Hamis Béke

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”

Ki volt Prof. Dr. EDMOND BORDEAUX SZÉKELY (Székely Ödön)?

Ezt a nevet hazánkban sajnos még nem sokan ismerik, bár több éve már magyarul is kapható a világhírű Esszénus Béke Evangélium I-IV. Könyve, amit az elmúlt hét évtized során közel harminc nyelvre fordítottak le. Az arámi nyelven, Jé¬zus anyanyelvén íródott eredeti ösiratokból az Első Könyvet Prof. Székely 1928-ban először franciára fordította, miután a szöveget annak ószlávra fordított megfelelőjével is összehasonlította. Az 1800-2000 éves apokrif írások Jézus eredeti tanítá¬sait tartalmazzák a természetes és egészséges életről, a mértékletes táplálkozásról, a lélek békéjéről és a legfontosabb emberi tulajdonságról, a szeretetről. A könyvnek rögtön olyan sikere volt Párizsban, hogy erre alapozva Székely professzor, Romáin Hollanddal, a Nobel-díjas íróval együtt megalapította a napjainkban is működő Nemzetközi Biogenikus Társaságot.
Prof. Dr. Székely - a "Professzor", ahogy később mindenki nevezte - Kolozsvárról indult el a nagyvilágba. Székely Sándor, Kolozsvár unitárius püspökének, a kiváló költőnek az unokája. Egyik rokona Körösi Csorna Sándornak, a híres erdélyi utazó¬nak és nyelvésznek. A világszerte elismert orvos, filozófus, tanár, őstörténész, régész, nyelvész, pszichológus, etnográfus és mai kifejezéssel élve, természet-gyógyász, felfedező és világutazó - vagyis modern polihisztor - protestáns székely apától és katolikus francia anyától származott.
A gazdag családból származó fiatalember a piaristáknál szerzett magas szintű klasszikus görög és latin tudás birto¬kában került ferences rendi szerzetesként Olaszországba, vállalva a rend szegénységi, szüzességi és engedelmesség! fogadal¬mát. És nagy kitartással tanult tovább, többek között nyelveket. A hazulról hozottak mellé megtanult még négy ősi nyelvet, valamint a későbbiekben tíz modern nyelvet is. Prof. Székely a párizsi egyetemen szerezte doktorátusát, valamint további tu¬dományos fokozatait Bécsben és Lipcsében. A Filozófia és Kísérleti Pszichológia professzora is volt a Kolozsvári egyetemen. Elismert nyelvtudósa az arámi, szankszrit, görög és latin nyelveknek. Bejutott a Vatikán levéltárába, ahol az egyik szigorúan őrzött katakombában rábukkant a számára oly sorsdöntő esszénus csirátokra, amelyek egész további életpályáját meghatá¬rozták. Az ősi kultúrák iránti olthatatlan vágya indította a nem mindennapi feladatra, hogy Jézus anyanyelvén, az arámi nyel¬ven íródott ősi esszénus szövegeket a modern nyelveken tegye a huszadik század embere számára is hozzáférhetővé. A máig több mint harminc nyelven kiadott Székely publikációk terjedelmes listájáról eddig sem hiányzott a magyar, csak akkor, (1930-1937) és olyan körülmények között jelent meg néhány könyv magyarul is Prof. Székely tollából, (pl. a Kozmikus élet és gyógymód, Természetes élet és gyógymód, Kozmikus Evangélium, A Cosmotherápia Receptkönyve, stb.), hogy azokat rövidesen elborította a világháború pusztítása és lassan a feledés homálya is.
1945-ben ugyan vége lett a háborúnak, de a békében sem volt sok köszönet, különösen a "leghaladóbb" társadalmi rendszerhez csapódott Közép-Kelet-Európában, ahol a progresszivitás egyik fő ismérve attól kezdve az volt, hogy a "mo¬dern, szocialista ember" csak a pártban és a matériában bízik, minden egyéb idealista zagyvaság csak a reakció malmára hajt¬ja a vizet, tehát üldözendő. Hogyan kerülhetett volna egyáltalán szóba az esszénus evangéliumok hazai kiadása?
Pedig napjaink emberének ugyancsak nagy szüksége lenne az Örök Tanításra, aminek leginkább releváns részét sűrítette össze Székely professzor az Esszénus Evangélimokban, amelyek legfőbb értékeit így összegezte:
"1. Az esszénus tanítások az ókori kultúrák teljes tudáskincsének szintézisét leientik.
2. Azt az utat mutatlak meg nekünk, amelyen elszakadhatunk a jelenkori civilizáció egyoldalúan utilitárius
technológiáidtól, és egy olyan érvényes és gyakorlati tanítást képviselnek, aminek révén hasznosíthatók
a minket mindenütt körülvevő energia-, harmónia- és tudásforrások.
3. Őrök érvényű mércét képviselnek egy olyan korban, amikor az Igazság elveszni látszik
az eszmék zűrzavarában.
4. Az előbbiekből következő neurózissal és bizonytalansággal szemben teljes egyensúlyhoz
és harmóniához juthatunk az esszénus tanítások révén."
Székely professzor egész hosszú élete az olyan kortalan igazságok szüntelen keresését jelenti, mint amelyek az esszénus taní¬tásokban, a Zend Avesztában, a buddhista írásokban, a Karma jógában, az Ősi Mexikó prekolumbiánus kódexeiben talál¬hatók. De nemcsak a poros levéltárakban, múzeumokban kutatott, hanem a helyszínen, a Magas Kárpátokon, Indián, a Pamír Fennsíkján, Közép Afrikán és a Déli Tengeren keresztül Kaliforniáig, Mexikóig, Közép Amerikáig, és Kanada Északi Terri¬tóriumáig. Az így megszerzett óriási tudásanyag alkotja írásainak egyik jelentős részét, amelyek közül hadd említsünk az esszénus könyvek mellett csak néhány címet: A kortalan kutatása, Zarathusztra Zend Avesztája, Kreatív munka - Karma jóga, A Himalája Zarándoka (Körösi Csorna Sándor), Az élő Buddha, amit tankönyvként alkalmaznak az USA-ban a buddhista is¬kolákban, Ősi Amerika - az elveszett paradicsom. Életműve ugyanakkor magábafoglal mindent, az ősi tudás tanításától, gya¬korlati oktatásától kezdve a gyakran élet-veszélyes missziók vállalásáig. Utóbbira lehet példa a francia - polinéziai leprások ügye, akik halálra ítélten tengődtek egy kis szigeten, a világtól elszigetelve. Néhány elszánt keresztény misszionáriuson és apácán kívül senki nem törődött velük. Az amerikai sajtó és közönség ekkor, 1934-ben kezdett felfigyelni a tántoríthatatlan humanistára, aki egymaga szállt szembe Francia Polinézia lélektelen és korrupt élő halottaitól és a kevés misszionáriustól tá¬mogatva, megvalósította a lehetetlent, a leprának az esszénus, azaz a Jézusi tanítások általi gyógyítását. A nemzetközik sajtó és tudományos világ nyomására végül a francia kormány eltávolította a francia polinéziai diktátorokat. A vallási missziók tag¬jainak helyszíni beszámolói alapján az ott legaktívabban tevékenykedő amerikai protestáns egyház a "XX. század leg-krisztusabb cselekedetéért" Székely professzort örökös érsekévé választotta.
