintha a természetes végcél eltöröltetett volna, nem ez továbbra is fennáll, ugyanúgy, mint ahogy akkor állna fenn, ha Isten az embert a tiszta természet állapotában teremtette volna. Csak most már nem a természetfeletti céltól függetlenül áll fenn, hanem ez alá van rendelve, sőt, ebbe van beillesztve. Csak a természetfeletti célban éri el az ember természetes célját, ahogy a test csak akkor éri el hivatását, amikor a lélek eléri a célját. Ha az ember elhibázza vagy megtagadja természetfeletti célját, akkor természetes célját sem éri el. Ha le akar mondani a természetfeletti céljáról és természetfeletti feladatairól, akkor egyszerre vét a természetfeletti és a természetes rend ellen. Mert az ember a természetfelettire való felemelését a teremtéskor a természettel együtt kapta, ezáltal a természetfeletti egy természettörvény jelentőségét és erejét nyerte el. Ezért a természetfelettinek minden megsértése a természeten áll bosszút, és az ember a természetfeletti cél minden megtagadásakor természetes céljától is elfordul.

15. Így magyarázható meg az a szerencsétlenség, ami a bűnnel az emberre szakadt. Bár a pelagiánusok elképzelése szerint az ember a bűnbeeséssel csak a természetfelettit veszti el, és egyszerűen csak megint a tiszta természet állapotába tér vissza. De ez nem így van. A természetfeletti nem olyan, mint egy ruha, amit az ember csak külsőleg terít magára. Ha ez így lenne, akkor anélkül tudná újra levetni, hogy a természete kárt szenvedne. Csakhogy a természetfeletti össze van nőve a természettel, mint a bőr a kézzel, ezért nem lehet egyszerűen levetni, anélkül, hogy a természet súlyos kárt ne szenvedne. És ez valóban így van. A hit tanítása szerint az ember a bűn által nem csak a természetfelettit veszíti el, hanem még természetes adottságai is megsérülnek.
A természet ugyan nem lett se teljesen megromolva, se teljesen képtelen minden természetes feladatának elvégzésére, ahogy ezt a tévtanítók [a protestánsok] állítják. De akármennyire is kicsinyítik a bűn természetes következményeit, azt nem lehet tagadni, hogy nagy romlás tört be a természetbe. Ezt a Szentírás és az Egyház tanítása tanúsítja, a saját tapasztalatainkról nem is beszélve. (Róm 7,14ff: „Tudjuk, hogy a törvény lelki, magam azonban testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. … Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a testemben, mert készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok.” – Trienti Zsinat 5. sess.)
Ami pedig a természetfeletti adományait illeti, az hittétel, hogy ezek teljesen elvesztek.

16. Ezzel már azt is kimondtuk, hogy a természetfeletti célra való elhivatás azonban semmiképpen nem lett feloldva. Hiszen ez nem csak kegyelem, hanem parancs is, így továbbra is érvényben marad. Az ember ezt nem adhatta vissza a Teremtőnek hálával vagy hálátlansággal, és nem magyarázhatta meg Neki, hogy ő megelégszik a természetes hivatásával. Nagyon egyszerű dolog lenne, ha eme legfontosabb kötelezettségét egy rövid lemondással el lehetne intézni. Ha ez lehetséges lenne, akkor a bűn megszűnne bűn lenni, és a trónról való egyfajta önkéntes lemondássá és egy fejedelemnek a privátéletbe való visszavonulásává válna. De ettől nagyon távol van: a bűn Isten elleni lázadás, támadás Isten felsőbbsége ellen. Ezért olyan nagy a bűn büntetése. Az ember a bűnnel Isten ítélete szerint a trónon való utódlástól, azaz a jobbján való részesedéstől, mely Isten Fiát illeti, lett megfosztva, sőt nem csak a részesedéstől, hanem annak képességétől is, hogy ezt elérje. Csak a kötelességet, hogy erre méltóvá váljon, csak ezt nem tudta magáról lerázni. Ez az, amit ősbűnnek, áteredő bűnnek nevezünk. A bűn miatt az egész emberi nem elvesztette minden természetfeletti adományát, amit neki Isten adott, hogy eljusson természetfeletti céljához. A cél azonban maradt. A vétkes képtelenség ezen állapota, hogy teljesítse legmagasabb kötelezettségét, az áteredő bűn valódi értelme.

17. Persze Isten a szerencsétlenné vált emberi nemet megint megszánta, és a megváltás kegyelme által másodszor is felemelte a természetfeletti állapotba (azokat, akik a keresztség és a hit által elfogadják ezt a megváltást). Ez az új kegyelem azonban nem minden részében teljesen azonos az elsővel. Ami szigorú értelemben a természetfeletti adományokat illeti, azokat visszakaptuk, bizonyos értelemben – és bizonyára ki szabad ezt mondani – erőteljesebben, mert üdvösebben, mint korábban. Csak a természeten kívüli adományokat, a testi halhatatlanságot és az „épséget”, a harmóniát nem kaptuk vissza többé. [A halhatatlanságot csak az Utolsó Ítéletkor kapjuk vissza, az „épség” helyett alkalmankénti isteni segítséget – ú. n. gyógyító kegyelmet – már életünkben kaphatunk.]
A természet azonban marad meggyengültnek és sérültnek, részben büntetésként, részben gyakorlásként, ahogy ezt az Egyház kifejezetten tanítja. Ez az az állapot, amibe mi most Isten túlcsorgó irgalmassága révén megint beléphetünk, ha az Általa felkínált kegyelemmel élünk.

18. Az elmondottak alapján már nem nehéz azt a helyzetet és feladatot megmagyarázni, amiben most vagyunk. Krisztus kegyelme által újra, mint a paradicsomban, nem csak a kötelességet, hanem a lehetőséget is birtokoljuk, hogy igazi, vagyis természetfeletti célunkat elérjük. Ez a cél most is egyetlen célunk, melynek elérése által érhető el egyedül a természetfeletti cél. Ahogy a bűn előtt a természetfeletti cél utáni törekvés minden egyes ember, az egész emberiség és minden emberi tevékenység számára, mint elutasíthatatlan parancs lett kihirdetve, úgy ez most kétszeres okból van így. Ha a bűnbeesés előtt a természetes cél elérhetetlen volt a természetfeletti cél elérése nélkül, úgy ez most kétszeres mértékben igaz, mivel a természet maga nem az többé, ami egykor volt, és aminek lennie kellene. Ha az első bűn gaztett volt nem csak a természetfeletti Ura ellen, hanem a természet Teremtője ellen is, és ezért bosszulta meg magát annyira a természeten, úgy most minden Isten utasítása – miszerint mindennek a természetfeletti célra kell irányulnia – elleni vétek a természetnek egy újabb és még súlyosabb tönkretevésével bosszulja meg magát.

19. Ez elég arra, hogy megvilágosítsuk, milyen romboló volt a pelagiánusok tanítása. Ők azt állították, hogy a természet a bűnbeesés által semmit nem vesztett el. És az ember természetes erői elégségesek ahhoz, hogy teljesítse természetes feladatait, nem csak éppen hogy, hanem tökéletesen. Bár emiatt nem kell leértékelni a természetfeletti erőket: ezek segítségével nyilván könnyebben elvégezheti itt is feladatait és a túlvilágon a dicsőségnek egy magasabb fokára juthat – tanították. De azt nem tudták elismerni, hogy a természetfeletti segédeszközök nélkül egyedül a természet erőivel nem lehet tökéletesen élni, és a természetes erőkkel a természetes célt elérni.
Szent Ágoston és vele az Egyház jogos felháborodással küzdött e tévtan ellen, hiszen ez egyfelől szétrombolja a természetfeletti rendet, másfelől elpusztítja a természetes rendet.

20. A természetes rendet két okból rombolja le. Bár az emberi természet még most is, a bűnbeesés állapotában is elegendő erővel rendelkezik az igaz felismeréséhez és a jó végrehajtásához, talán még többel is, mint amennyit nyápicságunk gyakran be akar ismerni. Ugyanakkor annyira meggyengült, hogy még az ember és az emberiség természetes feladatait sem tudja teljes egészében elvégezni, ha lemond a természetfeletti segítségről. Mert a természet az ősbűn következtében elbukott és meggyengült. Ha mi ma természetről beszélünk, akkor ez alatt soha nem a natura pura, azaz – a pusztán elviekben létező – tiszta természetet értjük, hanem a bukott természetet.

És ha a bűnbeesés, vagyis a természetfeletti cél, az ember egyetlen céljának tudatos és akart elutasítása, egyúttal a természet számára is romlást jelent, akkor ma annak kísérlete, hogy a tudományt, az erkölcsösséget, a kultúrát a természetfeletti célt félretolva kizárólag az emberiség természetes feladataira tekintettel műveljék, röviden: egy pusztán evilági tevékenység, mely figyelmen kívül hagyja az ember végső célját, nem csak fogyatékos, hanem perverz, bűnös, Istennek nem tetsző, és maga az evilági feladat számára is romlással végződik e perverzség miatt büntetésként.

21. Tehát nem csupán személyes vélemény és nem mintegy aszkétikus túlzás, hanem katolikus alapdogma (a középkor minden skolasztikusa ezzel kezdte teológiáját, de maga az Úr tanítja ezen határozott szavakkal: „Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá” Mt 6,33), amit Szent Ignác lelkigyakorlatának első mondatában kimond e szavakkal: „Az ember arra van teremtve, hogy Istent dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt e cél elérésében. Ebből következik, hogy az embernek ezeket annyira kell felhasználnia, amennyire célja elérésében segítik, és annyira kell megválnia tőlük, amennyire akadályozzák abban.”


http://katolikus-honlap.hu/1402/kegyelem.htm

Nagyboldogasszony Budán

Él egy legenda Budán: IX. Ince pápa, amikor elhatározta, hogy kiűzi Európából a már Bécset fenyegető törököket, egységbe hívta a kor európai nagyhatalmait és Magyarország, azon belül is elsősorban Buda felszabadítását tűzte ki célul. Magához hívta a kapucinus rendi Márk atyát, elküldte Magyarországra lelkesíteni a magyar hajdúkat és az egész Európából összesereglett csapatokat. Elmesélte, hogy megjelent neki a Szűzanya alakja és hirtelen értelmet nyert a BUDA szó. A beata virgo dabit auxilium régi fohásza számára új jelentést nyert: Budam Virgo Dabit Auxilium – a budai Szűzanya segítségét jövendölte meg.

Avianói Márk lelkesítette is a katonákat, valahogy ez mégsem volt elég… Hiába tűzték már júniusban Fiáth János hajdúi a magyar zászlót a vár fokára, a törökök erősen tartották a várat. Az egész nyár lassan eltelt, a csapatok az esős idő beállta előtt haza akartak menni, ezért már-már szedelődzködtek volna az idegen zsoldosok, amikor a vezérek szeptember elején még egy utolsó ostromra szánták el magukat. A Duna felőli oldalról ágyúzták, gyengítették a falakat. Egyszercsak a dzsáminál egy falszakasz leomlott, előtűnt egy, a hajdani Nagyboldogasszony templomban korábban elfalazott Mária-szobor. A Gyermeket kezében tartó Madonnát a törökök elől rejtették el, nemzedékekkel korábban, már senki nem tudott létezéséről. A keresztény katonák döbbenten néztek felfelé. Az első ámulat hihetetlen erővé változott, halált megvető bátorsággal indultak a falakra, ugyanakkor a várvédők ereje megtört. Egy óra múlva Buda felszabadult. Buda Eliberta!

A hagyomány szerint ez a szobor látható ma is a Mátyás templom lorettói kápolnájában. A segítő, a győzelmet hozó Mária neve egybe forrt BUDA várával. Budam Virgo Dabit Auxilium. Talán nem meglepő, hogy manapság is sokan értik és éltetik ezt a legendát. Tovább akarják adni a pápa üzenetét. Tudják, hogy fentről kapott kegyelem nélkül nem tudjuk legyőzni a minket fenyegető kishitűséget, hitetlenséget, és beletörődést. Ma, egy profanizálódó korban talán még nagyobb szükségünk van a legtisztább női, pontosabban anyai minőséget megjelenítő szimbólumokra. Ezek megléte akkor is erővé válik, ha nem is tudjuk pontosan, hogy miként hat, hogyan válik életünk éltető forrásává a belőlük áradó energia. Az anyaság misztériuma nélkül nem képzelhető el az élet újjászületése.

Szobrok, templomok nélkül városunk, Buda unalmasabb, sivárabb és dísztelenebb lenne. Velük együtt viszont hagyományainkat éltető, történelmünkre emlékeztető nemzeti zarándokhely, ahová életében egyszer minden magyarnak el kell jönnie. A pusztító háborúk és ostromok után is újjáépülő városba, amely annyit szenvedett a századok alatt. Legalább háromszor kellett a puszta romokból újjászületnie, 1686-ban, 1849-ben és 1945-ben. De az élet mindig újra megszületett, hála a teremtő energiáknak.

A magyarok szívének oly’ kedves Budavárt Jókai így jellemzi: „Hazánknak lüktető szíve... Egy ideális, nagy édesanyának látható arca...” S, ha ez így van, hol lenne méltóbb helye a gyermekét kezében tartó Szűzanya szobrának, mint éppen Budán?”

Krisztus és Mária győz!                                                                                                                                                Bazsó-Dombi Attila

Összefoglaló tények a depresszió világából:

 • A felnőtt lakosság közel 20 százaléka életében legalább egy súlyos (major) depresszión átesik, és minden adott évben a népesség 6-8 százaléka, illetve minden adott hónapban pedig 3-5 százaléka szenved major depresszióban.
 • A depressziós betegek jelentős hányada (fele, kétharmada) nem fordul orvoshoz vagy pszichológushoz panaszaival, mivel a betegek (és a hozzátartozók) nem is gondolják, hogy gyógyítható állapotról illetve betegségről van szó.
 • A depresszió legnagyobb veszélye az öngyilkosság, de nagyon gyakori a másodlagos alkoholizmus, illetve drog-abuzus (dependencia), a tartós munkaképtelenség (betegállomány), rokkantnyugdíjazás illetve a munkahely elvesztése.
 • A súlyos, kezeletlen depressziósok kb. hatoda öngyilkosságban hal meg, és a befejezett öngyilkosságok 60-65 százalékát major depresszió alatt követik el.
 • Ugyanakkor klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a sikeresen kezelt és hosszútávon rendszeresen gondozott major depressziós betegek öngyilkossági rizikója rendkívül nagymértékben csökken.
 • Magyarországon évente 25.000 öngyilkossági kísérlet van.
 • Magyarországon naponta átlagosan heten követnek el öngyilkosságot.
 • Az öngyilkosságot elkövetők mintegy háromnegyede férfi, bár esetükben az éves adatok nagyobb kilengéseket mutatnak, míg a nőknél viszonylag állandó, illetve egyenletesen csökkenő az arány.
 • Tízből nyolc öngyilkosságot elkövető ember előzetesen beszél a szándékáról.
 • Az öngyilkosság előfordulási gyakorisága Európában és Ázsiában a legmagasabb, az első tíz országból, ahol a legtöbb öngyilkosság történik, hét európai.
 • Magyarországon az öngyilkosságok száma 1987. óta csökkenőben van, 2011-ben 2422 ember halt meg öngyilkosságban.
 • Világviszonylatban azonban ez nagyon magas szám, jelenleg ötödikek vagyunk az öngyilkosságok gyakoriságában, mindössze négy szovjet utódállam: Litvánia, Fehéroroszország, Oroszország és Kazahsztán áll előttünk.
 • Az öngyilkosság módszerét tekintve leggyakoribb az önakasztás, főleg a férfiak körében, nagyjából 70%.
 • Nemtől függetlenül a házasok ritkábban követnek el öngyilkosságot, mint az elváltak, vagy az özvegyek - ez a különbség a férfiaknál markánsabb.
 • Öngyilkosságok gyakrabban fordulnak elő a nap és a hét első felében, illetve tavasszal és nyáron. Gazdasági válságok idején is megugrik az öngyilkosságok száma, viszont háborús helyzetekben alig fordul elő.
 • Az utóbbi 45 évben 60%-kal nőtt az öngyilkosságok száma világszerte.
 • Az öngyilkossági kísérletek többségét nők követik el, de a befejezett, sikerült öngyilkosságokat a férfiak.
 • Ismert jelenség, hogy közismert emberek öngyilkossága a krízis helyzetben lévőkre erősen hathat, mintegy járványokat indíthat el.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségét a 116-123 hívószámon, ami a nap huszonnégy órájában egész Magyarországról elérhető, és mobilról is ingyenesen hívható (www.sos505.hu)! Vagy, ha tud angolul keresse fel a Reddit megfelelő fórumát, ahol névtelenül beszélhet problémáiról.