Az öt kontinens bejárása után, az ősi kultúrák tudáskincsének, az esszénus tanításoknak a XX. századi gyakorlati hasznosítása céljából, a harmincas évek második felében óriási kísérletbe kezdett Mexikóban, a Rancho la Puertán fokozatosan bővülő "organikus" farmon, (bár ez a kifejezés akkor még nem volt ismeretes! A kísérlet 33 évig tartott és közel 124.000 résztvevőt, pácienst érintett, ahol az egészséges, természetes életmód és táplálkozás ősi módszereinek a modern biokémiai isme-retekkel történő kombinációjának alkalmazása minden elképzelést felülmúló eredményeket produkált. Az eredmények hírére valóság¬gal özönlöttek az önkéntes "kísérleti alanyok", köztük számos, hivatalosan gyógyíthatatlannak minősített beteg, aki egész¬ségesen távozott. A nagy kísérlet során szerzett felmérhetetlen értékű tapasztalatot és orvostudományi információtömeget tar¬talmazza A kortalan kutatása c. trilógia II. kötete A nagy kísérlet, és a III. Az ifjúság kémiája, valamint Székely professzor most már nálunk is megjelent másik két alapkönyve: A böjtölés esszénus tudománya és a mértékletesség művészete, továbbá a Tudományos Vegetarianizmus. Ezek a könyvek az ősi tudás tökéletes, modernkori használati útmutatói. Ősi civilizációk hír¬nökei c. könyvében a magyar kutyáknak, mindenekelőtt a kuvasznak állít maradandó, tudományosan kimunkált emléket, amelyek mindegyike Mezopotámiából ered, nemcsak a nevük: KU-ASSZA, PULI, KU-MUND-ÚR, valamint a kutyatartás¬sal kapcsolatos sumer-, magyar szavak is. Ennek kapcsán természetesen rámutat a nyelvi rokonságra.
Székely professzor hihetetlenül nagy munkabírásának és sokoldalúságának egyik bizonyítéka a nyolcvannál több könyv, (zömében angolul, miután betegeinek nagy része Amerikából érkezett) a több ezer előadás, amit az általa művelt tucat¬nyi modern nyelv valamelyikén tartott az előadás színhelyétől függően, a százezernyi pácienssel folytatott személyes konzul¬táció, nem beszélve a kísérleti, gyógyító központ irányításáról, működtetéséről, amelynek területe a beindulás után néhány évvel már meghaladta az 500 hektárt!
A matuzsálemi kort megért Székely professzor, miután befejezettnek ítélte földi pályafutását, és tudta, hogy az álta¬la elkezdett ügy szeretett feleségénél jó kezekben lesz, 1979-ben, egy őszi éjjel, csöndesen jobb létre szenderült. Irigylésre méltó életét az ősi tanításokkal összhangban, tejtermékekkel és tojással kiegészített vegetáriánus elvek szerint folytatta, és úgy érte meg élete végét, hogy nem ismerte a betegséget. Az általa, Romáin Rollanddal alapított Nemzetközi Biogenikus Tár¬saság azonban ma is működik, özvegye, Norma Nilsson Székely irányításával, aki évente szemináriumokat szervez a világ több tucat országából száz számra érkező hallgatók részére, valamint gondozza az óriási Székely hagyatékot. Egyik régi ta¬nítványa és barátja így méltatja Az ifjúság kémiája előszavában: "Negyven évvel ezelőtt volt az, amikor először találkoztam barátommal, Edmond Bordeaux Székellyel. Azt tudtam, hogy én hány éves vagyok, és mindig azt hittem, azt is tudom, hogy ő milyen idős. De megismerve a trilógiából összes kalandjait, teljesítményeit és kreatív eredményeit, elkezdtem morfondí¬rozni, vajon hány száz éve született..."
A Living Earth - ÉLŐ FÖLD Kiadó, a Székely könyvek kizárólagos magyar nyelvű kiadója vállalkozott rá, hogy foko¬zatosan megjelenteti a hatalmas életmű legjelentősebb műveit. Jelenleg az alábbi könyvek kaphatók:
ESSZÉNUS BÉKE EVANGÉLIUM I-IV. Könyv - Az arámi nyelven, Jézus anyanyelvén íródott és a Vatikáni Titkos Levéltárban (a Vatikán alatti katakombákban) megtalált, majd franciára illetve angolra fordított Első könyv feltárja Jézusnak a Nap, a levegő, a víz és az élő táplálékok természetes gyógyerejével kapcsolatos tanításait. Ugyanakkor fényt derít az első és második századi Esszénus közösségek, valamint a korai kereszténység életére és értékrendjére. A könyv, amelyet Dóré világhírű rézkarcai illusztrálnak, olyan sikert aratott, hogy egyrészt a Nobel-díjas Romáin Rolland, a szerzővel együtt alapította meg 1928-ban a Nemzetközi Biogenikus Társaságot, másrészt több mint 30 nyelvre lefordították. A Második és Harmadik könyv is csodálatosan szép világot tár elénk. Néhány a könyvek legfontosabb feje¬zeteiből: Enok látomása, Egyesülések, Töredékek a Jelenések Esszénus könyvéből, A Föld Anya és a Mennyei Atya angyalai, Hétszeres Béke (a testtel, szellemmel, a közösséggel, emberiséggel, korok bölcsességeivel, a földi és a mennyei birodalommal.), A Szent Törvény. A leg-ezoterikusabb mű a Negyedik könyv, A Kiválasztott Tanításai. Jézus és a Közösség öregjeinek különlegesen szép szavai a remény és inspiráció üzenetét hozzák félrevezetett korunk eltévedt emberének.
BÖJTÖLÉS ESSZÉNUS TUDOMÁNYA - Életmentő könyv lehet manapság, hiszen honfitársaink nagy része egészségtelenül táplál¬kozik, "túleszi magát" olyan ételekből, amelyek kárt tesznek szervezetében. A böjt fiziológiai magyarázata és ezzel kapcsolatos szakszerű útmutatások mellett ismerteti a könyv egy ötszáz évvel ezelőtt élt velencei nemes, Luigi Cornaro történetét és bölcs írásait a mértékletes élet áldásairól. Cornaro negyven éves korára az állandó "dolce vita" következtében a sír szélére került. Egy - az ősi Esszénus tanításokat ismerő - orvos-szerzetes tanácsára, szigorú diétába kezdett, amelynek eredményeként egy év alatt egészsége teljesen helyreállt, majd még hatvan aktív és gazdag életet élt, mindenki legnagyobb ámulatára. Rövid idézet a könyvből: "Szó szerint igaz Cornaronak az a mondata is, hogy az embereket meg kell tanítani, mert a jól szabályozott élet és a szigorú mértékletesség az az út, ami a testi egészséghez és az elme nyitottságához vezet. És amikor a test és a szellem egészséges, csak akkor valósulhat meg Isten igazi célja életünkben."

TUDOMÁNYOS VEGETARIÁNIZMUS - A vegetarianizmus legalapvetőbb kérdéseinek tömör, de mélyreható elemzése, tudományos meg¬közelítéssel. Különös érdeklődésre tarthat számot a "Pszichoszomatikus Étrend" c. fejezet, amelyben a vegetatív és a központi idegrendszer, -gyakran egymással szembenálló, - szerepét vizsgálja Prof. Székely. Ebben bemutatja, hogy míg a vegetatív idegrendszer összhangban van a ter¬mészet törvényeivel, addig a központi idegrendszer, - a mi szabad akaratunk -, általában az ellen dolgozik.(pl. csak ezzel magyarázható, a do¬hányzás, és a szervezetünk számára kimondottan veszélyes étel és ital fogyasztása). A könyv ismeretei birtokában a vegetarianizmussal kapcso¬latos minden lényeges kérdés megválaszolható.

ESSZÉNUS JÉZUS - Prof. Székely felejthetetlenül szép és emelkedett gondolatokat közöl Jézus leghíresebb és legismertebb imáival kapcso¬latban. Jézus szavait senkiéhez sem hasonlítható módon idézték az emberiség kétezer éve során, mert az Ő szavait kimondva valódi életerő tölti meg a lelket. A könyv tartalmazza a Hegyi Beszéd, a Miatyónk esszénus értelmezését és egy rendkívüli értékes esszét a Karácsonyi Ünnep jelen¬téséről. Székely prof. írásai arra törekszenek, hogy az elmúlt évezredek hagyomány történetének lebontásával Jézus eredeti tanításait állítsák a középpontba, az örök Törvényről szóló üzenetet, nem pedig a vallásos szervezetek és intézmények elképzelt személyét, akit, mint a szerző fogal¬mazza: "mi kreáltunk az elmúlt kétezer év során". - "Ha közöttünk lenne most és a mai nyelven tanítana bennünket, akkor Jézus ezeket mon¬daná: - "Szeretet hoztam nektek, és ti gyűlölitek egymást. Azt mondtam, hogy az aki kardot ránt, kard állal fog elveszni és ti háborút visel¬tek és lemészárol/átok egymást. Azt tanítottam nektek, hogy éljetek egyszerűen, de ti hatalmas városokat építetek, elhagyván a természetet, eltávolodván a friss levegőtől, a Naptól, a víztől és a természet összes erőitől." (Idézet A Karácsony Jelentése c. fejezetből).