Források: http://www.suicidprevencio.hu/; http://www.szorongas.hu/depresszio.html; http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel307121.pdf; http://index.hu/tudomany/egeszseg/2013/10/10/fiatalok_koreben_vezeto_halalok_az_ongyilkossag/

Role zenekar - Szent Mihály arkangyal

Zene: Nagy Tivadar, Role zenekar Csíkszereda Székelyföld Kájoni János ferences szerzetes gyüjtése, a csíksomlyói Cantionale Catholicum alapján.

Eretnekség és istenkáromlás: Ferenc a bíborosok jelenlétében megcsókolja az új (kígyófejes) keresztet.

Ferenc pápa a Rio de Janeiro-i érseki palotában 2013. július 27-én tartott találkozón egy keresztet tart a kezében. Szavaiban szombaton arra sürgette a brazil római katolikus egyházat, hogy szerezze vissza azon híveit, akik más vallások miatt hagyták el azt, vagy hitehagyottá váltak.

Baphomet (Fekete Kecske)

Az új imakönyv borítója és a „kapcsolat”

Eretnekség és istenkáromlás: Ferenc a bíborosok jelenlétében megcsókolja az új (kígyófejes) keresztet.

 

 

 2013.08.15 Jézus válasza egy választottján keresztül a Ferenc pápa
kezébe tartott keresztről és a nyakában lévő keresztről.

Jézus: "Pontosan így fog történni a vallásos jelképek megváltoztatása,
tehát elsősorban a feszületé, ahogyan ígértem üzeneteimben. Hogy
milyen lesz a végső forma, amivel templomaimban felcserélik
feszületemet, azt időben meg fogjátok látni. A nyakban lévő keresztről
annyit mondok, hogy az egész emberiség egységét a szeretet és humánum
kiemelését szimbolizálja, egy álló keresztbe tett kezű pásztort
ábrázol, aki a gonosz felé terelgeti nyáját. Jobb vállánál egy kos
csontváz-képe van, mely a Sátánt jelképezi. A birkanyáj gondolkodás
nélkül követi pásztorát. Ez a kereszt megtagadja az Én
keresztre feszítésemet, halálomat, messiási szerepemet. Ne féljetek
Kicsinyeim, mert változatlanul ott leszek szívetekben, mint
keresztre feszített és feltámadt Krisztus.

 

A kézben tartott kereszten lévő kék kígyó ellenségem sematikus képét
fejezi ki, akinek először a hamis próféta hódol be, majd az alázat és
szegénység hamis álarcába bújva megtéveszti felszentelt gyermekeim és
a hívek sokaságát, hogy ők is kövessék a gonoszt. Az Antikrisztus
akkor jelenik meg, mikor az egyház legnagyobb része behódol a
sátánnak. Ők ketten a hamis prófétával arra törekszenek, hogy
elpusztítsák az Egyházat, az Én Testemet. De ne féljetek, az Egyház
fennmarad, és eljövetelemkor soha nem látott dicsősége fényében fog
ragyogni.
Áldottak legyetek, Követőim! Védelmül Szent Véremmel borítalak be benneteket:
a ti Megváltótok .


Egy imahadjárat csoport vezető választottjának adta Jézus Urunk

2013.08.10 Jézus: Pápaváltozás az Én szememmel.

(Egy imahadjárat csoport vezető választottjának adta Jézus Urunk)

Drága, forrón szeretett Engesztelőim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus a ti megváltótok. Elmondom nektek, hogy látom Én, Helytartóm lemondását és utódja, az új pápa megválasztását. Minden pontosan úgy történik, ahogy előre megjövendöltem nektek az utolsó idők prófétáján keresztül. Most, miután lemondott az Én földi Helyettesem, elvonult arra a helyre, ahova küldték, imádkozik és elmélkedik. Megfosztották szép, megkülönböztető pápai öltözékétől. Ott ül nagy szomorúsággal eltelve. Az ő ismert, kedves mosolya eltűnt az arcáról. Könnyekkel a szemében a távolba néz. E percben ott állok vele szemben, az ő feltámadt, megdicsőült, irgalmas Jézusa. Megsimogatom elgyötört arcát és így szólok hozzá: "Ne sírj, drága Fiam! Mélyen belelátok a szívedbe. Nem magadat siratod az átélt megaláztatások, rágalmazások és sértések miatt, hanem maradék igaz Egyházunk sorsán bánkódsz." Ezt a gazdátlan darabokra szakadt egyházat az ő könnyeivel akarom gyógyítgatni. Előveszek ruhámból egy ragyogó Mennyei kelyhet és szeme alá tartom, összegyűjtöm könnyeit, mint értékes gyöngyszemeket, és gyógyító balzsamként ráöntöm a válságba került Egyházamra. Mindebből ő semmit nem lát, de szenvedő szíve nyugalmat, békét, gyermeki ráhagyatkozást érez. Ezután előveszek egy másik aranykelyhet, melyben az Én Szent Vérem lakozik. Az ujjammal belenyúlok és egy véres keresztet rajzolok homlokára, mellyel előre jelzem a sok-sok rá váró szenvedést. Ellenségei már nem zaklatják a reformokkal, amit rá akartak kényszeríteni, hiszen elérték a céljukat, elhagyta Szent Péter trónját, hogy elfoglalhassa a bitorló. Magára hagyják és ő, a mi XVI. Benedekünk magába roskadva, egészen átadva magát Nekem és Édesanyámnak, imádkozik. Titeket, hűséges híveit oltalmukba ajánlja az elkövetkező, nehéz időkre. Hozzám hasonlóan, Engem követve irgalmat és könyörületet kér ellenségei számára.

Drága Gyermekeim! Hogy miért kellett lemondani földi Helytartómnak?
Egyrészt a reformok hívei nem tudtak tovább várni. Egy olyan pápát akarnak, aki szőnyeg alá söpri a mindenkor érvényes tízparancsolatot.
Másrészt az üzeneteimben előre jelzett hamis próféta alig várja, hogy egy új hamis, hazug világegyházat hozzon létre. Harmadszor pedig, a média rágalmazásaival felturbózott pápa körüli botrányokkal
ellenszenvet keltett XVI. Benedek pápa ellen. Könnyű volt ellen hangolni a népet ebben az isten-ellenes és erkölcstelen világban.
Aki nem hisz Isten létezésében, az a túlvilágban sem hisz. Annak az a fontos, hogy kiélvezze ezt a földi életet korlátok, törvények nélkül.
Az ilyen, régimódinak, elavultnak tartja a pápa által kívánt isteni parancsokat, mely az erkölcsi rend alapja lenne. Az efféle embereknek nem kell az olyan egyházi vezető, aki akadályozza az abortuszt, az eutanáziát, a papok nősülését, a nők pappá szentelését, a homoszexualitás elfogadását stb. Az Én Helyettesem hűségesen kitartott Atyám törvényei, a hagyományok mellett, nem volt hajlandó megtagadni
Engem, és sebeket okozni Szent Szívemen. Hiszen amit kívántak tőle, az mind egytől egyig fertelmes bűn volt, mely az Egyházat romlásba sodorja. Aki most elfoglalja trónját, az új rendeleteit humánumba és toleranciába csomagolja, és úgy fogja kibocsátani. Azt hirdeti és tanítja, hogy a nőnek jogában áll a nem kívánt terhessége megszüntetni, hogy minden ember szabadon rendelkezik a teste felett.
Síkra száll a szexuális szabadságért, jogosnak tartja a homoszexualitást. A humanitást hangoztatja az eutanáziával
kapcsolatban, mert szerinte emberségből nem szabad kínlódni hagyni a haldoklókat, hanem egy injekcióval át kell segíteni a halálba.
Ó, gyermekeim! Ez a felfogás nem veszi figyelembe, hogy talán az utolsó percben Isten mégis csodás módon meggyógyítaná haldokló gyermekét, vagy talán a haldokló hosszabb szenvedése lehetővé teszi számára a tisztítótűz átlépését. Az eutanázia bűn a javából, mert áthúzza Isten tervét, úgy mint az abortusz, amely terv az emberi életre vonatkozik.