ZARATHUSZTRA - ZEND AVESZTA. A hajdani, 4-5000 évvel ezelőtti Mezopotámiából származó Zarathusztra (görögül: Zoroaszter) hatalmas szent irata "Zend Aveszta" címmel vált világszerte híressé. A mű az emberiség legrégebbi Szent Könyve, korábbi, mint a Védák, vagy a Biblia, s hatása az összes világvallásokban egyöntetűen kimutatható. (Ennek tudatában legalább is elgondolkodtató, hogy hazánkban jó 80 éve, - amikor az Aveszta egy kis töredékét tartalmazó kis könyvecske Zajti Ferenc kiadásában megjelent, - lényegében semmi sem történt e kultúr- és vallástörténeti szempontból egyaránt felmérhetetlen jelentőségű alkotás itthoni megismertetése érdekében, míg az alap¬jaikban ebből merítő későbbi vallások és civilizációk alkotásai bőséges választékban hozzáférhetők. (Hacsak nem azért, amit László Gyula is megállapított, hogy a magyarok ősei minden bizonnyal ismerték Zarathusztra tanításait, a Fény vallását). A most megjelent kötetben, amely Prof. Székelynek az eredeti Zend (óiráni) nyelvből való angol fordítása és válogatása alapján készült, az olvasó megérezheti a szöveg ősi erejét és a belőle sugárzó tudást. Megjegyezve, hogy a kötet végén még az ókori képírásos változat is megtalálható, amelynek olva¬sásához a megfelelő kulcs is rendelkezésre áll. Zarathusztra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja az az egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi törvénye, miszerint az elégedett és boldog élet alapfeltételei: a "jó Gondolatok, jó Szavak és jó Tettek", ami az Univerzum és a Természet törvényeivel való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében.
ÖKOLÓGIAI EGÉSZSÉGKERT - amelynek a szerző a "Túlélés könyve "alcímet adta és nem véletlenül. Kitűnő orvos és diag-noszta révén már az 1960-as évek gazdag Amerikájában meglátta azokat a tüneteket, amelyek előrevetítették a fogyasztói társadalom majdani hatalmas környezetszennyezési, közegészségügyi és szociális problémáinak árnyékát. A vegyszeres nagyüzemi mezőgazda¬sági termelés látványos termelési eredményeivel szemben rámutat arra a szomorú tényre, hogy a többlet tonnákért igen nagy árat kell majd fizetnünk. Ilyen módon tönkre tesszük, "kilúgozzuk" a termőtalajt - a földi élet legfontosabb bázisát, - másrészt az így előállí¬tott termék, a gyümölcs, a zöldség már csak egy kis töredékét tartalmazza azon ásványi sóknak és vitaminoknak, amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van. (Megjegyezve, hogy itt "nyers" táplálékról van szó és nem a devitalizált és káros vegyszerekkel "gazdagí¬tott" teljesen feldolgozott "élelmiszerekről", amelyeket Dr. Székely gyakorlatilag már emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősít. Az ökológiai (vagy bio-) kertészet, - miközben hasznosítja a huszadik századi tudományos kutatás legfőbb eredményeit is, - az embe¬riség legrégibb kertészeti hagyományain alapul, (olyanokén, mint Zarathusztra, a kertészet ősatyja és az esszénusok). Azon a rég elfelejtett ősi tudáson alapszik, miszerint az ember is az Univerzum, a természet szerves része, következésképpen azzal összhangban kell élnie és tevékenykednie. Miután a szerző által kifejlesztett, kipróbált és gyakorolt, valamint ezúton is közkinccsé tett módszer összhangban van a természettel, így eredendően környezetbarát, tehát az eljárás elterjedésének arányában fogja elősegíteni, hogy fokozatosan jóvátehessük azt a számtalan bűnt, amit a természettel, környezetünkkel szemben elkövettünk, illetve ma is elkövetünk.

NYERS ÉTELEK KINCSESTÁRA - Amikor végigolvassuk ezt a könyvet, hitetlenkedve állapíthatjuk meg, hogy Dr. Székely ezt a múlt század harmincas éveiben írta, mivel annyira igaznak és mainak találjuk tudományos megállapításait. Ugyanannyira meggyőzőek és vitathatat-lanok - az akkor már praktizáló orvosnak - a helyes étrenddel kapcsolatos kijelentései is. Nem véletlenül tudott ilyen magabiztos lenni, hiszen e könyv írásakor már egy jó évtizede birtokában volt, annak a saját maga által is követett és kipróbált ősi tudásnak, amelyet több ezer éve taní¬tott Zarathusztra, majd Jézus is, nevezetesen, hogy életünket a természettel összhangban, egyszerűen és mértékletesen kell élni, s akkor nem kell félni semmilyen betegségtől.

AZ ESSZÉNUS BÉKE EVANGÉLIUM FELFEDEZÉSE - amelynek alcíme: "Az Esszénusok és a Vatikán." A könyv végre választ adhat az Esszénus Béke Evangéliummal kapcsolatos kérdésekre. A szerző ilyen módon üzen az olvasónak:
Kövesd az Esszénus Evangélium tör¬ténetét a Forrástól (az Esszénusoktól) a Folyóhoz (Szent Jeromoshoz), a Folyamhoz (Szent Benedekhez), el¬jutván az Óceánhoz (Szent Ferenc¬hez). Olvasd a szerző életrajzi össze¬gezését, amint elmeséli csodálatos kalandjait a Vatikán Titkos Levéltá¬rában a felejthetetlen Mercati mester irányítása mellett. Amikor befejez¬zük a könyvet, azaz érzésünk támad, minthaelvestünk volna 2000 évre, -mint Dante a sötét erdőben, - s szí¬vünk a hazatérés örömével telik meg.

FA TESTVÉR - Meghatóan szép, szívet melengető történet, a nehéz, de mégis olyan csodálatos életről, a természet, és a fák szeretetéről, Zarathusztrai tanítások szellemében. Játékosan megtanítja a fiatalokat a teremtés örökösen visszatérő hatalmas élményére: "És az ELet mindig újra kezdődik!"

AZ ASA MŰVÉSZETE - Utazás a Kozmikus Óceánhoz. Sorskönyv. Egy elveszettnek hitt világ mély bölcsessége és képanyaga, ezo¬terikus kulcs a legősibb képek világához: ASA, a spirituális fejlődés, filozófia, tudomány, művészet, zene, dráma, egy mindent felölelő szin¬tézise, a sakk őse, és a pszichoanalízis legősibb elemének alapja. "ASA" az a talaj, amibe az Esszénus Életfát ültették.

SZEXUÁLIS HARMÓNIA - A szexuális életben, az áldott állapotban és gyermeknevelésben elérhető harmónia világos és a józan ésszel történő megközelítés, az olyan gyermekek nevelésének tudománya és művészete, akiknek teste, lelke, szelleme egészséges és boldog. Ter¬mészetünk szexuális oldala csak akkor járulhat hozzá egyéni fejlődésünkhöz, amikor harmóniában és egyensúlyban van életünk többi aspektusával is.

TERMÉSZETES ÉLET ÉS GYÓGYMÓD - amely mű magába foglalja a Kozmikus Élet és Gyógymód c. könyvet is, az összes gyakor¬lati útmutatókkal együtt. E könyvben a Szerző bebizonyítja, hogy a legjobb szanatórium maga a természet, amelynek gyógyszerei minde¬nütt megtalálhatók, (Nap, levegő, víz, táplálék, gyümölcsök, növények, növényi gyógyszerek, lélekápolás). Néhány fejezetcím a könyvből: A betegségek okai; Általános szabályok a betegségek elkerülésére és az élet meghosszabbítására; Az emberi élet minden területére kiterje¬dő általános gyakorlati útmutató az ősi tudás alapján; A kozmoterápiai alkalmazási módok; Modern tudományos étrendi enciklopédia; Az ételek elkészítésének módjai; Mit ne együnk, és miért ne együk a tiltott ételeket.

http://titoktar-ok.blogspot.hu/2009/09/ki-volt-prof-dr-edmond-bordeaux-szekely.html

Erkölcsös istenfélő ember nem jár strandra, mivel teste a lélek temploma, s nem képes kitenni ezt kirakatba,
Erkölcsös istenfélő ember nem karneválózik, mivel jobban teszi, ha helyette alázatos lelkülettel böjtöl, hogy általa másokat megmenthessen.
Erkölcsös istenfélő ember nem testével hívja fel a figyelmet, hanem alázatos istenfélő bölcsességével.
Erkölcsös istenfélő ember a lelkét nem bocsátja áruba, inkább kitart az engedelmesség szűk ösvényén.
Erkölcsös istenfélő ember a társát megtalálja, s nem mozdul mellőle amíg Földön létezhet, mellette érte vele marad örökre.


2009.07. 10. 15:09

SZÜLETETT EGY FÉRFI… KÉTEZER ÉVVEL EZ ELÕTT

SZÜLETETT EGY FÉRFI…

KÉTEZER ÉVVEL EZ ELÕTT,


PÉLDÁT MUTATNI A SZERETETRÕL

ÉS AZ IGAZSÁGRÓL

HAJLANDÓ VOLT

MEGISMERJE

HOGY AZ EMBERISÉG

De sokan nem értették meg az életet amit ajánlott


Elitélték és keresztre feszítették ezt az embert anélkül, hogy tudomást vettek volna a jobb életrõl, amit felkináltSzenvedés, kín és sõtétség.

Három napig a nap nem ragyogott , a hold nem világitotta meg a földet, s a harmadik napon megtörtént.


A Húsvét azért van, hogy emlékezzünk, erre a csodára amit feltámadásnak hívnak.


A mosoly az életöröm és a szeretet megszületése

HÚSVÉT

A barátság feltámadása és az akarat hogy boldogok legyünk


Az álmok és az emlékek feltámadása

És egy igazságnak ami felette áll a husvéti tojásnak vagy a csokoládé nyuszinak


Krisztus meghalt, de Feltámadt

És mindez azért, hogy megtanitson megölni a bűneinket és feltámasztani az ártatlanságot, a jóságot a becsületet

Amik el vannak temetve a szivünk mélyén.


Hogy ez legyen az igazsága a te Húsvétodnak

KELLEMESEN BOLDOG ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Így készüljünk az imádságra:

Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére; tisztítsd meg szívemet minden hiábavaló és vétkes gondolattól; világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt az imát méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni fölséged színe előtt. Krisztus, a mi Urunk által.

Megbocsátó ima

Mennyei Atyám, azt a kegyelmet kérem ma Tőled, hogy mindenkinek meg tudjak bocsátani, akivel bajom volt eddig az éltem folyamán. Tudom, hogy megadod nekem azt a kegyelmet és erőt, ami kell ahhoz, hogy megbocsássak. Többé nem akarok Rád haragudni, Istenem, és megbocsátok Neked minden bajért, gondért, betegségért, halálért, ami előfordult a családomban. Tudom, hogy nem büntetés gyanánt küldted ránk ezeket, és bocsánatot kérek Tőled, végtelenül jó és szerető Istenem, amiért azzal vádoltalak, hogy Te küldte a bajt! Ma átadom magam Neked hitben és bizalomban; Te jobban szeretsz engem, mint én saját magamat, Te jobban akarod az én boldogságomat, mint én magam.

Uram Jézus Krisztus, Te vagy az életem Királya. Kérlek, jöjj a szívembe még bensőségesebb módon! Segíts nekem, hogy Veled együttműködve minden akadályt feloldjak, ami gátolja szereteted áradását vagy útját állja Szentlelked működésének bennem és rajtam keresztül! Kérlek, segíts nekem elfogadni azt a kegyelmet, hogy a Te legszentebb szívedben megpihenjek és hagyjam, hogy szeressél!

Uram, mivel Te is megbocsátottál nekem, ezért én is meg tudom bocsátani MAGAMNAK minden hibámat, bűnömet és mindent, amit én rossznak találok magamban. Uram Jézus Krisztus, én megbocsátok magamnak azért, hogy belemerültem az okkult dolgokba: horoszkópokat olvastam és asztrológiával foglalkoztam; részt vettem spiritiszta szeánszokon, boszorkány összejöveteleken, éterből jövő energiákkal gyógyítók összejövetelein, New Age rendezvényeken vagy transzcendentális meditációkban, reiki és agykontroll tanfolyamokon, dianetikai előadásokon, jövendöléseket hallgattam, jósoltattam magamnak és varázslóknál kerestem gyógyulást; felkerestem kristállyal gyógyítókat, tenyérből és tarokk-kártyából jóslókat, ábécés deszkalapokat és olyan jelvényeket használtam, amelyek nem a Te dicsőségedet szolgálják. Uram Jézus, megbocsátok magamnak azért, hogy olyan emberek működését (erőforrásokat) vettem igénybe, akik (amelyek) nem  Te dicsőségedet szolgálják, hanem ellened dolgoznak, mint például a jövőbelátók, csodadoktorok, médiumok, jósok, szellemidézők, boszorkányok és vajákos emberek.