Ó, Kicsinyeim! Ha megjelennek ezek a bűnös, mocskos rendeletek, semmit sem szabad elfogadnotok belőle, mert ezek a pokol felé vezetik szegény, becsapott gyermekeimet. Nyitott szemmel figyeljétek az angyalbőrbe bújt farkas viselkedését, minden lépését. Kísérjétek figyelemmel a katolikus liturgiát. Először a szentmise szövegét, szent szavaimat fogják meghamisítani. Fokozatosan változtatnak rajta. Azután az Oltáriszentséget fogják másképpen értelmezni, magyarázni. Majd eljön a rettenet, hogy a templomokat megfosztják jelenlétemtől, az Eucharisztiától.

Drága Híveim, Követőim! Akkor már a templom nem Isten háza lesz, nektek sem szabad többé oda belépni.

Gyermekeim! XVI. Benedek pápa lemondása hírének napján este a Vatikán kupolájába belecsapott a villám. Bekövetkezett mindaz, amiről eddig üzenetet adtam számotokra. A villámcsapást Atyám figyelmeztetésként adta az Egyháznak. Az új pápa ki fogja maga ellen vívni Atyám szent haragját. Nagy szenvedés vár rátok. A sátán embere érzi győzelmének közeledtét. Ő ott van a legfőbb papok között, és már előre fontolgatja terveit az új egyház megalapítására. A püspökök támogatásának nagy részét már megszerezte. Figyeljétek a híreket és legyetek résen!
Óvjátok lelketek tisztaságát, mert a Nagyfigyelmeztetés bármikor bekövetkezhet. Ó, gyermekeim! Akkor a teljes igazság feltárul előttetek. Higgyetek az üzenetek hitelességében és olvasgassátok őket, mert az ÓRA LETELT! Ne féljetek! Szeretetemmel oltalmazlak titeket.
Nektek, drága Engesztelőim az elkövetkező nagy egyházszakadás idején, melyet a pápaválasztás fog okozni, hatványozott erővel az Én pap fiaimért kell imádkoznotok, hogy ne higgyék el a hamis próféta álszent hazugságait, és egy emberkén álljanak az Oltáriszentség mellé, hogy hűségesen és bátran őrizzék meg szent tanításaimat, védjék meg Atyám Törvényeit. Őrizzék meg híveiket a bűnös reformoktól, és amíg csak lehet hagyományos szentmiséken táplálják őket Szent Testemmel és Véremmel. Ha pedig a fennálló erők ezt lehetetlenné teszik, szervezzék meg a föld alatt működő igaz Egyházat. Így fognak az én maradék híveim örökké fennmaradni és az Én boldog, tiszta földi paradicsomomba bevonulni. Ahol Én leszek a Király, Édesanyám a Királynő és Szent Péter a pápa. Amen.http://24.p3k.hu/app/uploads/2013/02/vatikan-villam.jpg

Bocsa József Sch.P. piarista szerzetes előadása a családfagyógyításról

Engesztelés és családfa gyógyítás szorosan összetartoznak. Az lehet csak jó engesztelő, akinek rendben vannak a kapcsolatai családjával, őseivel is. Sokan érdeklődnek a családfa gyógyítás után. Sokféle könyv jelent már meg erről a témáról. Ezt az összeállítást Csilik János atya gondolatait alapul véve Bocsa József atya készítette. Egy konkrét lelkigyakorlatban, és hozzá kapcsolódó szentmisében elvégzett családfagyógyításnak az anyaga. Mit jelent?

  • Gyógyítani azt kell, ami beteg
   • Beteg, a családunk, betegek a mi őseink?
   • Kérdezzük meg az ellenkezőjét! Ki mondhatja el, hogy minden szempontból egészséges a családja, minden rendben van a családjában?
    • Mutatni ezt szeretjük általában kifelé.
    • Ha baj van, az igyekszünk takargatni, amíg lehet.
  • A családfa gyógyítás lényege, hogy kivesszük magunkat és szeretteinket a gonosz lélek uralma alól, és Isten uralma alá helyezzük
   • Leszállunk az ördög szekeréről, amely a pokolba visz, és bizonyos szempontból már most is a poklot jelenti, és átülünk Isten szekerére, amely a mennyország felé tart.
  • Ez egyéni döntés kérdése. Sokan meg is hozzák ezt a döntést, de hamarosan szembe kerülnek éppen családjukkal, ott tapasztalják a legnagyobb ellenállást
  • A családfa gyógyítás abban is segít, hogy ezek a család oldaláról jövő ellenállások csökkenjenek
   • Nem biztos, hogy minden egy csapásra megoldódik, mert ott van az egyéni szabadság kérdése
    • Istennel bárki, bármikor szembe szegülhet
    • De legalább a hátországot biztonságban tudhatjuk a családfa gyógyítás után
   • És a családban összeszedett sérülések, betegségek sem feltétlenül egy csapásra gyógyulnak
    • a mi egyéni gyógyulásunknak is megvan a maga folyamata
 • Hogyan kerültünk a gonosz uralma alá?
  • Bűneink, mulasztásaink , lelki sebeink által
   • Megsértettek minket és tele lettünk haraggal, gyűlölettel, antipátiával
   • Mindez újabb konfliktusokat okozott
    • mint a vízbe dobott kő hullámai tovább terjedtek
  • Rendezetlen kapcsolatok, kiengeszteletlenségek által
   • ezen a földön élő emberekkel
   • őseinkkel
   • az abortált, megkereszteletlen gyermekekkel
    • bűnök, mulasztások történtek a családtagok, orvosok, a társadalom részéről
    • mindezt el kell rendezni
   • Családi tragédiák miatt szembefordultunk Istennel, meghasonlottunk önmagunkkal
  • Hamis tanítások által
   • asztrológia, agykontroll, transzcendentális meditáció, jóga, reiki, lélekvándorlás tana, stb.
    • Mindez rossz irányba visz bennünket.
    • Megnyílunk negatív hatalmak előtt, amelyeket már nem tudunk uralni Isten segítsége nélkül.
  • Okkult ördögi praktikák által
   • ezek is megjelentek világunkban
   • jóslás, rontás, különféle szerelmi és egyéb kötések, átkok
  • Istentelen, közömbös élet által a gonosz uralma alá kerülünk
 • Mik történnek a családfa gyógyításában?  Miket kell tennünk?
  • Az abortált magzatokkal helyreállítjuk a szeretetkapcsolatot
  • Dolgozni kezdünk tisztítótűzben szenvedő szeretteink kiszabadításán
  • Jézus nevében ellene mondunk a gonosz lelkeknek.
  • Elhatároljuk magunkat a gonosz emberektől, akik tudva és akarva teszik a rosszat.
   • a világban lévő bűntől és bűnös emberektől
   • a pokolban lévő őseinktől.
    • nem kell tudni, hogy kik vannak ott
    • a gonosz lélek őket is felhasználhatja, hogy betegségeket, megkötözöttségeket okozzon.
  • Kivesszük családunkat, házunkat, bizonyos útszakaszokat a gonosz uralma alól és Isten hatalma alá helyezzük
 • Hogyan végezzük a családfa gyógyítást?
  • Őszinte bűnbánattal
   • ez az első és legfontosabb, hogy Istennel álljon helyre a szeretetkapcsolat
   • de Ő ezt feltételhez köti
    • „Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk…”
    • tehát nekünk is meg kell bocsátanunk
     • ha ezt nem tesszük, mi sem nyerünk bocsánatot, nem áll helyre Istennel a kapcsolatunk
     • ha valaki haragos indulatokkal, bosszúval a szívében járul szentáldozáshoz, azt szentségtörő módon teszi, a gonosz ezáltal egyre jobban megkötözi
     • Ha a szívünkben ott van a gyűlölet, és azt mondjuk a másiknak, hogy még a halálos ágyán se bocsátunk meg neki, akkor egyre jobban a gonosz lélek hatalma alá kerülünk
    • Meg kell tanulnunk a megbocsátást és a bocsánatkérést
     • Ha kimondjuk, hogy teljes szívünkből megbocsátunk az ellenünk vétőknek először távolból, ahogy a tékozló fiú tette, majd később személyesen is, ezáltal által sok betegségből meggyógyulunk
     • Sok betegségünknek nincs fiziológiai alapja, hanem éppen a kiengeszteletlenségeinkből fakadnak
     • Ezekben az esetekben a megbocsátás és a bocsánatkérés által meggyógyulunk.
  • Szabadító imával
   • A bűnök által hozzá kötődünk a gonosz lelkekhez. Minden elkövetett bűn egy vékony drót, amely végül drótkötéllé válik.
   • Sok hamis dolgot elhitetnek a gonosz lelkek
    • elsőként, hogy ők nem léteznek
     • nem létező ellenség ellen nem védekezik az ember
    • nincs pokol, vagy ha van is, üres
     • ezáltal kiesik még a büntetéstől való utolsó távoltartó is
    • a paráznaság v. a házasságtörés az jó dolog
    • templomba járás rossz, stb.
   • A szabadítás által egy fényt, világosságot kapunk, hogy mi a rossz Isten szemével. Fokozatosan megváltozik a látásunk
   • A megkötözöttek olyanok, mint egy madár, amelynek elég, ha egy cérnával van megkötözve
    • amíg el nem vágják azt a cérnát, nem tud repülni a madár
    • sok ember azonban nem cérnákkal van megkötözve, hanem erős kötelekkel
   • A szabadító imával Isten elvágja kötelékeinket, és Isten számára szabaddá válunk.
   • Ma már létezik sátánizmus is. Már olyan is van, hogy valaki odaajánlja magát, vagy gyermekét a sátánnak
   • A szentmisében fogunk ilyen szabadító imát is végezni
    • lesznek, akik megszabadulnak, elszakadnak kötelékeik
    • a súlyosabb esetekben kitartóan kell imádkozni, böjtölni, szentmiséket, kilencedeket felajánlani
    • a legsúlyosabb esetekben püspökhöz, püspök által kinevezett ördögűző paphoz kell fordulnunk (Imádkoznunk kell azért is, hogy vegyék komolyan a püspökök ezt a feladatukat, minden egyházmegyében nevezzenek ki ördögűzőt!)
  • Teljesen átadom magam Jézus Krisztusnak
   • Azt akarom, hogy csak ő vezessen
   • Nézzük sorban ezeket a területeket!
 • Mik a teendők az abortált gyermekekkel kapcsolatban?
  • Mindenekelőtt Istentől kell bocsánatot kérni.
   • Ennek a bűnnek a súlyosságát jelzi, hogy csak püspök oldozhat fel alóla
    • ezt a hatalmat a püspök évenként átadja a papoknak, ezáltal oldozhatnak fel
   • az abortusz súlyos, halálos bűn, hiszen az asszony a saját gyermekét ölte meg
    • Heródes nem a saját gyermekeit ölte meg, és az ő bűne is súlyos volt
    • Az anyák, apák, saját gyermekeiket ölik meg az abortusz által
     • és ezen nemcsak a művi abortusz értendő, a legtöbb un. fogamzásgátló szernek, pirulának, hormonkészítménynek abortív hatása van, tehát a már megfogant magzat beágyazódását akadályozza meg
  • Kérjünk bocsánatot az abortált gyermekektől.!
   • Nyilvánítsuk ki, hogy szeretjük őket!
   • A szeretetkapcsolat így helyre áll
  • A család és az orvosok nevében is bocsánatot kell kérni, akik segédkeztek az abortuszban
   • Nagyszülők, rokonok, stb., akik tudtak róla, nevében is bocsánatot kell kérni Istentől
  • Mindazon emberek, törvényhozók, politikusok, gyógyszer gyártók és forgalmazók nevében is bocsánatot kell kérni, akik anyagi v. egyéb okokból szorgalmazzák az abortuszt
  • Ezután szimbolikusan meg is lehet keresztelni a gyermeket, hogy helyreálljon velük a szeretetkapcsolat
   • Régebben az egyház azt tartotta, h. ezek a gyerekek nem a mennyországba, nem a tisztítóhelyre, hanem egy külön helyre, a limbusba kerültek.
   • XVI. Benedek pápa nem rég kijelentette, hogy ezek a gyerekek az aprószentek kategóriájába tartoznak, vagyis a vérük által lettek megkeresztelve, ezáltal a mennyországba kerültek.
   • Tehát az üdvösséghez már nincs szükségük a keresztségre, de mi szubjektíve egy a keresztséghez hasonló kijelentéssel jobban átélhetjük a szeretetkapcsolat helyreállítását
   • Fontos, hogy nevet adjunk ezeknek a gyermekeknek, hogy megszólíthassuk őket, és ezután imádkozhassunk is hozzájuk, hiszen a mennyországban lévőkhöz imádkozhatunk
    • Van, aki papok közül tiltakozik az ilyen megkeresztelés ellen, azt mondja, a szektások végeznek ilyet
    • De hát akkor mit csináljunk, tartsunk névadó ünnepséget?
    • A szimbolikus keresztség által helyre áll a kapcsolat
     • Azért szimbolikus, mert testileg nincs itt a gyermek, nem önthetünk rá vizet se, ami a keresztség szertartásának része
     • De kimondhatjuk azt, hogy János, vagy Erzsébet, én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
     • A névadás, a szeretetkapcsolat helyreállítása a fontos. Ezért ha előfordult abortusz a családunkban, gondolkodjuk már előre, hogy milyen nevet szeretnénk adni gyermekünknek, unokánknak
    • Ezt úgy képzelhetjük el, hogy megkérjük a Szűzanyát, hogy hozza ide a gyermekeket, hogy így szimbolikusan meg tudjuk keresztelni őket.
  • Ők ugyan a mennyországban vannak, de mi elzártuk őket a földi élet lehetőségétől és megfosztottuk őket, magunkat és a többi embereket is azoktól a kegyelmektől, amiket általuk akart Isten szétárasztani
   • Ezért vállalnunk kell a penitenciát, az elégtételt amit Isten megenged az életünkben
    • Imát, böjtöt, misét lehet felajánlani ezért
    • De a legfontosabb, hogy vállaljuk mindazt, amit Isten elgondolt számunkra penitenciaként
  • Megígérjük az Úrnak, hogy soha ilyesmit nem követünk el, és soha nem ajánlunk ilyesmit másnak, és nem segítünk hozzá másokat az abortuszhoz
  • Ha megtettük mindet, rendbe jönnek ezek a kapcsolataink, akkor már nem kell hátrafelé nézni. Felemelt fejjel nézhetek a túlvilágon lévő gyermekem, unokáim szemébe. A szeretetkapcsolat ezáltal helyreáll közöttünk.
  • Abortuszhoz hasonló esetek
   • Volt egy édesanya, aki szomorú volt amiatt, hogy áldott állapotba került. Isten látta ezt, és elvette tőle a gyermeket. Ilyen esetben is bocsánatot kell kérni Istentől, hogy nem vágyódtunk utána, és nem szerettük őt