Uram Jézus Krisztus, én megbocsátok MAGAMNAK azért, hogy nem Téged tettelek az életem középpontjába, hanem hagytam, hogy emberek és tárgyak legyenek az isteneim. Megbocsátom magamnak, hogy hiába vettem szent Nevedet, hogy csúnya szavakat használtam, hogy pletykálkodtam, hogy rémhíreket terjesztettem, hogy csúnya vicceket meséltem, hogy mocskos dolgokat beszéltem. Megbocsátom magamnak, hogy fogamzásgátlót használtam, hogy bármi módon részt vettem házasságtörésben, homoszexuális cselekedetekben, testi kéjelgésben vagy a tisztaság elleni bármilyen bűnben. Uram, megbocsátom magamnak, hogy sokszor részegre ittam magam vagy kábítószereztem; hogy nem becsültem eléggé magamat és másokat, főleg a családom tagjait (szüleimet, testvéreimet, házastársamat és gyerekeimet). Megbocsátom magamnak, hogy hazudtam, csaltam, loptam. Megbocsátok magamnak minden erőszakos cselekedetet, főleg minden abortuszt.

Uram Jézus Krisztus, neked adok minden önmagamra irányuló negatív gondolatot. Az egész énemet Neked adom teljesen, és kérlek, bocsáss meg nekem, és én is őszintén megbocsátok magamnak azért, hogy nem szerettem magamat és nem szerettelek Téged önmagamban.

Uram Jézus, megbocsátok ANYÁMNAK és APÁMNAK minden bántást, amiben akarva vagy akaratlanul részesítettek: azt, hogy nem szerettek, nem figyeltek rám eléggé, nem beszéltek eleget velem, nem tették azt, amire nekem szükségem lett volna, nem értettek meg és nem támogattak (érzelmileg vagy anyagilag). Megbocsátom nekik, hogy éreztették velem vagy tudomásomra is hozták, hogy engem nem akartak, és csak teher, tévedés voltam az életükben, vagy nem ilyennek akartak. Megbocsátok nekik azért, hogy alkoholisták vagy kábítószerélvezők voltak, hogy veszekedtek, hogy nem becsülték eléggé egymást, a testvéreimet vagy engem, hogy érzelmileg, fizikailag, szexuálisan vagy szóban bántalmaztak. Megbocsátom, hogy elhagytak, hogy a nagyszülőkre bíztak, hogy nevelőszülőkhöz kerültem. Megbocsátom, hogy kritizáltak, hogy zavarba hoztak, hogy túl sokat követeltek tőlem, hogy túl szigorúan ítélkeztek fölöttem, hogy manipuláltak, hogy parancsolgattak, hogy nem védtek meg, amikor arra lett volna szükségem. Megbocsátom, hogy igazságtalanul bűntettek, hogy nehezteltek rám vagy nem fogadtak el engem, hogy egymáshoz nem voltak hűségesek, hogy elváltak és újra házasodtak. Uram, megbocsátok anyámnak, apámnak, és kérlek, hogy áldd meg őket most ebben a pillanatban!

Megbocsátom TANÁRAIMNAK, hogy sokszor nem szerettek, kigúnyoltak, lenéztek, rosszjegyet adtak, amikor pedig jól feleltem, megbocsátok ISKOLATÁRSAIMNAK, amikor megvertek, nem vettek be a társaságukba, rosszra tanítottak, visszaéltek bizalmammal, csalódást okoztak, becsületemben kárt okoztak, megloptak. Uram Jézus, én most mindezeket megbocsátom nekik, és kérlek, áldd meg őket.

Megbocsátom TESTVÉREIMNEK szeretetlenségüket és negatív cselekedeteiket. Megbocsátom, hogy elutasítottak, hogy hazugságokat beszéltek rólam, hogy haragudtak rám, hogy fizikailag és érzelmileg bántalmaztak, hogy versenyeztek velem szüleink szeretetéért.

Megbocsátok továbbá minden ROKONOMNAK azért, hogy beleavatkoztak a dolgaimba (üzlet, család, személyes ügyek), hogy kihasználtak engem, hogy becsaptak, hogy negatív érzelmeket tápláltak irántam. Imádkozom értük, és Isten áldását kérem rájuk!

Megbocsátom HÁZASTÁRSAMNAK és GYEREKEIMNEK, hogy nem szerettek eléggé, hogy nem beszéltek velem eleget, hogy nem kaptam tőlük elég figyelmet, hogy nem fogadtak szót, hogy nem tiszteltek, hogy sokszor kigúnyoltak, nem támogattak, nem értettek meg. Megbocsátok nekik azért, hogy kihasználták egymást, másokat vagy engem; hogy ittak és kábítószereztek, hogy veszekedtek és verekedtek, és mindenért, ami engem zavart vagy bántott. Imádkozom értük és Isten áldását kérem rájuk!

Megbocsátom BARÁTAIMNAK és SZOMSZÉDAIMNAK, hogy nem támogattak és nem voltak rám tekintettel, hogy pletykálkodtak rólam vagy a családomról, hogy előítélettel voltak irántam, hogy a kölcsönt nem adták meg és a kölcsönkért holmit nem hozták vissza. Megbocsátok minden szeretetlen cselekedetet és azt, hogy bűnös viselkedésre bíztattak másokat vagy engem. Uram Jézus, megbocsátok nekik, és kérlek, hogy áldd meg őket ma!

Uram Jézus, megbocsátom minden PAPNAK, APÁCÁNAK, PÜSPÖKNEK (és a PÁPÁNAK is), hogy nem voltak kedvesek és barátságosak és nem nyújtottak segítséget nekem; hogy uralkodni akartak rajtam és nem szolgálni, hogy kicsinyesek és túl szigorúak voltak, hogy anyagiasak voltak, hogy rossz beszédeket mondtak, hogy rosszul tanítottak és hogy akarva vagy akaratlanul fájdalmat okoztak. Megbocsátom továbbá a KÖZÖSSÉG minden TAGJÁNAK, hogy nem fogadtak el, hogy hátrányos megkülönböztetéseket alkalmaztak, hogy pletykálkodnak és hogy egymást kinevetik. Imádkozom értük, Uram, és az áldásodat kérem rájuk!