   • Lehet, hogy egy gyermek néhány napig élt, mindent megtettünk az életéért, csak éppen nem kereszteltettük meg. Ezért, v. más miatt lelkiismeret furdalás él bennünk.
    • Megkeresztelhetjük utólag szimbolikusan
    • Bocsánatot kérhetünk tőle
    • És fontos, hogy önmagunknak is megbocsássunk
   • Egy édesanya mondta el, hogy amikor a gyermeke saját születése napján megköszönte neki, hogy megszülethetett, akkor eszébe jutott, és mély fájdalom töltötte el amiatt, hogy hallgatott környezetének a rábeszélésére, hogy vetesse el gyermekét. El is ment, de ott az egyik nővér azt mondta neki, gondolja meg, ő is valóban ezt akarja-e. Ő rádöbbent, hogy nem ezt akarja. Visszament és megköszönte egy kis ajándékkal ennek a nővérnek, hogy kinyitotta a szemét.
 • Családi tragédiák
  • Gyilkosság, öngyilkosság, hirtelen, tragikus baleset
  • Mik szoktak a hozzátartozók reakciói lenni?
   • Nem fogadják el a történeket, nem akarják elengedni a megholtakat
   • Mások vádolása, esetleg átkozása, bosszú forralása
   • Istennel való szembe fordulás
   • Önvádak, önmarcangolások
    • Ők felelősek a történtekért
    • Lehet, hogy megvolt a felelősség, de ha megbánta az ember, és vállalja a penitenciát, azzal el van rendezve
    • Ha mégis tovább jönnek ezek az önvádak, önmarcangolások, azokat már az ördög sugallja, neki pedig ellene kell mondani
    • Az önbüntetés, önbíráskodás tilos
  • Ezeket is el kell rendezni
   • Elfogadni, belenyugodni a megváltoztathatatlanba
    • Értelmetlen a kesergés, a túl hosszú gyász
    • Átadom megholt szeretteimet Isten kezébe, ő az élet és a halál ura
    • Abbahagyom a vádaskodást, visszavonom az átkokat, a rosszkívánságokat, kérem minden érintettre Isten áldását.
    • Nem vádolom tovább magamat sem, ha Isten megbocsátott, én is megbocsátok magamnak és másoknak
 • A gonosz uralma alatt lévő házak, családok, útszakaszok
  • Vidéki orvosnő tapasztalata
   • éjszakai súlyos balesetek történtek egy bizonyos útszakaszon
   • végig szentelték férjével azt az útszakaszt -- megszűntek a balesetek
  • Bermuda háromszög
   • hajók süllyedtek el, repülőgépek lezuhantak
   • Az Afrikából Amerikába hurcolt beteg négereket ott dobálták a tengerbe. Tehát rengeteg gyilkosság történt, és a tengerbe dobottak megátkozták Istent, az emberiséget, ezáltal lehívták a gonosz lelkek erejét arra a területre
   • Szentéletű püspökök és papok, amikor felfedezték ezt, bocsánatot kértek Istentől azok nevében, akik ezeket a gyilkosságokat elkövették, és a négerek nevében is, aki átkozódó szavakat mondtak. Szentmisék áldását kérték erre a területre. Angyalokat és szentek neveit adták az ottani területeknek. Azóta biztonságban közlekednek a hajók és a repülőgépek abban a térségben
 • Elhatárolódás
  • El kell határolódnunk a gonosz lelkektől, bukott angyaloktól
   • ellenük kell mondani, nem tenni, amit sugallnak
   • kérni kell Istent, az égieket, hogy segítsenek felismerni, mert sokszor a jó látszatával, a világosság angyalaként közelednek
  • El kell határolnunk magunkat a gonosz emberektől, akik tudva és akarva teszik a rosszat nekünk.
   • Minél jobban szeretjük őket, annál több rosszat tesznek nekünk.
   • Ezek lehetnek rokonok, barátok, szomszédok
   • A legnehezebb, ha családon belül férj, feleség, vagy a gyermekek ilyenek
   • Fontos, hogy szívünkben ott maradjon a szeretet, és folyamatosan imádkozzunk megtérésükért, üdvösségükért, de a tőlük jövő gonosz hatások előtt zárjuk be a szívünket. Tanuljuk meg, hogy ne vegyük fel a kesztyűt, igyekezzünk megőrizni lelki nyugalmunkat
  • El kell határolódnunk a világban lévő bűnöktől
   • különösen veszélyes a Tévé, és az Internet, mert ott van a saját otthonukban
   • Van ezekben jó is, de a kísértéseknek, rossz gondolatoknak, tetteknek a sugalmazói is
   • Egy gyermek 7 évvel ezelőtt halt meg. 15 éves volt. Barátaival nézte interneten a vonatokat, amelyek elgázolták a fiatalokat. Ezáltal olyan negativitás ment a szívébe, amelynek nem tudott ellenállni. Útközben, amíg ment a vonat alá, telefonált barátainak. Még hallatszott a vonat hangja is, és alávetette magát.
   • Senki ne mondja, hogy ezek nincsenek negatív hatással ránk. Pl. ha pornó dolgokat néznek férfiak, közben könnyen elhanyagolják családjukat. És beleviszik a házassági aktusba is azokat a képeket, cselekedeteket. A gonoszt viszik oda a családba.
   • Minden rossz irányba visz. Minden jó, amit gondolunk, mondunk, teszünk, a jó irányba, a mennyország felé vezet.
  • El kell határolni magunkat azoktól is, akik a pokolba kerültek
   • Jézus védelmébe, oltalmába helyezzük magunkat.
 • Megsemmisítés, elégetés, lopott dolgok visszaadása
  • A családfa gyógyításába tartozik az is, hogy megsemmisítjük, elégetjük az okkult és sátánista könyveket pornó anyagokkal, CD-kkel, DVD-kkel együtt.
  • Minden ördögi praktika eszközeit elégetjük: inga, kártya, varázsvessző vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos
  • A szentelmények levonják az egyház imáját és áldását házunkra
  • Az ördögi eszközök a gonosz lelkek erejét, hatalmát vonják le a családra, és megmérgezi a kapcsolatokat.
   • Nem tudjuk, mért utálja a gyerek a szüleit, a férj miért utálja feleségét, pedig nincs oka rá.
   • Mért jön az a gondolat, hogy megfojtsa a másikat egy kanál vízben?
   • Mert ezek által a gonosz lelkek hatalma alá kerülnek.
  • Lopott dolgaink által is levonjuk a gonosz lelkek erejét és hatalmát a házunkra.
   • Ezeket vagy vissza kell vinni a gazdájának, vagy ha nincs már módunk rá, jóvá kell tenni ezeket.
    • Egy körülbelüli összeget felajánlani valami jótékony célra.
 • Meghalt rokonokkal szembeni kötelességek
  • Sokaknak meghaltak a szüleik, nagyszüleik. Elörökölték házukat, zsebre vágták a pénzüket, ha volt nekik, és egy misét se mondattak értük. A mulasztások sorozatát követték el ellenük. Akiktől életük származott, akiktől anyagi javakat örököltek, azokat a tisztítótűzből nem akarják megszabadítani.
  • Honnan tudhatjuk, hogy hol vannak?
   • Halottlátóktól semmiképpen! Hozzájuk tilos fordulni!  Ez egyértelműen benne van a Szentírásban
   • De kérhetjük Istent, hogy mutassa meg, hogy hol vannak.
    • Ha sok bűnt követett el, lehet, hogy a purgatórium egy olyan részében van, hogy nem is jelentkezhet.
    • Ha imádkozunk értük, megkaphatják a kegyelmet, hogy megjelenjenek, és megmutathatják, hol vannak.
    • Lehet, hogy nem elég értük mondatott egy-két mise
    • Csilik János atya mesélte el a következő esetet. „Volt egy osztálytársam, aki gyógyszert szedett, ugyanakkor iszogatott is. A kettő megtette a hatását. Felment a padlásra, és pap létére felakasztotta magát. A teológián összetévesztettek, annyira hasonlítottunk. Egy éjszaka megjelent, és azt mondta, nem kárhoztam el, hanem a tisztítótűzben vagyok. Mond meg szüleimnek, és paptestvéreimnek, hogy gregorián misék sorozatát ajánlják fel értem, ha azt akarják, hogy minél előbb kiszabaduljak a tisztítótűzből!  Én is, osztálytársai is végeztük érte a gregorián miséket. Öt évvel halála után Szt. József ünnepén ragyogó formában, fehér ruhában jelent meg, és megköszönte a kiszabadulását, amit a gregorián misék sorozatának köszönhetett. A gregorián 30 mise. 10 ilyen sorozatot ajánlottunk fel érte. Ha csak néhány misét ajánlottunk volna fel érte, lehet, hogy nagyon sok évig tartott volna kiszabadulása.
    • Amikor kikerülnek a purgatóriumból, és a mennybe kerülnek, az értük felajánlott szentmisék a mi szándékainkra mennek. Sokszorosan vissza tudják fordítani a mi javunkra. Minden böjt, mise, mindenkinek a javára válik, nemcsak annak, akikért felajánljuk.
   • Engedjük el meghalt szeretteinket!
    • Ma sokan elhamvasztatják elhunyt szeretteiket és nem temetik el őket, hanem a hamvaik ott vannak velük tovább is.
    • Nem adják át őket ezáltal v. más módon Isten kezébe
    • Ez a helytelen kapcsolat kötözi meg őket
    • A meghalt szeretteinkkel való kapcsolatnak át kell alakulnia testi kapcsolat helyett lelki, szellemi kapcsolattá
 • A megtételnek, meg-nem tételnek a következményei
  • Ha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, a gonosz hatalma alatt maradunk, a tisztítótűzben szenvedők évszázadokon keresztül tisztulhatnak, esetleg mások imáira szabadulnak.
  • A betegségek, megkötözöttségek, megszállottságok léphetnek fel életünkben. Ha nem rendezzük le ezeket a kapcsolatainkat, múltunkat, akkor minden rosszra számíthatunk.
  • De ha lerendezitek ezeket, helyre állítjátok a szeretetkötelékeket Istennel, családotokban, a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel, az abortált és a meg nem keresztelt gyermekekkel, ezáltal Isten védelme alá kerültök. Testi-lelki gyógyulásban részesülhetünk. Megtérések, újjászületések következhetnek, akár purgatórium nélküli üdvösségre is számíthatunk.
  • Ha megtesszük mindezt, akkor ezek nemcsak ránk, és családunkra, hanem hazánkra, és az egész emberiségre, és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre is hatással vannak.
  • Le lehet mindezt egyedül is rendezni, meg lehet tenni, de jobb megtenni igeliturgia keretében, a legjobb megtenni szentmise keretében.
  • Elhangzott a tanítás. A prédikáció helyett a szentmisében ezeket akarjuk elrendezni. Jézus itt van köztünk, még inkább itt lesz a szentmisében. Isten pontot fog tenni eddigi életetekre, és múltatokra, mert az ő irgalmasságával el fog rendezni mindent, és új szívvel, új lélekkel, tiszta fehér lappal fog megajándékozni benneteket. Áldása által ebben a kegyelemben fogtok részesülni.

Ha mise keretében történik a családfagyógyítás, vehetjük a Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumot.

 • Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta, e szavakkal borult a lába elé: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem." Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. "Hova tettétek?" - kérdezte megindultan. "Gyere, Uram - felelték -, és nézd meg!" 35Jézus könnyekre fakadt. 36Erre a zsidók megjegyezték: "Nézzétek, mennyire szerette!" Némelyek azonban így vélekedtek: "Ha a vaknak vissza tudta adni a szeme világát, azt nem tudta volna megakadályozni, hogy ne haljon meg?" Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kővel eltorlaszolt barlang volt. "Hengerítsétek el a követ!" - szólt Jézus. De Márta, az elhunyt nővére tiltakozott: "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." Jézus így felelt: "Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?" Erre elhengerítették a követ, Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: "Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem." E szavak után hangosan beszólt: "Lázár, jöjj ki!" S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: "Oldjátok fel, hogy tudjon járni." A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne.
 • Oldjátok fel, hogy járni tudjon. Meg volt kötözve.
  • Így vagyunk mi is. Olyan, mintha gödörben lennénk. Isten leengedi hozzánk a létrát. Maradhatunk a gödörben, ha tetszik, a gonosz lélek hatalma alatt, a bűneinkben, amikbe beleszerettünk. De ha megtesszük ezeket a lépéseket, akkor Isten lépésről lépésre kivezet a gödörből, és meglátjuk isten szabadító, gyógyító hatalmát.
 • Bocsánatot kérünk először Istentől
  • Én a közösség képviselőjeként megbánom mindazokat a bűnöket, amiket testvéreim elkövettek, és amiket apai- anyai ágon őseink elkövettek, és a tisztítótűzben lévő egyéb szeretteink.
  • Atyánk, bocsásd meg a jelenlévőknek mindazokat a bűnöket, amelyeket Isten ellen, felebarátaink ellen, az abortált lelkek ellen, a meg nem keresztelt gyermekek ellen elkövettek. Kérlek, bocsáss meg nekik.
  • Most ti következtek lélekben
   • Csak azokra a bűnökre gondoljatok, amelyek most a szívetekben vannak! Ne mások bűneire gondoljatok, csak a sajátjaitokat tegyétek Isten irgalmas kezébe
   • Miután ezeket elsoroltátok, mondjátok, köszönöm uram, hogy megbocsátottál nekem. Csend
   • Ez volt a legfontosabb, lépés a kiengesztelődésben, amikor köztem és Isten között a szeretetkapcsolat helyreáll
   • De ezt követnie kell a bocsánatkérésnek és a megbocsátásnak az emberek felé is
 • Bocsánatot kérünk élőktől és holtaktól
  • Most a közösség képviselőjeként megbocsátok  lélekben mindazoknak a túlvilágon lévőknek és a földieknek, akik titeket bántottak.
  • Most gondoljatok azokra a személyekre, akik megbántottak, megsértettek!
  • Jézus nevében most bocsássatok meg nekik: élőknek és holtaknak egyaránt
  • lelki sebeitek gyógyulása elindul, és kiszabadultok a gonosz lelkek fogságából. Csend
 • Most bocsássunk meg élőknek és holtaknak
  • Miután megbocsátottun azoknak, akik minket  bántottak, kérjünk bocsánatot azoktól – élőktől és holtaktól – akiket mi  bántottunk  meg. Most tegyétek meg ezt is. Csend
 • Most állítsuk helyre a helyes értékrendet magunkban! Imádkozunk ebből fakadó gyógyulásér!
  • Urunk elismerjük, hogy egy nagy fordulat következett be az életünkben, egy negatív fordulat, amikor a gonosz elhitette velünk, hogy a bűn az jó, és a jó az rossz
  • Kérünk bocsáss meg nekünk, kérünk fordítsd meg ezt a viszonyulást!
  • Segíts, hogy minden bűnt rossznak tartsunk, amely rossz irányba, a pokol felé visz bennünket, és minden jót jónak tartsunk, mindazt, amit Jézusunk mondott.
  • Hisszük, hogy ez jó irányba visz minket, és csak ez visz jó irányba.
  • Lelkünkben ígérjük meg Jézusnak és a Szűzanyának, hogy nem akarunk hinni a gonosz léleknek, mert ő a hazugság atyja, aki becsap bennünket, aki a világosság angyalaként a pokolba akar vinni bennünket.
  • Megígérjük szívünkben, hogy csak a jó akarjuk tenni, csak jó gondolatokkal, szavakkal és cselekedetekkel akarunk előre menni az üdvösség útján.
  • Jézusunk, tudatában vagyunk annak, hogy a gonosz lelkek is okozhatnak testi, lelki szellemi betegséget nekünk. Ezért, Jézus hozzád fordulunk, aki nagyon sok beteget meggyógyítottál. Kérünk, hogy fizikai, lelki, szellemi betegségeinkből gyógyíts meg minket, hogy testben, lélekben, szellemben egészségesek legyünk. Csend.
  • Urunk, beismerjük azt, hogy saját hibáinkból különböző mértékben a gonosz lelkek hatalma alá kerülhetünk, de köszönjük, hogy nem erre kell néznünk, hanem arra, hogy a lépcsők ott vannak előttünk, hogy szabadító imásággal, szabadító szentmisékkel, komoly imákkal és böjtökkel megszabadulhatunk a gonosz lelkek teljes rabságából.
  • Köszönjük Urunk, hogy ezt a kegyelmet megadtad nekünk. Segíts, hogy a fegyvereket, amelyeket tőletek kaptunk, ne rozsdásan tartsuk, segíts, hogy használjuk ezeket a fegyvereket.
 • Abortált magzatok
  • Most az abortált magzatok miatt fordulunk hozzád Urunk.
  • Én mint a közösség képviselője, bocsánatot kérek tőled Istenem, minden abortált magzat miatt, akiket a szülők v. az orvosok megöltek.
  • És bocsánatot kérek a magzatoktól is.
  • Kijelentem a jelenlévők nevében is, hogy szeretjük őket.
  • A lelketekben most ti is mondjátok ki ezt. Csend.
  • Most, mint a közösség képviselője bocsánatot kérek Istentől az orvosok nevében, azok nevében, akik asszisztáltak és segédkeztek az abortusznál, az édesapák nevében, a nagyszülők, szomszédok, ismerősök nevében, akik tudtak az abortuszról, mégsem akadályozták meg, és ezáltal ők is a gonosz lelkek hatalma alá kerültek. És bocsánatot kérek a politikusok, pénzemberek nevében is, akik anyagi vagy más alantas érdekekből törvényekkel lehetővé tették az abortuszt, abortiv szereket gyártanak és forgalmaznak, és egyenesen biztatnak az abortuszra. Uram, kérlek bocsáss meg nekik is! Ti is kérjétek ezt lelketekben!
  • Most következik egy nagyon lényeges rész. Most lélekben ide kérjük a Szűzanya által az abortált gyermekeket. Láthatjuk lelki szemeinkkel, milyen kedvesek, szépek. A Szűzanya ide hozta elénk őket, hogy végleg rendezzük velük kapcsolatunkat. Ott vannak előttetek, és azt várják, hogy helyreálljon a szeretetkapcsolat köztetek.
  • A spontán módon elvetélt magzatokkal is megtesszük ezt, és a kereszteletlen gyermekekkel. Kérem, hogy adjatok nevet nekik. Csend.