Megbocsátom MUNKAADÓIMNAK (FŐNÖKEIMNEK), hogy nem fizettek nekem igazságos munkabért, hogy nem méltányolták a munkámat, hogy szeretetlenek voltak és igazságtalanok, hogy megaláztak és gúnyolódtak rajtam hitem miatt, hogy haragudtak rám és veszekedtek velem, hogy nem léptettek elő, hogy nem dicsérték meg a munkámat, hogy felmondtak és nem adtak nekem más munkát.

Megbocsátom az összes MUNKATÁRSAMNAK, hogy pletykáltak rólam, hogy a nyakamba sózták az ő munkájukat, hogy nem segítettek, hogy az én beosztásomra fájt a foguk vagy hogy igyekeztek megnehezíteni az életemet. Imádkozom értük, és Isten áldását kérem rájuk!

Uram Jézus, most kérem a kegyelmedet, hogy meg tudjak bocsátani ANNAK A SZEMÉLYNEK, aki a LEGJOBBAN MEGBÁNTOTT, akiről azt mondtam, hogy neki soha nem fogok megbocsátani, annak, akinek a legnehezebb megbocsátanom. Én most elhatározom, hogy megbocsátok neki. Uram Jézus, kérlek, áldd meg ezt a személyt!

Köszönöm, Jézus, hogy segítesz megnyílnom a megbocsátás ajándékára, elfogadom azt és válaszolni rá, hogy végre lassan elkezdhetek megszabadulni a meg nem bocsátás rabságából.

Köszönöm, Szentlélek, hogy megvilágosítod a szívemet és az értelmemet, hogy megmutatod, kik azok, akiknek meg kell bocsátanom, és hogy erőt adsz a megbocsátáshoz.

Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy feltétel nélkül szeretsz engem. Segíts, hogy én is úgy tudjak szeretni és megbocsátani, mint Te!

Ámen.

Vörös vihar Théba felett - Miért tilos erről beszélni is akadémikusi körökben? (részlet)

"A Pantokrátor-képről, melyet Vörös Győző egyiptológus megtalált és bemutatott, az is kiderül, hogy megtalálási helye valószínűleg egy proto-keresztény templom, mely mintegy 1600 éves lehet, így a benne lévő feliratok és képek is ebből a korból valók. Kiderült közben az is, hogy ezek a ma koptnak mondott keresztényeket akkor anakorétáknak nevezték, akik - számtalan vélemény szerint - az eredeti Krisztus-hit követői voltak. Ezeknek a vezetője volt (állítólag) az a thébai Szent Pál, aki az ottani fehér-szerzetesek rendjét megalapította. Aligha véletlen viszont az, hogy a fehér csuhás magyar Pálos rend megalapítója, Boldog Özséb éppen róla nevezte el a magyar pálos (pilisi) rendet.


Az egyiptomi fehér szerzetesrend is pálos rend volt, csak hát ott őket Bálosnak (Pálosnak), vagy Pilisi-nek (Philistin-nek) nevezték. És ne feledjük, hogy Árpád fővárosa a Pilisben volt, valamint azt sem, hogy Árpád papsága és szolgálattevő udvari törzse a Pilisiek (a Pálos-Bálosok) voltak. Ezt bizonyítja az a történelmi tény, hogy a kicsinyke Pilis megye volt az ország első megyéje, míg csak a keresztény vallás fel nem oszlatta, és a fővárost el nem vitték erről a tájról.

Az egyiptomi anakorétákat másként manicheusoknak nevezték. Ők ugyanis a Mani-kus vallásnak, az egyistenhitnek a képviselői voltak, akik az Apa-Anya-Fiú háromszentségét hirdették. Tagadták viszont a római zsidó-keresztény egyház paulinus tanait és az ősi napisteni erkölcsöket vallották. Éppen ezért eretneknek minősültek, akiket a katolikus egyház V. századi győzelme után Ázsia- és Európa-szerte üldöztek és gyilkoltak. Ez volt az oka annak, hogy Egyiptomban is a föld alá kényszerültek. (Ne feledjük, hogy ez idő tájt égettek fel az ősi könyvtárakat, így az alexandriait is, hogy megsemmisítsék az ősi napisteni vallási iratokat, és a Krisztus tevékenységével kapcsolatos egyiptomi és arameus okmányokat.)


Tulajdonképpen itt jutottunk el a lényeghez. A feltételezhető királysír egyik termében volt ezeknek az első Krisztus-hitűeknek az egyik temploma. Ebben a templomban szerepel egy rendkívül fontos jelkép, a Pantokrátor-kép, ami tulajdonképpen Krisztus-Istent jeleníti meg, nevezetesen a partus-avar keleti ornamentikával. Ennek a thébai Pantokátornak azonban van egy nagy baja: azonos a magyar korona felső Isten-Pantokrátorával. Mindketten egy díszes trónuson ülnek, egyazon kultikus pózban. Jobb kezüket parthus módra üdvözlésre emelik, bal kezükkel a Könyvet (a Törvénytáblát) tartják. Fejük körül glória látható, melynek egyaránt három belső sugárnyalábja van.

Az istenalaktól jobbra és balra a Napnak és a Holdnak az ábrája van, ami az Őstérnek, a Csillagrendszernek az uralmát jelenti. (A magyar korona Krisztus-Pantokrátorának a glóriájában csak két sugárnyaláb van, és más a feliratos ábra. Mindezek szinte kísérteties pontossággal egyeznek meg egy állítólag 600 éves intervallum ellenére.) A thébai Pantokrátort ugyanakkor egy körlánc veszi körbe és a főalak alatt két egyenlő karú kereszt látható.

Ez az egyiptomi Pantokrátor óriási felfedezés. Ennek léte nemcsak azt jelenti, hogy a kereszténység első 400 éve másként alakult, mint azt ma tanítják, hanem az úgynevezett proto-keresztény vallások szerepének átértékelése is szükségessé válik. A thébai Pantokrátor semmiképpen sem "keresztény" Pantokrátor. Sokkal inkább "körösteni", vagyis Kör-isteni Atya, a Nap és Hold főistene a neve. (A keresztény szó akkor nem létezett, illetve nem is létezhetett, mert a kereszténység nem a kereszttől kapta a nevét, hiszen ez csak a 400-as években jelent meg mint jelkép. A Kriszt-nek vagy Christ-nek nevezett Krisztus Kör-istent jelent, akárcsak a Christien-nek, Kristian-nak írt nevek, melyek az ősi magyar nyelven Kör-istent jelentenek.)

Ez az aligha vitathatóan 1600 éves Pantokrátor van jelen a magyar koronán, melyet ma pápai koronának tanítanak, s a koráról éppen napjainkban folyik éles vita. Csomor Lajos és Pap Gábor ugyanis egységes avar koronáról beszélnek, ami azt jelenti, hogy Árpád előtti korban készült, tehát minimálisan is a VIII. században, de inkább előtte. A hivatalos és akadémikus tudomány ezt kétségbe vonja, és azt bizonygatja, hogy a korona maximum az 1200-as években készülhetett. Sőt azt is sugallják, hogy a mai formáját II.József korában hamisították össze, amiben lehet igazság, ami a hamisításokat illeti.

A Vörös Győző-i "világbotrány" azonban összedönti ezeket a magyarellenes hamisításokat és torzításokat. Meg kell ugyanis válaszolni az alapkérdést: mit keres egy anakoréta-manicheus Atyaisten-Pantokrátor (nem Jézus az, mert a nap és hold a főistent jelenti) a magyar koronán, vagy ha fordítva teszem fel a kérdést: Mi köze van az avar-hun-magyar koronának Egyiptomhoz?

A válasz erre a második kérdésre is nagyon kellemetlen, mert azt kell mondani, hogy: sok.

Badiny Jós Ferenc és mások is arról beszélnek, hogy a Kárpát-medencében méheknek nevezett nép élt valaha. Badiny Jós Ferenc prof. ezt a mah-gar névvel indokolja. Az egyiptomi fáraók és istenek mézeskas alakú koronát viseltek, melyet kétoldalt méhszárnyak vesznek körül, és belőle egy kunkor, a méh csápja emelkedett ki.

Mindennek felvetése azonban pontosan úgy tilos, mint a sumér-magyar kapcsolatok létezése, és a róla való beszélgetés is, akadémikus körökben. Az egyiptomi kapcsolat felvetése pedig már ennél is nagyobb bűn. Vörös Győző a szó szoros értelmében a méhkasba nyúlt, mert az ősegyiptomi igazság egy szeletét tette le a közvélemény asztalára."

Práczki István
(Forrás:www.magtudin.org)

Kapcsolódó:
Zrínyi talán jobban tette volna, ha a hozzá magyarul író Szultánra hallgat

A Magyar Szent Korona

Franciaországi templom kupolaképe, a magyar Szent Korona Pantokrátor képe

Érdekességük, hogy Franciaországban egy Saint-Simon nevű település templomában találhatók és a magyar Szent Korona pantokrátoros képe van megfestve, ill. István királyunk koronázása. 2005-ben készült el.

A Duna tv-én láttam a képeket egy műsorban. A freskókat Szinte Gábor készítette a franciák felkérésére. Saint-Simon település Cantal megyében, Aurillac városa mellett van. Érdemes lenne még akár a festőt is megkeresni, mert az a különös, hogy a franciák engedtek ilyet festeni a templomuk falára.

Ezért az érdekes hírért is Ballán Marikának jár köszönet!!!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=szuromieszter&pid=22795
Link
Link
Link

Virrasszunk!

Mi, a magyar fajnak egyes tagjai, akik egész éltükön keresztül szolgáltuk a nemzetiség és szabadság angyalát és semmi nem törhette meg szent hitünket, hogy egykor bizonyosan kimondhatatlan nemzeti díszre fog virulni a magyarság, mi ne gyengüljünk gyáva panaszra, habár létünk Istene csak áltatás lett volna is.
Álljunk ki -- keblünket kettôztetett erôre lelkesítve -- mindnyájan a gátra és akár volna most utolsó óránk, akár csak most fakadna nemzeti létünk szebb hajnala: ,,virrasszunk!''...
...Valóban virrasztanunk kell!
Virrasszunk pedig azért, nehogy pompás és hízelgô, de csak csábeszmékkel teljes szavakkal a maga legnagyobb kárára a sokaság a józanság útjából elcsábíttassék!
Virrasszunk, nehogy gyengéinek hízelegve, restségének tömjénezve, vérét felizgatva, indulatosságát felhasználva, álpróféták a közelégedetlenség mérgét a közösség közé hintsék!
Virrasszunk, nehogy hetvenkedések és minden érdekek egymás ellen és tűhegyre állítása által tökéletes forrásnak induljon a magyarság, és az egyesség isten-angyala helyett a viszálykodás ármánya üsse fel köztünk tanyáját!
Virrasszunk, nehogy büntetlenül emelhesse fel parancsoló szavát köztünk a felszínes elbizakodás, s gôgjében büntetlenül ne tiporhassa mindazt, mit a szerényebb, de éppen olyan ôszinte, sôt tán ôszintébb hazafinak keble rejt!
Virrasszunk, nehogy felbôszült garaboncként szilaj erôvel ostoroztassanak honunk külön ajkú népei a magyarság megkedveltetésére, hanem annyira becsülje meg a magyar magamagát és másokat s a csinosodás, értelmi súly és jóízlés annyi bájával fogja magát körül, hogy erkölcsi erôvel vonzza magához a honnak különféle felekezeteit!
Virrasszunk végre, nehogy rögtönzés, minden ok nélkül való gyanúsítás, ijesztgetés, és durva erôszak legyenek a megbecsült hazafiság jelei, hanem csak a tűrnitudás, mérséklet, józan tapintat és mély bölcsesség nyerje bérül a polgári érdemkoszorút!

(Széchenyi könyörgése, Sík: DB, 853)
forrás: magvető lista 2002

Babilon pusztulása

18:2 Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. 18:3 Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

Feedek
Megosztás
Honnan
websas.hu

MapFree counters! Free counters! Free counters!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

   

  Free counters!

   

  Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

  Locations of Site Visitors

  Powered by Blogger.hu