  • Most lélekben megkeresztelem ezeket a gyermekeket, és Isten teljes uralma, hatalma alá helyezzük őket.
  • Az abortált, az elvetélt és a meg nem keresztelt gyermekeket most megkeresztelem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
  • Most oda helyeztük őket Isten teljes kegyelmébe és békéjébe. Minden elégtételt vállalunk, amiket Isten megenged az életünkben az abortált gyermekek miatt. Bűneitek bocsánatára ajánljatok fel imát, böjtöt, misesorozatot, hogy a bűneitek után járó büntetést Isten vegye el, és semmisítse meg.
  • Ajánljátok fel szenvedéseiteket, amelyeket akkor éreztetek, v. most is éreztek, ez is nagy kegyelem a tisztulásotok szempontjából. Isten ezek által meg akar tisztítani benneteket
  • Higgyétek, hogy ami most történt, az valóság! Ne engedjétek, hogy a gonosz lélek visszahozza ezeket a fájó emlékeket, mert ő továbbra is kínozni, gyötörni akar benneteket! Azt fogja mondani, hogy ez nem igaz, amit most történt, ennek a papnak a találmánya volt.
  • Mondjátok: hála neked Szűzanyám, hála neked Jézusom, hogy mindezt elrendezted az életemben. Ne foglalkozzatok a gonosz lelkekkel, mert azok akarnak tovább is kínozni benneteket! Ne hitetlenkedjetek, ne kételkedjetek! Hittel mondjátok, hogy mindez el lett most rendelve az életemben.
 • Helyek, házak, családok
  • Most Jézus vérét, Mária könnyeit kérjük mindazokra a házakra, útkanyarokra, családokra, amelyek bűnök miatt a gonosz lelkek uralma alá kerültek.
  • Mindezeken a házakon, személyeken, családokon megtörjük a gonosz erejét, és Isten uralma alá helyezzük ezeket a házakat, személyeket, ezeket az útszakaszokat.
  • Gondoljunk most a saját családunkra, vagy más családokra, vagy konkrét helyekre, útszakaszokra, amelyekről tudomásunk van! Csend
  • Kérjük Jézust és a Szűzanyát, hogy küldjenek angyalokat ezekre a helyekre, ezekbe a családokba, családjainkba, hogy ők vigyázzanak, hogy ne térhessenek vissza ezekre a területekre többé a gonosz lelkek.
  • Megígérjük a Mindenható Istennek, hogy jóvátesszük mulasztásainkat, hogy elhunyt szeretteinkért annyi misét mutatunk be, amennyi kimenekülésükhöz szükséges, hogy ezáltal a kegyelem bősége áradjon ránk is, amikor ők a mennyországba jutnak.
 • Elhatárolódás
  • Végül radikálisan elhatároljuk magunkat a gonosz lelkektől, megígérjük Jézusnak, és a Szűzanyának, hogy bármikor támad bennünket kísértés formájában, nem fogjuk magunkhoz engedni őket, nem fogunk hinni nekik, hanem Jézus nevében vissza fogjuk utasítani. Jézus Szent Nevében távozz tőlem! Lehet, hogy ott marad, de gondoljunk arra, hogy Jézus vérének az oltalma alatt állunk, a Szűzanya karjaiban, vagy palástja alatt vagyunk, ezért a gonosz nem árthat nekünk!
  • A gonosz emberektől is elhatároljuk magunkat.
   • Amennyiben lehetséges nem akarunk velük találkozni, nem foglalkozunk velük gondolatban sem, hanem átadjuk őket a Szűzanyán keresztül Jézusnak, és a Mennyei Atyának.
   • Ha családtagjaink, nem tudunk fizikailag elhatárolódni tőlük. Ezért ismételten, minden nap (akár többször is) ugyanezt tesszük. Rábízzuk őket a Szűzanya édesanyai oltalmára, az Ő kezébe tesszük megtérésüket, szabadulásukat, üdvösségüket. Tesszük ezt mindaddig, amíg szükséges, nem lankadunk el, nem esünk kétségbe, nem veszítjük el bizalmunkat!
  • A világban lévő gonosztól
   • Megígérjük a Szűzanyának, hogy ezután nem akarunk a tévében v. az interneten olyan filmeket nézni, se az újságokban, se magazinokban, amely nem válik javunkra, üdvösségünkre.
   • Megígérjük, hogy megsemmisítjük mindezeket a könyveket, CD-ket, DVD-ket, magazinokat, okkult eszközöket, amelyek által a gonosz uralmát, hatalmát vontuk magunkra, amik miatt, már nem szeretünk imádkozni, utáljuk a templomot, utáljuk a papokat, amelyek által a gonosz megzavarta, összekuszálta életet adó és fenntartó kapcsolatainkat.
   • Uram, segíts, hogy ezektől végleg meg tudjunk szabadulni!
  • Pokolban lévő ősök
   • a pokolban lévő őseinktől is elhatároljuk magunkat
   • Közénk és a pokolban lévő őseink közé Jézus keresztjét helyezzük, és teljesen elhatároljuk magunkat tőlük, és nem akarjuk, hogy a gonosz lelkek általuk bármilyen formában támadjanak minket, akár álmokon keresztül, akár betegségek, vagy megkötözöttségek által.
  • A Tisztítótűzben és a mennyben lévő szeretteink
   • Összes megholt szerettünket Isten Irgalmába helyezzük.
   • Elengedjük őket, átadjuk Őket a Mennyei Atyának, hiszen Ő az élet és a halál ura.
   • Kérjük Istent, hogy alakítsa velük való kapcsolatunkat lelki, szellemi kapcsolattá
   • Urunk, kérünk vágj el minden rendetlen, helytelen kapcsolatot köztünk és elhunyt szeretteink között!
   • És kérünk, alakítsd át ezeket a kapcsolatokat tiszta, bennetek való szeretetkapcsolattá, hogy tisztítótűzben lévő szeretteinket önzetlenül segítsük imáinkkal, áldozatainkkal, értük bemutatott szentmisékkel. És kérünk Istenünk, segíts, hogy el tudjuk fogadni azt a segítséget, amit általuk akarsz nyújtani nekünk.
 • Hálaadás
  • Atya, Fiú, Szentlélek, édes Szentháromság, hálát adunk nektek azért, h. ami most a földön történt az elvégeztetett a mennyben is.
  • Köszönjük, hogy elfogadtátok a mi kezetekbe helyezett életünket, és kérünk, hogy segítsetek, hogy elhiggyük, hogy mindaz, amit kimondtuk, az a Ti szentháromságos szent színe előtt is meghallgatást nyert, és a kegyelmek bőségében részesültünk.
  • Atyánk, hálát adok neked bocsánatodért, és azért, hogy én is meg tudtam bocsátani, és bocsánatot tudtam kérni
  • Jézus, hálát adok neked szabadításodért, gyógyításodért, és a gonosz lelkek elűzéséért.
  • Szentlélek Isten, köszönjük, hogy megtanítottál arra, hogy minden gonosztól radikálisan a te véred által határolódjunk el.
  • Szűzanyánk, hálát adok azért, hogy az abortált és megkereszteletlen gyermekeket a te kezeidbe helyezhettük a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel együtt, hiszen mindnyájuknak édesanyja vagy, és te készítetted elő ezt az alkalmat számunkra.
  • Ezután miden nap legyen az a röpimánk, hogy magunkat,családunkat, szeretteinket, őseinket, a tisztítótűzben szenvedő lelkeket helyezzük Jézus Szent vérébe, és Mária könnyinek védelme, oltalma alá. És minden személyt, élethelyzetet adjunk át nekik. Meg fogjuk látni ezeknek a pozitív következményeit.


   https://www.youtube.com/watch?v=90quG7uzPzo
Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu